Трговина на велико


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику унутрашње трговине, угоститељства и туризма

01.3. Име и презиме контакт особе

Соња Радоичић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар методолог у  Групи за статистику унутрашње трговине

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

sonja.radoicic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

(+381) 11 2412 922/локал 216

01.8. Број факса контакт особе

(+381) 11 2411 922


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
27/07/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
1/8/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
30/7/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци о промету у трговини на велико се прикупљају статистичким истраживањем „Тромесечно истраживање трговине на велико“ (образац Трг- 16КВ). Истраживањем се прикупљају следећи подаци: промет са ПДВ-ом, обрачунати ПДВ, број запослених, залихе и промет за 30 робних група. Сврха кварталног истраживања трговине на велико је да се обезбеде подаци који су нопходни за праћење обима и  динамике промета,  као и за анализу ефеката мера  на укупну трговинску политику, део су резултата за дистрибутивну трговину (области 45, 46 и 47 КД).

03.2. Класификације

- Класификација делатности 2010 („Службени гласник РС“, број 54/10) која се налази се на сајту Републичког завода за статистику:

http://www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/O%20nama/Dokumenti/Zakon_o_klasifikaciji_delatnosti.pdf

Ова Класификација је у потпуности усаглашена са статистичком Класификацијом економских активности Европске заједнице (NACE Rev.2).

- Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ)

03.3. Обухват сектора

Јединице посматрања су сва предузећа (правна лица) која су регистрована у Области 46  Класификације делатности (КД) као и

један број предузећа  чија претежна делатност није 46 КД, али остварују  значајан промет у трговини на велико.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Промет у трговини на велико представља вредност продате робе, која је купљена ради даље продаје (трговинским предузећима и радњама које се баве продајом робе на мало, продаја робе другим трговцима на велико) или прераде, као и продаја робе великим потрошачима за сопствену потрошњу и обухвата само продату робу на домаћем тржишту, са порезом на додату вредност (ПДВ). Исказује се само трговачка роба, не и продаја сопствених производа. У промет робе на велико укључује се и продаја робе са консигнационих складишта, као и транзитни промет (ако је прокњижен у књиговодству као продаја на велико), то јест продаја робе која се по налогу продавца непосредно испоручује купцу са стоваришта или неког другог одредишта произвођача, увозника или другог предузећа без претходног ускладиштења робе. Обухватају се и услуге у промету робе (агенцијске, посредничке, заступничке, комисионе и сл.). Промет робе по робним групама, са ПДВ-ом је вредност робе по структури продајног асортимана. Издвојене робне групе су усклађене са Класификацијом прозвода по делатностима (ЦПА). Залихе представљају вредност робе, купљену по набавним ценама, која се налази у магацинима и стовариштима предузећа, са стањем на крају посматраног периода, баз ПДВ-а. Број запослених подразумева особе које су радиле (стање на крају посматраног периода) у пословном субјекту, имале уговор о запошљавању на одређено или неодређено време и биле плаћене за свој рад. У овај број се укључују и власници предузећа, партнери, ортаци, као и плаћени чланови породице. 

03.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица посматрања и извештајна јединица је предузеће (пословни субјект).

 

03.6. Статистичка популација

Основни скуп јединица (циљна популација) формиран је на основу података активних пословних субјеката чија је претежна делатност трговина на велико (област 46 КД). Обухваћена су сва велика и средња предузећа, док су мала и микро изабрана методом случајног узорка.

Основни скуп обухвата и одређени број пословних субјеката који обављају трговину на велико, али су према претежној делатности разврстани у друге делатности.

Оквир за избор узорка заснован је на подацима Статистичког пословног регистра (СПР). У узорак је изабрано1233 пословних јединица, а реализација по кварталима се креће око75%.

 

03.7. Референтно подручје

Сви индекси су обрачунати на нивоу Србија – укупно (ниво NUTS 0). Исказани су у текућим ценама.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

За све серије индекса, подаци су расположиви од првог квартала 2005. године па надаље. Историјске временске серије за период 2005-2010 године прерачунате су у складу са Класификацијом делатности 2010, тако да се могу сматрати континуираним.

03.9. Базни период

Базна година је 2015.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Подаци о промету (и ПДВ) прикупљају се у хиљадама динара.

У  кварталној периодици дисеминирају се само индекси у текућим ценама. На годишњем нивоу објављују се и апсолутне вредности.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Референтни период је календарски квартал.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Спровођење статистичког истраживања наведеног  у оквиру тачке 3.1. базира се на следећим правним актима Републике Србије:

Закон о званичној статистици (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009);

Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године (''Службени гласник РС'', бр. 55/2015);

Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2017. годину (''Службени гласник РС'', бр. 110/2016);

Уредба о Класификацији делатности (''Службени гласник РС'', бр. 54/2010).

Правни акти и други документи доступни су на веб сајту РЗС-а:

http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=286

Важни правни акти и други документи на нивоу Европске уније су:

Уредба Савета Уније бр. 1165/98 од 19. маја 1998. године која се односи на краткорочне пословне статистике (Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics);

Уредба бр. 1158/2005 Европског парламента и Савета (Regulation (EC) No 1158/2005 of the European Parliament and of the Council);

Уредба Комисије бр. 1503/2006 од 28. септембра 2016. године о краткорочним статистикама у вези са дефиницијама варијабли, списак варијабли и учесталост прикупљања података (Commission Regulation (EC) No 1503/2006 of 28 September 2006 concerning short-term statistics as regards definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation);

Уредба бр. 1893/2006 Европског парламента и Савета од 20. децембра 2006. године о утврђивању статистичке класификације економских делатности NACE ревизија 2 (Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2).Спровођење Кварталног структурног истраживања о пословању привредних друштава базира се на следећим правним актима Републике Србије:

Закон о званичној статистици (Сл. гласник РС бр. 104/09 од 16.12.2009)

 http://www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/O%20nama/Dokumenti/Zakon_o_statistici.pdf

Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2017. годину

http://www.statsrb.lan/resursiNET/Dokumenti/Dokumenti/PROGRAMI_I_PLANOVI/UREDBA%20-%20%20PLAN%20ZVANICNE%20STATISTIKE%202016.pdf

 

Закон о класификацији делатности (Сл. гласник РС бр. 104/09 од 16.12.2009)

http://www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/O%20nama/Dokumenti/Zakon_o_klasifikaciji_delatnosti.pdf

06.2. Заједничко коришћење података

Није доступно.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Домаће законодавство: поверљивост статистичких података је обезбеђена Законом о званичној статистици (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009) и Правилником о заштити статистичких података у РЗС.

Европско законодавство: Уредба бр. 223/2009 Европског парламента и Савета од 11. марта 2009. године о европској статистици (Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics).

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци могу се користити искључиво у статистичке сврхе. Поверљиви статистички подаци су индивидуални подаци, као и збирни подаци код којих се на било који начин може препознати носилац тих података.

Поверљиви подаци представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци.

Приликом обраде поверљивих података за потребе корисника мора се обезбедити таква заштита да се ни на једном нивоу агрегираних података не могу препознати индивидуални подаци.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар публиковања је расположив на званичном сајту РЗС годину дана унапред.

08.2. Приступ календару публиковања

Календар публиковања је доступан на сајту РЗС  http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/CalendarView.aspx?pKey=37&cType=1

 

08.3. Приступ корисника

Резултати истраживања су у исто време доступни свим корисницима.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Периодика објављивања података у форми индекса је квартална.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Резултати се не објављују у облику саопштења за јавност.

10.2. Публикације

У кварталном саопштењу „Унутрашња трговина“ објављују се подаци унутрашње трговине за области 45, 46 и 47 Класификације делатности.

“Статистички годишњак Републике Србије” – свеобухватна годишња публикација обухвата све коначне податке и серије најважнијих показатеља различитих области привредног и друштвеног живота у земљи;

“Статистички календар Републике Србије” - издање које нуди основне статистичке податке о националном друштвеном и економском развоју.

10.3. Он-лајн база података

Подаци трговине на велико (годишњи индикатори) расположиви су у статистичкој бази података у оквиру статистичке области Унутрашња трговина:

http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни корисницима.

10.5. Остало

Није доступно.

10.6. Документација о методологији

Методолошка објашњења и статистички обрасци за трговину на велико доступни су на вебсајту:

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/metodology-and-documents/?a=21&s=2101

10.7. Документација о квалитету

http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=725


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

По узору на Европски статистички систем, а у складу са мисијом и визијом, као и Политиком квалитета, Републички завод за статистику настоји да статистичку производњу потпуно усклади са Кодексом праксе европске статистике (CoP).

Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику, темељи се на Кодексу праксе европске статистике и потпуно је прилагођен статистичким потребама јер се систематски унапређује квалитет статистичких процеса, крајњих резултата односно података, као и пружања услуга корисницима.

Документ Политика квалитета доступан је на вебсајту РЗС-а:

http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=725

11.2. Процена квалитета

Статистичке активности усмерене су на праћење главних аспеката квалитета у оквиру организације статистичких истраживања (прикупљање података, обухват, обрада података, правовременост..).

Квалитет података и спровођење истраживања се прати у свим фазама рада. Добијене оцене о квалитету тока истраживања и коначних оцена су на веома задовољавајућем нивоу. У прилог томе говоре и редовне анализе података  од стране надлежних статистичари из Служе унутрашње трговине, стручњака из области узорак, временских серија, информационих технологија као и колеге из Службе националних рачуна.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници података су државни органи (Влада, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство финансија), Привредна комора, пословни субјекти, економски аналитичари, представници медија, научни истраживачи, студенти, интерни корисници (статистика националних рачуна), Евростат.

12.2. Задовољство корисника

РЗС спроводи истраживање о задовољству корисника. Резултати су расположиви на сајту РЗС: website: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=418.

 

12.3. Комплетност

Дефиниције основних варијабли и методологија прикупљања података је углавном усклађена са препорукама Еуростата у области краткорочних индикатора (Council Regulation  No 1165/98 ANEX D). Подаци нису десезонирани, што представља главно одступање од међународних стандарда.

 


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У овом истраживању, главни извори грешака су узорачке и неузорачке природе.

Истраживање се спроводи на случајном узорку. Оквир за избор узорка формира се на основу података за предузећа Статистичког пословног регистра (СПР).

План узорка је дефинисан тако да су оцене за главне домене оцењивања задовољавајуће прецизности. 

Од неузорачких грешака, присутне су:

 • грешке обухватa које су последица извесних неажурности СПР-а и кашњења у регистровању промена статистичких јединица;
 • грешке које су последица искључивања најмањих јединица из оквира за избор узорка (cut-off);
 • грешке мерења и неодговора које су неминовне, али су инструменти, организација прикупљања и унос података такви да су ове грешке сведене на најмању могућу меру.

Пристрасност резултата која је последица ових грешака је мала. Подаци о промету у трговини на велико су резултат оцене промета из статистичког истраживања. Публикују се 60 дана након референтног квартала.

13.2. Узорачка грешка

Узорачке грешке оцена тотала представљене су одговарајућим оценама коефицијената варијације за домене оцењивања. Приликом израчунавања оцена, узорачки пондер се коригује за неодговор.

Оценa коефицијената варијације тотала оствареног промета у делатности Трговине на велико (КД 46) на укупном нивоу за Републику Србију је 1,66%.

13.3. Неузорачка грешка

Неузорачке грешке су оне које се јављају у свим фазама истраживања. Неузорачке грешке се јављају услед: грешке обухвата, неодговора јединица, обраде, итд.

Грешка мањег обухвата јединица није рачуната али се претпоставља да она не утиче значајно на резултате. Ова грешка је, пре свега, последица неажурног Статистичког пословног регистра који се користи за конструисање оквира за избор узорка.

Најмање јединице, према вредности промета, искључене су из оквира за избор узорка.

Грешке већег обухвата (10,47%) и неодговора (6,67%) јединица (или стопе одговора), процењују се на основу информације о одговору јединице који се разврстава у 9 класа:

 • Предат извешај, послује;
 • Послује, одбија да преда извештај;
 • Није нађена (није испоручен упитник);
 • Затворена, угашена;
 • Мирује, не послује;
 • Изван обухвата истраживања (не обавља делатност на коју се односи истраживање);
 • Стечај;
 • Ликвидација;
 • Остали разлози (нпр. непознат разлог неодговора).

Остали разлози (нпр. непознат разлог неодговора).

Да би се неузорачке грешке које су последица људског фактора смањиле, предузимају се следеће мере: прикупљени подаци уносе се помоћу апликације која омогућава „контролисани унос“. У овој фази није дозвољен унос погрешних података. У следећој фази, након уноса, врши се даља логичка контрола података, такође путем компјутерског програма. У даљим корацима обраде података, стручно лице анализира податке да би се откриле и исправиле евентуалне преостале грешке. Ако је неопходно, извештајна јединица се контактира да би се подаци исправили. Коначна валидација података спроводи се анализом агрегата.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Коначни подаци  кварталног истраживања се објављују 60 дана по истеку посматрног периода (т + 60).

14.2. Поштовање рокова

Не постоји временска разлика између реализованог и планираног времена објављивања података. Рокови се поштују и подаци се објављују на време, према званичном календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти статистички концепти примењују се на целој територији.

15.2. Временска упоредивост

Све временске серије обрачунатих индекса су временски упоредиве.

15.3. Кохерентност - између области

Прикупљени подаци се детаљно проверавају и упоређују са подацима из осталих извора. Поређење са подацима из пријава ПДВ-а не указује на велика одступања између расположивих података из административних извора и резултата истраживања.

Повремено се врши поређење са другим статистичким изворима који обухватају промет, кварталним подацима структурне пословне статистике, али треба имати на уму методолошке разлике и неке разлике у дефиницијама.

15.4. Кохерентност - интерна

Подаци трговине на велико су интерно кохерентни. Да би се проверила интерна кохерентност, врши се поређење између података из претходног месеца и података референтног месеца, као и упоређивање текућих података са подацима из истог периода претходне године.

Сваки ниво агрегираних података саставља се директно из микро података.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Стандардизоване информације о трошковима и оптерећености нису систематски прикупљене.

Уведен је систем координације случајних узорака пословних система који смањује оптерећеност малих јединица


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

„Општа политика ревизија“ као званична политика ревизија статистичког система објављена је на сајту РЗС:

http://www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/O%20nama/Dokumenti/Opsta%20politika%20revizije%20RZS(1).pdf

17.2. Ревизија података - пракса

Значајна ревизија је извршена 2011. године када је започела примена Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/09) и Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/09). КД (2010).

Прерачун података за раније године урађен је тзв. микро приступом. Овај начин прерачуна полази од најнижег нивоа, тј. статистичке јединице којој је додељена шифра делатности из КД (2010) на основу табела кореспонденције између КД (1996) и КД (2010).

Главне ревизије услед промена у методологији, класификацији делатности  и промена базне године - серије података се прерачунавају, а промене се не објављују унапред. Ревизије и објашњења се дају у време објављивања и дисеминације података.

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци се прикупљају на узорку, с тим да су велика и средња предузећа увек обухваћена, а мала и микро случајним узорком.

Оквир за избор узорка конструисан је на основу Статистичког пословног регистра (СПР), стање 31. децембар године Т-1.  Чини га списак података активних предузећа која су предала завршни рачун за 2015. годину. Промет и број запослених су кључна помоћна обележја предузећа чије се вредности преузимају из завршних рачуна.

Стратификовање оквира узорка је према привредној делатности, класама величине финансијских извештаја, територијалним класама (Србија-југ и Србија-север) и висини годишњег промета.

Стратификација према делатности је извршена према привредној делатности предузећа у две групе. У првој групи су према трговинским гранама трговине на велико (46.1.....46.9) , а у другој су предузећа чија претежна делатност није трговина на велико.

Стратификовање по величини предузећа је на велика, средња, мала и микро. Класе величине су узимају из финансијских извештаја и оне се дефинишу према годишњем промету, броју запослених и имовини предузећа.

18.2. Динамика прикупљања података

Периодика прикупљања података је квартална. 

18.3. Прикупљање података

Подаци се прикупљају поштанским методом, путем и-мејла, коришћењем факс машина и преко Веб-апликације. Обрасци се шаљу извештајним једницама пре почетка извештајног квартала.

Извештајне јединице на основу упутства попуњавају образац ТРГ-16КВ, користећи књиговодствену и осталу потребну документацију. Рок за доставу попуњеног обрасца је 15 дана по завршетку референтног  периода (квартала). Мере које се користе за повећање одговора су ургенције које се шаљу имејлом и поштом.

18.4. Валидација података

Постоје две основне фазе валидације података: контрола индивидуалних података (на микро нивоу) и контрола агрегираних података.

Основни и први корак у валидацији је логичко- рачунска контрола која подразумева читав низ активности током спровођења статистичког истраживања: прво статистичари у подручним одељењима врше евиденцију и контролу података. Контрола података се спроводи поређењем података с претходним периодом као и поређењем података исте извештајне једнице са повезаним подацима из других статистичких истраживања.

Процес уноса података генерише апликацију (софтверски потпуно развијена у РЗС - ИСТ) којом се спроводе унапред задати критеријуми рачунско логичке контроле и онемогућује унос података који у себи садрже грешке које се не толеришу. Након тога, предметни статистичари у централи у Београду врше контролу и аналазу унетих података, поново се контактирију извештајне једнице и исправљају уочене грешке.

Грешке уочене током оцене тотала од стране стручњака за узорак, такође се накнадно коригују. Коначно, анализом агрегираних података, евентуално пропуштени погрешни подаци се накнадно проверавају и уколико је заиста грешка накнадно исправљају.

18.5. Компилација података

Процене укупних вредности и њихових стандардних грешака израчунате су употребом Horvitz-Thompson-ових оцена у складу са стандардном процедуром за стратификовани прост случајан узорак. То значи да су процене укупних података израчунате сумирањем пондерисаних вредности из узорка. Узорачки пондер коригује се за неодговор јединица.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Без напомена.