Обрачун индекса цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завода за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење статистике цена

01.3. Име и презиме контакт особе

Владимир Милетић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар

01.5. Адреса контакт особе

 

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

vladimir.miletic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011/2412-922, локал 370

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
20/03/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
23/3/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
22/3/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка
 • цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди- цене по којима се врши продаја од стране продаваца репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди породичним газдинствима и правним лицима у области пољопривреде. Објављују се просечне годишње цене
 • Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди - показују кретање у одређеном периоду. Најважнији индекси који се објављују су: индекс текући месец на исти месец претходне године; индекс текући на претхони месец;  годишњи индекс

 

03.2. Класификације
 • Класификација делатности (2010), која је прописана Законом о Класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/09) и Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 54/10).
 • Номенклатура индустријских производа за годишње истраживање индустрије
 • Номенклатура индустријских производа за месечно истраживање индустрије

 

 

03.3. Обухват сектора

Пољопривреда

03.4. Статистички концепти и дефиниције
 • цене на нивоу призвођача (извештајне јединице)
 • индекси на нивоу призвођача (извештајне јединице)
 • дефиниције и варијабле су усклађене са међународним стандардима
03.5. Статистичка јединица

Правна лица која се баве продајом репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди.

03.6. Статистичка популација

Циљна популација (узорак) добијен на основу података из Одељења Индустрије и енергетике и Одељења спољне трговине.

03.7. Референтно подручје

Република Србија

 

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Раположиве серије података су од 2014. године.

03.9. Базни период

Базни период за рачунање индекса је 2015. година.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења
 • Цене су изражене у РСД као домаћој новчаној валути
 • Индекси представљају процентуалну промену

 


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период
 • Месец
 • Квартал
 • Година

06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: 

Документи | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs)

 
06.2. Заједничко коришћење података

РЗС је једина институција у земљи која израчунава индексе цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди.

Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди доступни су корисницима на интернет страници РЗС-а.

Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди се шаљу Еуростату


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

zakon_o_statistici.pdf

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

Документи | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs)

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

Документи | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци се користе искључиво у статистичке сврхе и доступни су само особљу које ради на статистичким пословима. У циљу заштите индивидуалнихе података (приватности информација и пословних интереса даваоца података), објављују се само агрегирани подаци (јединице за посматрање нису препознатљиве, било директно или индиректно). Стога се користе прилагођени садржаји табела и примјењују се одређена правила за заштиту података (Закон о званичној статистици, Службени гласник РС, бр. 104/2009).


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину Календар објављивања | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs)
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији 
у форми статистичког саопштења.
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Месечно, 15-тог у месецу за претходни квартал.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Укупан индекс се публикује у оквиру саопштења о индексу цена произвођача на веб сајту РЗС-а 

Произвођачке цене | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs), у 12 сати на дан објављивања, на српском и енглеском језику.

10.2. Публикације

Индекси цена репродукционог материјала средстава рада и услуга у пољопривреди се публикују у публикацији са ознаком ЦН43 (доступан на веб сајту РЗС)

10.3. Он-лајн база података

Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди објављују се на интернет страници РЗС-а :  

Произвођачке цене | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs).

10.4. Приступ микроподацима
Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 

 

10.5. Остало

-

10.6. Документација о методологији

Детаљна методолошка објашњења доступна су на интернет страници РЗС-а :

G201920001.pdf (stat.gov.rs).

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 
11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника
 • корисници података: физичка лица: студент, научник, истраживач, аналитичар, приватни корисник, остало; правна лица: државна управа, локална самоуправа, пословни, субјекти, медији – штампани и електронски, ЕУ институције/организације, међународне организације и остали),
 • потребе корисника: формулисање фискалне и монетарне стратегије (Народна банка, министарства и други представници власти), усклађивање цена при склапању различитих купопродајних уговора, постдипломске студије, научни радови, судско вештачење креирање база података итд.
 • кључни статистичких производа који се траже од стране различитих категорија корисника: цене и индекси цена
12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: Систем управљања квалитетом | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs).
12.3. Комплетност

Индекси и пондери су расположиви од 2013. године.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Производи за праћење цена бирају се из сваке пољопривредне области, са највећом реализацијом на тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у пољопривреди по областима и по намени производа. При креирању листе, одабрани производи треба да репрезентују производе који нису укључени у листу.

13.2. Узорачка грешка

Узорачка грешка не може се израчунати зато што је методологија статистике цена заснована на принципу репрезентативности. Пре свега изабрана предузећа бирају производе са највећом реализацијом.

13.3. Неузорачка грешка

Проценат одзива је 70%.

Предузеће је обавезно да сваку промену квалитета образложи.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Извештајни период за који се достављају цене обухвата период од три месеца ( квартал), с тим што се подаци објављују за претходни месец.

Индекси цена се објављују 15. у месецу фебруару, мају, августу и новембру у саопштењу са ознаком ЦН 43 и  објављују се на веб-сајту  Републичког завода за статистику ПОЧЕТНА | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs). Објављени подаци су коначни и не могу се мењати.

14.2. Поштовање рокова

Саопштења ЦН40 се објављују квартално према календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства се израчунавају на нивоу целе земље и као такви су репрезентативни и упоредиви са индикаторима других земаља.

15.2. Временска упоредивост

На располагању су упоредиве временске серије од јануара 2014. године.

15.3. Кохерентност - између области

Не постоји други статистички податак за поређење.

15.4. Кохерентност - интерна

Сви подаци у оласти пољопривреде су међусобно кохрентни.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нема информација.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку: Општа политика ревизија (stat.gov.rs).

 

17.2. Ревизија података - пракса

Промене у методологији се објављују унапред или у време дисеминације података.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Део података се прикупља узорачким истраживањем ( обухват око 70%) преко образаца, од привредних друштава и других организација које се баве продајом хране за животиње, минералних ђубрива и средстава за заштиту биља у области пољопривреде. Поред тога, подаци о другим групама производа као што су семе, машине и енергенти у пољопривреди преузимају се из других истраживања у оквиру статистике цена.

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају у кварталној периодици

18.3. Прикупљање података

У истраживању се примењује извештајни метод прикупљања података. Постоје четири обрасца Ц-52 за: хранива, смеше, минерална ђубрива и средства за заштиту биља. Извештајна јединица попуњава упитник на основу документације и евиденције којом располаже.

18.4. Валидација података

Одељење за статистику цена врши проверу, контролу и унос података. У случају значајних одступања цена у односу на претходни месец брши проверу код извештајних јединица путем телефона или е-мејла.

18.5. Компилација података

Пондери представљају учешће појединих производа и група производа у укупној вредности продаје (пондери производа и група производа), као и учешће извештајних јединица у укупним продатим количинама производа (пондери извештајних јединица). Пондери производа служе за рачунање индекса цена група производа, док се помоћу пондера група производа рачуна укупан индекс цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди. Пондери извештајних јединица користе се за обрачун индекса цена производа, као и просечних месечних цена.

Индекси цена су релативни бројеви који показују промене цена у једном периоду у односу на други, за одређену територију.

Индекси цена рачунају се за поједине производе (индивидуални индекси), за групе (групни индекси) и за све производе који улазе у индексну листу (укупан индекс). Индекси (индивидуални, групни и укупан) могу бити базни (са сталном базом) или ланчани (са променљивом

 

Импутација се врши само када нема ниједне цене за текући месец. Формуле за израчунавање су многобројне и од случаја до случаја.

18.6. Прилагођавање података

Цене достављене у другим валутама претварају се у националну валуту.

Нема сезонског прилагођавања.


19. НапоменеВрх