Станови


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику грађевинарства

01.3. Име и презиме контакт особе

Дејана Ђорђевић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац групе

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5

01.6. Имејл контакт особе

dejana.djordjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381112412922 лок.260

01.8. Број факса контакт особе

Не примењује се.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
22/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
2/7/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
29/6/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци о броју и површини изграђених и порушених станова омогућавају израчунавање стамбеног фонда за године између два пописа становништва и станова. Билансирани подаци користе се за планирање стамбене изградње.

Подаци о ценама станова новоградње користе се у циљу сагледавања нивоа текућих цена станова новоградње, увида у ниво инвестиција у стамбену изградњу, за утврђивање откупне цене стана и у оквиру предлагања и спровођења мера текуће стамбене политике.

03.2. Класификације
  • Класификација делатности - KD (2010) базирана на NACE Rev.2 classification (Statistical   Classification of Economic Activities in the European Community).
  • Класификација врста грађевина усклађена са класификацијом Еуростата (CC classification).
03.3. Обухват сектора

Податке о изграђеним становима попуњавају привредна друштва и предузетници који су у посматраном периоду градили станове. 

Податке о порушеним становима попуњавају надлежни органи управе који издају решења о рушењу и грађевинске дозволе за радове којима се мења намена стамбеног простора у нестамбени или се два или више станова спајају у један, као и предузећа која располажу документацијом о рушењима.

Податке о цени станова новоградње попуњавају привредна друштва и предузетници која су у посматраном периоду продавала новоизграђене станове.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Станом се сматра свака грађевински повезана целина намењена за становање, која се састоји од једне или више соба са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, клозет и сл.) или без помоћних просторија, и има један или више посебних улаза директно из ходника, са степеништа, из дворишта или са улице.

Површина стана (m²) jeсте корисна подна површина стана мерена унутар зидова стана и представља збир површина свих соба, кухиње, купатила, нужника и осталих помоћних просторија у саставу стана. Искључују се површине подрума и поткровља који нису уређени као стан или део стана, затим површине гаража, котларница, остава и сл., као и степеништа и друге заједничке просторије у зградама с више станова.

Завршеним станом сматра се само онај стан на коме су завршени сви предвиђени грађевински, инсталациони и завршни радови. 

Просечне цене које се објављују по једном метру квадратном резултат су различитих карактеристика изградње и разлике у месецу у коме је склопљен купопродајни уговор на једној територији (града, Републике и аутономне покрајине).

Цену грађења чине следећи елементи: трошкови рушења постојећих грађевинских објеката и чишћења градилишта, трошкови радне снаге, трошкови изнајмљивања грађевинских машина и опреме, трошкови превоза материјала, опреме и радника на градилиште, вредност утрошеног грађевинског материјала и готових производа за уградњу, утрошена електрична енергија, трошкови резервних делова и ситног материјала, трошкови амортизације имовине, општи трошкови извођача радова, трошкови услуге подизвођача радова и добит извођача радова.

У цену грађевинског земљишта укључени су и трошкови расељавања станара из постојећих стамбених зграда, уколико није купљено празно земљиште.

Остали трошкови обухватају: трошкове прибављања грађевинског земљишта, трошкове пројектовања, директне и индиректне трошкове и добит пословног субјекта који је наручио изградњу ради даље продаје на тржишту, остале трошкове који се односе на плаћање пореза, такси, камата на кредит, ПДВ итд.

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања су станови, који су изграђени, порушени или продати у посматраном периоду.

 

03.6. Статистичка популација

Број станова и корисна површина станова који су изграђени или порушени у посматраном периоду.

Просечна цена станова новоградње за које је реализован купопроајни уговор у референтном периоду.

03.7. Референтно подручје

Република Србија

  

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Серија података о изграђеним и порушеним становима обухвата период од 2001. године.

Цене станова новоградње објављују се од 1966. године.

 

03.9. Базни период

Не примењује се.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број станова, корисна површина станова у m2 и цена станова новоградње по m2.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година за завршене и порушене станове и пола године за цене станова новоградње.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи
  • Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009)
  • Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020 (Службени гласник РС , број 114/15)
  • Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину (Службени грасник РС, број 120/2017)
  • Обавеза давања статистичких података заснована је на члану 26 Закона о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009).  Недавање или давање непотпуних или нетачних података кажњава се према члану 52, 53 и 54 важећег статистичког закона.

Законски акти су доступни на сајту Републичког завода за статистику:

http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

06.2. Заједничко коришћење података

Не постоји размена података са међународним институцијама.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Национално законодавство:

Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009) 

http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statisticie.pdf

Евростатово законодавство:

Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council, of 11 March 2009, on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities.

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података дефинисана је Законом о званичној статистици, тачка 7.1.

Публикују се подаци само они који нису поверљиви.

 

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар публиковања објављује се на крају године за наредну годину.

08.2. Приступ календару публиковања

http://www.stat.gov.rs/calendar/

08.3. Приступ корисника

У складу са Законом о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/2009) и Европским статистичким кодексом рада, сви корисници су равноправни. Објављују се на сајту РЗС-а, након чега су ти подаци истовремено доступни свим корисницима.
 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци о завршеним и порушеним становима прикупљају се  и објављују годишње. 

Подаци о ценама станова новоградње прикупљају се  и објављују полу-годишње. 


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење ГР20 и ГР21.

10.2. Публикације

Саопштења ГР20 и ГР21 садрже податаке о цени станова новоградње по m2.

Општине и региони у Републици Србији садрже податке о броју и површини станова који су изграђени односно порушени у посматраном периоду. 

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/oblasti/gradjevinarstvo/stanovi

10.3. Он-лајн база података

Подаци о броју и површини завршених станова и просечној цени станова новоградње по m2 доступни су у оквиру области Грађевинарство, подобласт Станови.

http://data.stat.gov.rs/?caller=0501&languageCode=sr-Cyrl

 

 

 

 

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни.

10.5. Остало

Не постоје.

10.6. Документација о методологији

Методолошка објашњења доступна су на сајту РЗСа, линк:

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&s=0501

 

 

10.7. Документација о квалитету

Није доступна.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

РЗС има за циљ да успостави систем управљања квалитетом у складу са Европским статистичким кодексом праксе. Такође, РЗС је усвојио Препоруку 4, водеће експертске групе Еуростата за квалитет која се односи на систем управљања квалитетом и имплементацију модела Европске фондације за управљање квалитетом (ЕФКМ БЕМ).

 

Документ о политици квалитета доступан је на линку: 

http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/  

11.2. Процена квалитета

Подаци о завршеним и порушеним становима, као и подаци о просечној цени станова новоградње произведени су у складу са методолошким захтевима и стандардима.

Резултати се објављују у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања, који је познат унапред.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници података налазе се у свим областима економског и друштвеног живота, почевши од физичких лица, пословних субјеката, медија, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, као и академских, научно-истраживачких институција, невладине организације. 

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника мери се на основу Истраживања о задовољству корисника.

Резултати тог истраживања доступни су на адреси:

http://www.stat.gov.rs/media/2489/rezultati-istrazivanja-o-zadovoljstvu-korisnika-2017.pdf

 

12.3. Комплетност

У складу са Уредбом о утврђивању плана званичне статистике, подаци су доступни на полугодишњем и годишњем нивоу.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Годишњим истраживањем обухваћене су извештајне јединице које су градиле станове. Станови грађени у организацији индивидуалних власника  процењује се на основу издатих грађевинских дозвола. 

 

13.2. Узорачка грешка

Оцена узорка није могућа јер се не користи случајан узорак.

 

13.3. Неузорачка грешкаМере за смањење неодговора: контактирање телефоном  и слање подсетника поштом.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци о завршеним становима на сајту Републичког завода за статистику  доступни су седам месеци након завршетка референтног периода. Подаци о ценама станова новоградње доступни су 75 дана након завршетка референтног периода.

 

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су публиковани у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања. 

Link http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти концепти примењују се на целој територији.

15.2. Временска упоредивост

Не постоји разлика у упоредивости или доступности података у различитим временским  интервалима .

15.3. Кохерентност - између области

Резултати показују да станови који се граде и издате грађевинске дозволе за станове су уско повезане и показују сличну динамику кретања. Грађевинске дозволе се могу користити за предвиђање будуће грађевинске активности.

15.4. Кохерентост - интерна

Укупан индекс грађевинске производње усаглашен је са индексима подгрупа које су дефинисане према Класификацији грађевина (индексом грађевинске производње зграда и индексом грађевинске производње осталих грађевина).  


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нису доступни.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Не постоји посебна политика ревизије. Исправка података је дозвољена у току наредне године. После тога подаци постају коначни.  Календар за ревизију података не постоји.

 

17.2. Ревизија података - пракса

Први објављени подаци су претходни. У следећој календарској години је дозвољена ревизија података. Подаци се могу мењати због накнадно пристиглих извештаја или исправки података на захтев извештајних јединица. Ревизије због уочених грешака се спроводе одмах након откривања грешке. 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података су статистички извештаји "Годишње истраживање о грађевинским радовима - ГРАЂ-11", подаци о радовима у организацији индивидуалних власника, који се преузимају из података о грађевинским дозволама - ГРАЂ-10, "Годишње истраживање о порушеним зградама и адаптацији стамбеног простора - ГРАЂ-71" и "Полугодишње истраживање о ценама станова новоградње - ГРАЂ-41".


 

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци о изграђеним и прушеним становима се прикупљају годишње, а подаци о ценама станова новоградње полугодишње.

18.3. Прикупљање података
Подаци се прикупљају помоћу папирног упитника. Извештајне јединице шаљу попуњене упитнике путем поште, факса или меилом.
 
Упитник се може попунити и електронским путем. 

 
 
 
 

 

18.4. Валидација података

Провера квалитета података спроводи се уз помоћ програма логичке контроле.

Прикупљени подаци се контролишу приликом уноса извештаја. Након тога провера квалитета врши се уз помоћ скупа строгих критеријума контроле логичности података и критеријума рачунске  контроле. Извештаји који не испуњавају критеријуме логичке и рачунске контроле се проверавају и коригују по потреби.

За логичку контролу и корекције грешака користи се ИСТ. ИСТ је софтверски пакет који укључује процес уноса података, логичку контролу и израду излазних табела.

18.5. Компилација података

Подаци о изграђеним и порушеним становима рачунају се на основу података који су добијени спровођењем редовних годишњих статистичких истраживања. Станови који су грађени у организацији индивидуалних власника преузимају се из Месечног истраживања о издатим грађевинским дозволама. Укупан број завршених станова добија се као збир података који су добијени редовним статистичким истраживањем о грађевинским радовима и података добијених на основу дозвола за градњу.

Метод пондерисања користимо за обрачун просечне цене станова новоградње. Пондери су обрачунати на основу просечне вредности изграђене површине станова у петогодишњем периоду.

18.6. Прилагођавање података

Не постоји.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема.