Средње образовање


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за статистику просвете, науке и културе

01.3. Име и презиме контакт особе

Надежда Богдановић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за статистику доуниверзитетског образовања и целоживотног учења

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

nadezda.bogdanovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 лок- 285

01.8. Број факса контакт особе

није применљиво


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака

Није применљиво.

02.2. Последње постављени метаподаци
8/8/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
8/8/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Стање на почетку крају школске године према главним показатељима, подаци о броју и типу средњих школа, облику својине, броју одељења, редовним и ванредним ученицима и поновцима, о ученицима према подручјима рада и образовним профилима за које се школују, подаци о наставницима према полу и дужини радног времена.

03.2. Класификације

Међународна стандардна класификација образовања (ISCED2011)

03.3. Обухват сектора

Није применљиво

03.4. Статистички концепти и дефиниције


Истраживање обезбеђује податке о стању, структури и развоју школа и одељења, о полној и старосној структури и кретању ученика средњих школа, ученицима који похађају различита подручја образовања и образовне профиле и наставницима који реализују средње образовање.This

03.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица је свака средња школа у републици Србији

03.6. Статистичка популација

Ученици који похађају средње образовање (редовно и специјално)

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на територију Републике Србије.

Републички Завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, Тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

Од 2010. на годишњем нивоу.

03.9. Базни период

није применљиво


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број ученика, школа, одељења, наставника


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Школска година


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи на основу Закона о званичној статистици ("Службени гласник ПС", бр. 104/2009).

06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику попуњава годишње упитнике UOE (Unesco, OECD; Eurostat)  и UNESCO-UIS који садрже мноштво различитих података о свим нивоима образовања.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података гарантована је Законом о званичној статистици који прописује коришћење података искључиво у статистичке сврхе и Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Сви подаци добијени од извештајних јединица објављују се искључиво агреграни. Индивидуални подаци дају се искључиво уз специјалне процедуре.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци прикупљени овим истраживањем објављују се у Саопштењима за средње образовање и Билтену према календару публиковања.

08.2. Приступ календару публиковања

Публикације се могу пронаћи на сајту Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs)

 

08.3. Приступ корисника

Подаци су јавно доступни на сајти Завода. Уз захтев који корисник шаље, може добити и друге податке које је у захтеву навео (у агрегираном облику).


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се прикупљају и објављују на годишљем нивоу.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштења о средњем образовању-април и јун

10.2. Публикације


Статистички билтен о средњем образовању садржи детаљне податке о ученицима, школама, одељењима и наставницима до нивоа општине.

10.3. Он-лајн база података

База података Завода - област Образовање-подобласт Средње образовање

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Подаци су доступни у сложеним статистичким публикацијама  (Статистички годишњак, Општински годишњак,...) а користе се и израду стратегија и праћење политика образовања.

10.6. Документација о методологији

Методологија је доступна на сајту Завода: www.stat.gov.rs

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Није применљиво.

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Различите домаће и стране институције:

државне. министарства, агенције, институти, заводи, друге државне установе...

приватне: фирме, медији, невладине организације, истраживачи

12.2. Задовољство корисника

Завод спроводи сваке године Истраживање о задовољству корисника.

12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Национални ниво: 6 месеци за цео процес израде, прикупљања, обраде и објављивања података.

За Евростат: 6 месеци за доставу свих тражених података (UOE упитник)

14.2. Поштовање рокова


Сви рокови према Календару публиковања се поштују.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Није применљиво.

15.2. Временска упоредивост

Сви подаци су упоредиви у серији од 2010. године, без прекида

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност


Како се истраживање спроводи у годишњој периодици, извештајне јединице не трпе велико оптерећење.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика


Општа политика ревизије утврђена је у документу "Општа политика ревизије РЗС" из фебруара 2016. године.

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. Корекције и ревизије су могуће. До сада није планирана ревизија података за ово истраживање.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци се добијају из редовног статистичког истраживања.

18.2. Динамика прикупљања података

Годишња

18.3. Прикупљање података

Подаци се прикупљају путем папирних упитника који се прикупљају поштом или електронским путем.

18.4. Валидација података

Провера квалитета података врши се на терену. Такође, врши се рачунска и логичка контрола података у централи Завода.

18.5. Компилација података


Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.