Грађевинска активност


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције
Републички завод за статистику
01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику грађевинарства.

01.3. Име и презиме контакт особе

Дејана Ђорђевић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац групе

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

dejana.djordjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 lok. 260

01.8. Број факса контакт особе

Не постоји.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
17/10/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
3/11/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
3/11/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Вредност изведених грађевинских радова треба да обезбеди основне информације о променама у грађевинској активности у току посматраног периода. За приказ грађевинске активности на годишњем нивоу, поред вредности изведених грађевинских радова, користи се и грађевинска величина зграда и осталих грађевина које су изграђене у референтној години. 

Подаци се прикупљају методом извештавања, попуњавањем упитника „Квартално истраживање о грађевинарству" (Грађ-31) и "Годишње истраживање о грађевинским радовима" (Građ-11).

03.2. Класификације
  • Класификација делатности - KD (2010) базирана на NACE Rev.2 classification (Statistical   Classification of Economic Activities in the European Community).
  • Класификација врста грађевина усклађена са класификацијом Еуростата (CC classification).
03.3. Обухват сектора

Индикатори грађевинске производње покривају активности које припадају сектору Ф –Грађевинарство из Класификације делатности KD (2010).

Истраживањима су обухваћена правна лица регистрована у сектору Ф - Грађевинарство (Област 41, 42 и 43), као и правна лица која нису регистрована у грађевинарству, али су у посматраном периоду обављали значајне грађевинске радове. 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Вредност грађевинске производње је вредност грађевинских радова које су извештајне јединице извеле на градилиштима у посматраном кварталу. Искључена је вредност изведених радова од стране подизвођача, трошкови набавке земљишта, пројектовања, надзора и ПДВ-а. Вредност изведених радова укључује вредност рада, уграђеног материјала, готових производа за уградњу, горива и тд. Вредност грађевинских радова односи се на вредност свих врста радова: новоградњу, реконструкцију, санацију, велике поправке и текућа одржавања.

Индекс грађевинске производње треба да покаже  промене у вредности изведених радова - укупно и посебно за зграде и остале грађевине. Индекси су израчунати према прописима за краткорочне статистике Еуростата. Дефиниција вредности изведених грађевинских радова је у складу са Commission Implementing Regulation 2020/1197.

Грађевинска величина завршених зграда, приказана је за стамбене и нестамбене зграде и изражена је као бруто површина (m²) или бруто запремина  (m³). Грађевинска величина осталих грађевина, приказана је за путеве, пруге, гасоводе, топловоде и водоводне и канализационе мреже и изражена је у дужним метрима (m).

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања су зграде и остале грађевине, на којима су извођени грађевински радови. Извештајне јединице су привредна друштва и предузетници који су у посматраном периоду изводили грађевинске радове. 

03.6. Статистичка популација

Обухваћена су  привредна друштва и предузетници који су регистровани у сектору Ф – Грађевинарство, према Класификацији делатности КД (2010) (области 41, 42 и 43), као и привредна друштва и предузетници који нису регистровани у грађевинарству али обављају значајније грађевинске радове.

 

03.7. Референтно подручје

Република Србија

  

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Серија годишњих података обухвата период од 1994. године, док су квартални подаци приказани од првог квартала  2000. године.

03.9. Базни период

За кварталне индексе базна година 2015. 

У складу са Регулативом Евростата за краткорочне индикаторе, од 2018. године, индекси се обрачунавају у односу на базну 2015. годину.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Квартални индикатори: индекси

Годишњи индикатори: хиљ. РСД, m², m³ и дужни метри (m).


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Квартал или година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

06.2. Заједничко коришћење података

Квартални подаци се редовно шаљу у Евростат и ММФ.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података дефинисана је Законом о званичној статистици, тачка 7.1.

Публикују се подаци само они који нису поверљиви.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (https://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.
08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:
08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (https://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (https://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се прикупљају и објављују квартално и годишње.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење за јавност се не публикује.

10.2. Публикације

Индикатори грађевинске производње се редовно публикују у Саопштењу ГР11 (Грађевинска делатност у референтном кварталу) , Месечном статистичком билтену, Статистичком годишњаку, Региони у Републици Србији, Општине и региони Републике Србије и Статистичком календару. 

https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/gradjevinarstvo

Индекси показују промену вредности изведених грађевинских радова у односу на претходни квартал, затим у односу на исти квартал претходне године и у односу на просек претходне године.

Годишњи индикатори су: Вредност изведених грађевинских радова према врсти радова и грађевинама на којима су извођени радови; Површина и запремина завршених грађевина, број и површина станова.

10.3. Он-лајн база података

Квартални индекси грађевинске производње и годишњи индикатори грађевинске активности (вредност изведених радова, површина завршених зграда и број и површина завршених станова) публиковани су у бази података на сајту РЗСа. 

https://data.stat.gov.rs/?caller=05&languageCode=sr-Cyrl

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни.

10.5. Остало

Квартални индекс грађевинске производње шаље се у Евростат квартално у захтеваном формату (временска серија од првог квартала 2000. године).

10.6. Документација о методологији

Методолошка објашњења доступна су на сајту РЗСа, линк:

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&s=0

10.7. Документација о квалитету

Није доступна.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 
11.2. Процена квалитета

Индикатори грађевинске производње произведени су у складу са методолошким захтевима и стандардима.

Подаци се упоређују са претходним периодом и такође се упоређују  и са другим изворима (резултатима годишњег истраживања о грађевинској активности).

Резултати се објављују у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања, који је познат унапред.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници статистичких података о кретању грађевинске активности налазе се у свим областима економског и друштвеног живота, почевши од физичких лица, пословних субјеката, медија, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, као и академских, научно-истраживачких институција, невладине организације и Евростат.

12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: https://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .
12.3. Комплетност

Индекс грађевинске производње - укупно, доступан је на кварталном нивоу и то је у складу са захтевима Евростата.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Кварталним истраживањем о грађевинској активности нису обухваћене све извештајне јединице које су у посматраном периоду изводиле грађевинске радове. У циљу побољшања квалитета кварталног индекса, једном годишње се спроводи корекција података према резултатима вредности изведених радова из годишњег истраживања. 

Годишњим истраживањем обухваћене су све извештајне јединице које су изводиле грађевинске радове, а урачуната је и вредност радова у организацији индивидуалних власника. Вредност у организацији индивидуалних власника се процењује на основу издатих грађевинских дозвола. 

13.2. Узорачка грешка

Оцена узорка није могућа јер се не користи случајан узорак.

Избор случајног узорка се не примењује због специфичности грађевинске активности. Нпр. случајним узорком не би била обухваћена предузећа која изводе значајне грађевинске радове а нису регистрована у оквиру грађевинске делатности, затим новоосновани привредни субјекти који су често носиоци значајне грађевинске активности у години оснивања а који се по завршетку тих радова гасе и итд.

За избор извештајних јединица у кварталном истраживању користи се cut-off систем.  Доња граница није тачно одређена и зависи од интензитета грађевинских радова на нивоу општине на којој се изводе грађевински радови. У кварталном истраживању обухваћено је око 600 извештајних јединица.

13.3. Неузорачка грешка

Извештајне јединице достављају попуњене упитнике у задатим роковима. У случају да извештајна јединица није у могућности да достави извештај на време, подаци се процењују. Ревизија тих података се спроводи у наредном кварталу.  

Годишњим извештајем обухваћени су грађевински радови којe су у извештајној години изводила привредна друштва и предузетници, док се подаци о радовима у организацији индивидуалних власника преузимају из истраживања о грађевинским дозволама.

Мере за смањење неодговора: контактирање телефоном  и слање подсетника поштом.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Квартални подаци се шаљу у Евростат 45 дана након завршетка референтног периода у траженом облику. На сајту Републичког завода за статистику квартални подаци су доступни 40 дана након завршетка референтног периода, а годишњи подаци се објављују 210 дана након завршетка референтног периода.

За квартално истраживање обрасци се шаљу извештајним јединицама крајем јануара за целу годину (годину у којој се спроводи истраживање), а прикупљање података завршава се 22 дана након истека квартала. За годишње истраживање обрасци се шаљу извештајним јединицама у новембру претходне године (године у којој се спроводи истраживање), а прикупљање података од извештајних јединица завршава се 125 дана после завршетка референтног периода.

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су публиковани у складу са роковима дефинисаним у Календару публиковања. 

Link https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/calendar/?a=05&s=


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти концепти примењују се на целој територији.

15.2. Временска упоредивост

Квартални подаци су доступни од 2000. године, а годишњи од 1994. године.

15.3. Кохерентност - између области

Квартални индекс је усклађен са Кварталним националним рачунима. Вредност изведених грађевинских радова користи се за израду Кварталних националних рачуна. Такође се пореди и са другим индикаторима као што су број запослених и часови рада. Резултати показују да вредност изведених грађевинских радова и издате грађевинске дозволе су уско повезане и показују сличну динамику кретања. Грађевинске дозволе се могу користити за предвиђање будуће грађевинске активности. Квартални индекси се једном годишње коригују на основу резултата добијених из годишњег истраживања.

15.4. Кохерентност - интерна

Укупана вредност грађевинске производње усаглашена је са вредностима подгрупа које су дефинисане према Класификацији грађевина (вредност грађевинске производње зграда и вредност грађевинске производње осталих грађевина). 

Укупна грађевинска величина објекта која је завршена у референтној години, због специфичности градње појединих подгрупа објеката, током различитих референтних временских периода није увек у потпуности упоредива. Нпр. дужина завршеног аутопута, у зависности од тога како је посао уговорен,  односи сe на дужину полупрофила или на дужину целог профила аутопута.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нису доступни.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 

 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:
17.2. Ревизија података - пракса

Први резултати који се објављују су претходни и могуће их је кориговати током наредне године. Подаци се могу мењати због накнадно пристиглих извештаја или исправки података на захтев извештајних јединица. Ревизије због уочених грешака се спроводе одмах након откривања грешке. 

Календар за ревизију података не постоји. 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци су добијени из кварталног истраживања о грађевинарству - ГРАЂ31 и годишњег истраживања о грађевинским радовима - Грађ11.

Обухваћена су правна лица регистрована у сектору Ф -Грађевинарство 
(делови 41, 42 и 43) (НАЦЕ Рев. 2.), као и правна лица која нису регистрована у грађевинарству, али обављају значајне грађевинске радове. 

У кварталном истраживању нису обухваћена сва предузећа. Укључене су оне извештајне јединице које су према годишњем истраживању у претходној години обављале значајну грађевинску активност. Примењује се cut-off систем према вредности коју је извештајна јединица извела у претходној години. Доња граница није прецизно одређена и зависи од територије на којој се изводе грађевински радови. У кварталном истраживању обухваћено је око 600 извештајних јединица.

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају квартално и годишње.

18.3. Прикупљање података
Подаци се прикупљају помоћу папирног упитника за спровођење кварталног и годишњег истраживања о грађевинској активности (ГРАЂ31 и Грађ11). Упитници се шаљу извештајним јединицама поштом. Наведени упитник се може преузети и са сајта РЗС-а. Извештајне јединице шаљу попуњене упитнике путем поште, факса или меилом. Упитнике је могуће попунити и преко веб апликације.

Предузете мере за убрзавање или повећање стопе одговора: подсећање телефоном, меилом или слањем подсетника поштом.
 

 

18.4. Валидација података

Провера квалитета података спроводи се уз помоћ програма логичке контроле. Прикупљени подаци се контролишу приликом уноса извештаја. Након тога провера квалитета врши се уз помоћ скупа строгих критеријума контроле логичности података и критеријума рачунске  контроле. Извештаји који не испуњавају критеријуме логичке и рачунске контроле се проверавају и коригују по потреби.

Добијени резултати из посматраног извештајног периода се упоређују са претходним кварталом и претходном годином. Поред тога, индекси се пореде са часовима рада и бројем запослених у посматраном кварталу. Ако се уоче одступања, подаци морају бити проверени на нивоу извештајне јединице и ако има потребе коригују.

За логичку контролу и корекције грешака користи се ИСТ. ИСТ је софтверски пакет који укључује процес уноса података, логичку контролу и израду излазних табела.

18.5. Компилација података

У кварталном истраживању узорак није случајан, и не процењује се утицај малих извештајних јединица.

Стопа одговора извештајних јединица је 100%. Извештајне јединице које нису послале попуњене упитнике или нису у потпуности попуниле упитник контактирају се телефоном и тражи се да пошаљу попуњени упитник за текући квартал или да попуне податке који недостају. 

Индекс производње у грађевинарству је прост индекс. Индекси се израчунавају се у односу на просек базне 2015. године.

Индекси који су објављени у националним публикацијама израчунати су у односу на претходни квартал и у односу на претходну годину. Не примењује се метод пондерисања.  За дефлационирање индекса грађевинске производње користи се индекс цена произвођача елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству.

Годишњим извештајем обухваћени су грађевински радови којe су у извештајној години изводила привредна друштва и предузетници, док се подаци о радовима у организацији индивидуалних власника преузимају из истраживања о грађевинским дозволама.

18.6. Прилагођавање података

Квартални подаци су десезонирани. 

Више информација о начину прилагођавања временске серије можете пронаћи у Анексу.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема.