Просечне зараде према модалитету запослености за период јануар-текући месец