Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа из увоза


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење статистике цена

01.3. Име и презиме контакт особе

Ана Живковић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар аналитичар

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

ana.zivkovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922, локал 231


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
09/03/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
9/3/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
9/3/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Предмет овог истраживања јесу увозне цене произвођача индустријских производа.

Циљ овог истраживања јесте да се на основу прикупљених цена и одговарајућих пондера израчунају индекси цена произвођача индустријских производа из увоза. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике увозних цена произвођача индустријских производа.

03.2. Класификације

NACE Rev. 2

03.3. Обухват сектора

Сектори од B до C 29, изузев области: 05, 07, 09 и 18.

Предузећа са годишњим прометом испод 1,5 милиона евра нису укључена у референтну популацију.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Увозне цене су стварне цене трансакција (c.i.f.) за производе који увозници купују у највећим количинама, искључујући све царине и порезе, уколико је то могуће на дан 15. у месецу.

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања су предузећа и њихови производи. Извештајне јединица су предузећа.

03.6. Статистичка популација

Увозне цене произвођача индустријских производа прате се за преко 280 производа, сврстаних у секторе В и C, за 22 области Класификације делатности, из око 120 предузећа на територији Републике Србије.

03.7. Референтно подручје

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза се рачуна од 2017. године.

03.9. Базни период

Базна (референтна) година: претходна година.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Индекси.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Месечни.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

РЗС је једина институција у земљи која се бави израчунавањем Индекса цена произвођача индустријских производа из увоза.

Подаци о Индексима цена произвођача индустријских производа из увоза су доступни корисницима на сајту РЗС.

Подаци о Индексима цена произвођача индустријских производа из увоза се шаљу Еуростату преко eDAMIS-а.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

У циљу заштите приватности индивидуалних података и пословних интереса извештајних јединица, објављују се само агрегирани подаци (посматрачке јединице нису препознатљиве ни директно нити индиректно). Због тога се користи прилагођени садржај табела и примјењују се одређена правила за заштиту података, као што је праг минималног броја јединица (Закон о званичној статистици (Службени гласник РС, бр. 104/09).

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Месечна.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза се објављује на сајту РЗС-а, у 12:00 (по локалном времену), 10 дана након завршетка референтног месеца, на српском као и на енглеском језику.

10.2. Публикације

РЗС комплексне публикације:

  • Месечни статистички билтен.
  • Статистички календар Србије.
  • Статистички годишњак Републике Србије.
10.3. Он-лајн база података

Подаци о индексима цена произвођача индустријских производа из увоза се објављују на сајту Републичког завода за статистику: http://www.stat.gov.rs

10.4. Приступ микроподацима
Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci

 

10.5. Остало

Подаци се шаљу месечно Еуростату преко еДАМИС-а.

10.6. Документација о методологији

Детаљна методолошка објашњења су доступна на сајту Републичког завода за статистику Републике Србије: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/referentni-metapodaci

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 

 

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза користе се, пре свега, као:

• економски индикатори важни за формулисање фискалне и монетарне стратегије,

• дефлатори временских серија, нарочито за потребе националних рачуна и индустрије,

• средство за усклађивање цена при склапању различитих купопродајних уговора.

12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .

 

12.3. Комплетност

Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза покривају секторе В и C, до области 29 према NACE Rev. 2.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области, са највећим увозом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена по областима и по намени производа. При креирању листе, изабрани производи треба да представљају флуктуацију цена и за производе који нису укључени у листу.

13.2. Узорачка грешка

Узорачка грешка не може се израчунати зато што је методологија статистике цена заснована на принципу репрезентативности. Пре свега изабрана предузећа бирају производе са највећом производњом и реализацијом.

13.3. Неузорачка грешка

Стопа одговора је преко 90%. Предузећа, у складу са њиховом величином или репрезентативношћу, се контактирају телефоном како би се подаци обезбедили на време. Цене за производе који привремено недостају, предузећа обезбеђују на бази њихове процене или понављањем последње достављене цене. У случају да индустријско предузеће неће више увозити производ оног квалитета за који даје цене, треба да се одабере нови квалитет за производ који се највише увози и који ће се увозити дуже време у већим количинама. За новоизабрани квалитет једног производа даје се истовремено цена за претходни и текући месец тако да се у извештај увек уносе цене за исти квалитет једног производа. Предузеће је обавезно да сваку промену квалитета образложи.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Извештајни период je месец. Предузећа попуњавају обрасце са ценама које важе на 15. дан у референтном месецу и достављају их одговарајућим статистичким институцијама најкасније до 28. у истом месецу.

Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза објављују се око сваког 10. у месецу са ознаком ЦН23  у едицији Саопштења на сајту Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs).  Изузетак је само месец јануар када се, због преласка на нову годину и методолошких промена везаних са тим, подаци објављују  28. фебруара. Први подаци за индексе цена произвођача индустријских производа су уједно и коначни подаци и не подлежу било каквим променама у каснијој фази.

14.2. Поштовање рокова

Статистичка саопштења за индексе цена произвођача индустријских производа из увоза се објављују сваког месеца у складу са најављеним календаром публикација.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза се обрачунавају за целу земљу и њихова репрезентативност и упоредивост је добра.

15.2. Временска упоредивост

Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза се рачунају од јануара 2017. године.

15.3. Кохерентност - између области

Не постоје друга статистичка истраживања за поређење. За статистику увозних цена користимо податке из статистике спољне трговине приликом израде узорка и за израчунавање пондера.

15.4. Кохерентност - интерна

Агрегати на вишем нивоу су у складу са својим под-агрегатима на нижем нивоу.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

Велике промене у методологији се најављују унапред или у време објављивања података.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Избор производа:

Пошто се методологија статистике цена заснива на принципу репрезентативности, цене произвођача индустријских производа из увоза прате се у одређеном броју увозних предузећа, која су уједно и извештајне јединице. Првенствено се бирају предузећа са највећим увозом одабраних производа.

За сваку област индустрије саставља се посебна листа производа за које ће се пратити цене. Производи у оквиру области разврстани су у одређени број грана и група за које треба да се обезбеде поуздани подаци о кретању цена. Приликом састављања листе води се рачуна о томе да производи који се бирају треба да репрезентују кретање цена и оних производа који нису укључени у листу. Зато је битан састав сваке гране, односно групе производа. У листу се укључују производи који имају највећи удео у укупном увозу. Број репрезентаната у оквиру појединих група зависи од хомогености група. Хомогеније групе, по правилу, захтевају мањи број репрезентаната од мање хомогених група, јер су варијације у кретању цена код хомогенијих група мање. За сваки изабрани производ даје се што је могуће потпунија спецификација, што треба да обезбеди упоредивост цена производа истог квалитета. Производи чија се производња и промет смањују или престају замењују се другим производима из исте групе који се највише производе, односно продају.

Листа производа за праћење цена се анализира и, по потреби, ажурира сваке године. Обимније измене, односно ревизија листе производа спроводи се сваке пете године, када се мењају и пондери.

Извори пондера:

Пондерисање индексних бројева има за сврху да сваки производ буде заступљен према значају који има у укупном увозу, како би се обезбедила репрезентативност групног индекса као синтетичког показатеља варијација сложених појава. Пондери за обрачун групних индекса цена произвођача индустријских производа рачунају се на основу података редовних статистичких истраживања. Прво се израчунају пондери свих области а затим пондери за сваки производ унутар области. Пондери области у ствари представљају учешће сваке индустријске области у укупном увозу. Пондери сектора и подсектора добијају се сабирањем вредности пондера одговарајућих индустријских области.

Пондери за производе у оквиру сваке области израчунавају се на основу података статистике спољне трговине о годишњој вредности увоза по КД за производе који се увозе. Обухватност реализације у оквиру појединих области је потпуна, без обзира на број изабраних производа у оквиру области. Вредност реализације необухваћених производа додавана је вредности реализације изабраних производа, тако да збир вредности изабраних производа у оквиру области представља стварни увоз те области. На тај начин пондерациони систем потпуно удовољава начелима репрезентативности.

Пондери се мењају (рачунају) сваке пете године, што је у оквирима распона предвиђених међународним препорукама и праксом других земаља. Актуелни пондери се примењују од 2017. године а израчунати су на бази података за 2015. годину.

18.2. Динамика прикупљања података

Месечна.

18.3. Прикупљање података

Податке о увозним ценама произвођача индустријских производа достављају предузећа на обрасцу Ц-41У. Предузећа попуњавају обрасце са ценама које важе на 15. дан у референтном месецу и достављају их одговарајућим статистичким институцијама најкасније до 28. у истом месецу.

Прикупљање свих података врши се поштанским упитницима (слањем за сваки месец посебно). Прикупљање података путем интернета (Веб упитницима) се планира у блиској будућности.

18.4. Валидација података

Одсек за статистику цена врши проверу цена из упитника и контролу уноса података поређењем израчунатих месечних индекса између текућег и претходног месеца и појашњава све значајније промене са извештајним јединицама преко телефона и е-маила.

18.5. Компилација података

 По пријему извештаја (рок за доставу је 28. у месецу) обављају се детаљна контрола и унос доспелих података о ценама. Цене за производе који привремено недостају, предузећа обезбеђују проценом или се понављају последње достављене цене. Корекција цена у случају промене квалитета производа се такође обавља ако је то потребно.

Индекси увозних цена рачунају се за поједине производе (индивидуални индекси), за групе (групни индекси) и за све производе који улазе у индексну листу (укупан индекс). Цене производа се користе за израчунавање појединачних индекса, док се индекси група / класа израчунавају пондерисањем појединачних индекса. Као база у нашем истраживању користи се просечна цена производа за претходну годину.

Израчунавање агрегираних (тј. групних) индекса изводи се пондерисањем индивидуалних индекса по правилима Лесперове формуле, која у нашој статистици цена служи за израчунавање индекса цена произвођача индустријских производа из увоза:

где је:

Pn       = цена производа у текућем месецу,

P0       = цена производа у базном периоду,

W0      = вредност продатих количина у базном периоду.

18.6. Прилагођавање података

Цене наведене у другим валутама се претварају у националну валуту применом курса на референтни датум (15. у месецу).

Сезонско прилагођавања се не ради.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема