Poslednji citološki bris grlića materice koji su žene same prijavile, prema kvintilima prihoda domaćinstva