Месечни индекси цена произвођача индустријских производа


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2020

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење статистике цена
 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
05/10/2020
02.2. Последње постављени метаподаци
8/9/2021
02.3. Последње ажурирање метаподатака
8/9/2021

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Индекси цена произвођача индустријских производа (ППИ) израчунава се:

 •  за домаће тржиште ( Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште)
 •  за извоз ( Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз)
 •  укупно за домаће и страно тржиште ( Индекси цена произвођача индустријских производа укупно)

Циљ овог истраживања јесте да се на основу прикупљених цена и одговарајућих пондера израчунају индекси цена произвођача индустријских производа на домаћем и иностраном тржишту. Овако израчунати индекси предсављају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа.

03.2. Класификације

НАЦЕ Рев. 2

03.3. Обухват сектора

Сектори од Б до Д и област Е36

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Продајна цене произвођача индустријских производа за домаће тржиште је цена по којој произвођач продаје своје производе купцима на домаћем тржишту у великим количинама франко утоварено у вагон (камион) у месту произвођача, односно то је цена по којој произвођач врши обрачун са другим произвођачима или прометном сфером у случају заједничког пословања. У ову цену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбија се трговачки рабат и попуст (каса сконто и сл.) које продавац одобрава купцу. Проадајна цена произвођача индустријски производа за извоз  је цена робе испоручене на домаћој граници која укључује трошкове транспорта, трошкове осигурања, као и све остале трошкове настале до границе (ФОБ цена) који утичу на јединичну цену производа. У цену не улази порез на додату вредност, као ни попусти које продавац  евентуално одобрава купцу.

Продајна цена произвођача индустријских производа, према напред наведеним дефиницијама, представља стварну, а не просечну цену једног производа. Није дозвољено да се рачуна просечна цена за извештајни период, без обзира на то да ли се купцима продавао производ истог квалитета по разним ценама или су услови продаје мењани. Према томе, продајна цена произвођача индустријских производа представља стварни износ новца који произвођач добија од купца, за јединицу мере тачно одређеног квалитета (типа) производа, реализованог на домаћем или иностраном тржишту.

03.5. Статистичка јединица


Јединице статистичког посматрања су предузеће и његови производи. Извештајна јединица је предузеће.

03.6. Статистичка популација

Цене произвођача индустријских производа прате се за преко 2400 производа, сврстаних у секторе Б, Ц, Д и Е, за 29 области, из око 600 индустријских произвођача на територији Републике Србије.

03.7. Референтно подручје

Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

03.8. Временска покривеност

Индекси цена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту рачунају се од 1966. године.

Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз и укупно рачунају се од 2008. године.

03.9. Базни период

Базни период је 2015. година.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Индекси.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Месец.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

РЗС је једина институција у земљи која израчунава ППИ.

Подаци ППИ-а доступни су корисницима на интернет страници РЗС-а.

Подаци ППИ-а се шаљу Еуростату путем еДАМИС-а. 


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2296/uputstvo-o-merama-zastite.doc)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

У циљу заштите приватности индивидуалних података и пословних интереса извештајних јединица, објављују се само агрегирани подаци (посматрачке јединице нису препознатљиве ни директно нити индиректно). Због тога се користи прилагођени садржај табела и примјењују се одређена правила за заштиту података, као што је праг минималног броја јединица (Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, бр. 104/09).

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 

 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

 

08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Месечно.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште и индекс цена произвођача индустријских производа за извоз објављују се истог дана на интернет страници РЗС-а, у 12:00 (по локалном времену), на српском и енглеском језику. Индекс цена произвођача индустријских производа укупно објављује се два дана касније у исто време.

10.2. Публикације

РЗС комплексне публикације:

 • Месечни статистички билтен.
 • Статистички календар Србије.
 • Статистички годишњак Републике Србије.
10.3. Он-лајн база података

Подаци ППИ-а објављују се на интернет страници РЗС-а : http://www.stat.gov.rs/publikacije

 

 

10.4. Приступ микроподацима

Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.

Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci

 

10.5. Остало

Подаци се шаљу месечно Еуростату преко еДАМИС-а.

10.6. Документација о методологији

Није применљиво.

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Не постоји конкретна провера квалитета. 

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Подаци ППИ-а се користе на следећи начин:

 • економски индикатори важни за формулисање фискалне и монетарне стратегије (Народна банка, министарства и други представници власти),
 • дефлатори временских серија, нарочито за потребе националних рачуна и индустрије,
 • средство за усклађивање цена при склапању различитих купопродајних уговора.
12.2. Задовољство корисника

Нема података.

12.3. Комплетност

ППИ покривају секторе од Б до Д и област Е36 према НАЦЕ Рев. 2.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области, са највећом реализацијом на домаћем и иностраном тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа. При креирању листе, одабрани производи треба да репрезентују производе који нису укључени у листу.

13.2. Узорачка грешка

Узорачка грешка не може се израчунати зато што је методологија статистике цена заснована на принципу репрезентативности. Пре свега изабрана предузећа бирају производе са највећом производњом и реализацијом. 

13.3. Неузорачка грешка

Проценат одзива је 70%. Велика и репрезентативна предузећа контактирају се телефоном  како би имали податке на време. Приликом  привременог изостанка изабраног производа, предузеће процењује цену или доставља последњу цену коју је имао. У случају да индустријско предузеће неће више да производи производ оног квалитета за који даје цене или ако је производ "некурентна роба", треба да се одабере квалитет за производ који се највише продаје и који ће се производити дуже време у већим количинама. За новоизабрани квалитет једног производа даје се истовремено цена за претходни и текући месец, тако да се у извештај увек унесе цена за исти квалитет једног производа. Предузеће је обавезно да сваку промену квалитета образложи. 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Извештајни период за који се достављају цене обухвата период од 16. претходног до 15. текућег у месецу. Индустријско предузеће попуњава образац између 15. и 16. сваког месеца уписујући цене производа које важе за тај период и доставља га РЗС-у најкасније до 28. у истом месецу.

ППИ за домаће тржиште и за извоз објављује се сваког 5. у месецу за претходни месец  у саопштењу са ознаком ЦН 20 и ЦН 21, а укупан ППИ сваког 7. у месецу  са ознаком ЦН22 и  објављују се на интернет страници  Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs). Изузетак је само месец јануар, када се због промене базне године подаци објављују 23. и 25. фебруара. Објављени подаци су коначни и не могу се мењати. 

14.2. Поштовање рокова

Саопштења ППИ-а се објављују сваког месеца према календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

ППИ се израчунава на нивоу целе земље и као такав је репрезентативан и упоредив са индикаторима других земаља.

15.2. Временска упоредивост

На располагању су упоредиве временске серије

 • ППИ за домаће тржиште од јануара 2005. године.
 • ППИ за извоз од јануара 2008. године.
 • Укупан ППИ од јануара 2008. године.
15.3. Кохерентност - између области

Не постоји други статистички податак за поређење.

15.4. Кохерентност - интерна

ППИ за домаће тржиште и ППИ за извоз су конзистентни и кохерентни са укупним ППИ.  Укупан ППИ израчунат је из података ППИ за домаће тржиште и за извоз.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нема информација.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Ревизија Индекса цена произвођача индустријских производа ради се у случају грешке, нових или побољшаних информација и промена у методологији које изискују ревизију објављених података. Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

У пракси Индекси цена произвођача индустријских производа се публикују као коначни и нису предмет ревизије. О великим променама у методологији обрачуна, корисници се обавештавају унапред. Уколико је ревизија неопходна, РЗС ће је спровести у складу са Општом политиком ревизије.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Избор производа:

Пошто се методологија статистике цена заснива на принципу репрезентативности, цене произвођача индустријских производа прате се у одређеном броју произвођачких предузећа, која су уједно и извештајне јединице. Првенствено се бирају предузећа са највећом производњом и реализацијом одабраних производа.

Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области. Производи у оквиру области разврстани су у одређени број грана, група и подгрупа за које треба да се обезбеде поуздани подаци о кретању цена. Приликом састављања листе води се рачуна о томе да производи који се бирају треба да репрезентују кретање цена и оних производа који нису укључени у листу. Зато је битан састав сваке гране, односно групе и подгрупе производа. У листу се укључују производи који имају највећи удео у укупној реализацији производње. Број репрезентаната у оквиру појединих група и подгрупа зависи од хомогености група. Хомогеније групе, по правилу, захтевају мањи број репрезентаната од мање хомогених група, јер су варијације у кретању цена код хомогенијих група мање. За сваки изабрани производ даје се што је могуће потпунија спецификација, што треба да обезбеди упоредивост цена производа истог квалитета. Производи чија се производња и промет смањују или престају замењују се другим производима из исте групе који се највише производе, односно продају.

Листа производа за праћење цена се анализира и, по потреби, ажурира сваке године. Обимније измене, односно ревизија листе производа спроводи се сваке пете године, када се мењају и пондери.

Пондери:

Пондерисање индексних бројева има за сврху да сваки производ буде заступљен према значају који има у укупном промету, како би се обезбедила репрезентативност групног индекса као синтетичког показатеља варијација сложених појава. Пондери за обрачун групних индекса цена произвођача индустријских производа рачунају се на основу података редовних статистичких истраживања. Прво се израчунају пондери свих области, а затим пондери за сваки производ унутар области. Пондери области у ствари представљају учешће сваке индустријске области у укупној реализацији, а израчунавају се на основу података о укупној реализацији из годишњег структурног истраживања о пословању привредних друштва (СБС). За цене произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, пондери области се израчунавају тако што се вредност извоза сваке области одбије од одговарајуће вредности реализације из годишњег структурног пословног истраживања. Код цена произвођача индустријских производа на иностраном тржишту за пондере области узимају се одговарајуће вредности годишњег извоза тих области. Пондери сектора и подсектора добијају се сабирањем вредности пондера одговарајућих индустријских области.

Пондери за производе у оквиру сваке области израчунавају се на основу података Годишњег извештаја индустрије о реализацији производње на домаћем тржишту (ИНД-21) и података статистике спољне трговине о годишњој вредности извоза по КД за производе који се извозе. Обухватност реализације у оквиру појединих области је потпуна, без обзира на број изабраних производа у оквиру области. Вредност реализације необухваћених производа додавана је вредности реализације изабраних производа, тако да збир вредности изабраних производа у оквиру области представља стварну реализацију те области. На тај начин пондерациони систем потпуно удовољава начелима репрезентативности.

Пондери се мењају (рачунају) сваке пете године, што је у оквирима распона предвиђених међународним препорукама и праксом других земаља. Актуелни пондери се примењују од 2017. године а израчунати су на бази података за 2015. годину

18.2. Динамика прикупљања података

Месечно.

18.3. Прикупљање података

Податке о продајним ценама произвођача индустријских производа достављају индустријска предузећа, на обрасцу Ц-41 за домаће тржиште и обрасцу Ц-41И за инострано тржиште. Извештајни период за који се достављају цене обухвата период од 16. претходног до 15. текућег у месецу. Индустријско предузеће попуњава образац између 15. и 16. сваког месеца, уписујући цене производа које важе за тај период и доставља га РЗС-у  најкасније до 28. у истом месецу.

У случају да у извештајном периоду није било продаје, индустријско предузеће уписује цену по којој би продаја била извршена да се купац појавио. Према томе, у образац Ц-41 треба сваког месеца уписати цену за одабрани производ, под условом да га индустријско предузеће и даље производи. Ако у извештајном периоду није било продаје на иностраном тржишту, индустријско предузеће треба да достави образац Ц-41И уз напомену да није било извоза у том месецу.

Прикупљање пподатака се обавља преко упитника путем поште ( шаље се сваког месеца). Прикупљање података преко интернета ( веб упитници) планирано је у најскоријој будућности.

18.4. Валидација података

Одељење за статистику цена врши проверу, контролу и унос података. У случају значајних одступања цена у односу на претходни месец врши проверу код извештајних јединица путем телефона или е-мејла.

18.5. Компилација података

По пријему извештаја (рок за доставу је 28. у месецу) обављају се детаљна контрола и унос доспелих података о ценама. Затим се израчунавају индекси цена на свим нивоима агрегирања. После анализе добијених показатеља врши се израда коначних резултата за тај месец. Корекција цена се врши у случају промена квалитета, уколико је то неопходно.

Индекси цена рачунају се за поједине производе (индивидуални индекси), за групе (групни индекси) и за све производе који улазе у индексну листу (укупан индекс). Цене производа се користе за израчунавање индивидуалних индекса, док се израчунавање агрегираних (тј. групних) индекса изводи пондерисањем индивидуалних индекса. Као база у нашем истраживању користи се просечна цена производа за претходну годину. 

 

Израчунавање агрегираних (тј. групних) индекса изводи се пондерисањем индивидуалних индекса по правилима Лесперове формуле, која у нашој статистици цена служи за израчунавање индекса цена произвођача индустријских производа:

где је:

Pn       = цена производа у текућем месецу,

P0       = цена производа у базном периоду,

W0      = вредност продатих количина у базном периоду.

18.6. Прилагођавање података

Цене достављене у другим валутама претварају се у националну валуту користећи курс на референтни датум (15. у месецу).

Нема сезонског прилагођавања.


19. НапоменеВрх