Грађевинска активност


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене
 Анекси

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције
Републички завод за статистику
01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику грађевинарства.

01.3. Име и презиме контакт особе

Дејана Ђорђевић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац групе

01.5. Адреса контакт особе
Милана Ракића 5, Београд
01.6. Имејл контакт особе

dejana.djordjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 lok. 260

01.8. Број факса контакт особе

Не постоји.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
29/06/2017
02.2. Последње постављени метаподаци
9/5/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
9/5/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Индекс грађевинске производње је заснован на вредности изведених грађевинских радова. Индекс грађевинске производње треба да обезбеди основне информације о променама у грађевинској активности у току посматраног квартала. Индекси цена произвођача елемената и материјала уграђених у грађевинарству се користе као дефлатор за ову серију. Подаци се прикупљају методом извештавања, попуњавањем упитника „Квартално истраживање о грађевинарству" (Грађ-31).

03.2. Класификације
  • Класификација делатности - KD (2010) базирана на NACE Rev.2 classification (Statistical   Classification of Economic Activities in the European Community).
  • Класификација врста грађевина усклађена са класификацијом Еуростата (CC classification).
03.3. Обухват сектора

Индекс грађевинске производње покрива активности које припадају сектору Ф –Грађевинарство из Класификације делатности KD (2010).

Истраживањем су обухваћена правна лица регистрована у сектору Ф - Грађевинарство (Област 41, 42 и 43), као и правна лица која нису регистрована у грађевинарству, али су у посматраном периоду обављали значајне грађевинске радове.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Индекс грађевинске производње треба да покаже  промене у вредности изведених радова - укупно и посебно за зграде и остале грађевине. Индекси су израчунати према прописима за краткорочне статистике Еуростата. Дефиниција вредности изведених грађевинских радова је у складу са Commission Regulation 1503/2006.

Вредност грађевинске производње је вредност грађевинских радова које су извештајне јединице извеле на градилиштима у посматраном  кварталу. Искључена је вредност изведених радова од стране подизвођача, трошкови набавке земљишта, пројектовања, надзора и ПДВ-а. Вредност изведених радова укључује вредност рада, уграђеног материјала, готових производа за уградњу, горива и тд. Вредност грађевинских радова односи се на вредност свих врста радова: новоградњу, реконструкцију, санацију, велике поправке и текућа одржавања.

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања су зграде и остале грађевине, на којима су извођени грађевински радови. Извештајне јединице су привредна друштва и предузетници који су у посматраном периоду изводили грађевинске радове. 

03.6. Статистичка популација

Обухваћена су  привредна друштва и предузетници који су регистровани у сектору Ф – Грађевинарство, према Класификацији делатности КД (2010) (области 41, 42 и 43), као и привредна друштва и предузетници који нису регистровани у грађевинарству али обављају значајније грађевинске радове.

Нису обухваћена сва привредна друштва и предузетници. Током формирања обухвата за спровођење истраживања изабрани су привредна друштва и предузетници која су изводили значајну активност у претходној години (према годишњем истраживању о грађевинској активности). Примењује се систем „cut-off“ за вредност. Доња граница није тачно утврђена, и зависи од интензитета грађевинске активности на нивоу општине.

У кварталном истраживању, обухваћено је око 500 извештајних јединица.

03.7. Референтно подручје

Република Србија

  

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Серија података обухвата период од првог квартала  2000. године.

03.9. Базни период

Базна година до краја 2017. године је 2010. 

У складу са Регулативом Евростата за краткорочне индикаторе, од 2018. године, индекси ће се обрачунавати у односу на базну 2015. годину.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Индекси.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Квартал.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Квартално истраживање о грађевинској активности (Грађ-31) на националном нивоу регулисано је следећим правним актима:

  • Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009)
  • Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020 (Службени гласник РС , број 114/15)
  • Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину (Службени грасник РС, број 120/2017)
  • Обавеза давања статистичких података заснована је на члану 26 Закона о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009).  Недавање или давање непотпуних или нетачних података кажњава се према члану 52, 53 и 54 важећег статистичког закона.

Законски акти су доступни на сајту Републичког завода за статистику:

http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

Квартално истраживање о грађевинскиј активности (Грађ-31)  регулисано је следећим ЕУ правним актима:

·         Regulation (EC) 1893/2006 establishing the statistical classification of economic activities (NACE Rev. 2),

·         Classification of Types of Constructions – CC.

·         Council Regulation 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics , 

·         Regulation 1158/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 concerning short -term statistics,

·         Commission Regulation 1503/2006 of 28 September 2006 concerning short-term statistics as regards the definition of variables, list of variables and frequency of data.

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци се редовно шаљу у Евростат. Не постоји размена података са другим међународним институцијама.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Национално законодавство:

Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/2009) 

http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statisticie.pdf

Евростатово законодавство:

Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council, of 11 March 2009, on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities.

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података дефинисана је Законом о званичној статистици, тачка 7.1.

Публикују се подаци само они који нису поверљиви.

 

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар публиковања објављује се на крају године за наредну годину.

08.2. Приступ календару публиковања

http://www.stat.gov.rs/calendar/

08.3. Приступ корисника

У складу са Законом о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/2009) и Европским статистичким кодексом рада, сви корисници су равноправни. Индекс грађевинске производње објављују се на сајту РЗС-а, након чега су ти подаци истовремено доступни свим корисницима.
 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се прикупљају и објављују квартално.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење ГР11.

10.2. Публикације

10.2. Публикације

Индекси грађевинске производње се редовно публикују у Саопштењу ГР11

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181026.pdf

и Месечном статистичком билтену

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20183004.pdf

Индекси показују промену вредности изведених грађевинских радова у односу на претходни квартал, затим у односу на исти квартал претходне године и у односу на просек претходне године.

 

10.3. Он-лајн база података

Квартални индекси грађевинске производње публиковани су у бази података на сајту РЗС-а. 

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни.

10.5. Остало

Квартални индекс грађевинске производње шаље се у Евростат квартално у захтеваном формату (временска серија од првог квартала 2000. године).

10.6. Документација о методологији

Методолошка објашњења доступна су на сајту РЗСа, линк:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620096.pdf

 

 

10.7. Документација о квалитету

Није доступна.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

РЗС има за циљ да успостави систем управљања квалитетом у складу са Европским статистичким кодексом праксе. Такође, РЗС је усвојио Препоруку 4, водеће експертске групе Еуростата за квалитет која се односи на систем управљања квалитетом и имплементацију модела Европске фондације за управљање квалитетом (ЕФКМ БЕМ).

 

Документ о политици квалитета доступан је на линку: 

 

http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/  

11.2. Процена квалитета

Индекси грађевинске производње произведени су у складу са методолошким захтевима и стандардима.

Подаци се упоређују са претходним периодом и такође се упоређују  и са другим изворима (резултатима годишњег истраживања о грађевинској активности).

Резултати се објављују у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања, који је познат унапред.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници статистичких података о кретању грађевинске активности налазе се у свим областима економског и друштвеног живота, почевши од физичких лица, пословних субјеката, медија, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, као и академских, научно-истраживачких институција, невладине организације и Еуростат.

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника мери се на основу Истраживања о задовољству корисника.

Резултати тог истраживања доступни су на адреси:

http://www.stat.gov.rs/media/2489/rezultati-istrazivanja-o-zadovoljstvu-korisnika-2017.pdf

Истраживање задовољства корисника о краткорочним индикаторима до сада није спроведено.

12.3. Комплетност

Индекс грађевинске производње - укупно, доступан је на кварталном нивоу и то је у складу са захтевима Евростата.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Кварталним истраживањем о грађевинској активности нису обухваћене све извештајне јединице које су у посматраном периоду изводиле грађевинске радове. У циљу побољшања квалитета кварталног индекса, једном годишње се спроводи корекција података према резултатима вредности изведених радова из годишњег истраживања. 

Годишњим истраживањем обухваћене су све извештајне јединице које су изводиле грађевинске радове, а урачуната је и вредност радова у организацији индивидуалних власника. Вредност у организацији индивидуалних власника се процењује на основу издатих грађевинских дозвола. 

13.2. Узорачка грешка

Оцена узорка није могућа јер се не користи случајан узорак.

Избор случајног узорка се не примењује због специфичности грађевинске активности. Нпр. случајним узорком не би била обухваћена предузећа која изводе значајне грађевинске радове а нису регистрована у оквиру грађевинске делатности, затим новоосновани привредни субјекти који су често носиоци значајне грађевинске активности у години оснивања а који се по завршетку тих радова гасе и итд.

За избор извештајних јединица у кварталном истраживању користи се cut-off систем.  Доња граница није тачно одређена и зависи од интензитета грађевинских радова на нивоу општине на којој се изводе грађевински радови. У кварталном истраживању обухваћено је око 500 извештајних јединица.

13.3. Неузорачка грешка

Стопа одговора је 100%. Сви подаци су доступни у складу са задатим роковима.

Мере за смањење неодговора: контактирање телефоном  и слање подсетника поштом.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци се шаљу у Евростат 60 дана након завршетка референтног периода у траженом облику. На сајту Републичког завода за статистику подаци су доступни 40 дана након завршетка референтног периода.

Обрасци се шаљу извештајним јединицама крајем јануара за целу годину (годину у којој се спроводи истраживање). Прикупљање података завршава се 25 дана након истека квартала.

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су публиковани у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања. 

Link http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти концепти примењују се на целој територији.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су доступни од 2000. године. Подаци су упоредиви и доступни за све квартале.

15.3. Кохерентност - између области

Квартални индекс је усклађен са Кварталним националним рачунима. Вредност изведених грађевинских радова користи се директно за израду Кварталних националних рачуна. Такође се пореди и са другим индикаторима као што су број запослених и часови рада. Резултати показују да вредност изведених грађевинских радова и издате грађевинске дозволе су уско повезане и показују сличну динамику кретања. Грађевинске дозволе се могу користити за предвиђање будуће грађевинске активности.

15.4. Кохерентост - интерна

Укупан индекс грађевинске производње усаглашен је са индексима подгрупа које су дефинисане према Класификацији грађевина (индексом грађевинске производње зграда и индексом грађевинске производње осталих грађевина).  


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нису доступни.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Квартални индекси грађевинске производње објављују се као претходни резултати. Исправка података је дозвољена у сваком кварталу у току референтне године. По завршетку четвртог квартала подаци се могу кориговати, ако има потребе, у складу са резултатима годишњег истраживања о грађевинској активности.  После тога индекс грађевинске производње постаје коначан. Коначни подаци се шаљу у Евростат. Календар за ревизију података не постоји.

 

17.2. Ревизија података - пракса

Подаци објављени у саошпштењу су претходни. У сваком кварталу је дозвољена ревизија података. Подаци се могу мењати због накнадно пристиглих извештаја или исправки података на захтев извештајних јединица. Ревизије због уочених грешака се спроводе одмах након откривања грешке.

Календар за ревизију података не постоји. Може бити од 1 до 5 корекција података у току године. 

У складу са Регулативом Евростата за краткорочне индикаторе, од 2018. године, индекси ће се обрачунавати у односу на базну 2015. годину.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података је статистички извештај "Квартално истраживање о грађевинарству - ГРАЂ-31".

Обухваћена су правна лица регистрована у сектору Ф -Грађевинарство 
(делови 41, 42 и 43) (НАЦЕ Рев. 2.), као и правна лица која нису регистрована у грађевинарству, али обављају значајне грађевинске радове.

Нису обухваћена сва предузећа. Укључене су оне извјештајне јединице које су према годишњем истраживању у претходној години обављале значајну грађевинску активност. Примењује се cut-off систем према вредности коју је извештајна јединица извела у претходној години. Доња граница није прецизно одређена и зависи од територије на којој се изводе грађевински радови.

У кварталном истраживању обухваћено је око 500 извештајних јединица.

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају квартално.

18.3. Прикупљање података
Подаци се прикупљају помоћу папирног упитника за спровођење кврталног истраживања о грађевинској активности (ГРАЂ-31). Упитници се шаљу извештајним јединицама поштом за све квартале почетком године. Наведени упитник се може преузети и са сајта РЗС-а. Извјештајне јединице шаљу попуњене упитнике путем поште, факса или меилом.

Предузете мере за убрзавање или повећање стопе одговора: подсећање телефоном, меилом или слањем подсетника поштом.
 
 
 

 

18.4. Валидација података

Провера квалитета података спроводи се уз помоћ програма логичке контроле. Прикупљени подаци се контролишу приликом уноса извештаја. Након тога провера квалитета врши се уз помоћ скупа строгих критеријума контроле логичности података и критеријума рачунске  контроле. Извештаји који не испуњавају критеријуме логичке и рачунске контроле се проверавају и коригују по потреби.

Добијени резултати из посматраног извештајног периода се упоређују са претходним кварталом и претходном годином. Поред тога, индекси се пореде са часовима рада и бројем запослених у посматраном кварталу. Ако се уоче одступања, подаци морају бити проверени на нивоу извештајне јединице и ако има потребе коригују.

За логичку контролу и корекције грешака користи се ИСТ. ИСТ је софтверски пакет који укључује процес уноса података, логичку контролу и израду излазних табела.

18.5. Компилација података

У кварталном истраживању узорак није случајан, и не процењује се утицај малих извештајних јединица.

Стопа одговора извештајних јединица је 100%. Извештајне јединице које нису послале попуњене упитнике или нису у потпуности попуниле упитник контактирају се телефоном и тражи се да пошаљу попуњени упитник за текући квартал или да попуне податке који недостају. 

Индекс производње у грађевинарству је прост индекс. Индекси за Евростат израчунавају се у односу на просек базне 2010. године. У складу са препорукама Евростата од 2018. године базна година је 2015. 

Индекси који су објављени у националним публикацијама израчунати су у односу на претходни квартал и у односу на претходну годину.

Не примењује се метод пондерисања.  За дефлационирање индекса грађевинске производње користи се индекс цена произвођача елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству.

18.6. Прилагођавање података

Подаци су десезонирани. 

Више информација о начину прилагођавања временске серије можете пронаћи у Анексу.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема. Анекси :Врх
  Desezoniranje građevinska proizvodnja