Предшколско васпитање и образовање


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику.

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику доуниверзитетског образовања и целоживотног учења

01.3. Име и презиме контакт особе

Паун Цукавац

01.4. Функција контакт особе

Саветник

01.5. Адреса контакт особе

Београд, Милана Ракића 5

01.6. Имејл контакт особе

paun.cukavac@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011/2412-922 лок. 440


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
20/04/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
28/6/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
26/6/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Стање 1. 12. 2017. године по главним и додатним показатељима - број предшколских установа и објеката у којима се обавља васпитно образовни рад, број деце по полу, узрасту, матерњем језику и дужини боравка, број васпитних група према језицима на којима се обавља васпитно образовни рад и према дужини боравка, број деце према социоекономском статусу родитеља и према висини уплата које родитељи плаћају, број запослених по полу, врсти посла, нивоу образовања, професионалном развоју и дужини радног времена, број деце по полу у припремном предшколском програму.

03.2. Класификације

Међународна стандардна класификација образовања (ISCED 2011).

Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ)

Регистар просторних јединица

03.3. Обухват сектора

Није применљиво.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

 Деца предшколског узраста су деца од шест месеци до поласка у основну школу. Делатност предшколског васпитања и образовања обавља се у ПУ, а изузетно може да се обавља и у основној школи. Овим истраживањем добијају се подаци о броју и врсти предшколских установа, облику својине, језику на коме се изводи васпитно-образовни рад, матерњем језику детета, броју васпитних група, узрасту и полу деце, дужини дневног боравка, деци према социоекономском статусу родитеља, деци у мешовитим групама, групама на дужем болничком лечењу и развојним групама, броју и узрасту деце са сметњама у развоју за коју је израђен индивидуални образовни план (ИОП) и деци за коју је урађен индивидуални план подршке (ИПП), запосленима према старости, полу, школској спреми и дужини радног времена; посебним и специјализованим програмима које организује установа; учешћу родитеља у трошковима предшколског васпитања и образовања као и приходима предшколске установе према изворима

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице су све предшколске установе (ПУ), државне и приватне, које спроводе програме предшколског васпитања и образовања, као и основне школе у којима се одвија програм предшколског образовања. 

03.6. Статистичка популација

Све предшколске установе (ПУ) које имају одобрење за рад надлежног министарста, и које спроводе програме предшколског васпитања и образовања, као и основне школе у којима се одвија програм предшколског образовања. Статистички извештај подноси свака предшколска установа, основна школа и друга организација за матичну установу, односно школу и за издвојено одељење (ако ПУ/школа обавља делатност ван седишта)

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на територију Републике Србије.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Од 2009. на годишњем нивоу.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број деце, установа, објеката, васпитних група, запослених.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Школска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи на основу Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", бр. 104/2009).

06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику има споразум о сарадњи са великим бројем организација и институција како на националном, тако и на међународном нивоу, са којима размењује информације, податке и искуства. Такође, постоји интензивна сарадња између различитих организационих јединица у оквиру самог Завода.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података гарантована је Законом о званичној статистици који прописује коришћење података искључиво у статистичке сврхе и Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Сви подаци добијени од извештајних јединица објављују се искључиво агрегирани. Индивидуални подаци дају се искључиво уз специјално одобрење директора.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци прикупљени овим истраживањем објављују се у Саопштењу Установе за децу предшколског узраста,  крајем априла.

 

08.2. Приступ календару публиковања

Публикација се може пронаћи на сајту Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs).

 

 

 

 

 

08.3. Приступ корисника

Подаци су јавно доступни на сајту Завода. Корисници могу добити и друге агрегиране податке уколико пошаљу захтев у коме наброје шта желе.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се прикупљају и објављују на годишњем нивоу.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење за предшколско образовање у Републици Србији, школска година - крај априла.

10.2. Публикације

Није применљиво.

10.3. Он-лајн база података

База података РЗС-а.

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Методологија о предшколском образовању доступна је на сајту Завода (www.stat.gov.rs).

 

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Није применљиво.

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Разне домаће и стране институције:

државне: министарства, агенције, институти, друге државне установе...

приватне: фирме, медији, невладине организације...

12.2. Задовољство корисника

Није применљиво.

12.3. Комплетност

Образац ПШВ је измењени и усаглашен са међународним статистичким стандардима и обезбеђује приказивање података о предшколском васпитању и образовању према међународној класификацији образовања ( ISCED-2011, ниво 0, подкатегорије 01 и 02).  


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Национални ниво: 5 месеци за цео процес израде, прикупљања, обраде и објављивања података.

За Евростат: 6 месеци за доставу свих тражених података (путем УОЕ упитника), почев од 2014. године.

14.2. Поштовање рокова


Крај априла.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Није применљиво.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су упоредиви у серији од 2009. године, без прекида.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентост - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Како је реч о годишњем истраживању, извештајне јединице не трпе велико оптерећење


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије утврђена је "Општом политиком ревизије РЗС" из фебруара 2016. године.

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. корекције и ревизије су могуће.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Статистички извештај за предшколско васпитање и образовање доставља свака предшколска установа  (државна и приватна) за матичну установу и за објекте у другом месту - насељу, укључујући и основне школе у којима се организује припремни предшколски програм.

18.2. Динамика прикупљања података

Годишње.

18.3. Прикупљање података

Главни методи су поштанским путем и преко веб апликације.

18.4. Валидација података

Сви извештаји пролазе темељну анализу и логички контролу пре објављивања. Све уочене грешке и нејасноће исправљају се у консултацији са извештајном јединицом.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.