Институције културе


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

 

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Сектор друштвених статистика

Одељење за статистику образовања, науке и културе

 

01.3. Име и презиме контакт особе

Маја Тошић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар - истраживач

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића бр. 5, 11050 Београд, Србија

01.6. Имејл контакт особе

maja.tosic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2410414

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
19/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
6/3/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
31/1/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Статистика прикупља велики број података путем бројних статистичких истраживања из области институција културе. Прикупљају се подаци о броју и врстама установа, посетиоцима биоскопа, позоришта, музеја, архива, библиотека, као и подаци о изложбеним галеријама, радио и ТВ станицама.

 

 

03.2. Класификације

Није применљиво.

03.3. Обухват сектора

Прикупљање података из делатности културе представља потпуни обухват - обухваћене су све установе у области културе.

 

03.4. Статистички концепти и дефиниције
 За истраживања о позориштима, биоскопима, музејима, изложбеним галеријама и радио и TВ станицама, извештајне јединице попуњавају   одговарајуће обрасце у електронској или штампаној форми, а подаци се односе на претходну (извештајну) годину, или на сезону посматране   године.
 
 Подаци о библиотекама се електронским путем преузимају од Народне библиотеке Србије.
 
 Архив Србије, као централна установа заштите архивске грађе, прикупља податке о стању и стручном раду архива из архивске мреже, чија је   надлежност утврђена Решењем о утврђивању територије архива.

 

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања статистичких истраживања из области културе јесу све установе и други правни субјекти који се баве делатношћу из области културе и уметности.

03.6. Статистичка популација

 

Биоскопом се сматра сала или отворени простор уређен за јавно приказивање филмова. Биоскопи могу радити као самостална привредна друштва, установе или друге установе за приказивање филмова. Биоскопи могу бити у саставу културно-образовних установа, школа и других институција. Према врсти, биоскопи могу бити: стални биоскопи, покретни и летње биоскопске баште. Прикупљају се подаци о броју и врсти биоскопа, броју представа, капацитетима биоскопа, броју посетилаца и други.

Позоришта према врсти могу бити професионална, дечја и аматерска. Прикупљају се подаци о броју и врсти позоришта, броју и врсти позоришних представа, језику на коме се представа изводи, капацитетима позоришта и броју посетилаца, подаци о гостовањима у земљи и иностранству и други.

Музеј јесте установа заштите у области културе, регистрована код надлежног органа, која има стални фонд музејских предмета и музејске грађе, чији су циљеви (истраживање, чување и представљање) од јавног значаја.

Изложбена галерија је установа културе чије је примарно поље деловања излагање дела визуелних уметности; простор који се користи за континуирану презентацију савремене уметности и сличне програмске активности, конципиране на основу одлука уметничког савета, уметничког директора или кустоса.

Библиотечка делатност обухвата прикупљање, обраду, чување и коришћење библиотечке грађе, као и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу. Према карактеру свог књижног фонда, намени и друштвеној функцији, библиотеке могу бити националне, библиотеке високошколских установа, специјалне библиотеке, опште, научне, народне и школске. Прикупљају се подаци о броју и врсти библиотека, обрађеном књижном и некњижном фонду и његовом коришћењу према језику издања, позајмицама и размени између библиотека и други.

Радио-дифузија је општи појам за радио и телевизију као електронске медије масовне комуникације, која се остварује посредством аналогног или дигиталног текста, говора, звука, непокретних и покретних слика у виду програмских садржаја намењених најширој јавнсти путем радио таласа или кабловских дистрибутивних система до одговарајућих пријемних уређаја. Прикупљају се подаци о броју радио и ТВ станица, програмима према статусу, дистрибуцији и сатима емитовања програма, језику на коме се емитују програми и изворима финансирања.

Архив је установа за заштиту архивске грађе, која прикупља, евидентира, штити, чува, сређује, обрађује, презентује и даје на коришћење архивску грађу и обавља и друге послове утврђене законом. Архиви издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи, на основу којих правна и физичка лица остварују бројна права.

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на Републику Србију, без података за Косово и Метохију.

 

03.8. Временска покривеност

Посматра се календарска година и позоришна сезона.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број установа, број посетилаца у хиљ., број представа.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година (биоскопи, музеји, архиви, изложбене галерије, радио и ТВ станице и библиотеке) и позоришна сезона (позоришта).


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национално законодавство

Законом о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09) утврђује се правни оквир за производњу и дисеминацију података и информација званичне статистике, као и за организацију система званичне статистике у Републици Србији. Закон о званичној статистици, заједно са петогодишњим Програмом званичне статистике за период 2021-2025. године и годишњим Планом утврђује правни, институционални и програмски оквир за прикупљање, производњу и дисеминацију података и информација и организацију система званичне статистике.

Поред тога, на основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада сваке године доноси уредбу којом се усваја годишњи План званичне статистике.

06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику има споразум о сарадњи са великим бројем организација и институција како на националном, тако и на међународном нивоу, са којим размењује информације, податке и искуства.

Такође, постоји интензивна сарадња између различитих организационих јединица у оквиру самог Завода.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

На основу члана 46. Закона о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09), члана 7. и 35. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон) и члановима 9, 15, 16  и 18. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54 /07, 104/09, 36/10 и 105/21) директор РЗС-а усвојио је Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику који прописују мере за сровођење заштите података и информација у РЗС-у.

Поред тога, Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 о европској статистици (уводна изјава 24 и члан 20 (4)) од 11. марта 2009. године (ОЈ Л 87, стр. 164) предвиђа потребу за утврђивањем заједничких принципа и смерница којима се обезбеђује поверљивост података који се користе за производњу европске статистике и приступ поверљивим подацима, уз одговарајући технички развој и захтеве корисника у демократском друштву.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Заштита тајних података и докумената врши се у складу са Законом о тајности података. Поверљиви подаци из члана 3 Правилника представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци. Индивидуални подаци се могу дати само власнику тих података. Приступ поверљивим подацима из административних извора имају само они запослени у Заводу који су за то овлашћени решењем директора Завода.

Такође, подаци које РЗС доставља са ознаком поверљивости или датумом ембарга не публикују се док се не повуче ознака поверљивост у накнадној трансмисији или до истека датума ембарга.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Овај индикатор је доступан крајем децембра у Посебној публикацији која се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs      

08.2. Приступ календару публиковања

Екстерни корисници могу наћи тачан датум објављивања у календару побликовања који се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs

08.3. Приступ корисника

Екстерни корисници могу наћи податке у Посебној публикацији које се налази на веб сајту Завода.

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20226011.pdf

У складу са правним оквиром ЕЗ и Европским статистичким кодексом, Евростат публикује европску статистику на свом веб-сајту на објективан, професионалан и транспарентан начин, уз поштовање професионалне независности, у којем се сви корисници третирају једнако. Ови принципи регулишу се Евростатовим протоколом о непристраном приступу подацима за кориснике


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Посебна публикација "Култура "

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20226011.pdf

10.3. Он-лајн база података

База података РЗС и Евростата.

10.4. Приступ микроподацима

Доступни на захтев међународних организација, истраживача итд. Захтев мора бити послат групи за дисеминацију (на званичну имејл adresu: stat@stat.gov.rs) која ће започети процес стварања споразума о сарадњи, након што добије одобрење руководства.


 

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Доступна скраћена методологија на веб сајту РЗС

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G202220003.pdf

10.7. Документација о квалитету

Налази се на ESS Metadata Handler.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Квалитет је обезбеђен стриктним спровођењем дефиниција и концептуалних оквира методологије и кроз валидацију података. Већа одступања и недоследности нису примећене нису примећена.

 

11.2. Процена квалитета

Подаци се прикупљају из поузданих извора.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисник је Министарство културе као и остале институције у области културе. Такође, корисници су и научни радници, студенти и сви који раде анализе у области културе.

 

12.2. Задовољство корисника

Није применљиво.

12.3. Комплетност

Годишњи извештаји у области културе пружају комплетан приказ о установама културе у Републици Србији.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Висока.

 

 

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Не достављају се подаци Еуростату.

14.2. Поштовање рокова

Није применљиво.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Статистички подаци из области институција културе упоредиви су само са зeмљама у региону.

Нису упоредиви са методологијом и дефиницијама европског статистичког система.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су доступни од 2000. године.

15.3. Кохерентност - између области

Индикатори су усаглашени са резултатима добијеним преко других извора података. 

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије као званични документ доступна је на интранет сајту РЗС-а. Ревидирани подаци доступни су у бази података РЗС-а чим се изврши њихова валидација.

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. Корекције и ревизије су могуће. Значајне методолошке промене се најављују и корисници се о њима могу информисати на сајту РЗС.

 

 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извори података за биоскопе, позоришта, музеје и галерије су статистички упитници Завода за проучавање културног развитка.

Извор података за библиотеке је административни извор база Народне библиотеке Србије. Извор података за радио и ТВ станице је РЗС.

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају у годишњој периодици.

18.3. Прикупљање података

За истраживања о позориштима, биоскопима, музејима, изложбеним галеријама и радио и TВ станицама, извештајне јединице попуњавају одговарајуће обрасце у електронској или штампаној форми текуће године (n), а подаци се односе на референтну годину (n-1), или на сезону посматране године.

Подаци о библиотекама се електронским путем преузимају од НБС.

18.4. Валидација података

Подаци о институцијама културе контролишу се ради обезбеђивања њихове тачности и потпуности. Контрола се ради интерно, од стране РЗС-а и од стране Завода за проучавање културног развитка и Народне бибиотеке Србије.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх