Грађевинске дозволе


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције
Републички завод за статистику
01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику грађевинарства 

01.3. Име и презиме контакт особе

Дејана Ђорђевић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

dejana.djordjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 2412922 lok.260

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
31/07/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
1/8/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
1/8/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Грађевинска дозвола је одобрење за градњу издато на захтев инвеститора, којим се одобрава почетак извођења грађевинских радова на грађевини. Циљ истраживања је да покаже будуће кретање грађевинске активности. Грађевинске дозволе издају надлежни органи управе.

Подаци се преузимају из административног извора података, Централне евиденције обједињених процедура која је у надлежности Агенције за привредне регистре. Обухваћене су издате грађевинске дозволе за све врсте грађевина описане у Класификацији врста грађевина и све врсте радова: новоградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација, текуће и инвестиционо одржавање.

 

03.2. Класификације

Класификација врста грађевина.

03.3. Обухват сектора

Обухваћене су грађевинске дозволе издате на захтев инвеститора (физичких и правних лица, државних (локалних) органа управе и цркве).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Дефиниције су усаглашене са Регулативом Евростата 1503/2006.

Грађевинска дозвола се обично дефинише као дозвола за градњу издата на захтев инвеститора, којом се одобрава почетак радова на грађевини. Грађевинске дозволе издаје надлежни орган управе.

Зграде су трајне грађевине са кровом и спољним зидовима, изграђене као самосталне употребне целине које пружају заштиту од временских и других спољних утицаја, а намењене су за становање, за обављање производних и услужних  делатности, или за смештај и чување животиња, робе, опреме итд.

Станом се сматра свака грађевина намењена за становање, која се састоји од једне или више соба са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, клозет и сл.) или без помоћних просторија, и има један или више посебних улаза директно из ходника, са степеништа, из дворишта или са улице.

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања су грађевинске дозволе издате за све типове грађевина и све врсте радова.

03.6. Статистичка популација

Објекти на којима ће се изводити радови према издатим грађевинским дозволама или решењима којима се одобрава градња.

 

03.7. Референтно подручје

Република Србија

  

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Подаци су доступни од 2007. године.

Истраживање се спроводи од 2006. године. 2006. године је спроведено као пилот истраживање, а од 2007, се спроводи као редовно статистичко истраживање дефинисано Уредбом за спровођење појединих статистичких истраживања.

 

 

 

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број станова и површина зграда изражена у м2, број издатих дозвола и предвиђена вредност у хиљадама РСД.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Подаци се прикупљају месечно.

Резултати се у Евростат шаљу квартално, у складу са захтевима за краткорочне индикаторе.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци се редовно шаљу у Евростат. Не постоји размена података са другим међународним институцијама.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података дефинисана је Законом о званичној статистици, тачка 7.1.

Публиковани су подаци само они који нису поверљиви.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (https://www.stat.gov.rs/calendar/). 

 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника

Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),

у бази података (https://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (https://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се објављују на нашем сајту сваког месеца.

У складу са захтевима Евростата подаци се достављају квартално.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење за јавност се не публикује.

10.2. Публикације

Подаци о издатим грађевинским дозволама се редовно публикују у Саопштењу ГР30

и Месечном статистичком билтену

Грађевинарство | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs)

10.3. Он-лајн база података

Подаци о грађевинскимм дозволама расположиви су у бази података на сајту РЗС-а, од 2007. године.

10.4. Приступ микроподацима
Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci

 

10.5. Остало

Подаци о грађевинским дозволама (број станова, варијабла Б: 411 и корисна површина, варијабла Б: 412) шаљу се у Евростат квартално, у складу са захтеваним нивоом детаљности, у задатим роковима и захтеваном техничком формату.

10.6. Документација о методологији

Детаљна методолошка објашњења овог истраживања налазе се у едицији Завода „Методологије и стандарди“, Месечна истраживања о грађевинским дозволама, свеска број 22.

Кратке методолошке информације, доступне су на линку:

https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&e=0.

 

10.7. Документација о квалитету

Није доступан.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 

 

11.2. Процена квалитета

Подаци о грађевинским дозволама произвeдени су у складу са методолошким захтевима и стандардима.

Потребе корисника су задовољене јер су у овом статистичком истраживању обухваћене издате грађевинске дозволе за све врсте грађевина. Покривена је цела територија.

Пре објављивања резултата, врши се додатна контрола квалитета статистичких података. Подаци се упоређују са претходним периодом и такође се упоређују  и са другим изворима (резултатима годишњег и кварталног истраживања о грађевинској активности).

Резултати се објављују у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања, који је познат унапред.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници статистичких података о издатим грађевинским дозволама налазе се у свим областима економског и друштвеног живота, почевши од физичких лица, пословних субјеката, медија, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, као и академских, научно-истраживачких институција, невладине организације и Евростат.

12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
12.3. Комплетност

Подаци су у складу са захтевима дефинисаним у Уредби за краткорочне индикаторе (STS Regulation 2019/2152) и методолошким приручницима за краткорочне индикаторе.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У овом истраживању укључене су све издате грађевинске дозволе.

Дозвољене су исправке података само за претходни месец. Након тога, подаци се не мењају до фебруара следеће године. Дозволе које су стигле после датума дефинисаног у роковнику за спровођење истраживања, биће унете у базу по завршетку спровођења истраживања за посматрану годину. Тада подаци постају коначни.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Стопа одговора је 100%. Сви подаци су доступни у складу са задатим роковима.

 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

На сајту Републичког завода за статистику подаци су доступни 45 дана након завршетка референтног месеца. Подаци се шаљу у Евостат 90 дана након завршетка референтног периода у траженом облику.
Подаци о издатим грађевинским дозволама преузимају се из Централне евиденције обједињене процедуре, 10 дана после истека референтног месеца. 

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су публиковани у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања. 

Link https://www.stat.gov.rs/calendar/


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти концепти примењују се на целој територији. Месечним истраживањем о издатим грађевинским дозволама обезбеђују се подаци који су усклађени са ЕУ препурукама, дефиницијама и класификацијама.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су доступни од 2007. године. Не постоји разлика у погледу упоредивости и доступности података у временској серији.

15.3. Кохерентност - између области
Издате грађевинске дозволе показују будуће кретање грађевинске активности. Резултати истраживања о издатим грађевинским дозволама у поређењу са годишњим и кварталним истраживањем грађевинске активности, показују вискок степен међусобне зависности.
 
 
 

 

15.4. Кохерентност - интерна
Временске серије су конзистентне. Сви подаци базирани су на заједничкој методологији за прикупљање, обраду и проверу квалитета података. Дозволе су разврстане према класификацији врста грађевина, и постоји усаглашеност виших нивоа са њиховим главним подгрупама.
 
 
 

 


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса
Подаци објављени у првим публикацијама су претходни.
 
Контрола података се спроводи сваког месеца, за текући месец а дозвољене су исправке и за претходни месец.
 
Такође, подаци се могу мењати по истеку референтне године. Дозвољен је унос података који су достављени након рока који је одређен за спровођење месечног истраживања. 
 
Преласком на административни извор података, накнадни унос скоро да не постоји. 
 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Статистички подаци базирани су на административном извору.  Подаци о издатим грађевинским дозволама преузимају се из Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП). 

 

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се преузимају месечно.

18.3. Прикупљање података

Подаци о издатим грађевинским дозволама преузимају се из Централне евиденције обједињене процедуре. 

18.4. Валидација података

Провера података подразумева спровођење следеће активности:
 

  • праћење и анализа обухвата,
  • контрола појединачних извештаја и провера директним контактом извештајних јединица,
  • контрола и анализа добијених резултата.
     

За логичку контролу и корекције грешака користи се ИСТ апликација. ИСТ је софтверски пакет који омогућава процес уноса података, логичку контролу и израду излазних табела.

18.5. Компилација података

Обухват је потпун, тј. статистичким истраживањем су обухваћене све издате дозволе. Преузети подаци се агрегирају и публикују на нивоу тражених индикатора и територија. Не примењује се поступак пондерисања и сл.

 

18.6. Прилагођавање података

Подаци о издатим грађевинским дозволама су приказани у апсолутним вредностима.

 


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Не постоје.