Бруто инвестиције у основна средства, по техничкој структури


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

 Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

 Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду

01.3. Име и презиме контакт особе

Светлана Јелић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар методолог

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд, Република Србија

01.6. Имејл контакт особе

svetlana.jelic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922

01.8. Број факса контакт особе

+381 11 2401284


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
16/01/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
22/1/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
18/1/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Бруто инвестиције у основна средства представљају набавке капиталних добара остварене од стране пословних субјеката у земљи, у циљу добијања нових и повећања вредности или замене постојећих капацитета, умањене за дезинвестирање, тј. отуђење основних средстава (продаја, размена основних средстава - трампа и капитални трансфери у натури). Основна средства представљају сва материјална и нематеријална средства која се користе у процесу производње у дужем периоду (најмање једну годину), при чему се, без мењања првобитног облика, поступно троше преношењем њихове вредности на нове производе и услуге. Она могу бити купљена у земљи или иностранству, стечена трампом, примљена као капитални трансфери у натури, произведена и задржана за сопствену употребу или набављена путем финансијског лизинга.

 

03.2. Класификације

Класификације у складу са Европским системом рачуна (ESA 2010)/Системом националних рачуна  (SNA 2008).

03.3. Обухват сектора

Укупна економија (S.1): нефинансијски (S.11)  и финансијски сектор (S.12), сектор државе (S.13) и сектор домаћинстава (S.14), укључујући и непрофитне институције које пружају услуге домаћинствима (S.15).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Обрачун бруто инвестиција у основна средства у Републици Србији заснива се на принципима и дефиницијама ЕSА 2010/SNА 2008Посматрано са расходне стране БДП се обрачунава на следећи начин:

БДП           = издаци за личну потрошњу сектора домаћинстава (P.3 у S.14+S.15)

                 + издаци за личну потрошњу сектора државе (P.3 у S.13)

                 + бруто инвестиције у основна средства (P.51G)

                 + промене у залихама (P.52)

                 + промене у драгоценостима (P.53)

                 + извоз робе и услуга  (P.6)

                  - увоз робе и услуга  (P.7)

03.5. Статистичка јединица

Национални рачуни се баве укупном економијом, као и њеним институционалним секторима, комбинујући податке из различитих базних статистика. Према ESA 2010 основна статистичка јединица је институционална јединица. Институционална јединица представља економску јединицу која је способна да се, за сопствени рачун, укључује у економске активности и трансакције са другим јединицама. 

03.6. Статистичка популација

Национални рачуни комбинују податке из више извора. У контексту националних рачуна, концепт статистичке популације није стриктно применљив.

03.7. Референтно подручје

Референтно подручје за обрачун система националних рачуна је територија Републике Србије. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединачним подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

 

03.8. Временска покривеност

Подаци о бруто инвестицијама у основна средства, у складу са ESA 2010, доступни су од 1995. године.

03.9. Базни период

Базни период није применљив. Одлука Комисије 98/715/EC препоручује обрачун у сталним ценама (ценама претходне године) и уланчаним мерама обима.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Милиони РСД


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национално законодавство

Законом о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09) утврђује се правни оквир за производњу и дисеминацију података и информација званичне статистике, као и за организацију система званичне статистике у Републици Србији. Закон о званичној статистици, заједно са петогодишњим Програмом званичне статистике за период 2016-2020. године и годишњим Планом утврђује правни, институционални и програмски оквир за прикупљање, производњу и дисеминацију података и информација и организацију система званичне статистике.

Поред тога, на основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада сваке године доноси уредбу којом се усваја годишњи План званичне статистике.

 

Регулатива ЕУ

Европски систем рачуна – ESA 2010 (Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union).

 

06.2. Заједничко коришћење података

Информација није доступна.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

На основу члана 46. Закона о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09), члана 7. и 35. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07) и члановима 9, 15, 16  и 18. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54 /07 104/09 и 36/10 ) директор РЗС-а усвојио је Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику који прописују мере за сровођење заштите података и информација у РЗС-у.

Поред тога, Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 о европској статистици (уводна изјава 24 и члан 20 (4)) од 11. марта 2009. године (ОЈ Л 87, стр. 164) предвиђа потребу за утврђивањем заједничких принципа и смерница којима се обезбеђује поверљивост података који се користе за производњу европске статистике и приступ поверљивим подацима, уз одговарајући технички развој и захтеве корисника у демократском друштву.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Заштита тајних података и докумената врши се у складу са Законом о тајности података. Поверљиви подаци из члана 3. Правилника представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци. Индивидуални подаци се могу дати само власнику тих података. Приступ поверљивим подацима из административних извора имају само они запослени у Заводу који су за то овлашћени решењем директора Завода.

Такође, подаци које РЗС доставља са ознаком поверљивости или датумом ембарга не публикују се док се не повуче ознака поверљивости у накнадној трансмисији или до истека датума ембарга.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Датуми објављивања података националних рачуна назначени су у Календару публикација, који се ажурира годишње. Календар се доноси пре почетка календарске године на коју се односи и омогућава преглед свих статистичких публикација са прецизно наведеним насловом, референтним периодом и датумом објављивања.

Обавештење због одступања од Календара објављује се на веб-сајту. У случају да је неопходно одлагање објављивања података због изненадних проблема (нпр. техничких разлога), нови датум објављивања, са наведеним разлогом, ставља се у Календар.

08.2. Приступ календару публиковања

Календар публикација  доноси се и објављује на веб-сајту РЗС-а пре почетка календарске године на коју се односи и омогућава преглед свих статистичких публикација са прецизно наведеним насловом, референтним периодом и датумом објављивања.

 

08.3. Приступ корисника

У складу са Европским статистичким кодексом, статистички подаци се публикују на објективан, професионалан и транспарентан начин, уз поштовање професионалне независности, у којем се сви корисници третирају једнако. Ови принципи регулишу се Евростатовим протоколом о непристраном приступу подацима за кориснике.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Подаци националних рачуна Републике Србије, у форми саопштења, доступни су на веб-страници РЗС-а.

10.2. Публикације

Подаци националних рачуна Републике Србије доступни су на веб-страници РЗС-а.

10.3. Он-лајн база података

Базe података РЗС-a и Евростата.

10.4. Приступ микроподацима

Подаци националних рачуна израђују се на агрегираном нивоу, али постоје случајеви у којима само једна или неколико великих компанија представљају целу једну делатност. У овом случају, давање података за поменуту делатност значило би давање индивидуалних података. У Правилнику о начину и поступку давања података који доноси РЗС, ова врста информација се третира као појединачни податак који може бити доступан без идентификатора (анонимни микроподаци). Сходно члану 7 Правилника: „Завод обезбеђује индивидуалне податке без идентификатора (анонимни микроподаци) на основу захтева који могу поднети: акредитоване научноистраживачке организације (институти, факултети, универзитети и центри изузетних вредности); истраживачи и студенти докторских студија; као и институције које спроводе посебан пројекат који се финансира од стране националних или међународних истраживачких програма.“ 

10.5. Остало

Концепт није релевантан за ову статистику.

10.6. Документација о методологији

Општи методолошки оквир дефинисан је у Европском систему рачуна - ESA 2010.

10.7. Документација о квалитету

Није доступно.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

РЗС је увео „Политику квалитета“ као општи оквир на основу кога дефинише дизајн и имплементацију система управљања квалитетом и „Стратегију квалитета“, кao оквир за реализацију свих активности за имплементацију РЗС-овог управљања квалитетом. Систем управљања квалитетом РЗС-а ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice – CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management – TQM), који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС). Модел управљања укупним квалитетом генерално дефинише области деловања и критеријуме који се морају узети у обзир у управљању квалитетом. На основу тога, РЗС je дефинисаo четири области за континуирано побољшање квалитетa: 1. Оријентисаност ка корисницима, 2. Квалитет статистичких производа и процеса, 3. Јачање сарадње са даваоцима података и 4. Професионални развој и задовољство запослених.

11.2. Процена квалитета

Национални рачуни су, због свог великог значаја за административне потребе, предмет редовних међународних провера, нпр. од стране Евростата, Међународног монетарног фонда и Организације за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Co-operation and Development – ОECD).

Статистички менаџмент информационог система (Statistical Management Information System – SMIS) или база података о усклађености користи се за мерење усклађености статистике са статистичким стандардима ЕУ; како имплементације методолошких, тако и правних статистичких препорука. 


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Национални рачуни су, као квантитативна основа, релевантни за све који се баве економијом и користе националне рачуне за потребе планирања, анализе, моделирања и предвиђања, почев од Министарства економије, Министарства финансија, Привредне коморе, Народне банке Србије, као и државних организација и других организација од јавног интереса, који учествују у креирању и развоју економије. Поред тога, национални рачуни су такође значајни за циљне групе корисника (стручна јавност, новинари итд.). Годишњи национални рачуни пружају комплетан и конзистентан приказ инвестиција за економију у целини, као и по институционалним секторима. 

12.2. Задовољство корисника

Информација није доступна.

12.3. Комплетност

Потпуност података националних рачуна у Републици Србији може се посматрати у контексту испуњавања услова достављања података Евростату предвиђених Програмом о достављању података Евростату (план достављања). Достављање података националних рачуна Евростату, у складу са ЕSA 95, започето је у фебруару 2013. године. Почев од октобра 2014. године, достављање података националних рачуна Републике Србије се одвија као редовна активност предвиђена у складу са ЕSA 2010


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Традиционалне мере тачности би било тешко применити на резултате обрачуна националних рачуна, али се могу индиректно применити проценом поузданости објављених анализа ревизија БДП-а и његових компоненти.

13.2. Узорачка грешка

Концепт није релевантан за ову статистику.

13.3. Неузорачка грешка

Концепт није релевантан за ову статистику.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Годишњи подаци о инвестицијама у основна средства објављују се 9 месеци по истеку референтног периода, када се и према Програму трансмисије ЕSА 2010 достављају Евростату. 

14.2. Поштовање рокова

Датуми објављивања података националних рачуна назначени су у Календару публикација, који се ажурира годишње. Календар се доноси пре почетка календарске године на коју се односи и омогућава преглед свих статистичких публикација са прецизно наведеним насловом, референтним периодом и датумом објављивања.

Обавештење због одступања од Календара објављује се на веб-сајту. У случају да је неопходно одлагање објављивања података због изненадних проблема (нпр. техничких разлога), нови датум објављивања, са наведеним разлогом, ставља се у Календар.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

На европском и глобалном нивоу постоји велика упоредивост националних рачуна захваљујући примени општеприхваћених смерница о националним рачунима утемељених у ЕSA 2010/SNА 2008. Од октобра 2014. године, званично се примењује нова методологија националних рачуна – ESA 2010; почев од тог дана, достављање података Евростату обавља се у складу са Евростатовим Програмом достављања података.

15.2. Временска упоредивост

У РЗС-у, серије податка о бруто инвестицијама у основна средства у складу са ЕSА 2010 расположиве су од 1995. године.

15.3. Кохерентност - између области

Подаци објављени у оквиру националних рачуна (покривеност укупне економске активности) често се разликују од података објављених у оквиру релевантних података гранских статистика о сличним или наизглед истим варијаблама. У већини случајева то је резултат методолошких разлика и природе рачуноводственог система који интегрише мноштво различитих извора података како би се израчунали резултати за једну варијаблу.

Међутим, упоређивање са другим статистикама на детаљном нивоу често ће показати разлике, делом због разлика у дефиницијама варијабли, а делимично због разграничења календарске године и захтева за што потпунијим обухватом економске активности за потребе националних рачуна.

15.4. Кохерентност - интерна

Серије података националних рачуна у Србији су интерно конзистентне.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Информација није доступна.

 

17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Подаци о инвестицијама ревидирају се у складу са националним планом ревизије. Општа политика ревизије као званични документ је усвојена и објављена.

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. Корекције и ревизије су могуће.

Подаци о инвестицијама ревидирају се у складу са националним планом ревизије. Ревидирани подаци доступни су у бази података РЗС-а чим се изврши њихова валидација. 

Ревизија података годишњих националних рачуна врши се када се појави потреба за увођењем: методолошких промена (измењени појмови, дефиниције, класификације), промене статистичких метода, промене извора података, промене покривености извештајних јединица, исправке грешака и исправке изворних података и процена. 

Значајне методолошке промене се најављују и корисници се о њима могу информисати на сајту РЗС-а.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Национални рачуни комбинују више извора података. 

18.2. Динамика прикупљања података

Годишња.

18.3. Прикупљање података

Технике прикупљања података варирају у зависности од метода oбрачуна, расположивих статистичких извора, одређеног рачуна у систему рачуна, благовремености извештавања података и других фактора.

18.4. Валидација података

Подаци о бруто инвестицијама у основна средства контролишу се ради обезбеђивања њихове тачности и потпуности. Контрола се ради интерно, од стране РЗС-а и екстерно, од стране Еуростата, користећи систем једначина заснованих на аритметичким ограничењима као и на рачуноводственим односима.

18.5. Компилација података

Подаци о инвестицијама по типовима основних средстава обрачунавају се у оквиру годишњих националних рачуна РЗС-а. Компилација агрегата бруто инвестиције у основна средства изводи се у неколико фаза:       

  • преузимање података из статистичких истраживања и административних извора у агрегираној форми,
  • концептуална прилагођавања,
  • статистичке импутације (необухваћена економија и др.),
  • корекције услед процедуре балансирања производне и расходне стране БДП-а, као и прилагођавања произашла из балансирања табела понуде и употребе.
18.6. Прилагођавање података

Прилагођавања примарних извора података који се користе у обрачуну бруто инвестиција у основна средства могу бити: концептуална прилагођавања, статистичка прилагођавања и прилагођавања у циљу балансирања агрегата, као и прилагођавања произашла из балансирања табела понуде и употребе.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Бруто инвестиције у основна средства, као и бруто домаћи производ, обрачунавају се у оквиру годишњих националних рачуна РЗС-а.