Иновације


Метаподаци
Периодика: Двогодишња
Година: 2020

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Сектор друштвених статистика

Одељење за статистику образовања, науке и културе

01.3. Име и презиме контакт особе

Јасмина Крстић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац групе

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

jasmina.krstic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2410414

 

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
28/06/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
10/2/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
10/2/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка
Сврха овог извештаја је да добије преглед квалитета Анкете о иновацијама у Републици Србији (CIS_2020) која се проводи у свакој држави чланици ЕУ, ЕФТА, кандидат или придружена земља. Извештај о квалитету се пише за сваки талас ЦИС-а.
Ова процена квалитета заснива се на различитим димензијама и индикаторима квалитета. Димензије квалитета се заснивају на јединственим стандардима који су дефинисани у Еуростату - статистичким стандардима оквира квалитета. И сами индикатори су у складу са препорукама. Све информације које се захтевају у овом извештају о квалитету односе се на пословне субјекте са 10 или више запослених укључених у обухват (Core NACE), како стоји у Уредби Комисије 995/2012 о статистици иновација (тј. пословни субјекти у подручјима Б, Ц, Д, Е, Х, Ј, К и областима 46, 71, 72 и 73).
 

 Анекси :
 Упитник
03.2. Класификације

КД - Класификација делатности која кореспондира међународној NACE Rev.2 класификацији (Statistical classification of economic activities)

03.3. Обухват сектора

Ово истраживање се односи на пословне субјекте (мале, средње и велике) из свих сектора делатности. Разликују се производни иноватори који припадају секторима: А, Б, Ц, Д и иноватори услуга који припадају секторима: Е, Ф, Г, Х, И, Ј, К, Л, М и Н.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Истраживање се спроводи у виду анкете, у двогодишњој периодици. Анкета о иновативности спроведена је на основу репрезентативног, стратификованог узорка. Узорак је алоциран на подручју Републике Србије (до нивоа НСТЈ2), пропорционално броју пословних субјеката. Обим узорка чини 3500 малих, средњих и великих пословних субјеката.

Један од стратума узорка који се користи за спровођење Анкете јесте величинa пословног субјекта, где је основни критеријум за одређивање његове величине - број запослених:

 • мали: од 10 до 49 запослених,
 • средњи: од 50 до 249 запослених и
 • велики пословни субјекти: 250 и више запослених;

**изузетак чине пословни субјекти који припадају делатности ИК технологија – најчешће  имају мање од 10 запослених.

Следећи стратум је одређен на основу делатности: групе делатности према препорукама Евростата, а на основу KД 2010.

      Скуп обавезних делатности: Б: 05 – 09, Ц: 10 – 33, Д: 35, Е: 36 – 39, 46, Х: 49 – 53, Ј: 58 – 63,

      К: 64 66, 71, 72 и 73.

      Додатне („non-core“) делатности: 01 – 03, 41 – 43, 45, 47, 55 – 56, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81

      и 82.

  Иновација је примена новог или значајно побољшаног производа, услуге или процеса, маркетиншке методе или нове организационе методе у пословању, организацији рада или односима пословног субјекта са окружењем (OECD, Oslo Manual).

  Пословни субјекат може имати више врста иновативних активности у посматраном периоду. Пословни субјекат се посматра као јединица, а врста иновативне активности посматра се као појава (мултипликовани број).

Иновација производа/услуге је лансирање на тржиште робе или услуга са новим или знатно побољшаним карактеристикама или могућностима коришћења. Ово укључује значајна побољшања техничких карактеристика, компоненти и материјала, уграђеног софтвера, корисничке оријентисаности или других функционалних карактеристика (OECD, Oslo Manual). Иновација би требало да буде нова за посматрани пословни субјекат, а не мора нужно бити нова за тржиште.

Иновација процеса је имплементација новог или значајно побољшаног начина производње или испоруке. Ово укључује значајне промене у техници, опреми или софтверу (OECD, Oslo Manual).

Иновација у организацији пословног субјекта је примена нових или знатних промена у структури или методама менаџмента, с намером да се побољша коришћење знања, квалитета производа/услуга или повећа ефикасност пословних токова (OECD, Oslo Manual).

Иновација у маркетингу је примена нове маркетиншке методе, што укључује значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији, као и наплаћивању производа (OECD, Oslo Manual).

За анкетирање се користе:

 • штампани упитник (папирна форма, слање и пријем путем поште);
 • веб упитник (попуњен путем веб апликације pod2.stat.gov.rs/unos);
 • упитник преузет и враћен попуњен путем електронске поште - мејлом.

 

03.5. Статистичка јединица

Пословни субјекат, самостално или као део групе пословних субјеката. 

03.6. Статистичка популација

Истраживање о иновативности пословних субјеката спроводи се на основу репрезентативног узорка. Узорак је алоциран на подручју Републике Србије до нивоа региона, пропорционално броју пословних субјеката. Узорак чини скуп малих, средњих и великих пословних субјеката. Велики пословни субјекти су обухваћени у целини. Оквир за избор узорка јесу активни пословни субјекти добијени из Статистичког пословног регистра. Добијени резултати су пондерисани и израчунати на нивоу популације пословних субјеката. Анкета о пословним субјектима спроводи се на узорку стратификованом према величини пословног субјекта (мали: од 10 до 49 запослених, средњи: од 50 до 249 запослених и велики: преко 250 запослених) и према делатностима (групе делатности према КД 10). 

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на Републику Србију (без података за Косово и Метохију)

03.8. Временска покривеност

Посматра се период од три године, почевши од године спровођења претходног истраживања. Прво истраживање је спроведено 2008. године.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број пословних субјеката, % - учешће иноватора у популацији, хиљаде РСД


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национално законодавство

Законом о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09) утврђује се правни оквир за производњу и дисеминацију података и информација званичне статистике, као и за организацију система званичне статистике у Републици Србији. Закон о званичној статистици, заједно са петогодишњим Програмом званичне статистике за период 2021-2025. године и годишњим Планом утврђује правни, институционални и програмски оквир за прикупљање, производњу и дисеминацију података и информација и организацију система званичне статистике.

Поред тога, на основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада сваке године доноси уредбу којом се усваја годишњи План званичне статистике.

Истраживање, такође, мора да поштује и примењује званичне међународне законске регулативе: Одлуку бр. 1608/2003 / Европске Комисије и Уредбу бр. 995/2012 Европског парламента и Савета.

06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику има споразум о сарадњи са великим бројем организација и  институција како на националном, тако и  на међународном нивоу, са којим размењује информације, податке и искуства.

Такође, постоји интензивна сарадња између различитих организационих јединица у оквиру самог Завода.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

ЦИС подаци се шаљу Еуростату преко ЕДАМИС-а користећи седећи домен: ЦИС_ОМ4_2. Ова сигурна процедура гарантује метод праћења преноса података. Треба предузети све неопходне кораке како би се осигурало да систем ЕДАМИС ради на националном нивоу.

На основу члана 46. Закона о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09), члана 7. и 35. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон) и члановима 9, 15, 16  и 18. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54 /07, 104/09, 36/10 и 105/21) директор РЗС-а усвојио је Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику који прописују мере за сровођење заштите података и информација у РЗС-у.

Поред тога, Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 о европској статистици (уводна изјава 24 и члан 20 (4)) од 11. марта 2009. године (ОЈ Л 87, стр. 164) предвиђа потребу за утврђивањем заједничких принципа и смерница којима се обезбеђује поверљивост података који се користе за производњу европске статистике и приступ поверљивим подацима, уз одговарајући технички развој и захтеве корисника у демократском друштву.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Заштита тајних података и докумената врши се у складу са Законом о тајности података. Поверљиви подаци из члана 3 Правилника представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци. Индивидуални подаци се могу дати само власнику тих података. Приступ поверљивим подацима из административних извора имају само они запослени у Заводу који су за то овлашћени решењем директора Завода.

Такође, подаци које РЗС доставља са ознаком поверљивости или датумом ембарга не публикују се док се не повуче ознака поверљивост у накнадној трансмисији или до истека датума ембарга.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Овај индикатор се објављује у Саопштењу које се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs

08.2. Приступ календару публиковања

Екстерни корисници могу наћи тачан датум објављивања у календару побликовања који се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs

08.3. Приступ корисника

Екстерни корисници могу наћи податке у Саопштењу које се налази на веб сајту Завода.

https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20211334.pdf

У складу са правним оквиром ЕЗ и Европским статистичким кодексом, Евростат публикује европску статистику на свом веб-сајту на објективан, професионалан и транспарентан начин, уз поштовање професионалне независности, у којем се сви корисници третирају једнако. Ови принципи регулишу се Евростатовим протоколом о непристраном приступу подацима за кориснике


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Двогодишња периодика


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Саопштење: "Индикатори иновативних активности послових субјеката, 2018-2020"

https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20211334.pdf

10.3. Он-лајн база података

База података РЗС и Евростата

10.4. Приступ микроподацима

Доступни на захтев међународних организација, истраживача итд. Захтев мора бити послат групи за дисеминацију (на званичну имејл adresu: stat@stat.gov.rs ) која ће започети процес стварања споразума о сарадњи, након што добије одобрење руководства.

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Скраћена методологија на сајту РЗС-а.

https://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201820023.pdf

10.7. Документација о квалитету

Налази се на ESS Metadata Handler


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Квалитет је обезбеђен стриктним спровођењем дефиниција и концептуалних оквира Европске статистике, Фраскати методологије и кроз валидацију података. Већа одступања и недоследности нису примећене.

11.2. Процена квалитета

Подаци се прикупљају из поузданих извора који су у складу са стандардима и методологијом ОЕЦД-а, што обезбеђује висок степен међународне упоредивости.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисник је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које је главни извор средстава из буџета која се алоцирају у науку. Такође, корисници су и међународне институције и научни радници/истраживачи. 

12.2. Задовољство корисника

Није применљиво.

12.3. Комплетност

Годишњи извештаји о иновативним активностима пословних субјеката пружају комплетан и конзистентан приказ, у складу са захтевима Евростата.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Висока

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Према Програму, годишњи подаци требало би да се доставе Евростату т+6 месеци по истеку референтне године, као претходни подаци, а т+12 месеци, као коначни подаци. 

14.2. Поштовање рокова

РЗС податке доставља у предвиђеном року.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Упоредивост се обезбеђује применом заједничких дефиниција и методолошког оквира који се заснива на међународним методологијама и стандардима.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су доступни од 2010. године и поређење је изводљиво  јер нема одступања од предложене међународне методологије.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије као званични документ доступна је на интранет сајту РЗС-а. Ревидирани подаци доступни су у бази података РЗС-а чим се изврши њихова валидација.

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. Корекције и ревизије су могуће.

Значајне методолошке промене се најављују и корисници се о њима могу информисати на сајту РЗС.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Пословни субјекти, попуњавају упитник

18.2. Динамика прикупљања података

Двогодишња

18.3. Прикупљање података

Истраживање се спроводи као обавезно, прописано Годишњим планом статистичких истраживања који усваја Влада РС.

Упитници се, у електронском облику, достављају извештајним јединицама крајем марта текуће године (n) за референтни период (n,n-2).

Основни скуп истраживања и јединице посматрања статистичког истраживања „Иновативне активности пословних субјеката“ јесу економски активни пословни субјекти одабрани путем узорка из статистичког пословног регистра.

Извештајне јединице истраживања чине: пословни субјекти разврстани према величини (на основу броја запослених), дефинисаним групама делатности (КД 2010) и равномерној територијалној заступљености. Базу активних пословних субјеката чине пословни субјекти који су Агенцији за привредне регистре, предали годишње финансијске извештаје за референтну годину.

Истраживање се спроводи у виду анкете, у двогодишњој периодици. Анкета о иновативности спроведена је на основу репрезентативног, стратификованог узорка. Узорак је алоциран на подручју Републике Србије (до нивоа НСТЈ2), пропорционално броју пословних субјеката. Обим узорка чини 3709 малих, средњих и великих пословних субјеката.

Један од стратума узорка који се користи за спровођење Анкете јесте величинa пословног субјекта, где је основни критеријум за одређивање његове величине - број запослених:

 • мали: од 10 до 49 запослених,
 • средњи: од 50 до 249 запослених и
 • велики пословни субјекти: 250 и више запослених;

**изузетак чине пословни субјекти који припадају делатности ИК технологија – најчешће  имају мање од 10 запослених.

Следећи стратум је одређен на основу делатности: групе делатности према препорукама Евростата, а на основу KД 2010.

      Скуп обавезних делатности: Б: 05 – 09, Ц: 10 – 33, Д: 35, Е: 36 – 39, 46, Х: 49 – 53, Ј: 58 – 63,

      К: 64 66, 71, 72 и 73.

      Додатне („non-core“) делатности: 01 – 03, 41 – 43, 45, 47, 55 – 56, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81

      и 82.

За анкетирање се користе:

 • штампани упитник (папирна форма, слање и пријем путем поште);
 • веб упитник (попуњен путем веб апликације pod2.stat.gov.rs/unos);
 • упитник преузет и враћен попуњен путем електронске поште - мејлом.

 

18.4. Валидација података

Подаци се контролишу редовно ради обезбеђивања њихове тачности и потпуности. Контрола се ради интерно, од стране РЗС-а и екстерно, од стране Еуростата. 

18.5. Компилација података
Реализација узорка износи преко 79%.  Од изабраних пословних субјеката 1,5% није нађено на адреси, док на анкету није одговорило око 19% пословних субјеката.
 
Теже је прилагођавање за неодговор.
Процена је стандардна за стратификовано случајно узорковање. Процена се врши са следећим карактеристикама:
- Пописни стратуми према Хидироглоу алгоритму, у којима нема јединица у нето узорку или је једна јединица у нето узорку, а планирани узорак је више од једне јединице, су компримовани одговарајућим класама у стратуму које му не припадају, или исте или суседне класе по броју запослених.
- Стратуми који нису у оквиру пописа су компресовани одговарајућим слојевима без пописа исте или суседне класе по броју запослених.
Метод израчунавања пондера:
 
Коришћена је инверзна фракција узорковања. Корекције без одговора; Јединице са одговором: одговорили, затворено, не ради и активности изван оквира.
Остало
Извор података који се користи за извођење укупних популационих података (опис оквира узорка).
Прелиминарни оквир је изграђен коришћењем Статистичког пословног регистра (СБР) 31. децембра и Финансијског извештаја за 2020. годину. Добијен је сет предузећа која испуњавају следеће услове:
- Главна активност према СБР-у припада једној и додатној циљној популацији
- Одговарајуће правне јединице доставиле су финансијски извештај за 2020. годину
- Неактивна предузећа су искључена. Критеријуми су: према СБР-у имају завршни датум активности; статус регистрације је стечај, ликвидација или неактиван (али они немају завршни датум активности)
- Број запослених је виши или једнак 10 према СБР за активности НАЦЕ_2 које нису у сљедећим одјељењима: 26,27,58,59,60,61,62,63,64,65,66,71,72,73
 
Коначни оквир чине предузећа са 250 или више запослених и предузећа са прометом већим од или једнаким 1000 хиљада динара. Коначни оквир се састоји од 21 877 јединица.
 
Променљиве које се користе за пондерирање: промет и број запослених

 

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.