Станови


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику грађевинарства

01.3. Име и презиме контакт особе

Дејана Ђорђевић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац групе

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5

01.6. Имејл контакт особе

dejana.djordjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381112412922 лок.260

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
21/07/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
17/10/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
17/10/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци о броју и површини изграђених и порушених станова омогућавају израчунавање стамбеног фонда за године између два пописа становништва и станова. Билансирани подаци користе се за планирање стамбене изградње.

Подаци о ценама станова новоградње користе се за сагледавање нивоа текућих цена станова новоградње, затим за утврђивање доприноса за уређење грађевинског земљишта (Закон о планирању и изградњи, члан 97), парничне поступке и у оквиру предлагања и спровођења мера текуће стамбене политике.

03.2. Класификације
  • Класификација делатности - KD (2010) базирана на NACE Rev.2 classification (Statistical   Classification of Economic Activities in the European Community).
  • Класификација врста грађевина усклађена са класификацијом Еуростата (CC classification).
  • Номенклатура статистичких територијалних јединица.
03.3. Обухват сектора

Податке о изграђеним становима попуњавају привредна друштва и предузетници који су у посматраном периоду градили станове. 

Податке о порушеним становима попуњавају надлежни органи управе који издају решења о рушењу и грађевинске дозволе за радове којима се мења намена стамбеног простора у нестамбени или се два или више станова спајају у један, као и предузећа која располажу документацијом о рушењима.

Подаци о ценама станова новоградње преузимају се из административног извора података, Регистра цена непокретности који води Републички геодетски завод. 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Станом се сматра свака грађевински повезана целина намењена за становање, која се састоји од једне или више соба са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, клозет и сл.) или без помоћних просторија, и има један или више посебних улаза директно из ходника, са степеништа, из дворишта или са улице.

Површина стана (m²) jeсте корисна подна површина стана мерена унутар зидова стана и представља збир површина свих соба, кухиње, купатила, нужника и осталих помоћних просторија у саставу стана. Искључују се површине подрума и поткровља који нису уређени као стан или део стана, затим површине гаража, котларница, остава и сл., као и степеништа и друге заједничке просторије у зградама с више станова.

Завршеним станом сматра се само онај стан на коме су завршени сви предвиђени грађевински, инсталациони и завршни радови. 

Просечне цене које се објављују по једном метру квадратном резултат су различитих карактеристика изградње и разлике у месецу у коме је склопљен купопродајни уговор на једној територији. Просечне цене обрачунавају се на нивоу општине/града и у цену је урачунат ПДВ (порез на додату вредност). 

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања су станови, који су изграђени, порушени или продати у посматраном периоду.

03.6. Статистичка популација

Број станова и корисна површина станова који су изграђени или порушени у посматраном периоду.

Просечна цена станова новоградње за које је уговорена купопродаја у референтном периоду.

03.7. Референтно подручје

Република Србија

  

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Серија података о изграђеним становима обухвата период од 2001. године.

Цене станова новоградње објављују се од 1966. године.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број станова;

Kорисна површина станова у m2;

Просечна цена станова новоградње, РСД по m2.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година за завршене и порушене станове и пола године за цене станова новоградње.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: https//www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Не постоји размена података са међународним институцијама.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података дефинисана је Законом о званичној статистици, тачка 7.1.

Публикују се подаци само они који нису поверљиви.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (https://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника


 

Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (https://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (https://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци о завршеним и порушеним становима прикупљају се  и објављују годишње. 

Подаци о ценама станова новоградње преузимају се  полугодишње и објављују полугодишње и годишње . 


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Полугодишње и годишње саопштење o просечним ценама станова новоградње, ГР20 и ГР21.

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/oblasti/gradjevinarstvo/stanovi.

 

 

 

 

10.2. Публикације

Саопштења ГР20 и ГР21 садрже податаке о цени станова новоградње по m2.

Општине и региони у Републици Србији садрже податке о броју и површини станова који су изграђени односно порушени у посматраном периоду. 

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/oblasti/gradjevinarstvo/stanovi.

10.3. Он-лајн база података

Подаци о броју и површини завршених станова и просечној цени станова новоградње по m2 доступни су у оквиру области Грађевинарство, подобласт Станови.

https://data.stat.gov.rs/?caller=0501&languageCode=sr-Cyrl.

10.4. Приступ микроподацима
Микроподаци нису доступни.

 

Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci.
10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Методолошка објашњења доступна су на сајту РЗСа, линк:

Методолошки материјали и документација | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs).

10.7. Документација о квалитету

Није доступна.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 
11.2. Процена квалитета

Подаци о завршеним и порушеним становима, као и подаци о просечној цени станова новоградње произведени су у складу са методолошким захтевима и стандардима.

Резултати се објављују у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања, који је познат унапред.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници података налазе се у свим областима економског и друштвеног живота, почевши од физичких лица, пословних субјеката, медија, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, као и академских, научно-истраживачких институција, невладиних организација. 

12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: https://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .
12.3. Комплетност

У складу са Уредбом о утврђивању плана званичне статистике, подаци су доступни на полугодишњем и годишњем нивоу.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Годишњим истраживањем обухваћене су извештајне јединице које су градиле станове. Станови грађени у организацији индивидуалних власника  процењују се на основу издатих грађевинских дозвола. 

У оквиру Полугодишњег истраживања о ценама станова новоградње,  обухваћени су сви уговори из Регистра цена непокретности, о купопродаји новоизграђених станова у градским насељима. База података Регистра цена непокретности садржи податке из уговора о промету непокретности. Доставу уговора обављају органи надлежни за оверу уговора - јавни бележници и основни судови.

13.2. Узорачка грешка

Оцена узорка није могућа јер се не користи случајан узорак.

13.3. Неузорачка грешка

Мере за смањење неодговора: контактирање телефоном  и слање подсетника поштом.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци о завршеним становима на сајту Републичког завода за статистику  доступни су седам месеци након завршетка референтног периода. Подаци о ценама станова новоградње доступни су 75 дана након завршетка референтног периода.

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су публиковани у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања. 

Link https://www.stat.gov.rs/calendar/


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти концепти примењују се на целој територији.

15.2. Временска упоредивост

Не постоји разлика у упоредивости података у различитим временским  интервалима .

15.3. Кохерентност - између области

Резултати показују да станови који се граде и издате грађевинске дозволе за станове су уско повезане и показују сличну динамику кретања. Грађевинске дозволе се могу користити за предвиђање будуће грађевинске активности.

15.4. Кохерентност - интерна

Подаци у оквиру посматраног сета података су конзистентни.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нису доступни.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:
17.2. Ревизија података - пракса

Први објављени подаци су претходни. У следећој календарској години је дозвољена ревизија података. Подаци се могу мењати због накнадно пристиглих извештаја или исправки података на захтев извештајних јединица. Ревизије због уочених грешака се спроводе одмах након откривања грешке.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података су статистички извештаји "Годишње истраживање о грађевинским радовима - ГРАЂ-11", подаци о радовима у организацији индивидуалних власника, који се преузимају из Месечног истраживања о издатим грађевинским дозволама - ГРАЂ-10, "Годишње истраживање о порушеним зградама и адаптацији стамбеног простора - ГРАЂ-71" .

За "Полугодишње истраживање о ценама станова новоградње - ГРАЂ-41", подаци се преузимају из административног извора података, Регистра цена непокретности који води Републички геодетски завод. Статистичка јединица је новоизграђени стан у градском насељу, за који је уговорена купопродаја у посматраном полугодишту.

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци о изграђеним и пoрушеним становима се прикупљају годишње, а подаци о ценама станова новоградње се преузимају полугодишње.

18.3. Прикупљање података
Подаци се прикупљају помоћу папирног упитника. Извештајне јединице шаљу попуњене упитнике путем поште, факса или меилом.
 
Упитник се може попунити и електронским путем. 

За "Полугодишње истраживање о ценама станова новоградње - ГРАЂ-41", подаци се преузимају из административног извора података, Регистра цена непокретности који води Републички геодетски завод.

 

18.4. Валидација података

Провера квалитета података спроводи се уз помоћ програма логичке контроле.

Прикупљени подаци се контролишу приликом уноса извештаја. Након тога провера квалитета врши се уз помоћ скупа строгих критеријума контроле логичности података и критеријума рачунске  контроле. Извештаји који не испуњавају критеријуме логичке и рачунске контроле се проверавају и коригују по потреби.

За логичку контролу и корекције грешака користи се ИСТ. ИСТ је софтверски пакет који укључује процес уноса података, логичку контролу и израду излазних табела.

18.5. Компилација података

Подаци о изграђеним и порушеним становима рачунају се на основу података који су добијени спровођењем редовних годишњих статистичких истраживања. Станови који су грађени у организацији индивидуалних власника преузимају се из Месечног истраживања о издатим грађевинским дозволама. Укупан број завршених станова добија се као збир података који су добијени редовним статистичким истраживањем о грађевинским радовима и података добијених на основу дозвола за градњу.

Просечна цена станова новоградње се обрачунава за општине/градове у Републици Србији, у којима је регистрована продаја три и више станова новоградње. Просечна цена станова новоградње, обрачунава се и према степену развијености региона и јединица локалне самоуправе. Степен развијености одређен је на основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.