Poslednji skrining kolorektalnog karcinoma koje ispitanici sami prijavljuju, prema kvintilima prihoda domaćinstva