Доласци и ноћења туриста - годишњи подаци


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику унутрашње трговине, угоститељства и туризма

01.3. Име и презиме контакт особе

Кристина Војиновић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар аналитичар

01.5. Адреса контакт особе

Република Србија, Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

kristina.vojinovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 241 29 22, lok 332

01.8. Број факса контакт особе

+381 11 2411-922


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
08/11/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
8/11/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
8/11/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Циљ месечног истраживања о доласцима и ноћењима туриста (ТУ11) је пружање основних информација о развоју туризма у Републици Србији. 

Истраживањем се прикупљају подаци о: броју долазака и ноћења домаћих и страних туриста у смештајним објектима, као и о броју објеката, соба (понуђених и коришћених) и броју лежајева (стални и помоћни).

Резултати се користе за планирање и анализу економске политике у области туризма.

03.2. Класификације

Класификација делатности, заснована на класификацији делатности Европске заједнице (NACE Rev.2);

Национална номенклатура статистичких територијалних јединица, заснована за НУТС;

Номенклатура земаља, заснована на ИСО алфа-2 класификацији;

Национална класификација смештајних капацитета (према врсти и категорији).

03.3. Обухват сектора

NACE Рев.2, обухваћене су гране 55.1, 55.2, 55.3.

За националне потребе обухваћена је такође грана 55.9. из NACE Rev.2 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Смештајни капацитет

Прикупљени подаци: број објеката, број дана када је објекат био доступан туристима, број соба, број лежајева (стални и помоћни) и од 2013. број заузетих (коришћених) соба у извештајном месецу.

Годишњи подаци о смештајним капацитетима приказани су са стањем 31. августа текуће године.

За националне потребе обухваћена је такође група 55.9 из NACE Рев.2 (железничка спаваћа кола, бродске кабине).

Туристички промет

Прикупљени подаци: доласци и ноћења туриста (домаћих и страних).

Подаци о страним туристима прикупљају се према земљи порекла (земљи сталног пребивалишта). 

За националне потребе обухваћена је такође грана 55.9 из NACE Рев.2 групе (железничка спаваћа кола, бродске кабине).

03.5. Статистичка јединица

Локална јединица чисте делатности (смештајни објекат) која туристима нуди смештај за краћи боравак.

03.6. Статистичка популација

Статистичку популацију чине све локалне јединице чисте делатности (смештајни објекти) према NACE 55.1, 55.2, 55.3 и 55.9 које у извештајном периоду пружају услуге смештаја туриста за краћи боравак.

03.7. Референтно подручје

Подаци су доступни на нивоу општине.

Републички Завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију – укупно. 

03.8. Временска покривеност

Због примене нове класификације делатности и прекатегоризације објеката за смештај, на основу новог Закона о туризму, подаци од 2012. године па надаље нису упоредиви са подацима из претходних година.

03.9. Базни период

Не примењује се.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Смештајни капацитет: Апсолутне вредности

Искоришћеност капацитета: Апсолутне вредности и проценти


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Смештајни капацитет - 2017;

Искоришћеност капацитета - годишње (2017)

Месечно: август  2017 (најпрометнији месец)


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

На Европском нивоу

- Регулатива 692/2011

- Регулатива 1051/2011

На националном нивоу

- Закон о званичној статистици („Службени гласник РС”, бр. 104/2009);

- Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 55/2015);

- Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2017. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/2016);

- Уредба о Класификацији делатности („Службени гласник РС”, бр. 54/2010).

Остале правне акте и документа можете пронаћи на веб сајту РЗС у делу Документи.

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Уредба 223/2009 о Европској статистици,

Закон о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09),

Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Приликом обраде поверљивих података за кориснике, заштита података мора бити таква да се индивидуални подаци не могу идентификовати на било ком нивоу агрегираних података. Индивидуални подаци се третирају као поверљиви и могу се дати само власнику тих података.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Претходни месечни подаци за месец Т објављују се последњег дана у месецу Т+1.

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања

08.3. Приступ корисника

Политика дисеминације РЗС-а заснива се на одредбама Закона о статистици бр. 204/2009, Стратегији развоја информисања и дисеминације у РЗС-у и Правилнику о начину и поступку давања података које производи РЗС. Подаци званичне статистике су доступни свим корисницима у исто време и на једнак начин. РЗС води ажуран календар дисеминације који је јавно доступан. Сва одступања од рокова који су утврђени календаром, најављују се и објашњавају јавно. Надлежни произвођачи званичних статистичких података развијају и одржавају јавно доступне базе података које су резултат званичне статистике. РЗС је обавезан да да стручно тумачење и оцену произведених и дисеминираних података. Све информације о изворима и коришћеној методологији доступне су широј јавности. Сви подаци или све информације званичне статистике могу се користити само уколико се наведе извор. На захтев корисника и у њихово име, статистика може пружити податке и информације који се добијају посебном обрадом.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се прикупљају на месечном нивоу, а објављују на месечном и годишњем нивоу. 


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Смештајни капацитет:

Подаци о смештајним капацитетима објављују се последњег дана септембра за претходни месец у „Месечном саопштењу о доласцима и ноћењима туриста”. 

Претходни подаци о доласцима и ноћењима туриста објављују се, као апсолутне вредности и индекси, последњег радног дана у месецу за претходни месец у „Месечном саопштењу о доласцима и ноћењима туриста”. 

Објављују се:

Апсолутне вредности (број долазака и ноћења туриста) за извештајни месец и кумулативне вредности за период од почетка године.

Месечни и кумулативни индекси туристичког промета, долазака и ноћења туриста, у односу на исти период претходне године. 

10.2. Публикације

Последњи доступни подаци:

Статистички годишњак (референтна година 2017),

Региони у Републици Србији (референтна година 2017),

Општине и региони у Републици Србији (референтна година 2016),

Статистички календар републике Србије, (референтна година 2017),

Oстали расположиви извештајни периоди се могу видети на следећој адреси: http://www.stat.gov.rs/publikacije/

10.3. Он-лајн база података

База података - област Угоститељство и туризам:

10.4. Приступ микроподацима

Заштита и безбедност индивидуалних података о физичким и правним лицима спроводи се по строго дефинисаној процедури -  Приступ микроподацима

Републички завод за статистику (РЗС) као одговорни произвођач званичне статистике обезбеђује коришћење анонимизираних микроподатака на основу поднетог захтева. Захтев могу поднети – акредитоване научно истраживачке организације (институти, факултети, универзитети и центри изузетних вредности); истраживачи и студенти докторских студија, као и институције које спроводе посебан пројекат који се финансира од стране националних или међународних истраживачких програма.

 

10.5. Остало

Корисничка подршка

 

10.6. Документација о методологији

Методологија за истраживање о доласцима и ноћењима туриста са основним појмовима и дефиницијама се може наћи

 и у месечним и годишњим публикацијама.

10.7. Документација о квалитету

Систем управљања квалитетом

 


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Републички завод за статистику је прихватио Кодекс праксе Европске статистике, а у фази примене је усвојио Приручник за управљање квалитетом. Сходно томе, РЗС примењује следеће принципе: релевантност, тачност и поузданост, правовременост и поштовање најављених рокова објављивања, доступност и разумљивост, кохерентност и упоредивост у складу са Законом о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09), и остале релевантне међународне и националне законе.

11.2. Процена квалитета

Главне предности – Представници статистике туризма су учинили напоре како би у што већој мери задовољили потребе корисника (статистички савети, радне групе, консултовање асоцијација које су у вези са туризмом). Рокови објављивања су задржани. Резултати су упоредиви међу регионима и (у великој мери) током времена. Нема значајних разлика између месечних и годишњих података. Упоређивање са осталим истраживањима и изворима података није примењивано због методолошких разлика.

Главне слабости – Централни туристички регистар, који би могао да произведе комплетне и ажуриране податке о смештајним капацитетима још увек није успостваљен.

Побољшање квалитета у односу на претходни референтни период – Постигнут је значајан напредак, поготово у дисеминацији и доступности података, нарочито путем веб-сајта Републичког завода за статистику. 


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Светска туристичка организација (UNWTO), ОЕCD, Евростат

Национални ниво – национални органи, јавне институције и агенције, одељење за макроекономске индикаторе РЗС-а, медији, истраживачки и пословни субјекти, универзитети, студенти.

Резултати истраживања се могу користити за план и анализу економске политике у области туризма.

12.2. Задовољство корисника

Истраживање о задовољству корисника се мери преко „Истраживања о задовољству корисника РЗС-а” које је спроведено у октобру 2017. године.

12.3. Комплетност

Прикупљају се све варијабле предвиђене статистичким истраживањем на основу Одлуке о програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године и Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2017. годину. Прикупљени подаци су усаглашени са Анексом I, Регулативе (ЕУ) 692/2011.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Истраживање се базира на пуном обухвату тако да нема узорачких грешака. У току визуелне контроле и фазе логичке контроле проверавају се сва питања, и у контакту са извештајним јединицама прикупљају се сви подаци који недостају, а који се уписују у упитник. Није рађена импутација. Јединице које не пружају смештај туристима нису обухваћене овим истраживањем. Централни регистар туризма још није успостављен, те се подаци о објектима за смештај прикупљају из Статистичког пословног регистра и проверавају са подацима Министарства трговине, туризма и телекомуникација (надлежан за категоризацију објеката за смештај који подлежу категоризацији), подацима локалних самоуправа и са подацима из базе података Туристичке организације.

13.2. Узорачка грешка

Не примењујуе се.

13.3. Неузорачка грешка

Информације о неодговори могу бити и у приложеном фајлу.

NACE 55.1 

NACE 55.2 

NACE 55.3 

Број неупотребљивих јединица/елемента

9

8

1

Број употребљивих јединица/елемената

752

366

18

Број јединица без контакта

4

1

0

Број одбијања

26

16

2

Број одбачених упитника

0

0

0

Број осталих типова неодговора

21

19

0

Укупни неодговор

51

36

2

Стопа неодговора

2.8

5.2

11.1

Методе коришћене за превазилажење/минимизирање неодговора:

Писмо обавештења се шаље извештајним јединицама унапред; подсетници се шаљу у случају када се избегава законска обавеза достављања података; извештајне јединице се контактирају телефоном (нарочито почетком године).

Процене и импутације се не примењују.

Неодговор ставке (недостајућа тачка/ставка у оквиру једне извештајне јединице) – Незнатан број недостајућих или нетачних података.

 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Претходни месечни подаци за месец Т се објављују последњег дана у месецу Т+1.

14.2. Поштовање рокова

Сва саопштења се објаввљују у складу са Календаром објављивања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Резултати су упоредиви на нивоу земље и региона.

15.2. Временска упоредивост

Због примене нове класификације делатности и прекатегоризације објеката за смештај, на основу новог Закона о туризму, подаци од 2012. године па надаље нису упоредиви са подацима из претходних година.

15.3. Кохерентност - између области

Нема већих одступања између расположивих података из административних извора и резултата истраживања.

15.4. Кохерентност - интерна

Кохерентност између годишњих и месечних података:

Капацитети: Подаци прикупљени у августу се детаљно проверавају и упоређују са подацима претходне и текуће године, као и са подацима из административних извора.

Доласци и ноћења туриста: Мали број извештајних јединица (смештајних објеката) доставља извештаје након рока за достављање података, или исправља достављене (претходне) податке, зато разлике између годишњих и коригованих годишњих података нису значајне.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Информације о трошковима и оптерећењу се не прикупљају систематски.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије

17.2. Ревизија података - пракса

Подаци се ревидирају само у случају значајне грешке или нових информација.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података – Статистичко истраживање и административни извори.

Ажурирање – константно.

Грешке у обухвату популације из оквира – Нетачни подаци се проверавају коришћењем административних извора (Агенција за привредне регистре, Пореска управа, контактирање извештајне јединице).

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци о туристичком промету и о смештајним капацитетима прикупљају се на месечном нивоу.

18.3. Прикупљање података

Тип истраживања – истраживање се спроводи на пуном обухвату свих објеката који туристима пружају услуге смештаја.

Методе прикупљања података – Поштом (папир), факсом, имејлом, путем веб-апликације.

Упитник – Месечни извештај о доласцима и ноћењима туриста у смештајним капацитетима 

18.4. Валидација података

Правила за валидацију података примењују се током учитавања сваког упитника у базу података; проверавају се логичке везе између вредности, детекција грешака у обрачуну, као и недостајуће вредности. Грешке се исправљају тако што се контактирају извештајне јединице и/или контактирањем органа локалне самоуправе, туристичких организација и Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Агрегирани подаци се прегледају и упоређују са одговарајућим периодом из претходне године.

18.5. Компилација података

Процедуре после уноса података обухватају аутоматско шифрирање коришћењем референтних фајлова. Аутоматска логичка контрола, на основу утврђених правила, користи се за идентификовање недостајућих, невалидних и неконзистентних уноса који потенцијално садрже грешку. Унакрсно проверавање са подацима из упитника обавља се преко информатичког програма. Пилот/пробне макротабеле се користе за коначну проверу резултата у односу на очекивања и претходне периоде. Импутација се не примењује.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх