Poslednji mamografski pregled dojki koji su žene same prijavile, prema kvintilima prihoda domaćinstva