Квартални индекси промета у услужним делатностима у Републици Србији


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

У обрачуну индекса промета у услужним делатностима учествују две организационе јединице. Све важне информације које се односе на трговину и угоститељство означене су са А), а остали сектори који се обухваћени поменутим индикатором са Б).

Информације које су заједничке за обе организационе јединице нису посебно означене.

A) Одељење за статистику унутрашње трговине, угоститељства и туризма

Б) Одсек за структурне пословне статистике

01.3. Име и презиме контакт особе

А) Бошко Трмчић

Б) Гордана Замаклар

01.4. Функција контакт особе

А) Руководилац Одељења за статистику унутрашње трговине, угоститељства и туризма

Б) Самостални саветник - статистичар методолог у Одсеку за структурне пословне статистике

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

А) bosko.trmcic@stat.gov.rs

Б) gordana.zamaklar@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

А) 011/2411-922

Б) 011/2412-922, лок. 352

01.8. Број факса контакт особе

A) 011/2411-922


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
05/07/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
5/7/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
5/7/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Индекси промета у услужним делатностима су важни индикатори за праћење и проучавање динамике кретања у овом делу нефинансијске економије, као и за краткорочно предвиђање. Индекси промета у услужним делатностима су обрачунати комбиновањем података о промету из четири статистичка истраживања и административних података (база података Пореске управе из пријаве пореза на додату вредност). Статистичка истраживања су:

А) Тромесечно истраживање трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (образац ТРГ-16М), које обезбеђује податке о промету у трговини на велико и мало и одржавању и поправци моторних возила и мотоцикала у Републици Србији. Резултати се користе за анализу обима и праћење промена у структури личне потрошње робе и услуга заступљених у трговини на велико и мало и одржавању и поправци моторних возила и мотоцикала.

А) Тромесечно истраживање трговине на велико (образац ТРГ-16КВ), које пружа податке о промету у трговини на велико у Републици Србији. Резултати се користе за праћење обима и кретање промета у трговини на велико; анализу ефеката мера тржишне политике; анализу структуре промета по групама производа и великим корисницима; анализу обима и структуре промета по трговинским групама делатности.

А) Тромесечно истраживање о угоститељству (обрасци УГ-11, УГ-11П), које обезбеђује податке о кретању, обиму и структури промета који се остварује у угоститељској делатности продајом угоститељских услуга (смештај, храна, пиће) и других услуга које се уобичајено обављају у угоститељству.

) Квартално структурно истраживање о пословању привредних друштава (образац СБС-03), које пружа податке о финансијском пословању привредних друштава заснованом на пословним приходима, пословним расходима и залихама. У оквиру пословних прихода, прикупљају се подаци о приходима од продаје робе, производа и услуга који, у ствари, представљају остварени промет.

Ова истраживања се односе на предузећа која у правном свету одговарају правним лицима или предузетницима, с једним изузетком – Квартално истраживање о угоститељству, образац УГ-11П, које се односи само на предузетнике. За предузетнике у другим областима Класификације делатности (2010), подаци се обезбеђују из базе података Пореске управе, из пријаве пореза на додату вредност.

Индекси се обрачунавају комбиновањем процена промета из четири статистичка истраживања и података из пореске базе о промету на додату вредност (образац ПППДВ).

Обрачун индекса промета у услужним делатностима је резултат имплементације потпројекта 13 ─ Краткорочне пословне статистике у оквиру Програма статистичке сарадње са Европском унијом IPA 2012 Multi-beneficiary Statistical Cooperation Programme. Индикатори су обрачунати у складу са концептом и дефиницијама из методологије Уредбе Савета ЕУ број 1165/98 (Анекс D) за краткорочне статистике и њених амандмана.

03.2. Класификације

   КД 2010 („Службени гласник РС“, број 54/10) налази се на сајту Републичког завода за статистику:

http://www.stat.gov.rs/media/2269/zakon_o_klasifikaciji_delatnosti.pdf

   Ова класификација је у потпуности усаглашена са статистичком Класификацијом економских активности Европске заједнице (NACE Rev. 2).

03.3. Обухват сектора

Истраживања наведена у оквиру тачке 3.1 имају следећи обухват:

А) Тромесечно истраживање трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (образац ТРГ-16М):

G 45 ─ Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала;

Ово истраживање обухвата привредна друштва (предузећа) која су према КД регистрована у делатности трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима.

А) Тромесечно истраживање трговине на велико (образац ТРГ-16КВ):

G 46 ─ Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима;

Ово истраживање обухвата привредна друштва (предузећа) која су према КД регистрована у делатност трговине на велико (област 46), као и привредна друштва (предузећа) која су према претежној делатности разврстана у друге делатности КД, али обављају и трговину на велико.

Б) Квартално структурно истраживање о пословању привредних друштава (образац СБС-03):

Квартално структурно истраживање обухвата правна лица (привредна друштва и друга правна лица) која су према претежној делатности регистрована у нефинансијску пословну економију (сектори A–S, изузев сектора К и О). У сврху обрачуна индекса промета у услужним делатностима, обухваћени су следећи сектори и области КД (осим G45, G46 и I):

H 49 ─ Копнени саобраћај и цевоводни транспорт;

H 50 ─ Водени саобраћај;

H 51 ─ Ваздушни саобраћај;

H 52 ─ Складиштење и пратеће активности у саобраћају;

H 53 ─ Поштанске активности;

А) Тромесечно истраживање о угоститељству (обрасци УГ-11, УГ-11П):

I ─ Услуге смештаја и исхране (I 55 ─ Смештај + I 56 ─ Делатност припремања и послуживања хране и пића); 

Ово истраживање обухвата правна лица (привредна друштва и друга правна лица) и предузетнике који су према претежној делатности разврстани у делатност угоститељства. Изузетно, истраживањем је обухваћен и мањи број правних лица која остварују знатан промет од угоститељства као секундарне делатности.

Б) Квартално структурно истраживање о пословању привредних друштава (образац СБС-03):

J 58 ─ Издавачке делатности;

J 59 ─ Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа;

J 60 ─ Програмске активности и емитовање;

J 61 ─ Телекомуникације;

J 62 ─ Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности;

J 63 ─ Информационе услужне делатности;

M 69 ─ Правни и рачуноводствени послови + M 702 ─ Менаџерски консултантски послови;

M 71 ─Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе;

M 73 ─ Рекламирање и истраживање тржишта;

M 74 ─ Остале стручне, научне и техничке делатности;

N 78 ─ Делатности запошљавања;

N 79 ─ Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности;

N 80 ─ Заштитне и истражне делатности;

N 81.2 ─ Услуге чишћења и

N 82 ─ Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности.

Ниво обраде података: ниво области КД (двоцифарски ниво). Како би захтеви Завода за статистику Европске уније (Евростат) у потпуности били испуњени, подаци за троцифарске нивое КД М 702 и N 812 процењени су на основу структуре промета из оквира за избор узорка.

На вишим нивоима агрегирања израђени су индекси промета за:

Услуге – укупно;

G 45 + G 46 – Трговина на велико и мало и поправка моторних возила;

H – Саобраћај и складиштење;

I – Услуге смештаја и исхране;

J – Информисање и комуникације;

M – Стручне, научне, иновационе и техничке делатности и

N – Административне и помоћне услужне делатности.

Административни извор података – Подаци из пореске пријаве пореза на додату вредност (образац ПППДВ) користе се како би се обезбедили подаци о промету предузетника.

  Не постоји праг за избор јединица у узорак према броју запослених – све величинске класе су покривене истраживањем и административним    извором података.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Циљ обрачуна индекса промета је да покаже развој тржишта робе и услуга.

Промет обухвата укупан износ који јединица посматрања обрачунава (фактурише) за продату робу или за обављене услуге у извештајном периоду и одговара тржишној продаји робе или услуга које су испоручене трећим лицима. Промет такође обухвата све друге трошкове (транспорт, паковање, осигурање итд.) који падају на терет купца, чак и ако се ови трошкови приказују одвојено у фактури. Промет не обухвата порез на додату вредност и остале сличне одбитне порезе који су директно повезани са прометом, као и све дажбине и порезе на робу и услуге које фактурише јединица; смањења цена, рабате и попусте, као и вредност враћене амбалаже. 

03.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица посматрања и извештајна јединица је предузеће (пословни субјект).

Административни извор података – База података из пореске пријаве о промету на додату вредност (ПДВ), која се користи за обезбеђивање података о промету предузетника, и годишњи финансијски извештаји (завршни рачуни).

03.6. Статистичка популација

Основни скуп (циљна популација) чине економски активна статистичка предузећа чија је претежна делатност једна од наведених под тачком 3.3 овог документа. Оквир за избор узорка конструисан је на основу замрзнутог стања Статистичког пословног регистра (СПР), од 31. децембра године t-1, где јетекућа година. Најмања предузећа су искључена из оквира за избор узорка. Као мера величине користи се податак о промету из завршних рачуна за годину (t-2), или податак о плаћеном порезу на додату вредност (ПДВ) за годину (t-1). У зависности од истраживања, најмање јединице се изузимају из оквира за избор узорка према различитим критеријумима:

A) G45: Предузеће је искључено уколико је његов промет мањи или једнак 1300 хиљада РСД;

G46: Најмањих 2,5% предузећа према промету је искључено;

I: Предузеће је искључено уколико је његов промет мањи или једнак 1500 хиљада РСД; 15% најмањих предузетника, према промету, искључено је;

B) У осталим делатностима услуга класификације КД (2010) искључено је 5% најмањих предузећа према промету, по областима делатности.

За предузетнике (искључујући сектор I), оквир за избор узорка и узорак чини листа предузетника са одговарајућим подацима о промету из базе података Пореске управе (месечна или квартална).

Број предузећа/предузетника у основном скупу и у оквиру за избор узорка у услугама КД (2010) дат јe у наредној табели.

Табела 1. Број јединица у статистичким истраживањима услужних делатности у 2017.години

Услуге КД 

Основни скуп

Оквир за избор узорка

Укупно

56592

24999

G45

2668

1886

G46

20347

6607

Остале услуге (искључујући G45, G46 и I)

21390

7720

I (правна лица-предузећа)

2820

1717

I (физичка лица-предузетници)

9045

6955

 

03.7. Референтно подручје

Сви индекси су обрачунати на нивоу Србија – укупно.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за за овај ниво.

03.8. Временска покривеност

За све серије индекса, подаци су расположиви од првог квартала 2008. године па надаље.

03.9. Базни период

Базна година 2015 = 10004. Јединица мерењаВрх

Индекси (2015 = 100), недесезонирана серија, календарски прилагођена серија и десезонирана серија.05. Референтни периодВрх

Референтни период је календарски квартал.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Спровођење статистичких истраживања наведених у  оквиру тачке 3.1 базира се на следећим правним актима Републике Србије:

Закон о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09, од 16.12.2009)

 http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. годину

http://www.stat.gov.rs/media/2355/izvestaj-o-planu-zvanicne-statistike-za-2018.pdf

Закон о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/09, од 16.12.2009)

http://www.stat.gov.rs/media/2269/zakon_o_klasifikaciji_delatnosti.pdf

Важни правни и други документи на нивоу Европске уније су:

Правни основ за индикаторе краткорочних пословних статистика (СТС). Ово је Уредба Савета Уније број 1165/98, од 19. маја 1998. године, којa се односи на краткорочне пословне статистике (Council Regulation No 1165/98 of 19 May 1998).

Дефиниције најважнијих варијабли из области краткорочних пословних статистика прописује Уредба Комисије број 1503/2006, од 28. септембра 2006. године, о спровођењу и изменама Уредбе Савета број 1165/98, од 19. маја 1998. (Commission Regulation No 1503/2006 of 28 September 2006 implementing and amending Council Regulation No°1165/98 of 19 May 1998).

Европска NACE Rev. 2 регулисана је Уредбом Европске комисије број 1893/2006, од 20. децембра 2006. године (Regulation (EC) No 1893/2006 of 20 December 2006 establishing the Statistical Classification of economic activities NACE Rev. 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 and certain EC Regulations on specific statistical domains).

За обрачун индекса промета у услужним делатностима од великог значаја је Анекс Д Уредбе Савета број 1165/98 и дефиниција описана под шифром 120 у Уредби Комисије број 1503/2006.

Правни захтеви су представљени на сажет и приступачан начин у документу „СТС захтеви“ на следећој адреси: https://circabc.europa.eu/w/browse/889408cb-7d4d-402d-aab8-b0b3ee5a1cfa

06.2. Заједничко коришћење података

Није доступно.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Обавеза заштите индивидуалних података темељи се на члану 3 Одредбе о заштити давалаца података и члановима 44, 45, 46, 47, 48 и 49 Одредбе о поверљивости Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09). Индивидуални подаци представљају службену тајну, користе се искључиво у статистичке сврхе и не могу се објављивати нити стављати на располагање корисницима.

Такође, Правилником о заштити статистичких података у РЗС-у прописују се мере за спровођење заштите података и информација.

 http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

На нивоу Европске уније, поверљивост статистичких података је предмет Уредбе (ЕЗ) број 223/2009 Европског парламента и Савета, од 11. марта 2009. године, за европске статистике (Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics).

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поступање са поверљивим подацима регулисано је Законом о званичној статистици и Правилником о заштити статистичких података у РЗС-у, члан 3: „Поверљивим статистичким подацима, у смислу овог правилника, сматрају се индивидуални подаци, као и збирни подаци код којих се на било који начин може препознати носилац тих података.“, члан 11: „Поверљиви подаци из члана 3 овог правилника представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци. Индивидуални подаци могу се дати само власнику тих података.“

  Подаци се објављују на нивоу на којем они нису поверљиви.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

A) Календар објављивања је расположив на званичном сајту РЗС-а за годину дана унапред.

Б) Није доступно.

08.2. Приступ календару публиковања

А) Календар објављивања је доступан на сајту РЗС-а:  

http://www.stat.gov.rs/calendar/ 

Б) Није доступно.

08.3. Приступ корисника

A) Резултати истраживања су у исто време доступни свим корисницима.

Б) Није доступно.09. Динамика дисеминацијеВрх

Периодика објављивања података је квартална.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

A) Подаци о трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област G45 КД) и трговини на велико (област G46 КД) публикују се квартално, у статистичким саопштењима „Унутрашња трговина у Републици Србији“, на сајту РЗС-а:

http://www.stat.gov.rs/oblasti/unutrasnja-trgovina/

Б) Није доступно.

10.2. Публикације

A) Подаци о трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област G45 КД) и трговини на велико (област G46 КД) публикују се у Статистичком годишњаку Републике Србије и Статистичком календару Републике Србије. Подаци сектора I ─ Услуге смештаја и исхране објављују се у Месечном статистичком билтену, Статистичком годишњаку Републике Србије, Статистичком календару Републике Србије и публикацији Трендови.

   Б) Није доступно.

10.3. Он-лајн база података

A) Подаци о унутрашњој трговини и услугама смештаја и исхране расположиви су у статистичкој бази података:

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210003?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=table;

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210204?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=table;

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/220101?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=table и

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/220102?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=table

B) Индекси промета у услужним делатностима расположиви су у статистичкој бази података:

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/290102?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=table

 

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни корисницима.

10.5. Остало

Подаци се достављају Евростату.

10.6. Документација о методологији

A) Методолошка објашњења и статистички обрасци за трговину на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област G45 КД) и трговину на велико (област G46 КД) расположиви су на сајту РЗС-а:

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210003?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=metadata и

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210204?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=metadata

Методолошка објашњења и статистички обрасци за услуге смештаја и исхране расположиви су на сајту РЗС-а:

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/220102?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=table

Б) Изглед и садржај обрасца Кварталног струкурног истраживања  расположиви су на сајту РЗС-а:

http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=19&s=1904

У оквиру методолошких објашњења за Квартално структурно истраживање обухваћен је и део који се односи на дефиницију промета и расположив је на сајту РЗС-а:

  http://data.stat.gov.rs/Home/Result/190402?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=metadata

10.7. Документација о квалитету

Документација о квалитету још није доступна.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Управљање квалитетом у РЗС-у ослања се на Политику квалитета и Стратегију квалитета. У овим документима описан је оквир обезбеђења квалитета РЗС. Ови документи, као и остала документација о квалитету, доступни су на сајту РЗС-а:

   http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/

11.2. Процена квалитета

У свим фазама израде статистичких података, главне аспекте квалитета контролишу статистичари, стручњаци из области узорка и информационих технологија.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници ових података су: државни органи, финансијске институције, пословни субјекти, економски аналитичари, представници медија, научни истраживачи и студенти и други индивидуални корисници.

На међународном нивоу, корисник ових података је Завод за статистику Европске уније (Евростат).

Унутар статистичког система, главни корисник ових података је Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду.

12.2. Задовољство корисника

У РЗС-у је до сада четири пута спроведено истраживање о задовољству корисника: 2010, 2013, 2015. и 2017.године.

Главни резултати до сада спроведених истраживања расположиви су на сајту РЗС-а:

   http://www.stat.gov.rs/media/2489/rezultati-istrazivanja-o-zadovoljstvu-korisnika-2017.pdf

 Истраживање о задовољству корисника које се посебно односи на краткорочне индикаторе још није спроведено.

12.3. Комплетност

A) Индикатори су усаглашени са концептом и дефиницијама методологије из Уредбе Савета ЕУ број 1165/98 – анекс Д за краткорочне статистике и њених амандмана (Council Regulation No 1165/98 (Annex D)). Упоредива серија података могла би бити израчуната од првог квартала 2005. године па надаље, али ради доследности целе серије, која обухвата све услужне делатности, индекси су обрачунати од првог квартала 2008. године.

Б) Индикатори су усаглашени са концептом и дефиницијама методологије из Уредбе Савета ЕУ број 1165/98 – анекс Д за краткорочне статистике и њених амандмана (Council Regulation No 1165/98 (Annex D)). Захтевана дужина временске серије није испуњена, а разлози су следећи:

Квартално структурно истраживање (образац СБС03) уведено је у статистички систем као редовно истраживање 2008. године. Примена КД 2010 (која у потпуности одговара европској NACE Rev. 2) почела је од првог квартала 2011. године. Прерачун података за раније године урађен је тзв. микро приступом. Овај начин прерачуна полази од најнижег нивоа, тј. статистичке јединице којој је додељена шифра делатности из КД (2010) на основу табела кореспонденције између КД (1996) и КД (2010). 

Оцене тотала по областима делатности КД (2010) израчунате су на основу дупло кодиране економске активности јединица из узорка СБС03 – по областима делатности КД (1996) и КД (2010). С обзиром на чињеницу да КД (2010) карактерише повећање броја сектора, прегруписање делатности, као и увођење нових сектора који нису раније постојали, није се располагало довољно поузданим помоћним информацијама које би омогућиле одговарајући прерачун серија уназад (тзв. back casting). Због тога је први квартал 2008. године почетна тачка временске серије.

Серије промета предузетника за период 2008–2011. (из базе пореске управе) прерачунате су на следећи начин: претпостављено је да динамика кретања промета предузетника прати динамику кретања привредних друштава. За сваки квартал периода 2011–2014. израчунато је учешће промета предузетника у промету привредних друштава на нивоу тражених области делатности. Множењем просечних учешћа свих првих, других, трећих и четвртих квартала са одговарајућим вредностима промета привредних друштава добијене су процењене вредности промета предузетника. 


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Тип и план истраживања, као и методе прикупљања података, обезбеђују задовољавајућу укупну тачност. Истраживања су базирана на стратификованим случајним узорцима са стратификацијом јединица према КД и величини. Највећи пословни субјекти су намерно изабрани у узорак, а избор осталих јединица узорка је случајан. Процес прикупљања података и унос података су контролисани како би се грешке свеле на најмању могућу меру.

Подаци о промету предузетника (искључујући предузетнике из делатности G46) процењени су на основу података о промету из пријава ПДВ, добијених од Пореске управе. Вредности на нивоу квартала добијене су сабирањем одговарајућих вредности по месецима извештајног квартала (месечни порески обвезници) и података добијених на нивоу квартала (квартални порески обвезници). Подаци из базе Пореске управе расположиви су РЗС-у 40 дана након истека референтног месеца (квартала).

13.2. Узорачка грешка

На основу података који се прикупљају у истраживањима на узорку, стандардне грешке и коефицијенти варијације (cv) израчунавају се за оцене тотала промета на нивоу укупно и по доменима Анекса Д, за квартале 2017. У време припреме овог извештаја, оцене су коначне за G45, G46 и I, док су за остале домене оне претходне. Кварталне оцене коефицијената варијације за укупан промет у услугама су око 1,8%. Медијална вредност коефицијента варијације по доменима Анекса Д је између 8,2% за трећи квартал и 9,2% за четврти квартал. Коефицијент варијације је око 1% за делатности H51 и H53, док је чак 24% за H59 (трећи квартал) и N79 (четврти квартал).

Стандардне грешке ланчаних и годишњих индекса израчунавају се за домене публиковања резултата истраживања СБС03. На основу ових оцена, и узимајући у обзир да се индекси израчунавају као количничке оцене тотала узорака исте године, или координираних узорака сукцесивних годинa, очекује се да су оцене грешака индекса за делатности из домена Анекс Д мање од оних за тотале.

13.3. Неузорачка грешка

Грешка мањег обухвата није рачуната, али се претпоставља да она не утиче знатно на резултате. Ова грешка је, пре свега, последица неажурног СПР-а. Осим тога, у ту грешку спада и грешка која је настала искључивањем  из оквира за избор узорка најмањих јединица према промету или плаћеном порезу (види тачку 3.6).

Грешке већег обухвата и неодговора процењују се на основу информације о одзиву јединица.

Предузећа током времена мењају своје карактеристике. Због тога и стопе већег обухвата, из квартала у квартал, расту.

Стопе већег обухвата за укупан промет у услужним делатностима је у распону од 7,6% до 9,6%. Медијална вредност стопе већег обухвата за домене Анекса Д је од 1,2% у првом кварталу до 3,6% у четвртом кварталу. У неким доменима Анекса Д није регистрован већи обухват. Стопа већег обухвата има највећу вредност (од 9,3% до 14,0%) за делатности J58, G46, I и G45 у четвртом кварталу, али последње три делатности су такође оне са највећим узорцима. Најчешћи разлог већег обухвата су „Изван обухвата истраживања“, „Мирује, не послује“ и „Затворена, угашена“.

Стопа неодговора за укупан промет у услужним делатностима је око 12,2%. Медијална вредност стопе неодговора за доменe Анекса Д je oko 14%. Неодговор јединица није регистрован у делатностима  H53 и H50. Стопа неодговора је највећа, у распону од  30%  до 32% за M73 и  N78 у првом кварталу; J59 и M73 у другом кварталу и J59 у четвртом кварталу. Приказани су претходни резултати за Анкес Д домене, изузев за G45, G46 и I.

Да би се смањиле грешке неодговора, предузете су следеће мере: уведен је веб-упитник, шаље се подсетник путем писама и имејла и контактира се са извештајним јединицама путем телефона. Једном годишње бира се нови координирани узорак са ротацијом јединица. На тај начин се обезбеђује постепена замена малих јединица узорка, код којих је чешћи неодговор. Улаже се велики труд да би се неодговор јединица свео на минимум.

За сада се не процењују грешке обухвата оних јединица за које се подаци о промету израчунавају на основу базе података Пореске управе. 

Да би се неузорачке грешке које су последица људског фактора смањиле, предузимају се следеће мере: прикупљени подаци уносе се помоћу апликације која омогућава „контролисани унос“. У овој фази није дозвољен унос погрешних података. У следећој фази, након уноса, врши се даља логичка контрола података, такође путем компјутерског програма. У даљим корацима обраде података стручно лице анализира податке да би се откриле и исправиле преостале грешке. Ако је неопходно, контактира се са извештајном јединицом да би се подаци исправили. Коначна валидација података спроводи се анализом агрегата.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

A) Резултати истраживања расположиви су 60 дана након истека извештајног квартала.

Б) Први резултати су расположиви 55 дана након истека извештајног квартала и на располагању су Групи за израду кварталних националних рачуна, интерно. Претходни подаци се достављају Евростату 60 дана након истека извештајног квартала. Индекси промета у услужним делатностима се не публикују.

14.2. Поштовање рокова

А) Не постоји временска разлика између реализованог и планираног времена објављивања података. Рокови се поштују и подаци се објављују на време, према званичном календару објављивања.

Б) Индекси промета у услужним делатностима се не објављују. 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Сви индекси су обрачунати на нивоу Србија – укупно, и нису поуздани за ниже регионалне нивое.

15.2. Временска упоредивост

Све временске серије приказаних индикатора су временски упоредиве.

15.3. Кохерентност - између области

Резултати сва четири статистичка истраживања (Тромесечно истраживање трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима, Тромесечно истраживање трговине на велико, Тромесечно истраживање угоститељства и Квартално структурно истраживање) користе се за обрачун кварталних макроекономских агрегата. То значи да је степен усклађености највећи могући.

Подаци кварталног и годишњег структурног истраживања нису у потуности кохерентни. Разлози су како различите намене истраживања, тако и различите методе које се примењују у њиховом спровођењу.

15.4. Кохерентост - интерна

Подаци статистичких истраживања су интерно кохерентни. Сви агрегирани подаци су изведени на основу индивидуалних података. Контрола се врши поређењем вредности промета из Кварталног структурног истраживања са одговарајућим подацима из Одељења за статистику трговине, угоститељства и туризма, затим са годишњим финансијским извештајима и са месечним и кварталним подацима из базе података Пореске управе.16. Трошкови и оптерећеностВрх

Стандардизоване информације о трошковима и оптерећености нису систематски прикупљене.

Уведен је систем координације случајних узорака пословних система који смањује оптерећеност малих јединица.

Детаљније о овоме у публикацији ″Координација узорака статистичкиј истраживања пословних субјеката″:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2014/Pdf/G201410089.pdf    


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

„Општа политика ревизија“ као званична политика ревизија статистичког система објављена је на сајту РЗС-а:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

17.2. Ревизија података - пракса

A) Индекси промета из обухвата Унутрашње трговине (G45 и G46) јесу коначни. Уколико се накнадно уоче грешке, исправљени подаци се публикују у најкраћем могућем року. Значајне ревизије су: промена методологија, примена нових класификација делатности и промена базног периода. Редовне ревизије индекса промета у Угоститељству (сектор I) односе се на укључивање нових или исправку већ постојећих података од стране извештајних јединица или административних извора. Исправљени подаци се публикују заједно са претходним подацима у наредном кварталу.

Б) Индекси промета у услужним делатностима (осим за G45, G46 и сектор I) за квартале текуће године су претходни све до краја октобра следеће године. У периоду када се располаже додатним подацима (као што су годишњи финансијски извештаји, комплетна база из Пореске управе), подаци се поново контролишу и уочене грешке се исправљају. Оцене тотала из узорка се поново израђују, са свим коригованим подацима и са укљученим подацима извештајних јединица који су пристигли после захтеваних рокова.

Значајна ревизија спроведена је 2011. године, када је започела примена КД (2010) (која у потпуности одговара европској NACE Rev. 2). С обзиром на чињеницу да КД (2010) карактерише повећање броја сектора, прегруписање делатности, као и увођење нових сектора који нису раније постојали, директно поређење КД (2010) и претходне КД (1996) није било могуће.

Прерачун података за раније године урађен је тзв. микро приступом. Овај начин прерачуна полази од најнижег нивоа, тј. статистичке јединице којој је додељена шифра делатности из КД (2010) на основу табела кореспонденције између КД (1996) и КД (2010). Оцене тотала по областима делатности КД (2010) израчунате су на основу дупло кодиране економске активности јединица из узорка СБС03 – по областима делатности КД (1996) и КД (2010). Због тога се подаци за период 2008-2011 сматрају процењеним.

У 2018. години извршен је прерачун индекса са базне 2010. (2010 = 100) на нову базну 2015. годину (2015 = 100).


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података за сектор I је статистичко истраживање. За остале услужне делатности, извор података је статистичко истраживање или административни извор (база података из Пореске управе која садржи податке из пореске пријаве пореза на додату вредност).

Статистичка истраживања се спроводе на случајним узорцима. Примењен је план стратификованог простог случајног узорка:

A) Тромесечно истраживање трговине на велико и Тромесечно истраживање трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима:

Оквир за избор узорка стратификован је према величини (величина је одређена према финансијском извештају), територији, делатности КД (2010) и индикатору пописних стратума. Пописни стратуми садрже велике и средње јединице, или јединице које су мале или микро и имају знатан промет.

Тромесечно истраживање о угоститељству за предузећа:

Јединице оквира за избор узорка стратификоване су према областима КД (2010), територијалној класификацији НУТС2 и индикатору пописних стратума. Пописни стратуми садрже јединице са највећим прометом према финансијском извештају.

Тромесечно истраживање о угоститељству за предузетнике:

Оквир за избор узорка стратификован је према величинским класама (шест класа према плаћеном порезу), областима КД (2010), територијалној класификацији НСТЈ2 и индикатору пописних стратума. Пописни стратуми садрже јединице са највећим вредностима за плаћени порез.

Б) Квартално структурно истраживање о пословању привредних друштава:

Јединице оквира за избор узорка стратификоване су према областима КД (2010), броју запослених (две класе) и индикатору пописних јединица. Пописне јединице су оне које имају највећи промет по областима делатности.

Помоћни податак о промету је из финансијског извештаја, а о броју запослених је дванаестомесечни просек запослених у радном односу. Податак о броју запослених рачуна се на основу података базе Централног регистра обавезног социјаног осигурања (ЦРОСО), расположивих у фази генерисања замрзнутог стања СПР од 31. децембра 2016.

У свим истраживањима, алокација узорка је извршена према Бетел алгоритму (енг. Bethel), који представља уопштење метода Нојманове алокације (енг. Neyman). Узорци су алоцирани на основу унапред задатих граница за грешку (коефицијенти варијације) за оцене тотала помоћних варијабли (промет/број запослених/плаћен промет) по главним доменима истраживања.

Избор узорака извршен је према секвенцијалној шеми која се базира на перманентним случајним бројевима униформне расподеле на интервалу (0,1). Овај метод избора, са ротацијом јединица узорка, део је система координације оквира за избор узорака и узорака РЗС-а. Сличан је шведском систему САМУ (SAMU), на коме се базира.

Детаљније о овоме у публикацији ″Координација узорака статистичких истраживања пословних субјеката″:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2014/Pdf/G201410089.pdf    

Табела 2 садржи обим узорка, фракцију узорка и нето обим узорка у 2017. години у процентима (реализован узорак, обим узорка коришћен у пондерацији, у односу на планирани).

Табела 2. Обим узорка, фракција узорка и нето обим узорка у 2017. години

Услуге КД

Обим узорка

Фракција узорка (%)

Нето обим узорка, тромесечни просек        

(%)

Укупно

3342

13,8

87,5

G45

559

29,6

92,1

G46

1233

18,7

94,1

Остале услуге (искључујући G45, G46 и I)

819

10,6

83,8

I (правна лица – предузећа)

437

25,5

82,9

I (физичка лица – предузетници)

394

5,7

73,7

Напомена: За израчунавање коначних оцена промета у услужним делатностима (изузев G45, G46 и I), нето обим узорка ће бити већи.

18.2. Динамика прикупљања података

За статистичка истраживања, периодика прикупљања података је квартална. Подаци из базе Пореске управе расположиви су у месечној периодици за велике пореске обвезнике и у кварталној периодици за мале пореске обвезнике.

18.3. Прикупљање података

У статистичким истраживањима подаци се прикупљају поштанским методом, путем имејла, коришћењем факс машина и преко веб-апликације. Обрасци се шаљу извештајним једницама пре почетка извештајног квартала.

База података из Пореске управе која садржи податке из пореске пријаве пореза на додату вредност (образац ПППДВ) добија се на компакт-диску.

У циљу бржег прикупљања података и повећања обима реализације, ургенције извештајним једницама обављају се путем телефонских разговора, писмима и имејловима.

18.4. Валидација података

Логичко-рачунска контрола подразумева читав низ активности током спровођења статистичких истраживања: прво статистичари у подручним одељењима евидентирају и контролишу податке. Контрола података се спроводи поређењем података с претходним периодом, као и поређењем података исте извештајне јединице са повезаним подацима из других статистичких истраживања. Процес уноса података генерише апликацију (софтверски потпуно развијена у РЗС-у – ИСТ) којом се спроводе унапред задати критеријуми рачунско-логичке контроле и онемогућује унос података који у себи садрже грешке које се не толеришу. Након тога, предметни статистичари у централи у Београду контролишу и анализирају унете податке, поново се контактирају извештајне једнице и исправљају се уочене грешке. Грешке уочене током оцене тотала од стране стручњака за узорак такође се накнадно коригују. Коначно, анализом агрегираних података пропуштени погрешни подаци накнадно се исправљају.

18.5. Компилација података

Неодговор великих јединица, или оних које су специфичне по својим карактеристикама, решава поступком импутација (у услужним делатностима изузев G45, G46 и I); неодговор осталих јединица решава се кориговањем пондера.

Оцене тотала израчунавају се по стандардном поступку за стратификован прост случајан узорак (Horvitz-Thompson оцене). То значи да се оцене тотала израчунавају сумирањем пондерисаних вредности јединица узорка. Пондер јединица истог стратума једнак је количнику броја јединица у стратуму и броја јединица у узорку у стратуму.  Првобитни пондери се коригују за неодговор јединица

Пословни субјекти са изузетно великим вредностима за промет, у односу на остале јединице сличних осталих карактеристика, издвајају се у посебне пописне стратуме. Пондери преосталих јединица из стратума из којих су издвојене се коригују.

  Индекси делатнoсти услуга израчунавају сe као прости индекси. Индекси се рачунају директно на основу добијених оцена за домене Анекса Д.

18.6. Прилагођавање података

Серије индекса промета у осталим услугама су сезонски прилагођене. Додатне информације о прилагођавању серија налазе се у Анексу.


 Анекси :
 Метаподаци о временском прилагођавању серија индекса у услужним делатностима


19. НапоменеВрх

Без напомена.