Трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

 

 

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику унутрашње трговине, угоститељства и туризма

01.3. Име и презиме контакт особе

Наташа Цвјетићанин

01.4. Функција контакт особе

Статистичар истраживач у Групи за статистику унутрашње трговине

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

natasa.cvjeticanin@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412 922 лок. 330

01.8. Број факса контакт особе

+381 11 2411 922


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
29/11/2017
02.2. Последње постављени метаподаци
24/9/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
24/9/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци се прикупљају Тромесечним истраживањем трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (ТРГ-16М) и коришћењем административних извора (подаци Пореске управе). 

Циљ добијених резултата је обезбеђивање података о промету оствареном у области 45 Класификације делатности („Службени гласник РС“, број 54/2010).

Оцене се користе за праћење обима и динамике кретања промета робе и услуга, за обрачун индекса промета у услужним делатностима, део су резултата за укупну дистрибутивну трговину (области 45, 46 и 47 КД). На основу добијених показатеља анализирају се: ефекти мера трговинске политике; промене у структури личне потрошње добара и услуга; обим и структура промета по трговинским гранама делатности.

 

 

03.2. Класификације

Класификација делатности 2010 („Службени гласник РС“, број 54/10), која је у потпуности усаглашена са Статистичком класификацијом делатности EU - NACE Rev. 2.

http://www.stat.gov.rs/media/2269/zakon_o_klasifikaciji_delatnosti.pdf

Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ).

03.3. Обухват сектора

Привредна друштва (предузећа) која су према КД регистрована у делатности трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД) и намерно изабрана предузећа чија претежна делатност није 45 КД, али у тој делатности остварују значајан промет.

Предузетници регистровани у делатности трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД), који су у систему ПДВ-а (ПДВ обвезници).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Промет се односи на фактурисану вредност продаје коју је извештајна јединица (предузеће) остварила од продаје производа, робе и услуга у посматраном периоду (тромесечју).

Промет робе у трговини на велико представља вредност робе коју су пословни субјекти који обављају промет на велико испоручили пословним субјектима унутрашње трговине, осталим пословним субјектима за даљу прераду и великим потрошачима за сопствену потрошњу.

Под прометом робе у трговини на мало подразумева се вредност робе коју су пословни субјекти који обављају промет робе на мало испоручили крајњим потрошачима.

Промет са ПДВ-ом подразумева вредност оствареног промета (прихода) у извештајном периоду (тромесечју) са порезом на додату вредност (ПДВ), који је обрачунат на фактурисани промет. Не обухватају се финансијски, ванредни и остали пословни приходи (приходи од закупа, приходи од лиценци, продаје акција и др.).

Подаци о броју запослених и броју продавница у трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима исказани су са стањем крајем посматраног периода.

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице посматрања су привредна друштва (предузећа) која су према КД (2010) регистрована у делатности трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД).

Административни извор података - База података из пореске пријаве о промету на додату вредност (ПДВ) користи се за обезбеђивање података о промету предузетника.

У оцену је укључен и мањи број пословних субјеката чија претежна делатност није трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима, али остварују значајан промет у тој области.

03.6. Статистичка популација

Основни скуп јединица (циљна популација) формиран је на основу података активних пословних субјеката чија је претежна делатност трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД). Обухваћена су сва велика и средња предузећа, док су мала и микро предузећа изабрана методом случајног узорка.

Основни скуп обухвата и одређени број пословних субјеката који обављају трговину на велико и мало моторним возилима и мотоциклима, али су према претежној делатности разврстани у друге делатности.

Оквир за избор узорка заснован је на подацима Статистичког пословног регистра (СПР).

За предузетнике, промет се процењује на основу података о промету из базе Пореске управе (месечна и квартална).

 

03.7. Референтно подручје

Сви индекси су обрачунати на нивоу Србије (ниво НУТС 0).

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију - укупно.

03.8. Временска покривеност

Подаци су расположиви од 2005. године.

03.9. Базни период

Базна година је 2015.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Индекси (2015=100)

 

 


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Референтни период је календарски квартал.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Закон о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/2009)

Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 55/2015)

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/2017)

Уредба о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/2010).

Правни акти и други документи доступни су на веб-сајту РЗС-а:

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/o-nama/dokumenti

Важни правни акти и други документи на нивоу Европске уније су:

Уредба Савета Уније број 1165/98, од 19. маја 1998. године, која се односи на краткорочне пословне статистике (Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics);

Уредба број 1158/2005 Европског парламента и Савета (Regulation (EC) No 1158/2005 of the European Parliament and of the Council);

Уредба Комисије број 1503/2006, од 28. септембра 2016. године, о краткорочним статистикама у вези са дефиницијама варијабли, списак варијабли и учесталост прикупљања података (Commission Regulation (EC) No 1503/2006 of 28 September 2006 concering short-term statistics as regards definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation);

Уредба број 1893/2006 Европског парламента и Савета, од 20. децембра 2006. године, о утврђивању статистичке класификације економских делатности NACE ревизија 2 (Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2).

 

 

 

 

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Није доступно.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Политика поверљивости статистичких података у Републици Србији у складу је са Законом о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09) и Правилником о заштити статистичких података у РЗС-у.

http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

На нивоу ЕУ, политика поверљивости статистичких података у складу је са Уредбом број 223/2009 Европског парламента и Савета, од 11. марта 2009. године, о европској статистици (Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics).

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поступање са поверљивим подацима регулисано је Законом о званичној статистици и Правилником о заштити статистичких података у РЗС-у РС, члан 3 „Поверљивим статистичким подацима, у смислу овог правилника, сматрају се индивидуални подаци, као и збирни подаци код којих се на било који начин може препознати носилац тих података.“, члан 11 „Поверљиви подаци из члана 3 овог правилника представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци. Индивидуални подаци могу се дати само власнику тих података.“


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар публиковања налази се на веб-сајту РЗС-у, а садржи датум и време објављивања и назив публикација.

08.2. Приступ календару публиковања

http://www.stat.gov.rs/calendar/ 

08.3. Приступ корисника

Резултати истраживања су након објављивања доступни свим корисницима.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Индекси промета у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45) објављују се на кварталном нивоу у саопштењу „Унутрашња трговина“.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Резултати се не објављују у саопштењу за јавност.

10.2. Публикације

Подаци о трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) публикују се у саопштењу „Унутрашња трговина“ у кварталној периодици на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/oblasti/unutrasnja-trgovina/ на српском и енглеском језику, Статистичком годишњаку Републике Србије и Статистичком календару Републике Србије.

 

10.3. Он-лајн база података

Годишњи подаци о промету у трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД) расположиви су у бази података у оквиру области Унутрашња трговина.

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210003?languageCode=sr-Cyrl

 

 

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни корисницима. Користе се искључиво у статистичке сврхе и не објављују се као појединачни. Имају карактер пословне тајне.

10.5. Остало

На захтев корисника, РЗС може обезбедити податке и информације добијене посебном обрадом.

10.6. Документација о методологији

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210003?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=metadata

10.7. Документација о квалитету

http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/

 

 


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом у РЗС-у, темељи се на Кодексу праксе европске статистике и потпуно је прилагођен статистичким потребама јер се систематски унапређује квалитет статистичких процеса, крајњих резултата односно података, као и пружања услуга корисницима.

Документ Политика квалитета доступан је на веб-сајту РЗС-а:

http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/

 

11.2. Процена квалитета

У свим фазама израде статистичких података главне аспекте квалитета контролишу статистичари, стручњаци из области узорка и информационих технологија.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници ових података су органи државне управе (Влада, Министарство трговине, Министарство финансија), Евростат, пословни субјекти, економски аналитичари, научни радници, медији, студенти, интерни корисници.

12.2. Задовољство корисника

РЗС спроводи истраживање о задовољству корисника, a резултати истраживања расположиви су на веб-сајту РЗС-а

http://www.stat.gov.rs/media/2489/rezultati-istrazivanja-o-zadovoljstvu-korisnika-2017.pdf

12.3. Комплетност

Индикатори су усаглашени са концептом и дефиницијама методологије из Уредбе Савета ЕУ број 1165/98 - Анекс Д за краткорочне статистике (Council Regulation No 1165/98 [Annex D]).


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У овом истраживању, главни извори грешака су узорачке и неузорачке природе.

Истраживање се спроводи на случајном узорку. Оквир за избор узорка формира се на основу података за предузећа Статистичког пословног регистра (СПР).

План узорка је дефинисан тако да су оцене за главне домене оцењивања задовољавајуће прецизности. 

Од неузорачких грешака, присутне су:

 •   грешке обухватa, које су последица извесних неажурности СПР-а и кашњења у регистровању промена статистичких јединица;
 •   грешке које су последица искључивања најмањих јединица из оквира за избор узорка (cut-off);
 •   грешке мерења и неодговора, које су неминовне, али су инструменти, организација прикупљања и унос података такви да су ове грешке сведене на најмању могућу меру.

Мала је пристрасност резултата, која је последица ових грешака.

13.2. Узорачка грешка

Узорачке грешке оцена тотала представљене су одговарајућим оценама коефицијената варијације за домене оцењивања. Приликом израчунавања оцена, узорачки пондер се коригује за неодговор.

Оценa коефицијената варијације тотала оствареног промета у делатности Трговина моторним возилима, мотоциклима, деловима и прибором; одржавање и поправка (КД 45) на укупном нивоу за Републику Србију је 2,47%.

13.3. Неузорачка грешка

Неузорачке грешке су оне које се јављају у свим фазама истраживања. Неузорачке грешке се јављају услед: грешке обухвата, неодговора јединица, обраде итд.

Грешка мањег обухвата јединица није рачуната али се претпоставља да она не утиче значајно на резултате. Ова грешка је, пре свега, последица неажурног СПР-а, који се користи за конструисање оквира за избор узорка.

Најмање јединице, према вредности промета, искључене су из оквира за избор узорка.

Грешке већег обухвата и неодговора јединица (или стопе одговора) процењују се на основу информације о одговору јединице који се разврстава у девет класа:

 •   Предат извешај, послује;
 •   Послује, одбија да преда извештај;
 •   Није нађена (није испоручен упитник);
 •   Затворена, угашена;
 •   Мирује, не послује;
 •   Изван обухвата истраживања (не обавља делатност на коју се односи истраживање);
 •   Стечај;
 •   Ликвидација;
 •   Остали разлози (нпр. непознат разлог неодговора).

Да би се неузорачке грешке које су последица људског фактора смањиле, предузимају се следеће мере: прикупљени подаци уносе се помоћу апликације која омогућава „контролисани унос“. У овој фази није дозвољен унос погрешних података. У следећој фази, након уноса, врши се даља логичка контрола података, такође путем компјутерског програма. У даљим корацима обраде података, стручно лице анализира податке да би се откриле и исправиле евентуалне преостале грешке. Ако је неопходно, контактира се са извештајном јединицом да би се подаци исправили. Коначна валидација података спроводи се анализом агрегата.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Резултати истраживања расположиви су 60 дана након истека извештајног периода (тромесечја).

 

 

14.2. Поштовање рокова

Не постоји временска разлика између реализованог и планираног времена објављивања података. Рокови се поштују и подаци се објављују на време, према званичном календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти статистички концепти и дефиниције примењују се на целој територији.

15.2. Временска упоредивост

Временске серије су упоредиве од 2005. године.

15.3. Кохерентност - између области

Прикупљени подаци су детаљно проверени и упоређени са подацима претходног квартала исте године на микро нивоу.

Поређење са подацима о ПДВ-у не указује на велика одступања између доступних података из административних извора и резултата истраживања.

15.4. Кохерентност - интерна

Статистички подаци су интерно кохерентни. Сви агрегирани подаци су изведени на основу индивидуалних података. Контрола се врши поређењем вредности промета са годишњим финансијским извештајима и са месечним и кварталним подацима из базе података Пореске управе.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Стандардизоване информације о трошковима и оптерећености нису систематски прикупљене.

Уведен је систем координације случајних узорака пословних система који смањује оптерећеност малих јединица.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Ревизија података се спроводи у складу са Општом политиком ревизије Републичког завода за статистику.

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

 

 

 

17.2. Ревизија података - пракса

Рутинске ревизије изводе се до тренутка објављивања коначних података.

Главне ревизије се спроводе услед промене методологије, класификације делатности, промене базне године.

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Скуп података за правна лица је добијен  из статистичког истраживања, а из административног извора за предузетнике.

За статистичко истраживање, оквир узорка заснован је на подацима Статистичког пословног регистра, стање од 31. децембра године Т-1, где је Т текућа година.

Стратификовање оквира узорка је према привредној делатности, класама величине финансијских извештаја, територијалним класама (Србија - југ, Београд и Војводина) и висини годишњег промета.

Стратификовање по величини предузећа је на велика, средња, мала и микро. Класе величине се узимају из финансијских извештаја и оне се дефинишу према годишњем промету, броју запослених и имовини предузећа.

Да би се обезбедили подаци о промету у трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима предузетника, користе се административни извори - извештаји о ПДВ-у добијени од Пореске управе.

 

 

18.2. Динамика прикупљања података

Квартално.

18.3. Прикупљање података

Подаци се од извештајних јединица прикупљају поштом, имејлом, факсом и веб-упитником. Упитник који се користи у истраживању је Тромесечно истраживање трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (образац ТРГ-16М).

Свака извештајна јединица на основу упутства на упитнику попуњава образац ТРГ-16М, користећи књиговодствену и осталу потребну документацију.

Рок за доставу попуњеног упитника је 15 дана по завршетку референтног периода (тромесечја).

Мере које се користе за повећање стопе одговора су ургенције које се шаљу имејлом и поштом.

 

 

18.4. Валидација података

Контрола и валидација обављају се визуелно приликом шифрирања, уноса података и након уноса. Провера података се врши у складу са дефинисаним критеријумима контроле (рачунска и логичка контрола). Подаци се упоређују са претходним периодом исте године, као и са истим периодом претходне године.

Статистички резултати за референтни квартал упоређују се са резултатима претходног квартала.

 

 

18.5. Компилација података

Процене укупних вредности и њихових стандардних грешака израчунате су употребом Horvitz-Thompson-ових оцена у складу са стандардном процедуром за стратификовани прост случајан узорак. То значи да су процене укупних података израчунате сумирањем пондерисаних вредности из узорка. Узорачки пондер коригује се за неодговор јединица.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх