Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење статистике цена

01.3. Име и презиме контакт особе

Владимир Милетић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

vladimir.miletic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011/2412-922, локал 370

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
24/09/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
28/9/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
24/9/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка
 • Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства - цене по којима се врши откуп од породичних газдинстава и цене по којима правна лица у области пољопривреде продају своје производе. Објављују се просечне месечне и годишње цене
 • Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства - показују кретање у одређеном периоду. Најважнији индекси који се објављују су: индекс текући месец на исти месец претходне године; индекс текући на претхони месец; индекс текући месец на децембар претходне године; годишњи индекс

 

 

03.2. Класификације
 • Класификација делатности (2010), која је прописана Законом о Класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/09) и Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 54/10)
 • Номенклатура производа и услуга у пољопривреди, лову, шумарству

 

 

03.3. Обухват сектора

Пољопривреда

03.4. Статистички концепти и дефиниције
 • цене на нивоу призвођача (извештајне јединице)
 • индекси на нивоу призвођача (извештајне јединице)
 • дефиниције и варијабле су усклађене са међународним стандардима
03.5. Статистичка јединица

Откупне организације и правна лица која имају сопствену производњу у пољопривреди

03.6. Статистичка популација

Постоји пун обухват статистичке популације

03.7. Референтно подручје

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Раположиве серије података су од 2005. године.

03.9. Базни период

Базни период за рачунање индекса је 2015. година.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења
 • Цене су изражене у РСД као домаћој новчаној валути
 • Индекси представљају процентуалну промену

05. Референтни периодВрх
05. Референтни период
 • Месец
 • Квартал
 • Година

06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи
 • Закон о званичној статистици ("Службени гласник РС", бр. 104/2009)
 • Програм званичне статистике у периоду од 2011 до 2015 ("Службени гласник РС", бр. 23/2011)
 • План званичне статистике за 2018 ("Службени гласник РС", бр. 114/2013
06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Европско законодавство


Уредба Европске комисије бр. 223/2009 о Eвропској статистици (део 24 и члану 20 (4)) од 11. марта 2009, о преносу података који се односе на статистичку поверљивост Статистичком заводу Европске уније.

 

Национално законодавство


Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, бр. 104/09).

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци се користе искључиво у статистичке сврхе и доступни су само особљу које ради на статистичким пословима. У циљу заштите индивидуалнихе података (приватности информација и пословних интереса даваоца података), објављују се само агрегирани подаци (јединице за посматрање нису препознатљиве, било директно или индиректно). Стога се користе прилагођени садржаји табела и примјењују се одређена правила за заштиту података (Закон о званичној статистици, Службени гласник РС, бр. 104/2009).


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања је јавно доступан и објављљује се крајем године за целу следећу годину на сајту РЗС-а, на српском и енглеском језику.

08.2. Приступ календару публиковања

РЗС веб сајт: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/CalendarView.aspx?pKey=37&cType=1

 

 

08.3. Приступ корисника

У складу са правним оквиром Заједнице и Европским статистичким кодексом праксе, политика објављивања одређује дисеминацију статистичких података, поштујући професионалну независност, за све кориснике истовремено на објективан, професионалан и транспарентан начин у којем се сви корисници третирају једнако. Корисници су обавештени о објављивању података путем календара за објављивање (погледајте тачку 8.2). Саопштење је доступно и на енглеском језику.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Месечно, 12-тог у месецу за 2 месецa уназад.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Укупан индекс се публикује у оквиру саопштења о индексу цена произвођача на веб сајту РЗС-а http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ у 12 сати на дан објављивања, на српском и енглеском језику

10.2. Публикације
 • Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства се публикују у публикацији са ознаком ЦН40 (доступан на ве сајту РЗС)
 • Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства се публикују у публикацији месечни билтен (доступан на ве сајту РЗС)
10.3. Он-лајн база података

Подаци API објављују се на интернет страници РЗС-а : http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/

10.4. Приступ микроподацима

Индивидуални подаци нису доступни корисницима.

10.5. Остало

-

10.6. Документација о методологији

Детаљна методолошка објашњења доступна су на интернет страници РЗС-а :

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=288

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Не постоји конкретна провера квалитета.

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника
 • корисници података: физичка лица: студент, научник, истраживач, аналитичар, приватни корисник, остало; правна лица: државна управа, локална самоуправа, пословни, субјекти, медији – штампани и електронски, ЕУ институције/организације, међународне организације и остали),
 • потребе корисника: формулисање фискалне и монетарне стратегије (Народна банка, министарства и други представници власти), усклађивање цена при склапању различитих купопродајних уговора, постдипломске студије, научни радови, судско вештачење креирање база података итд.
 • кључни статистичких производа који се траже од стране различитих категорија корисника: цене и индекси цена
12.2. Задовољство корисника

Нема података.

12.3. Комплетност

AПИ покривају секторе A према НАЦЕ Рев. 2.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Производи за праћење цена бирају се из сваке пољопривредне области, са највећом реализацијом на тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у пољопривреди по областима и по намени производа. При креирању листе, одабрани производи треба да репрезентују производе који нису укључени у листу.

13.2. Узорачка грешка

Узорачка грешка не може се израчунати зато што је методологија статистике цена заснована на принципу репрезентативности. Пре свега изабрана предузећа бирају производе са највећом производњом и реализацијом. 

13.3. Неузорачка грешка

Ово истраживање карактерише потпун обухват статистичких јединица.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Извештајни период за који се достављају цене обухвата период од месец дана ( од почетка до краја месеца), с тим што се подаци објављују за други месец уназад (м-2).

Индекси цена се објављују сваког 12. у месецу за други месец уназад  у саопштењу са ознаком ЦН 40 и  објављују се на веб-сајту  Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs). Изузетак је само месец март, када се због промене базне године подаци објављују 23. марта. Објављени подаци су коначни и не могу се мењати.

14.2. Поштовање рокова

Саопштења ЦН40 се објављују сваког месеца према календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства се израчунавају на нивоу целе земље и као такви су репрезентативни и упоредиви са индикаторима других земаља.

15.2. Временска упоредивост

На располагању су упоредиве временске серије од јануара 2005. године.

15.3. Кохерентност - између области

Не постоји други статистички податак за поређење.

15.4. Кохерентност - интерна

Сви подаци у оласти пољопривреде су међусобно кохрентни.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нема информација.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Подаци се објављују као коначни и не подлежу изменама.

17.2. Ревизија података - пракса

Промене у методологији се објављују унапред или у време дисеминације података.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Материјал са подацима потребним за истраживање индекса цена произвођача производа пољопривреде и рибарства се преузима од статистике унутрашње трговине и статистике пољопривреде и рибарства. Подаци се односе на количине и вредности откупа и продаје, као и на јединичне цене добијене из вредности и количина.

Статистичко истраживање о откупу пољопривредних производа од породичних газдинстава спроводи одељење за статистику трговине, угоститељства, туризма и осталих услуга – одсек за статистику унутрашње трговине. Статистичко истраживање о реализацији производње правних лица у пољопривреди спроводи одељење за статистику пољопривреде и шумарства – одсек за статистику биљне производње и сводне показатеље.

 

18.2. Динамика прикупљања података

Месечно.

18.3. Прикупљање података

Истраживање индекса цена произвођача производа пољопривреде и рибарства се не спроводи директно преко својих извештајних јединица, већ се подаци преузимају из месечног истраживања о откупу пољопривредних производа од породичних газдинстава у оквиру статистике унутрашње трговине и месечног истраживање о реализацији производње правних лица у пољопривреди у оквиру статистике пољопривреде и рибарства која се спроводе извештајним методом.

 

18.4. Валидација података

Одељење за статистику цена врши проверу, контролу и унос података. У случају значајних одступања цена у односу на претходни месец брши проверу код извештајних јединица путем телефона или е-мејла.

18.5. Компилација података

Пондери се могу поделити на:

 • пондере на нивоу извештајних јединица (пондери произвођача)
 • пондере на нивоу производа (група, подгрупа производа, грана и области)

 

Пондери на нивоу извештајних јединица (пондери произвођача) представљају укупну годишњу реализовану вредност производа одређене извештајне јединице. Израда ових пондера се врши почетком сваке године на основу прошлогодишњих реализованих вредности производа свих извештајних јединица. Из тога произилази да у обрачун индекса увек улазе само извештајне јединице које су се појавиле у претходној години. Пондери извештајних јединица служе за израчунавање базних месечних индекса на нивоу производа.

 

Пондери на нивоу производа (група, подгрупа производа, грана и области) или тзв. месечни пондери представљају учешће вредности појединих производа у оквиру подгрупе односно групе производа који се даље агрегирају на пондере подгрупа, група, грана и области. Ови пондери се рачунају за сваки месец посебно да би се на крају добила пондерациона шема за све месеце у току године. Пондерациона шема се мења на сваких пет година. Пондери на нивоу производа служе за израчунавање агрегираних, тј. групних базних индекса, а затим и за израчунавање кварталних и годишњих индекса цена.

 

Индекси цена су релативни бројеви који показују промене цена у једном периоду у односу на други, за одређену територију.

Индекси цена рачунају се за поједине производе (индивидуални индекси), за групе (групни индекси) и за све производе који улазе у индексну листу (укупан индекс). Индекси (индивидуални, групни и укупан) могу бити базни (са сталном базом) или ланчани (са променљивом

 

Импутација се врши само када нема ниједне цене за текући месец. Формуле за израчунавање су многобројне и од случаја до случаја.

18.6. Прилагођавање података

Цене достављене у другим валутама претварају се у националну валуту.

Нема сезонског прилагођавања.


19. НапоменеВрх