Годишњи енергетски биланси


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику Републике Србије (Завод)

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику енергетике

01.3. Име и презиме контакт особе

Сања Радоњић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за статистику енергетике

01.5. Адреса контакт особе

улица Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

sanja.radonjic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011 2411 852

01.8. Број факса контакт особе

011 2411 852


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
15/03/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
3/4/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
15/3/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Годишњи подаци о количинама електричне енергије, топлотне енергије, угља, нафте и деривата нафте, природног гаса, обновљивих извора енергије, обухватају целокупан енергетски сектор од снабдевања, преко трансформације до финалне потрошње по секторима и типу горива. Такође, обухваћени су и годишњи подаци о залихама,  увозу и извозу по различитим енергентима. Републички завод за статистику  је почео да успоставља статистику Годишњих енергетских биланса у 2005. години. Сви подаци су представљени у форми енергетског биланса. За сваки енергент дати су подаци у природној јединици мере и у ТЈ.

03.2. Класификације

 - Национална Класификација делатности – КД (2010) заснована на класификацији Евростат-а, NACE Rev.2.

- Примењују се дефиниције енергије/енергената и токова енергије које су садржане у Уредби ЕУ бр. 1099/2008.

03.3. Обухват сектора

Подаци статистике енергетике покривају секторе привреде који су укључени у производњу, трговину и потрошњу енергије (енергетски сектор, сектор индустрије, грађевинарство, собраћај, домаћинства, пољопривреда и остале - комерцијалне и јавне службе).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Дефиниције, концепти и методологија су усаглашени са препорукама Евростата садржаним у  Уредби ЕУ бр.1099/2008. Дефиниције из Анекса А и Анекса Б Уредбе (ЕУ) бр.1099/2008 у потпуности су примењене. Односи између производа и токова енергетских биланса следе стандардне принципе биланса енергената.

03.5. Статистичка јединица

Извештајне јединице за годишњe енергетскe билансe су предузећа (jaвна предузећа, привредна друштва и предузетници). Јединице посматрања су предузећа као и јединице врсте делатности индустријских и неиндустријских предузећа којa имају производњу енергије / енергената, затим и они који се баве експлоатацијом, преносом, дистрибуцијом, трговином енергије/енергената.

03.6. Статистичка популација

Енергетски сектор (произвођачи, снабдевачи, трговци, дисрибутери енергената) има потпун обухват; сви који производе енергију/енергенте и дистрибуирају је, укључени су. Сектор потрошње се прати на основу репрезентативног узорка. Трговци имају обухват од око 85 до 100%, зависно од типа енергента. Индустријска предузећа, од  којих прикупљамо податке  учествују са 85% у додатој вредности индустрије. Грађевинска предузећа су у обухвату  од 95%, док су  предузећа за транспорт обухваћена са 90% , а пољопривредне задруге 100%. 

03.7. Референтно подручје

Република Србија

Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Републички завод за статистику је почео да успоставља статистику Годишњих енергетских биланса у 2005. години.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

За електричну енергију - GWh, топлотну енергију - ТЈ, природни гас- 000 Stm3 (стандардни сведени m3), за остале  eнергенте јединица мере је тона. Подаци о количинама  конвертују се у енергетске јединице, односно у ТЈ како би се омогућило поређења различитих типова горива. Јединице су дефинисанe у Анексу Б Уредбе (ЕУ) Бр. 1099/2008 енергетске статистике.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Годишњи енергетски биланси се односе на календарску годину (Јануар – Децембар), израђују се у текућој за претходну годину.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци Републичког завода за статистику доступни су на веб-сајту. Подаци се достављају Евростату у року који одређује Евростат, и у потребној форми, путем еDAMIS апликације.

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/energetika


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Подаци се објављују на агрегираном нивоу.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:
 
 
 
 

 

08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се објављују у годишњој периодици, у текућој за претходну годину.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

За статистику eнергетике саопштења се не израђују.

10.2. Публикације

Резултати се објављују на веб-сајту Републичког завода за статистику у форми енергетских биланса, као претходни и као коначни годишњи подаци. Коначни годишњи подаци се објављују у форми билтена. Подаци су расположиви и у бази података.

Неки енергетски подаци су такође приказани у другим публикацијама које израђује Републички завод за статистику (Статистички Годишњак, Статистички календар).

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/energetika

10.3. Он-лајн база података

Подаци су расположиви на веб-сајту у ПДФ формату од 2008. године, као и у оквиру базе података од 2010. године.

http://data.stat.gov.rs/?caller=04&languageCode=sr-Cyrl

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/energetika

 

10.4. Приступ микроподацима
Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci

 

10.5. Остало

Годишњи подаци, у форми попуњених међународних годишњих упитника достављају се Евростату,  путем еDAMIS апликације и Уједињеним нацијама (УН).

Taкoђe, попуњени међународни годишњи упитници достављају се Министарству рударства и енергетике које их прослеђује Међународној агенцији за енергију (МАЕ).

Неки од података о енергији и енергентима објављују се у комплексним публикацијама као што су Статистички Годишњак и Статистички календар.

 

10.6. Документација о методологији

За израду Годишњих енергетских биланса користи се методологија Евростата (Уредба ЕУ бр. 1099/2008). Концепт, дефинисање и груписање енергената и видова енергије, као и статистичка терминологија потпуно је у складу са међународним препорукама за енергетску статистику (Уредба ЕУ бр. 1099/2008).

10.7. Документација о квалитету

У складу са Законом о званичној статистици, ослањајући се на мисију и визију званичне статистике (Програм развоја званичне статистике 2016 – 2020), узимајући у обзир остале стратегијске документе, посебно „Политику квалитета“ и позивајући се на Кодекс праксе европске статистике и  фундаменталне принципе званичне статистике, преузете су компоненте квалитета дефинисане од стране Европске комисије:

  • Релевантност
  • Тачност
  • Правовременост и поштовање календара објављивања
  • Доступност и разумљивост
  • Упоредивост и
  • Кохерентност

11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 

 

11.2. Процена квалитета

Подаци за Годишње енергетске билансе се обезбеђују спровођењем истраживања. Ниво тачности података је висок. Захтеви за подацима о енергентима и токовима формулисани су у складу препорукама Уредбе ЕУ бр. 1099/2008. На тај начин се обезбеђује да подаци Годишњих енергетских биланса буду међународно упоредиви. Провера годишњих података спроводи се на више начина. Ако постоји сумња у квалитет података, контактирају се извештајне јединице како би се обезбедила неопходна разјашњења или корекције. Такође, један од начина провере података је и конзистентност временских серија, као и контрола енергетске ефикасности.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Годишњи енергетски биланси се израђују  и објављују у циљу обезбеђивања хармонизованих, квалитетних, поузданих и релевантних података о снабдевању (призводњи, трансформацији, увозу, извозу, залихама), утрошку  (за трансформацију, сопствену потрошњу), губицима, финалној потрошњи енергије и енергената. Подаци се прикупљају за:

- националне институције, администрацију, предузећа, професионална удружења и грађане

- дефинисање, имплементацију, праћење и оцену eнергетске политике

- Евростат, Међународну агенцију за енергију (МАЕ) и Уједињене нације (УН)

- за потребе осталих корисника.

12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .

 

12.3. Комплетност

Годишњи енергетски биланси су расположиви  на веб-сајту, у форми документа Билтен и табелама у ПДФ формату. Подаци су расположиви од 2008. године. У бази података подаци су расположиви од 2010. године.

http://data.stat.gov.rs/?caller=04&languageCode=sr-Cyrl

http://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/energetika


   


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Подаци о енергији се прикупљају и достављају (објављују) на основу стандардизоване и међународно договоренe методологијe (Евростат-ОЕЦД /МАЕ-УН). Компаније су по закону обавезне да достављају податке Републичког завода за статистику. Проценат одговора за годишње податке је 100% и с обзиром на то, тачност основних података је добра.  Обухват у оквиру енергетског сектора је поптпун тј. обухваћени су сви који производе енергију /енергенте и  дистрибутери. Трговци имају обухват од око 85 до 100%, зависно од типа енергента. Индустријска предузећа, од  којих прикупљамо податке  учествују са 85% у додатој вредности индустрије. Грађевинска предузећа су у обухвату  од 95%,  док су  предузећа за транспорт обухваћена са 90% , а пољопривредне задруге 100%.  

 

13.2. Узорачка грешка

Не примењује се.

13.3. Неузорачка грешка

Обухват у оквиру енергетског сектора је потпун тј. обухваћени су сви који производе енергију /енергенте и  дистрибутери. Систем одсецања се користи код: трговаца који имају обухват од око 85 до 100%, зависно од типа енергента; индустријских предузећа, која  учествују са 85% у додатој вредности индустрије; грађевинских предузећа која обухватају  95% грађевинске активности, док су  предузећа за транспорт обухваћена са 90% , а пољопривредне задруге 100%.

Уколико извештајне јединице не одговоре на сва питања из упитника, контактирају се телефоном како би се обезбедиле недостајуће информације. Такође, уколико се установи било каква нелогичност у подацима, контактирају се извештајне јединице телефоном или мејл-ом. Подаци се контролишу на нивоу извештајне јединице, а затим и на сумарном нивоу.

Уколико се установи грешка подаци се коригују на нивоу извештајне јединице, а затим се ради поново сумирање у циљу састављања енергетског биланса посматраног енергента. Такође, у сарадњи са ИT експертима, успоставили смо програмска решења за израчунавање одређених података.

 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Извештајне јединице достављају податке  Републичком заводу за статистику до 15. марта, текуће за претходну годину.

Годишњи подаци се објављују као претходни подаци, и то:

- 6. октобра: биланс електричне, топлотне енергије, биланс угља, биланс геотермалне, дрвних горива и биогаса;

- 15. октобра: као претходни подаци објављују се биланси нафте и деривата, природног гаса, и укупан биланс за Републику Србију у ТЈ.

Попуњени годишњи упитници се достављају Евростату и Међународној агенцији за енергију 11 месеци по истеку референтне године, као што је предвиђено Уредбом (ЕУ) бр 1099/2008 о статистици енергије (30.11.)

-Коначни подаци се објављују након завршених провера са Еуростатом и Међународном агенцијом за енергију. Рок за коначне резултате је предвиђен Календаром публикација, претпоследњег радног дана у фебруару, и то t+2  ( t је референтна година).

 

14.2. Поштовање рокова

Претходни подаци се објављују у складу са роком који је дат у Уредби о Плану званичне статистике. Коначни подаци се објављују у складу са роковима објављеним у Уредби о Плану званичне статистике и Календару публиковања.

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/calendar/


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Годишњи енергетски биланси се раде на нивоу Републике Србије, укупно.

15.2. Временска упоредивост

Временска серија је расположива од 2008. (Од 2005. године РЗС је, сукцесивно, почео да саставља енергетске билансе и да их доставља Евростату. Од 2005. подаци су расположиви за електричну, топлотну енергију и угаљ; од 2007. подаци су расположиви за нафту, деривате и природни гас; од 2009. године за огревно дрво, геотермалну енергију; oд 2013. за дрвни пелет, брикет, дрвени угаљ и биогас. У бази података подаци су расположиви од 2010. године.

 

15.3. Кохерентност - између области

Не примењује се.

15.4. Кохерентност - интерна

Детаљно се проверава ниво конзистентности, кохерентности у пуној сарадњи са извештајним јединицама. Провере укључују конзистентност временских серија, откривање узрока одступања, ефикасности процеса енергетске трансформације и примене других система контроле.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

Након публиковања претходних података, уколико је потребно, врши се њихова измена у циљу тачног приказивања коначних резултата. Након достављања података Евростату и контроле коју спроводи Евростат, могуће су корекције коначних података. Уколико се уоче грешке на подацима за раније године, оне се такође коригују.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извештајне јединице су јавна предузећа, привредна друштва и предузетници из области производње, трговине, транспорта и дистрибуције, као и јединице врсте делатности индустријских и неиндустријских предузећа која производе енергију/енергенте. У оквиру енергетског сектора обухват је поптпун тј. обухваћени су сви који производе енергију /енергенте и дистрибутери. Трговци имају обухват од око 85 до 100%, зависно од типа енергента. Индустријска предузећа, од  којих прикупљамо податке  учествују са 85% у додатој вредности индустрије. Грађевинска предузећа су у обухвату  од 95%, док су  предузећа за транспорт обухваћена са 90% , а пољопривредне задруге 100%. Енергетски биланс укључује све произвођаче примарне енергије, и све оне који производе енергију/енергенте трансформацијом. Аналогно томе, пун је и обухват потрошње енергетског сектора.

У редовна годишња истраживања укључени су произвођачи хидроелектричне енергије, соларне електричне енергије, енергије ветра, когенерацијска постројења (ТЕ-ТО), термоелектране, енергане, топлане, вађење нафте и гаса, рафинерије, петрохемија, произвођачи високопећног гаса, рудници угља, прерада угља, фабрике мазива, произвођачи обновљивих извора енергије (произвођачи дрвних горива, геотермалне енергије, произвођачи биогаса). Подаци о увозу/извозу узимају се од Одељења спољне трговине у Републичком заводу за статистику (подаци са Царине), осим за електричну енергију (подаци се обезбеђују од „Електромреже Србије“, за сирову нафту  од НИС-а и за природни гас од „Србијагаса“).

Подаци о залихама на почетку и на крају године обезбеђују се од произвођача, дистрибутера, трговаца и индустријских предузећа.

Губици зависе од типа енергента и добијају се од преноса, дистрибуције или транспорта.

Подаци о финалној неенергетској потрошњи добијају се од индустријских предузећа кроз посебно истраживање.

Подаци о финалној потрошњи енергије у енергетске сврхе добијају се на бази посебних упитника који се достављају произвођачима енергије, дистрибутерима, трговцима енергијом и индустријским предузећима. Такође, за добијање финалне потрошње енергије користе се и подаци осталих стручних служби Републичког Завода за статистику и то од: Одељења саобраћаја, Одељења Пољопривреде, Групе за статистику Грађевинарства. Податак о укупној финалној потрошњи биомасе преузима се од Министарства рударства и енергетике. Уколико извештајне јединице не одговоре на сва питања из упитника или уколико се установи било каква нелогичност у подацима, извештајне јединице се контактирају телефоном или мејл-ом како би се обезбедиле недостајуће информације или разјашњења.

Подаци се контролишу на нивоу извештајне јединице, а затим и на сумарном нивоу. Уколико се установи грешка подаци се коригују на нивоу извештајне јединице, а затим се ради поново сумирање у циљу састављања енергетског биланса посматраног енергента.

Такође, у сарадњи са IT експертима, успостављена је аутоматизација (програмска решења) за израчунавање одређених података.

Упитници којима се прикупљају подаци налазе се на веб-сајту Републичког завода за статистику.

http://www.stat.gov.rs/sr-latn/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=04&s=0

 

18.2. Динамика прикупљања података

Периодика прикупљања података је годишња, у текућој години  прикупљају се подаци за претходну годину.

18.3. Прикупљање података

Подаци се прикупљају упитницима у папирној форми, само се истраживање у области индустрије спроводи путем веб-упитника.  Упитници се достављају извештајним јединицама крајем фебруара, текуће за претходну годину. Такође, упитници се налазе на веб-сајту, осим упитника за нафту и деривате због сталног усклађивања са извештајним јединицама. Извештајне јединице попуњене упитнике могу да доставе поштом, мејлом или факсом. Телефонски контакти се успостављају у циљу повећања броја одговора као и разјашњења података.

 

18.4. Валидација података

На годишњим подацима се спроводи неколико нивоа провере исправности, међу којима су провера конзистентности временских серија, откривање узрока одступања, рачунање ефикасности процеса енергетске трансформације, контрола јединице мере. Уколико постоје било какве сумње у квалитет података, контактирају се извештајне јединице како би се обезбедила неопходна разјашњења или корекције.

18.5. Компилација података

Извештајне јединице достављају податке у  одговарајућим јединицама мере, зависно од енергента (t, ТЈ, Stm3, GWh) као и податке о калоричним вредностима, у складу са дефиницијама датим у Уредби (ЕУ) бр. 1099/2008. Сви подаци који су дати у природној јединици мере, прерачунавају се на ТЈ. На тај начин је могуће да се састави Укупан енергетски биланс Републике Србије, који сачињавају сви енергенти.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх