Грађевинске дозволе


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције
Републички завод за статистику
01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику грађевинарства 

01.3. Име и презиме контакт особе

Дејана Ђорђевић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

dejana.djordjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 2412922 lok.260


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
29/06/2017
02.2. Последње постављени метаподаци
26/4/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
26/4/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Грађевинска дозвола је одобрење за градњу издато на захтев инвеститора, којим се одобрава почетак извођења грађевинских радова на грађевини. Циљ истраживања је да покаже будуће кретање грађевинске активности. Грађевинске дозволе издају надлежни органи управе.

Подаци се прикупљају у оквиру Месечног истраживања о издатим грађевинским дозволама (Грађ-10). У овом истраживању обухваћене су издате грађевинске дозволе за све врсте грађевина описане у Класификацији врста грађевина и све врсте радова: новоградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација, текуће и инвестиционо одржавање.

 

03.2. Класификације

Класификација врста грађевина.

03.3. Обухват сектора

Обухваћене су грађевинске дозволе издате на захтев инвеститора (физичких и правних лица, државних (локалних) органа управе и цркве).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Дефиниције су усаглашене са Регулативом Евростата 1503/2006.

Грађевинска дозвола се обично дефинише као дозвола за градњу издата на захтев инвеститора, којом се одобрава почетак радова на грађевини. Грађевинске дозволе издаје надлежни орган управе.

Зграде су трајне грађевине са кровом и спољним зидовима, изграђене као самосталне употребне целине које пружају заштиту од временских и других спољних утицаја, а намењене су за становање, за обављање производних и услужних  делатности, или за смештај и чување животиња, робе, опреме итд.

Станом се сматра свака грађевина намењена за становање, која се састоји од једне или више соба са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, клозет и сл.) или без помоћних просторија, и има један или више посебних улаза директно из ходника, са степеништа, из дворишта или са улице.

03.5. Статистичка јединица

Извештајне јединице су министарство надлежно за послове грађевинарства у Републици Србији, надлежни органи аутономне покрајине, града и општине, који издају грађевинске дозволе.

Јединице посматрања су грађевинске дозволе издате за све типове грађевина и све врсте радова.

03.6. Статистичка популација

Број станова и корисна површина стамбених и нестамбених зграда према издатим дозволама.

03.7. Референтно подручје

Република Србија

 

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Подаци су доступни од 2007. године.

Истраживање се спроводи од 2006. године. 2006. године је спроведено као пилот истраживање, а од 2007, се спроводи као редовно статистичко истраживање дефинисано Уредбом за спровођење појединих статистичких истраживања.

 

 

 

03.9. Базни период

Временска серија је дата у апсолутним вредностима.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број станова и површина зграда изражена у м2.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Подаци се прикупљају месечно.

Резултати се у Евростат шаљу квартално, у складу са захтевима за краткорочне индикаторе.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Месечно статистичко истраживање о грађевинским дозволама (Грађ-10) на националном нивоу регулисано је следећим правним актима:

 • Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009)
 • Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020 (Службени гласник РС , број 114/15)
 • Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину (Службени грасник РС, број 120/2017)
 • Обавеза давања статистичких података заснована је на члану 26 Закона о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009).  Недавање или давање непотпуних или нетачних података кажњава се према члану 52, 53 и 54 важећег статистичког закона.

Законски акти су доступни на сајту Републичког завода за статистику:

http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

Месечно статистичко истраживање о грађевинским дозволама (Грађ-10) регулисано је следећим Евростатовим правним актима:

 • Regulation (EC) 1893/2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Rev. 2),
 • Classification of Types of Constructions – CC.
 • Council Regulation 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics , 
 • Regulation 1158/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 concerning short -term statistics,
 • Commission Regulation 1503/2006 of 28 September 2006 concerning short-term statistics as regards the definition of variables, list of variables and frequency of data.

 

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци се редовно шаљу у Евростат. Не постоји размена података са другим међународним институцијама.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Национално законодавство:

Поверљивост података дефинисана је Законом о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009)

http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf  

Evropsko zakonodavstvo:

Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parlament and of the Council, od 11. marta 2009, о преносу поверљивих статистичких података између статистике и Европске заједнице .

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података дефинисана је Законом о званичној статистици, тачка 7.1.

Публиковани су подаци само они који нису поверљиви.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања


Календар публиковања објављује се на крају године за наредну годину.

08.2. Приступ календару публиковања

http://www.stat.gov.rs/calendar/ 

 

08.3. Приступ корисника

У складу са Законом о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/2009) и Европским статистичким кодексом рада, сви корисници су равноправни. Подаци о грађевинским дозволама објављују се на веб страници РЗС-а, након чега су ти подаци истовремено доступни свим корисницима.
 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се објављују на нашем сајту сваког месеца.

У складу са захтевима Евростата подаци се достављају квартално.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење ГР30.

10.2. Публикације

Подаци о издатим грађевинским дозволама се редовно публикују у Саопштењу ГР30

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181094.pdf

и Месечном статистичком билтену

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20183004.pdf

10.3. Он-лајн база података

Подаци о грађевинскимм дозволама расположиви су у бази података на сајту РЗС-а, од 2007. године.

10.4. Приступ микроподацима

Не постоји.

10.5. Остало

Подаци о грађевинским дозволама (број станова, варијабла Б: 411 и корисна површина, варијабла Б: 412) шаљу се у Евростат квартално, почев од првог квартала 2000. године, у складу са захтеваним нивоом детаљности, у задатим роковима и захтеваном техничком формату.

10.6. Документација о методологији

Детаљна методолошка објашњења овог истраживања налазе се у едицији Завода „Методологије и стандарди“, Месечна истраживања о грађевинским дозволама, свеска број 22.

Кратке методолошке информације, доступне су на линку:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620096.pdf

10.7. Документација о квалитету

Није доступан.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
 
РЗС има за циљ да успостави систем управљања квалитетом у складу са Европским статистичким кодексом праксе. Такође, РЗС је усвојио Препоруку 4, водеће експертске групе Еуростата за квалитет која се односи на систем управљања квалитетом и имплементацију модела Европске фондације за управљање квалитетом (ЕФКМ БЕМ).
 
Документ о политици квалитета доступан је на линку: 
 
11.2. Процена квалитета

Подаци о грађевинским дозволама производени су у складу са методолошким захтевима и стандардима.

Потребе корисника су задовољене јер су у овом статистичком истраживању обухваћене издате грађевинске дозволе за све врсте грађевина. Покривена је цела територија.

Пре објављивања резултата, врши се додатна контрола квалитета статистичких података. Подаци се упоређују са претходним периодом и такође се упоређују  и са другим изворима (резултатима годишњег и кварталног истраживања о грађевинској активности).

Резултати се објављују у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања, који је познат унапред.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници статистичких података о издатим грађевинским дозволама налазе се у свим областима економског и друштвеног живота, почевши од физичких лица, пословних субјеката, медија, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, као и академских, научно-истраживачких институција, невладине организације и Еуростат.

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника мери се на основу прузимања података и испитивања задовољства корисника.

Резултати тог истраживања доступни су на адреси:

http://www.stat.gov.rs/media/2489/rezultati-istrazivanja-o-zadovoljstvu-korisnika-2017.pdf

Истраживање задовољства корисника о краткорочним индикаторима до сада није спроведено.

12.3. Комплетност

Подаци су у складу са захтевима дефинисаним у Уредби за краткорочне индикаторе (STS Regulation1165/98) и методолошким приручницима за краткорочне индикаторе.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У овом истраживању укључене су све издате грађевинске дозволе.

Дозвољене су исправке података само за претходни месец. Након тога, подаци се не мењају до фебруара следеће године. Дозволе које су стигле после датума дефинисаног у роковнику за спровођење истраживања, биће унете у базу по завршетку спровођења истраживања за посматрану годину. Тада подаци постају коначни.

13.2. Узорачка грешка

Не примењује се.

Обухваћене су све издате грађевинске дозволе.

13.3. Неузорачка грешка

Стопа одговора је 100%. Сви подаци су доступни у складу са задатим роковима.

Мере за смањење неодговора: контактирање телефоном  и слање подсетника поштом.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

На сајту Републичког завода за статистику подаци су доступни 45 дана након завршетка референтног месеца. Подаци се шаљу у Евостат 90 дана након завршетка референтног периода у траженом облику.
Подаци о издатим грађевинским дозволама преузимају се из Централне евиденције обједињене процедуре, 10 дана после истека референтног месеца. База не садржи податке о становима, па те податке попуњавају надлежни органи за издавање грађевинских дозвола (Министарство задужено за послове грађевинарства у Републици Србији, надлежни органи за аутономну покрајину, град или општину који издају грађевинске дозволе).
Упитник за станове се 
шаље извештајним јединицама крајем децембра претходне године, за целу наредну годину (годину у којој се спроводи истраживање). Извештајне јединице затим попуњавају образац ГРАЂ-10 на основу њихових евиденција о издатим грађевинским дозволама. Прикупљање података завршава се 30 дана након истека рока.

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су публиковани у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања. 

Link http://www.stat.gov.rs/calendar/


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти концепти примењују се на целој територији. Месечним истраживањем о издатим грађевинским дозволама обезбеђују се подаци који су усклађени са ЕУ препурукама, дефиницијама и класификацијама.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су доступни од 2007. године. Не постоји разлика у погледу упоредивости и доступности података у временској серији.

15.3. Кохерентност - између области
Издате грађевинске дозволе показују будуће кретање грађевинске активности. Резултати истраживања о издатим грађевинским дозволама у поређењу са годишњим и кварталним истраживањем грађевинске активности, показују вискок степен међусобне зависности.
 
 
 

 

15.4. Кохерентост - интерна
Временске серије су конзистентне. Сви подаци базирани су на заједничкој методологији за прикупљање, обраду и проверу квалитета података. Дозволе су разврстане према класификацији врста грађевина, и постоји усаглашеност виших нивоа са њиховим главним подгрупама.
 
 
 

 


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Не примењује се.

 


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Не постоји посебна политика за ревизију. Интерне процедуре утврђене су на основу искуства у Одељењу за статистику.

Резултати о грађевинским дозволама објављују се као претходни и могу се кориговати следећег месеца. Након тога подаци се не мењају све до истека посматране године, када је могуће спровести исправке или додати дозволе које су достављене после задатих рокова. После тога резултати постају коначни. Коначни резултати су објављени у бази података на сајту по месецима. На сајту РЗС-а доступни су подаци од 2007. године (када је истраживање почело да се спроводи). Подаци за период 2000-2006. године процењени по кварталима и послати у Евростат.

Календар за ревизију података не постоји. Начин ревидирања података је исти за податке објављене на сајту и за податке који се шаљу у Евростат.

17.2. Ревизија података - пракса
Подаци објављени у првим публикацијама су претходни.
 
Контрола података се спроводи сваког месеца, за текући месец а дозвољене су исправке и за претходни месец.
 
Такође, подаци се могу мењати по истеку референтне године. Дозвољен је унос података који су достављени након рока који је одређен за спровођење месечног истраживања. У 2017. години накнадно је унето 8 дозвола које су достављене после рока за спровођење месечног истраживања. Накнадни унос није значајније утицао на објављене резултате. 
 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Статистички подаци базирани су на административним изворима.  Подаци о издатим грађевинским дозволама преузимају се из Централне евиденције обједињене процедуре. База не садржи податке о становима, па те податке попуњавају надлежни органи за издавање грађевинских дозвола  (Министарство задужено за послове грађевинарства у Републици Србији, надлежни органи за аутономну покрајину, град или општину који издају грађевинске дозволе).

 

 

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају месечно.

18.3. Прикупљање података

Подаци о издатим грађевинским дозволама преузимају се из Централне евиденције обједињене процедуре. База не садржи податке о становима, па те податке попуњавају надлежни органи за издавање грађевинских дозвола  (Министарство задужено за послове грађевинарства у Републици Србији, надлежни органи за аутономну покрајину, град или општину који издају грађевинске дозволе). Подаци о становима се прикупљају помоћу папирног упитника (ГРАЂ-10). Упитници се шаљу извештајним јединицама почетком године. Такође, упитник се може преузети са сајта РЗС-а. Извештајне јединице шаљу попуњене упитнике путем поште, факса или е-маила. 

За побољшавање стопе одговора извештајне јединице подсећају се телефоном или писаном опоменом.

18.4. Валидација података

Провера података подразумева спровођење следеће активности:
 

 • праћење и анализа обухвата,
 • контрола појединачних извештаја и провера директним контактом извештајних јединица,
 • контрола и анализа добијених резултата.
   

За логичку контролу и корекције грешака користи се ИСТ апликација. ИСТ је софтверски пакет који омогућава процес уноса података, логичку контролу и израду излазних табела.

18.5. Компилација података

Обухват је потпун, тј. статистичким истраживањем су обухваћене све издате дозволе.

Не постоји могућност неодговора извештајне јединице или неодговора на појединачна питања, јер извештајне јединице које нису послале попуњене упитнике или нису у потпуности попуниле упитник, контактирају се телефоном и од њих се захтева да  у што краћем року пошаљу попуњене упитнике за текући месец, или да обезбеде недостајуће податке.

18.6. Прилагођавање података

Подаци о издатим грађевинским дозволама су приказани у апсолутним вредностима.

Не ради се десезонирање статистичких података о издатим дозволама, што је у складу са захтевима Евростата за краткорочне статистике.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Не постоје.