Годишња биљна производња


Метаподаци
Периодика: Трогодишња
Година: 2016

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС).

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за структурна истраживања у пољопривреди и статистику биљне производње

01.3. Име и презиме контакт особе
Јелена Пераћ
01.4. Функција контакт особе

Шеф Одсека за структурна истраживања у пољопривреди и статистику биљне производње

01.5. Адреса контакт особе

Београд, Милана Ракића 5

01.6. Имејл контакт особе

jelena.perac@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011/2412-922 лок. 243

01.8. Број факса контакт особе

+381 11 2410 397


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
21/03/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
29/3/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
29/3/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Годишња статистика биљне производње обухвата податке о  површинама, производњи и приносима главних ратарских култура, поврћа и сталних засада (воћњака и винограда). Подаци се прикупљају из разних извора: статистичких истраживања, административних извора, на основу експертских процена и др. Прикупљање података обухвата ране процене производње и приноса (пре жетве култура) и коначне податке. Подаци се објављују на националном и регионалном нивоу. (НУТС1/2).

03.2. Класификације

Приликом обезбеђивања података коришћена је  Kласификација економских делатности - КД (2010), (" Службени гласник  РС" бр 104/09), која је заснована на класификацији NACE Rev. 2 (Статистичка класификација економских делатности у Европској заједници, Рев. 2);

Такође, коришћен је хијерархијски систем класификације пољопривредних производа. Класификација објављена у издању "Номенклатура пољопривредних производа".

Територијална подела извршена је у складу са Уредбом о номенклатури статистичких    територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10).

 

03.3. Обухват сектора

Oбласт статистике биљне производње обухвата гајење једногодишњих усева, вишегодишњих засада и производњу усева и засада у стакленицима (NACE A01.1-01.3).

 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Коришћено пољопривредно земљиште је зеmљишна површина која се користи за пољопривредну производњу. Коришћено пољопривредно земљиште чине оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњации остале пољопривредне површине.

Родна површина воћњака је површина свих воћњака једне врсте воћа, која с обзиром на старост и развијеност могу дати род, без обзира да ли су у посматраној години родила или не. Не укључују се површине младих воћних засада која још нису способна да дају род, као ни површине напуштених воћњака.

Принос усева исказан је као амбарски принос нормалне влажности, по одбитку свих губитака приликом жетве (бербе), транспорта и вршидбе.

Принос по јединици површине (по ha) обрачунат је на пожњевену површину.

За дефиниције свих индикатора који се прате у оквиру статитике пољопривредне производње погледати: Упутство за спровођење истраживања статистике биљне производње.

03.5. Статистичка јединица

Јединица посматрања  је коришћено пољопривредно земљиште пољопривредних газдинстава. 

Извештајне јединице су пољопривредна газдинства (породична, правна лица и предузетници).

03.6. Статистичка популација

Стаистичка популација су сва пољопривредна газдинства која се баве биљном производњом.

03.7. Референтно подручје

Референтно подручје је Република Србија.

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајину Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Статистика биљне производње покрива пољопривредну годину.

03.9. Базни период

Од 2017. године, као база за обрачун базних индекса физичког обима пољопривредне производње изабрана је 2015. година, која се, ради упоредивости, примењује на целој приказаној серији година.    


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Јединица мере за површину: ha (хектари), ar (ари);

Јединица мере за производњу: t (тона);

Јединица мере за просечан принос по јединици површине: t/ha (тона по хектару).


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Референтни период је производна година. Под производном годином се подразумева година у којој је производња започела.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Подаци статистике биљне производње обезбеђују  се на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09)  и Годишњег плана званичне статистике објављеном у "Службеном гласнику Републике Србије".

Поред тога, правни оквир за производњу и дисеминацију података представља и Програм званичне статистике за петогодишњи период. Овај програм садржи преглед очекиваних резултата званичне статистике по областима са подацима о њиховој периодичности и планираним активностима. 

Поштујући процес хармонизације са стандардима Европске уније, статистика биљне производње врши прикупљање и дисеминацију података и у складу са Уредбом ЕУ (EC) 543/2009 која се односи на статистику биљне производње а која дефинише рокове за прослеђивање и извештавање података ове статистике.

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци представљају званичну статистику и служе за задовољавање националних и међународних потреба (Еуростат, ФАО).


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података статистике биљне производње спроводи се у складу са Законом о званичној статистици ("Сл. гласник РС бр. 104/09, 24/11 ").

Индивидуални подаци представљају службене статистичке податке и као такви су тајни и подлежу посебној заштити, која је обезбеђена у свим фазама реализације истраживања. Тајност индивидуалних података  гарантована је Законoм  о званичној статистици. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Лични и други подаци прикупљени статистичким истраживањима сматрају се званичном статистиком и стога су поверљиви и подлежу одредбама посебне заштите.

Сви директни учесници у статистичким истраживањима дужни су да поступају у складу са Законом о званичној статистици (Службени гласник РС, број 104/09 и 24/11), а добијене податке чувају као пословну тајну. Свака злоупотреба ових података подлеже прекршајној одговорности, у складу са Законом.

Такође, приликом објављивања (сви нивои објављивања) подаци су заштићени, ако на територији која се приказује постоји мање од три извјештајне јединице.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци статистике биљне производње објављују се у виду саопштења (претходни резултати) за истраживања: Засејане површине у јесењој сетви, засејане површине на крају пролећне сетве, Остварена производња раних усева, воћа и грожђа и очекивана производња касних усева и воћа.

Саопштења су доступна јавности и објављена су на сајту Републичког завода за статистику (РЗС). Коначни подаци о оствареној биљној производњи за посматрану годину објављени су у дисеминационој бази података која се налази на сајту РЗС.

08.2. Приступ календару публиковања

Календару објављивања се може приступити преко линка http://www.stat.gov.rs/calendar/ 

08.3. Приступ корисника

Подаци су доступни корисницима у једнаким условима, у електронској или штампаној форми, бесплатно. Поред тога,  могућа је и додатна обрада података за посебне захтеве корисника. Начин коришћења и давања података које производи РЗС уређен је Правилником о начину коришћења и давања података које производи Републички завод за статистику, који је донет од стране директора РЗС у складу са Законом о званичној статистици и Законом о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05).

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се објављују у годишњој периодици, 3 пута у току године, у виду Саопштења:

1. Засејане површине у јесењој сетви, 01.02.

2. Засејане површине на крају пролећне сетве 30.06.

3. Остварена производња раних усева и воћа и очекивана производња касних усева, воћа и грожђа, 25.09.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Претходни подаци статистике биљне производње се објављују 3 пута у току године у виду Саопштења:

1. Засејане површине у јесењој сетви, 01.02.

2. Засејане површине на крају пролећне сетве 30.06.

3. Остварена производња раних усева и воћа и очекивана производња касних усева, воћа и грожђа, 25.09.

10.2. Публикације

Подаци статистике биљне производње објављују се у оквиру Статистичког годишњака Републике Србије на нивоу Републике Србије и региона.

Поред тога, подаци се објављују у посебним публикацијама након стуктурних статистичких истраживања као што су Попис пољопривреде, Истраживање о стуктури пољопривредних газдинстава, Истраживање о воћњацима.

  Доступност Links
Публикације Електронске

 

http://www.stat.gov.rs/publikacije/

Публикације на енглеском Електорнске

http://www.stat.gov.rs/en-US/publikacije

 

10.3. Он-лајн база података

База података у оквиру које су објављени и подаци статистике биљне производње, доступна је преко линка

http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB

 

10.4. Приступ микроподацима

Подаци су доступни корисницима само у агрегираном облику, у складу са Законом.

10.5. Остало

Подаци за Евростат прослеђују се путем веб упитника. Подаци за ФАО прослеђују се у форми excel табела, електронском поштом. Не постоје други облици  дисеминације.

10.6. Документација о методологији

Кратке методологије су објављене на сајту РЗС и може им се приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=13&s=1301

Преко истог линка може се приступити и садржајима упитника.

10.7. Документација о квалитету

РЗС настоји да успостави систем управљања квалитетом у складу са Европским статистичким кодексом праксе и принципима Управљања укупним квалитетом, који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).

За информацију о Извештајима о квалитету, погледати тачку 11. Управљање квалитетом, под тачку 11.1 Спровођење квалитета.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Општи оквир обезбеђивања квалитета дефинисан је Декларацијом о квалитету, односно Политиком квалитета, којој се може приступити преко следећег линка:
 
 
Контрола квалитета се спроводи у свим фазама обезбеђивања података.
Врши се контрола обухвата и ажурирање адресара извештајних јединица, као и контролисан унос података према дефинисаним критеријума логичке и рачунске контроле, а затим се врши контрола комплетности и попуњености извештаја и даља контрола, анализа и валидација података.
11.2. Процена квалитета

Квалитет података се може проценити као добар.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника
Корисници ових података су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) и друге институције и институти, новинари, студенти и друга физичка лица.
Приликом дефинисања садржаја упитника консултовани су представници МПШВ и проучена је ЕУ легислатива, како би се добили подаци који би задовољили националне и интернационалне потребе.
12.2. Задовољство корисника

Опште истраживање о задовољству корисника се спроводи сваке две године и резултати су доступни на вебсајту РЗС.

Не постоји посебно истраживање у вези задовољства корисника података у области статистике биљне производње.

12.3. Комплетност

Подаци су употпуности у складу са Уредбом (ЕK) 543/2009.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Подаци о биљној производњи прикупљају се у складу са одредбама Уредбе (ЕК) 543/2009 на основу које је дефинисан и тражени квалитет података. Квалитет података генерално се може оценити као добар.

13.2. Узорачка грешка

Узорачки метод и грешка

  Истраживање 1 Истраживање 2 Истраживање 3 Истраживање 4 Истраживање 5
Назив истраживања

Анкета о засејаним површинама на крају пролећне сетве, May/Jun 2016

Истраживање о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, September 2016

Анкета о биљној производњи, Новембар 2016

Анкета о засејаним површинама у јесењој сетви, Новембар 2016

Анкета о хортикултурној производњи, Новембар 2016

Узорачка основа

Статистички Регистар Фарми

Статистички Регистар Фарми

Статистички Регистар Фарми

Статистички Регистар Фарми

Статистички Регистар Фарми

Узорачки метод Случајни стратификовани Случајни стратификовани Случајни стратификовани Случајни стратификовани Случајни стратификовани
Уколико је статификован, број стратума

140

54

140

32

33

Уколико је стратификован, стратификациона основа Локација
Величина
Правни статус
Специалност
Локација
Величина
Правни статус
Специалност
Локација
Величина
Правни статус
Специалност
Локација
Величина
Правни статус
Специалност
Локација
Величина
Правни статус
Специалност
Величина популације

630157

629737

630157

455798 

162392

Величина узорка

18474

2810

7377

 3895

2263

Које методе су коришћене за процену грешке узорковања? Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка
Које методе су искоришћене за извођење фактора екстраполације? Basic weight
Non-response
Basic weight
Non-response
Basic weight
Non-response
Basic weight
Non-response
Basic weight
Non-response
 Методе и формуле за израчунавање CV

Тејлор линеаризација је коришћена за процену варијансе применом САС програма CLAN. Дизајн и пондерисање узорка узети су у обзир зато што га захтева CLAN..

Тејлор линеаризација је коришћена за процену варијансе применом САС програма CLAN. Дизајн и пондерисање узорка узети су у обзир зато што га захтева CLAN..

T

Тејлор линеаризација је коришћена за процену варијансе применом САС програма CLAN. Дизајн и пондерисање узорка узети су у обзир зато што га захтева CLAN..

Тејлор линеаризација је коришћена за процену варијансе применом САС програма CLAN. Дизајн и пондерисање узорка узети су у обзир зато што га захтева CLAN..

.

T

Тејлор линеаризација је коришћена за процену варијансе применом САС програма CLAN. Дизајн и пондерисање узорка узети су у обзир зато што га захтева CLAN..

Поређење података са другим изворима

Поређење је извршено са подацима Региостра пољопривредних газдинстава, Министраства пољопривреде.

Разлике у односу на статистичка истраживања јављају се у броју пољопривредних газдинстава. Попис пољопривреде као најсвеобухватније истраживање бележи 632.551 пољопривредно газдинство, док наведени административни извор бележи око 450.000 газдинстава која остварују право на субвенције у пољопривреди.

Због тога су и површине најважнијих биљних култура у овом регистру за 30% мање у односу на статистичка истраживања.

Поређење резултата такође је извршено и са проценама добијеним од пољопривредних саветодавних стручних станица и нису регистроване битније разлике.

Поређење резултата  извршено је  са проценама добијеним од пољопривредних саветодавних стручних станица и нису регистроване битније разлике.

Поређење резултата  извршено је  са проценама добијеним од пољопривредних саветодавних стручних станица:

Подаци о пожетим површинама, очекиваној производњи и приносима добијених на основу статистичког истраживања исти су као и процене добијене од пољопривредних саветодавних стручних станица.(нарочито за пшеницу, кукуруз и обухваћено индустријско биље).

Поређење резултата  извршено је  са проценама добијеним од пољопривредних саветодавних стручних станица :

Подаци о засејаним површинама у јесењој сетви обухваћени статистичким истраживањем исти су као и процене пољопривредних саветодавних стручних станица.

Поређење резултата  извршено је  са проценама добијеним од пољопривредних саветодавних стручних станица:

Подаци о хортикултурној производњи обухваћеном овим истраживањем скоро су у потпуности исти као и процене добијене од пољопривредних саветодавних стручних станица.

Поређење је извршено и са подацима регистра пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде по којем су површине под поврћем за око 40% мање од површина добијених статистичким истраживањем.

 

Коефицијент варијације (CV)

  Истраживање 1  Истраживање 2 Истраживање 3  Истраживање 4 Истраживање 5 
Назив истраживања Анкета о засејаним површинама на крају пролећне сетве, May/Jun 2016

Истраживање о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, September 2016

Анкета о биљној производњи, Новембар 2016

нкета о засејаним површинама у јесењој сетви, Новембар 2016

Анкета о хортикултурној производњи, Новембар 2016

Жита за производњу зрна (у %)

1.74

5.3

2.65

5.36

1.74

Махунарке (у %)

8.1

76.3

6.06

   
Коренасто биље (у %)

4.73

10.1

4.20

   
Биље за производњу уља (у %)

4.05

10.05

6.00

   
Остало индустријско биље (укључује све остало индустријско биље осим биља за производњу уља)  (у %)

12.29

 

25.19

   
Крмно биље (у %)

7.15

-13.07

6.61

   
Укупно поврће, бостан и јагоде (у %)

6.46

 

   

6.01

Печурке (у %)

/

       
Стални засади укупно (у %)

7.76

9.7

25.89

   
Воће (у %)

7.74

9.8

8.94

   
Бобичасто воће (у %)

5.28

12.3

8.95

   
Орашасто воће (у %)

29.76

 

57.55

   
Цитрусно воће (у %)          
Виногради (у %)

16.37

16.3

8.50

   
Маслине (у %)          

 

13.3. Неузорачка грешка

Неузорачке грешке обухватају: особе које су одбиле да одговоре на упитнике, величину упитника (код два истраживања: Анкета о засејани површинама на крају пролећне сетве, мај / лип 2016 и Анкета о биљној производњи, новембар 2016. које укључују, свака око 100 индикатора), тумачење питања од стране CATI анкетара и грешке при уносу података од стране CATI анкетара  и регионалних канцеларија задужених за анкетирање пољопривредних газдиснатав правних лица.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Статистика биљне производње објављује податке на годишњем нивоу. Подаци се објављују у форми Саопштења, као претходни, у року од 35 дана након референтног датума за мајско / јунску анкету (Анкета о засејаним површинама у пролећној сетви), и у року од 75 дана од референтног датума за новембарско / децембарску анкету (Анкета о засејаним површинама у јесењој сетви).

Коначни подаци о биљној производњи за производну годину за новембарско / децембарску анкету (Анкета о пољопривредној производњи - биљна производња), објављују се 100 дана након референтног датума, у дисеминационој бази података на сајту РЗС.

14.2. Поштовање рокова

Све фазе у обезбеђивању података обављају се благовремено, укључујући и публиковање података.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Подаци су упоредиви.

15.2. Временска упоредивост

Подаци за 2014. годину добијени су редовним статистичким истраживањима према новој методологији и дефиницијама статистике пољопривреде усклађеним са стандардима земаљаЕвропске уније. Како би се омогућило поређење података пр етходних година са подацима 2014. године, било је неопходно извршити корекцију већ објављених података о пољопривредној производњи ревизију података. Ревизија је урађена за серију 2005–2013. године, до нивоа региона (НСТЈ2).

15.3. Кохерентност - између области

Подацима редовне годишње статистике биљне производње обухватају се фондови коришћеног пољопривредног земљишта и производња биљних култура на пољопривредним газдинствима, која су Пописом пољопривреде 2012, дефининана у укупном броју од 631.552 Статистиком биљне производње обухваћено је око 70 економски важних биљних култура. 

Други релевантни статистички извор података ове обухватности, како у броју пољопривредних газдинстава тако и по културама које се прате, не постоји.

Регистар пољопривредних газдинстава (Министарство пољопривреде)  је регистар за пријаву субвенција. У односу на податке редовне годишње статистике биљне производње, овај регистар има регистрованих око 350.000 активних пољопривредних газдинстава (приближно 300.000 мање од званичне статистике) и знатно мањи обухват биљних култура. Подаци овог регистра користе се сваке године за проверу тренда кретања биљне производње.

15.4. Кохерентност - интерна

Статистички подаци у оквиру сета података су конзистентни.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност
Финансијска средства за спровођење истраживања обезбеђују се из буџета Републике Србије. У циљу смањења трошкова, децембарско истраживање се спроводи у целости, а мајско делимично путем телефона (CATI метод).
Укупна оптерећеност извештајних јединица у прикупљању података у децембарском истраживању била је 200 000 минута (8000 анкетираних, просечно трајање анкетирања 25 минута).
Укупна оптерећеност извештајних јединица обухваћених мајским истраживањем је 35 000 минута и (5000 анкетираних, просечно трајање анкетирања 10 минута).

17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Политика опште ревизије је усвојена од стране РЗС, налази се на сајту  и може јој се приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

17.2. Ревизија података - пракса

Републички завод за статистику извршио је ревизију података статистике биљне производње за серију година 2005-2013. и објавио је у студији "Ревизија временских серија статистике пољопривреде". Извршена је ревизија података о категоријама коришћења пољопривредног земљишта и оствареној биљној производњи.

Подаци за 2014. годину добијени су редовним статистичким истраживањима према новој методологији и дефиницијама статистике пољопривреде усклађеним са стандардима земаља Европске уније. Како би се омогућило поређење података за серију 2005–2013. са подацима од 2014. године, било је неопходно извршити корекцију већ објављених података о пољопривредној производњи – ревизију података. Ревизија је урађена до нивоа региона (НСТЈ2).
Корекција података у серији урађена је на основу резултата:

  • Пописа пољопривреде 2012;
  • Анкете о засејаним површинама на крају пролећне сетве 2014;
  • Анкете о оствареним приносима раних усева и очекиваним приносима касних
  • усева и воћа 2014;
  • Анкете о пољопривредној производњи 2014.

Такође, за извршење ревизије коришћене су расположиве информације добијене из административних извора, експертске процене о приносима појединих култура и други расположиви подаци Републичког завода за статистику (подаци о потрошњи у домаћинствима, извозу и увозу, билансима за поједине културе и др.).

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података


Извор података:

  Тип Извор
 усеви са ораница и башта    
Ране процене за површине Истраживање и експертсе процене

Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве (ПО-22), мај/јун 2016.

Истраживање  о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, септембар 2016.

Истраживање о засејаним површинама, новембар  2016.

Недељно извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса, март - новембар 2016.

Коришћена пољопривредна површина - коначно Истраживање и административни извор података

Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве (ПО-22), мај/јун 2016.

Регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољпривреде.

Производња Истраживање и експертсе процене

Истраживање  о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, септембар 2016.

Анкета о оствареној биљној производњи, новембар 2016.

Недељно извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса, март - новембар 2016.

Принос Истраживање и експертсе процене

Истраживање  о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, септембар 2016.

Анкета о оствареној биљној производњи, новембар 2016.

Недељно извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса, март - новембар 2016.

   

 

Поврће, бостан и јагоде    
Ране процене пожетих површина експертсе процене

Недељно извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса, март - новембар 2016.

Пожњевене површине - коначно Истраживање

Истраживање о хортикултурној производњи 2016.

Производња Истраживање

Истраживање о хортикултурној производњи 2016.

   

 

 Вишегодишњи засади    
Ране процене производне површине Истраживање и експертсе процене

Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве (ПО-22), мај/јун 2016.

Истраживање  о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, септембар 2016.

Недељно извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса, март - новембар 2016.

Коначна производна површина Истраживање

Анкета о оствареној биљној производњи, новембар 2016.

Производња Истраживање

Анкета о оствареној биљној производњи, новембар 2016.

Коришћена пољопривредна површина    
Главна површина Истраживање

Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве (ПО-22), мај/јун 2016.

   

 

 

 

18.2. Динамика прикупљања података

1. Анкета  о засејаним површинама у јесењој сетви спроводи се у годишњој периодици у периоду мај / јун.

2. Анкета о пољопривредној производњи - биљна производња, спроводи се у годишњој периодуци , новембар / децембар.

3. Анкета о засејаним површинама у јесењој сетви, спроводи се у годишњој периодици интегрисана у анкету о пољопривредној производњи, новембар / децембар.

4. Анкета о хортикултурној производњи, спроводи се у трогодишњој периодици, интегрисана у анкету о пољопривредној производњи, новембар / децембар.

 

 

18.3. Прикупљање података

1. Анкета  о засејаним површинама у јесењој сетви спроводи се у годишњој периодици у периоду мај / јун. Спрови се на узорку од око 14 000 изабраних пољопривредних газдинстава. Спровиди се на терену, анкетирањем газдинстава (око 9000) методом "лице у лице", користећи папирни упитник, PAPI, и путем телефона, користећи CATI метод за анкетирање око 5000 пољопривредних газдинстава. 

2. Анкета о пољопривредној производњи - биљна производња, спроводи се у годишњој периодуци , новембар / децембар. Спроводи се на узорку од 5000 пољопривредних газдинстава које чине под узорак мајске анкете. Спроводи се користећи само CATI метод.

3. Анкета о засејаним површинама у јесењој сетви, спроводи се у годишњој периодици интегрисана у анкету о пољопривредној производњи, новембар / децембар, на узорку од 2500 пољопривредних газдинстава. Спроводи се користећи само CATI метод.

4. Анкета о хортикултурној производњи, спроводи се у трогодишњој периодици, интегрисана у анкету о пољопривредној производњи, новембар / децембар. Спроводи се на узорку од око 2500 пољопривредних газдинстава. Спроводи се користећи само CATI метод.

18.4. Валидација података

Врши се аутоматска и ручна валидација комплетности података.

Валидација података се врши углавном на основу резултата из претходне године.  
Поред тога, за валидацију оеда након спровођења Анкете о пољопривредној производњи - биљна производња, користе се и подаци успостављеног Регистра пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде. .
 
18.5. Компилација података

Контролисани унос и обрада података раде се у програму ИСТ (развијен у РЗС). У току обраде података, неодговор извештајних јединица и неодговор на одређена кључна питања решавају се импутацијом података из извештаја  исте извештајне јединице из претходне године или  извештаја других извештајних јединица у текућој години,  уколико је релевантно и могуће.

18.6. Прилагођавање података

Не врши се прилагођавање података. Подаци су усаглашени са класификациом Еуростата.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема напомена.