Издавачка делатност и штампа


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Сектор за друштвених статистика

Одељење за статистику образовања, науке и културе   

 

01.3. Име и презиме контакт особе

Маја Тошић

 

01.4. Функција контакт особе

Статистичар - истраживач

 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића бр. 5, 11050 Београд, Србија

 

01.6. Имејл контакт особе

maja.tosic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2410414

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
19/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
8/3/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
1/2/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Делатност културе и уметности, као делатност од општег интереса, представља скуп циљева и меру подстицања културног развоја за Републику Србију чији део чине и подаци о издавачкој делатности и штампи путем истраживања о књигама и брошурама, новинама, часописима и осталим серијским публикацијама и рото штампи.

 

 

03.2. Класификације

УДК - Универзална децимална класификација

03.3. Обухват сектора

Прикупљање података из делатности издавачке делатности и штампе представља потпуни обухват у сектору културе – обухваћене су све области издавачке делатности: књиге и брошуре, серијске публикације - листови, часописи и остале серијске публикације и рото штампа.

 
 
03.4. Статистички концепти и дефиниције

За сва истраживања из области издавачке делатности и штампе, административни извор је Народна библиотека Србије, која располаже потпуном евиденцијом о свим издатим насловима током једне године. Евиденција је установљена на бази обавезног примерка које штампарске установе достављају НБС, а за копродукцију са иностранством обавезни примерак доставља издавач. Подаци се налазе у електронском каталогу НБС COBISS NBS, и односе се на оне библиографске записе који су сврстани у Текућу библиографију Србије за одговарајућу годину.

Републички завод за статистику преузима подаке електронским путем, без обавезе слања образаца, у облику библиографског записа, где, након шифрирања, рачунске и логичке обраде података, врши табелирање и доставља резултате и НБС.

 

 

 

 

 

 

03.5. Статистичка јединица

Јединице посматрања статистичких истраживања из области издавачке делатности и штампе јесу књиге и брошуре, серијске публикације - листови, часописи и остале серијске публикације и рото штампа.

03.6. Статистичка популација

 

Књига и брошура јесте непериодична публикација, објављена одједном или у интервалима у свескама чији је број унапред одређен.

Књига јесте непериодична публикација која садржи најмање 49 страна, без страна повеза, издата у земљи или копродукцији са иностранством и стављена на располагање јавности.

Брошура јесте непериодична штампана публикација која садржи најмање пет, а највише 48 страна, без страна повеза, издата у земљи и стављена на располагање јавности.

Периодична или серијске публикације (листови – новине, часописи) јесте свака публикација која излази у континуираним серијама под истим насловом у једнаким или неједнаким интервалима, у току неодређеног периода. Различити бројеви серије су редом нумерисани или сваки број носи одређен датум.

Листови – новине се издају ради редовног обавештавања јавности, са главним задатком да буду писани извор информација о актуелним догађајима политичког, научног, литерарног и спортског карактера. Поред информативног карактера, лист може бити и огласно средство.

Часопис јесте периодична публикација која садржи питања од врло широког интереса, намењена студијама и документарним информацијама по посебним питањима из области уметности, законодавства, спорта, моде итд.

Рото-штампа је специфична у односу на све друге врсте публикација. Првенствено је забавног карактера и комерцијалне намене. Карактерише је непрекидност и правилна учесталост објављивања под заједничким насловом у виду текста, стрипа или комбинација текста и стрипа.

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на Републику Србију, без података за Косово и Метохију.

 

 

03.8. Временска покривеност

Посматра се календарска година.

 

 

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број књига, листова, часописа, број осталих серијских публикација и број рото штампе.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национално законодавство

Законом о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09) утврђује се правни оквир за производњу и дисеминацију података и информација званичне статистике, као и за организацију система званичне статистике у Републици Србији. Закон о званичној статистици, заједно са петогодишњим Програмом званичне статистике за период 2021-2025. године и годишњим Планом утврђује правни, институционални и програмски оквир за прикупљање, производњу и дисеминацију података и информација и организацију система званичне статистике.

Поред тога, на основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада сваке године доноси уредбу којом се усваја годишњи План званичне статистике.

06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику има споразум о сарадњи са великим бројем организација и институција како на националном, тако и на међународном нивоу, са којим размењује информације, податке и искуства.

Такође, постоји интензивна сарадња између различитих организационих јединица у оквиру самог Завода.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

На основу члана 46. Закона о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09), члана 7. и 35. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон) и члановима 9, 15, 16  и 18. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54 /07, 104/09, 36/10 и 105/21 ) директор РЗС-а усвојио је Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику који прописују мере за сровођење заштите података и информација у РЗС-у.

Поред тога, Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 о европској статистици (уводна изјава 24 и члан 20 (4)) од 11. марта 2009. године (ОЈ Л 87, стр. 164) предвиђа потребу за утврђивањем заједничких принципа и смерница којима се обезбеђује поверљивост података који се користе за производњу европске статистике и приступ поверљивим подацима, уз одговарајући технички развој и захтеве корисника у демократском друштву.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Заштита тајних података и докумената врши се у складу са Законом о тајности података. Поверљиви подаци из члана 3 Правилника представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци. Индивидуални подаци се могу дати само власнику тих података. Приступ поверљивим подацима из административних извора имају само они запослени у Заводу који су за то овлашћени решењем директора Завода.

Такође, подаци које РЗС доставља са ознаком поверљивости или датумом ембарга не публикују се док се не повуче ознака поверљивост у накнадној трансмисији или до истека датума ембарга.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Овај индикатор је доступан крајем  децембра у Посебној публикацији  које се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs      

08.2. Приступ календару публиковања

Екстерни корисници могу наћи тачан датум објављивања у календару публиковања који се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs

08.3. Приступ корисника

Екстерни корисници могу наћи податке у Посебној публикацији које се налази на веб сајту Завода.

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20226011.pdf

У складу са правним оквиром ЕЗ и Европским статистичким кодексом, Евростат публикује европску статистику на свом веб-сајту на објективан, професионалан и транспарентан начин, уз поштовање професионалне независности, у којем се сви корисници третирају једнако. Ови принципи регулишу се Евростатовим протоколом о непристраном приступу подацима за кориснике


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Саопштења: Књиге и брошуре и Серијске публикације - листови и часописи и Посебна публикација "Култура "

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20221285.pdf

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20221307.pdf

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20226011.pdf

10.3. Он-лајн база података

База података РЗС.

10.4. Приступ микроподацима

Доступни на захтев међународних организација, истраживача итд. Захтев мора бити послат групи за дисеминацију (на званичну имејл адресу: stat@stat.gov.rs) која ће започети процес стварања споразума о сарадњи, након што добије одобрење руководства.

 

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Доступна скраћена методологија на веб сајту РЗС

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G202220004.pdf

 

10.7. Документација о квалитету

Налази се на ESS Metadata Handler.

 


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Квалитет је обезбеђен стриктним спровођењем дефиниција и методологијом као и кроз валидацију података. Већа одступања и недоследности нису примећене.

 

 
11.2. Процена квалитета

Подаци се прикупљају из поузданих извора који обезбеђују квалитетне податке. Подаци су упоредиви са земљама у региону.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисник је Министарство културе као и остале институције у области културе. Такође, корисници су и научни радници, студенти и сви који раде анализе у области културе.

 

12.2. Задовољство корисника

Није применљиво.

12.3. Комплетност

Годишњи извештаји у области издавачке делатности и штампе пружају комплетан приказ о издавачкој делатности у Републици Србији.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Висока.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Не достављају се подаци Еуростату.

14.2. Поштовање рокова

Није применљиво.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Статистички подаци из области институција културе упоредиви су само са замљама у региону.

Нису упоредиви са методологијом и дефиницијама европског статистичког система.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су доступни од 2000. године.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије као званични документ доступна је на интранет сајту РЗС-а. Ревидирани подаци доступни су у бази података РЗС-а чим се изврши њихова валидација.

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. Корекције и ревизије су могуће. Значајне методолошке промене се најављују и корисници се о њима могу информисати на сајту РЗС-а.

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

За сва истраживања из области издавачке делатности и штампе, административни извор је Народна библиотека Србије, која располаже потпуном евиденцијом о свим издатим насловима током једне године.

Подаци се налазе у електронском каталогу НБС COBISS NBS, и односе се на оне библиографске записе који су сврстани у Текућу библиографију Србије за одговарајућу годину.

Републички завод за статистику преузима податке електронским путем, без обавезе слања образаца, у облику библиографског записа, где, након шифрирања, рачунске и логичке обраде података, врши табелирање и доставља резултате и НБС.

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају у годишњој периодици.

18.3. Прикупљање података

Републички завод за статистику преузима податке електронским путем, без обавезе слања образаца, у облику библиографског записа, где, након шифрирања, рачунске и логичке обраде података, врши табелирање и доставља резултате и НБС.

18.4. Валидација података

Подаци о издавачкој делатности и штампи контролишу се ради обезбеђивања њихове тачности и потпуности. Контрола се ради интерно, од стране РЗС-а .

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх