Месечни индекси потрошачких цена по COICOP класификацији


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење статистике цена, Одсек за потрошачке цене
 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.2. Последње постављени метаподаци
28/9/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
24/9/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Индекси потрошачких цена (ИПЦ) су званична мера инфлације у Републици Србији. Представљају економске индикаторе који мере промену цена роба и услуга које домаћинства користе за задовољавање својих потреба.

03.2. Класификације

Индекси потрошачких цена су класификовани према ECOICOP (Европска класификација индивидуалне потрошње по намени).

Главне групе ECOICOP су:

      0. Укупно

 1. Храна и безалкохолна пића
 2. Алкохолна пића и дуван
 3. Одећа и обућа
 4. Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива
 5. Намештај, покућство и текуће одржавање стана
 6. Здравство
 7. Транспорт
 8. Комуникације
 9. Рекреација и култура
 10. Образовање
 11. Ресторани и хотели
 12. Остала роба и услуге
03.3. Обухват сектора

Индекс потрошачких цена покрива трошкове набавке робе и услуга које купују домаћинства у циљу задовољења својих потреба.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Референтни период за цене -претходна година

Референтни период за индексе - претходна година

Референтни период за пондере - t-2

Елементарни агрегат - најнижи ниво на коме се обрађују подаци о ценама у ИПЦ (ниво производа)

Индивуадални индекс  - индекс цена за елементарни агрегат

Пондер - потрошња било ког производа или услуге обуваћене у ИПЦ изражена као део укупне потрошње домаћинстава

03.5. Статистичка јединица

Сваки публиковани Индекс потрошачких цена се односи на  финалну монетарну потрошњу целог сектора домаћинстава одговарујућег географског ентитета.

03.6. Статистичка популација

Циљни статистички обухват је финална монетарна потрошња домаћинстава у оквиру економске територије земље у којој се рачуна ИПЦ. Сектор домаћинстава на који се дефиниција односи укључује сва домаћинства независно од типа насеља у којима живе, њихове позиције у расподeли прихода, националности. Ове дефиниције прате концепте националних рачуна датих у Европском систему националних рачуна 2010.

  Индекси потрошачких цена покривају новчане издатке домаћинстава (резидената) за прибављање производа и услуга настале на економској територији земље и у иностранству (тј. "Национални концепт"). 

03.7. Референтно подручје

Индекс потрошачких цена покрива целу територију Републике Србије. За потребе прикупљања података о ценама, територија је подељена на петнаест највећих економских и административних центара, у оквиру којих су изабрани највећи урбани центри и простор око њих (Београд, Крагујевац, Краљево, Лесковац, Ниш, Смедерево, Шабац, Ужице, Ваљево, Зајечар, Нови Сад, Сремска Митровица, Суботица, Зрењанин и Панчево). 

03.8. Временска покривеност

Индекс потрошачких цена се израчунава и објављује од јанура 2007.  

03.9. Базни период

Базни период за израчунавање индекса потрошачких цена је претходна година (претходна година=100).


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

У употреби су следеће јединице мерења:

 • Индекс (однос цена "корпе производа и услуга" у датој години према истој "корпи" у базној години помножен са 100. Наравно, ИПЦ се може тумачити као сума новца коју просечан потрошач треба да потроши у датом периоду да би купио исту количину роба и услуга која је вредела 100 новчаних јединица у базном периоду).
 • Процентуална промена у односу на исти период претходне године (стопа)
 • Процентуална промена у односу на претходни период  (стопа)
 • Учешће у укупној потрошњи (пондер) изражен у 1/1000

05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Месец (индекси и стопе)

   Година (индекси, стопе и пондери)


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживања којима се прикупљају подаци о малопродајним ценама спроводе се на основу Закона о званичној статистици ("Службени гласник Републике Србије", број 104/2009), као и Уредбе о утврђивању појединих статистичких истраживања.  

 

 

 

 

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Национално законодавство

 

http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци се користе искључиво у статистичке сврхе и доступни су само особљу које ради на статистичким пословима. У циљу заштите индивидуалних података (приватности информација и пословних интереса даваоца података), објављују се само агрегирани подаци (јединице за посматрање нису препознатљиве, било директно или индиректно). Стога се користе прилагођени садржаји табела и примењују одређена правила за заштиту података (Закон о званичној статистици, Службени гласник РС, бр. 104/2009).


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања је јавно доступан и објављује се крајем године за целу следећу годину на сајту РЗС-а, на српском и енглеском језику.

08.2. Приступ календару публиковања

РЗС веб сајт:

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/calendar

08.3. Приступ корисника

У складу са националним правним оквиром и Европским статистичким кодексом праксе, политика објављивања одређује дисеминацију статистичких података, поштујући професионалну независност, за све кориснике истовремено на објективан, професионалан и транспарентан начин у којем се сви корисници третирају једнако. Корисници су обавештени о објављивању података путем календара за објављивање.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Месечно, 12-тог у месецу за претходни месец.

 


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштења за јавност у вези индекса потрошачких цена се публикују  у месечној динамици, на веб сајту РЗС-а у 12 сати на дан објављивања, на српском и енглеском језику  

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/oblasti/cene/potrosacke-cene

10.2. Публикације

Индекси потрошачких цена се публикују у виду статистичког саопштења "Индекси потрошачких цена"  са ознаком ЦН11, у месечној периодици, као и у другим (комплексним) публикацијама у месечној и годишњој периодици (све публикације су доступне на сајту РЗС).

10.3. Он-лајн база података

Индекси потрошачких цена се налазе у он-лајн бази података (www.stat.gov.rs)   

10.4. Приступ микроподацима

По процедури за приступ микроподацима која је објављена на веб сајту Републичког завода за статистику.

10.5. Остало

Нема

10.6. Документација о методологији

Кратко методолошко објашњење је дато у Саопштењу Индекси потрошачких цена (ЦН11) као и у другим публикацијама у којима се објављују подаци.

 

10.7. Документација о квалитету

Нема


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Републички завод за статистику редовно проверава и прати нове препоруке и регулативе у методологији обрачуна Индекса потрошачких цена у циљу достизања највишег нивоа који се односи на релевантност, тачност, правовременост и поштовање рокова, доступност и јасност, упоредивост и кохерентност.

Републички завод за статистику прати принципе наведене у Кодексу праксе Европске статистике који представља оквир за осигурање квалитета  статистичког система.  

11.2. Процена квалитета

Нема.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Индекси потрошачких цена су основна мера инфлације у Републици Србији. Такође се користе у областима:

• плата, социјалних давања и за  индексације уговора;

• за економска предвиђања и анализе;

• за мерење специфичних трендова цена;

• за дефлационирање других серија;

• за циљање инфлације од стране Народне банкe.

Кључни корисници Индекса потрошачких цена су националне државне институције (Народна банка, Министарство економије и Влада), други национални корисници (финансијске институције, економски аналитичари, медији, студенти, предузећа и широка јавност), европске и међународне институције (Еуростат, Европска централна банка, Међународни монетарни фонд, УНЕЦЕ итд.) и интерни корисници (друга статистичка одељења у РЗС).

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника и њихове потребе се прате кроз Анкету о задовољству корисника. Анкета се спроводи електронски путем веб упитника, с циљем добијања информација о разлозима и начину коришћења података и услуга Завода, као и о томе како корисници оцењују квалитет података.

Упитник садржи  питања о  коришћењу података, задовољству корисника  веб страницом, базом  података и статистичким подацима, оцени запослених у Заводу, рангирање квалитета података, укључујући и питања везана за демографске карактеристике испитаника. Главна сврха тог истраживања је да се добију сазнања о потребама корисника  и да се добију повратне информације о квалитету података значајних за даљи рад.

Ово истраживање се спроводи сваке друге године.

12.3. Комплетност

Индекси потрошачких цена су расположиви од 2007. године.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Укупна тачност се обезбеђује сталним праћењем и придржавањем свих методолошких препорука.

Тачност изворних података прати се проценом методолошке исправности извора података о малопродајним ценама и пондера. Роба и услуге одабране за праћење (корпа) су оне од највећег значаја за потрошаче, које имају значајан удео у укупној потрошњи становништва и најбоље одражавају промене цена сродних производа.

Постоји велики број извора података како за малопродајне цене тако и за пондере.

Подаци о ценама се прикупљају на терену, у продавницама, занатским радњама, супермаркетима, пијацама, путем интернета и телефоном. Прикупљени подаци одражавају ценовну ситуацију за целу земљу. Продајна места на којима се прикупљају подаци о ценама  су бирана по следећим критеријумима: популарност код потрошача, значајан промет од продаје, доступност и репрезентативност робе и услуга укључених у корпу.

Пондери представљају структуру финалне монетарне потрошње домаћинстава добијену од службе Националних рачуна. Поред тога као додатни извори користе се подаци Анкете о потрошњи домаћинстава, као и други расположиви извори.

  Тип истраживања и методе прикупљања података о ценама обезбеђују довољну покривеност и благовременост објављених података. 

13.2. Узорачка грешка

Индекси потрошачких цена су статистичке процене које подлежу грешкама узорка, јер су засноване на узорку како потрошачких цена тако и трошкова домаћинстава, а не на целокупном универзуму цена и трошкова домаћинстава. РЗС не израчунава процене узорачких грешака, које је тешко квантификовати због сложености структура индекса цена и због начина избора узорка на који се не могу применити правила за грешке које се примењују код случајног узорка. Сходно томе, не може се израчунати  никаква процена за глобалну грешку узорка индекса потрошачких цена.

РЗС покушава да  смањи грешке узорка повећавањем броја производа за које се прикупљају подаци о ценама као и број места на којима се ти подаци прикупљају. На тај начин се смањује варијанса укупног индекса. Индекси на сваком нивоу класификације садрже довољан број елементарних агрегата који могу реално да прикажу кретање цена групе  производа којој припадају (примењен је принцип репрезентативности).  

13.3. Неузорачка грешка

Неузорачке грешке нису квантификоване.  РЗС покушава да смањи неузорачке грешке путем континуираних методолошких и истраживачких побољшања која могу помоћи у избегавању грешака шифрирања  и уноса података.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Саопштење Индекси потрошачких цена (ЦН11) објављује се 12 –тог у месецу и доступно је на сајту Републичког завода за статистику Србије према унапред најављеном календару http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/CalendarView.aspx?pKey=37&cType=1

Саопштење за јануар се објављује око 22. фебруара (због годишњег ажурирања система пондера и преласка на нову базу).

 

14.2. Поштовање рокова

Од јануара 2011. године, Индекси потрошачких цена се публикују према унапред дефинисаном календару објављивања који је доступан на сајту РЗС.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Индекси потрошачких цена  се обрачунавају у складу са дефиницијама и класификацијама датим у Методолошким упутствима којима се обезбеђује минимум разлика у обрачуну индекса потрошачких цена у различитим земљама.

Индекси потрошачких цена се обрачунавају за ниво Републике Србије.

15.2. Временска упоредивост

Индекси потрошачких цена су упоредиви током времена.

Унапређење обухвата и методолошких решења у циљу побољшања квалитета индекса могу утицати на прекид серија података, пa се прерачун серија према новијим стандардима врши када су обезбеђени  одговарајући базни подаци.  

15.3. Кохерентност - између области

Разлике између националног Индекса потрошачких цена (ИПЦ) и Хармонизованог индекса потрошачких цена (ХИПЦ) су:

- Концепт пондера: ХИПЦ се базира на домаћем концепту док је ИПЦ базиран на националном концепту потрошње.

- Базни период: за ХИПЦ базни период је децембар претходне године док је за ИПЦ база просек претходне године.

  - Обуват: ХИПЦ покрива потрошњу како резидентних тако и нерезидентних и институционалних домаћинстава унутар економске територије земље (домаћи концепт), док ИПЦ покрива потрошњу резидентних домаћинстава унутар економске територије земље и у  иностранству (национални концепт).  

15.4. Кохерентност - интерна

Индекси потрошачких цена су интерно кохерентни. Виши нивои агрегације су изведени из детаљних индекса према добро дефинисаним процедурама.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нема информација


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Ревизија Индекса потрошачких цена се ради у случају грешке, нових или побољшаних информација и промена у методологији које изискују ревизију објављених података. Ревизија се ради у складу са Општом политиком ревизије (доступна на сајту РЗС) .

17.2. Ревизија података - пракса

У пракси, Индекси потрошачких цена се публикују као коначни и нису предмет ревизије.

О великим променама у методологији обрачуна, корисници се обавештавају пре њихове примене у продукцији.

Уколико ревизија објављених података буде била неопходна у будућности, РЗС ће је спровести у складу са Општом политиком ревизије.

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Избор производа, узорка продавница и прикупљање података обављају заједно запослени у Одељењу цена и сниматељи цена. Постоји низ извора података како за пондере (национални рачуни, анкета о потрошњи домаћинстава, подаци из других статистичких служби, министарства итд.) тако и за цене (посете локалним продавницама и даваоцима услуга, прикупљање података о ценама путем телефона, мејла, интернета). Обрачун индекса потрошачких цена се заснива на узорку довољно великом да обезбеди поуздане и упоредиве резултате, узимајући у обзир различитост производа и цена. У случају да неки производ или продајно место нестане са тржишта, они морају бити замењени новим. Обрачун ИПЦ је заснован на најновијим узорцима, при чему се нов производ укључује у узорак када постигне обим продаје од преко 1/1000 у структури укупних трошкова домаћинстава, а које покрива ИПЦ.

ИПЦ мери "чисту" промену цена, што значи да на промену цена  не треба да утичу промене у квалитету производа.  Прилагођавање промене цена променама квалитета се ради по утврђеним правилима и у складу са међународним препорукама.

 Величина узорка (за 2017. годину)

Просечан број прикупљених цена на (месечном нивоу): 30236

 1. Храна и безалкохолна пића 12563
 2. Алкохолна пића и дуван 1282
 3. Одећа и обућа 3862
 4. Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива 813
 5. Намештај, покућство и текуће одржавање стана 3923
 6. Здравство 1418
 7. Транспорт 975
 8. Комуникације 776
 9. Рекреација и култура 1843
 10. Образовање 108
 11. Ресторани и хотели 4509
 12. Остала роба и услуге 1615

 

Број елементарних агрегата (репрезентативних производа) на најнижем нивоу класификације у 2017. години:

 1. Сви производи  643
 2. Храна и безалкохолна пића 168
 3. Алкохолна пића и дуван 20
 4. Одећа и обућа 90
 5. Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива 41
 6. Намештај, покућство и текуће одржавање стана 89
 7. Здравство 30
 8. Транспорт 47
 9. Комуникације 27
 10. Рекреација и култура 58
 11. Образовање 7
 12. Ресторани и хотели 27
 13. Остала роба и услуге 39
18.2. Динамика прикупљања података

Прикупљање података о ценама се обавља у периоду од 1. до 23. у месецу за који се обрачунава индекс. Податке о ценама прикупљају сниматељи цена који су запослени у РЗС.

За потребе организовања снимања цена, тако да буде обухваћен цео месец, као и да се обезбеди правилан размак између посета местима прикупљања података, производи и услуге су груписани у неколико група за које се прикупљају подаци у одређеним периодима у месецу:

Пољопривредни производи (прва и трећа недеља у месецу)

Непрехрамбени производи (1-10. у месецу)

Прехрамбени производи  сем пољопривредних (11-14. у месецу)

Услуге (14-23. у месецу)

Горива за аутомобиле (сваке среде у месецу)

За производе који показују неправилно кретање цена у току месеца подаци о ценама се прикупљају више пута у току месеца (пољопривредни производи и горива за аутомобиле).

18.3. Прикупљање података

РЗС бира метод прикупљања података, са циљем да се обезбеди довољан квалитет прописан методологијом за обрачун ИПЦ.

Избор продавница

Примењен је метод намерног узорка. Број продавница  је одређен на основу величине града. Број и структура продавница обезбеђује оптималан број прикупљених података о ценама, довољан да репрезентује кретање цена за сваку групу производа и услуга које се посматрају.

Техника избора производа и њихових спецификација

Сниматељи цена самостално бирају одређени производ за који ће прикупљати податке на одређеном продајном месту, пратећи препоруке дате у Упутству за прикупљање података о ценама. Критеријум за избор производа је учешће у продаји у изабраној  продавници. Поред цене, сниматељ цена прикупља и основне податке о изабраном производу како би се осигурало прикупљање података о ценама истог производа у току дужег временског периода.

Технике прикупљања података о ценама

Највећи број података о ценама се прикупља на терену обиласком продајних места, односно вршиоца услуга. 

За око 15% производа и услуга прикупљање података о ценама се врши централизовано у Одељењу статистике цена у РЗС. То је случај са производима и услугама чије су цене јединствене на територији Републике Србије или са производима који имају мали број снабдевача, на пример цене аутомобила, осигурања, цигарета, поштанских и телекомуникационих услуга, пакет аранжмана, електричне енергије и горива, финансијских услуга, информатичке опреме, авио карата.

18.4. Валидација података

У току обрачуна Индекса потрошачких цена, валидација се ради на више нивоа.

Прву контролу података о ценама врши сниматељ цена на терену, пре слања података на даљу обраду.

Другу валидацију раде запослени у Одељењу цена после пријема података. Верификација примљених података се ради помоћу програма дизајнираног за месечне провере унетих података како би се уочиле грешке уноса.  Аутоматска и ручна контрола се спроводи у свим фазама обраде података. Табеле за верификацију података садрже информације о прикупљеним подацима у текућем и претходном периоду, разлоге промене цена које је навео сниматељ цена, односе цена снимљених у два узастопна периода, период у коме је последњи пут промењена појединачна цена, највишу и најнижу цену за сваки елементарни агрегат и коефицијент варијације.  Посебна пажња се поклања променама квалитета, ценама које се нису мењале у дужем временском периоду, као и најнижим и највишим ценама. Цене које су под сумњом се контролишу поновним одласком на место снимања. Запослени у одељењу цена све проблеме решавају директним контактима са сниматељима, телефоном или електронском поштом.

18.5. Компилација података

Пондери

Главни извор података за обрачун пондера је Финална монетарна потрошња домаћинстава. Разбијање вредности на ниже нивое спроводи се на основу информација из Анкете о потрошњи домаћинстава. Број пондера (елементарних агрегата) на најнижем нивоу агрегирања за 2017. години је био 643.

Референтни период за пондере који се користе за обрачун ИПЦ  у 2017. години су подаци из 2015, а референтни период за цене је просек 2016. година.

Пондери се мењају сваке године. Пондери за поједине групе производа се додатно коригују коришћењем најновијих статистичких података (трговина на мало, транспорт и услуге, статистика енергије) као и информација добијених директно од великих предузећа. Вредности на основу којих се обрачунавају пондери из т-2 периода, ценовно се коригују на т-1 период индексима потрошачких цена и своде на ниво референтног периода за цене.

Израчунавање индекса на најнижем нивоу

Најнижи ниво за који се рачунају индекси је ниво производа (елементарног агрегата). Индекс се израчунава као однос геометријских средина цена текућег периода и цена из референтног (базног) периода.

Следећи корак је обрачун индекса за више нивое агрегације све до укупног индекса.  За овај обрачун користи се систем пондера и Ласперов тип формуле. Индекси најнижег нивоа се агрегирају по свим нивоима ECOICOP класификације.

Третман  производа који нестају са тржишта и њихова замена

Када не-сезонски производ  привремено нестане са тржишта у току једног (највише два) месеца оставља се претходно забележени податак о цени, али се у исто време прикупи и податак о цени сличног производа који се може наћи на тржишту и који може да замени производ кога нема. Када је јасно да се првобитно изабрани производ неће поново наћи на тржишту (у року од два месеца), производ се замењује. Новоизабрани  прозвод треба да буде што сличнији производу који је нестао са тржишта или да продавница у којој ће се прикупљати подаци буде сличног ценовног нивоа као првобитна продавница. 

 Увођење нових значајних производа и услуга

Сниматељи цена су обучени да посматрају развој тржишта, да идентификују нове производе и услуге који се појављују и да о томе обавесте одељење цена РЗС. Статистичари цена истражују тржиште и процењују значај нових производа за домаћинства користећи све расположиве информације. На основу ове анализе доноси се одлука о укључивању нових производа у обрачун ИПЦ. Ово се ради према планираним роковима који се поклапају са годишњим ажурирањем листе роба и услуга за које се прикупљају подаци о ценама. Подаци о ценама за нове производе се прикупљају у децембру текуће године, а укључују се у обрачун индекса у наредној години. Производи и услуге за које се утврди да више нису значајни у потрошњи или су потпуно нестали са тржишта  искључују се из листе за прикупљање података о ценама и обрачун индекса.

Третман снижења цена

Сезонске распродаје, остале распродаје и снижења цена (посебне понуде, снижења и сл.) се укључују у обрачун када су доступне свим купцима, када су без посебних услова и када трају најмање две недеље. Снижења цена за посебне производе (обично за робу лошијег квалитета, оштећене производе или робу која је остала у малим количинама) се не прихватају за обрачун индекса.

Третман сезонских производа

Одређени производи (свеже воће и поврће, одећа, обућа) се сматрају сезонским. Периоди у којима се они могу наћи на тржишту су од 2 до 6 месеци. Период и услови продаје сезонске робе могу се мењати из године у годину.

У периоду ван сезоне, цене за сезонске производе се процењују применом методолошких стандарда за третман сезонских производа у обрачуну потрошачких цена.

РЗС примењује метод процена на основу свих производа. Процене се раде на следећи начин:

- у првом месецу ван сезоне израчунава се типична цена производа као просечна цена свих прикупљених цена у току сезоне за тај производ.

- од другог месеца па до нове појаве производа у обрачун се укључује процењена месечна цена свих производа који су ван сезоне. Да би се добио проценат промене цена несезонских производа, узимају се у обзир само производи који се налазе на тржушту у текућем и претходном месецу.  Индекси вишег ниова се рачунају коришћењем пондера за све производе (сезонске и несезонске) који припадјау одређеној класи и подкласи производа.

У првом месецу нове сезоне сниматељи цена прикупљају податке о ценама производа и овај податак улази у обрачун индекса.

Никаква сезонска прилагођавања се не раде.

18.6. Прилагођавање података

Прилагођавање промене цена променама квалитета

Опис квалитета производа се пажљиво прати да би се осигурала његова упоредивост у времену. Свака промена у квалитету производа се пажљиво разматра. Прилагођавање промене цена променама квалитета се ради у Одељењу цена, а поступак се разликује од случаја до случаја. Не постоји аутоматски поступак. Како је основни циљ Индекса потрошачких цена да мери „чисту“ промену цена, прилагођавање промене цена променама квалитета се ради на један од следећих начина препоручених пракси обрачуна индекса цена:

Експлицитни методи

- директно поређење цена (одеће)

- опциони метод (нови аутомобили)

- слободна процена (одећа, аутомобили)

- прилагођавање промени паковања (храна, лекови)

- мешовити методи

Имлицитни методи

- преклапање цена (одећа, аудио-визуелни производи)

- премошћавање цена (информатичка опрема, апарати за домаћинство)

 

У РЗС се тренутно не користи хедонистички метод.

Мале промене у квалитету производа се занемарују.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема