Статистички извештај за основне школе - стање на крају школске године


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику.

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику доуниверзитетског образовања и целоживотног учења.

01.3. Име и презиме контакт особе

Стефан Живковић

01.4. Функција контакт особе


Статистичар-аналитичар, Саветник

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

stefan.d.zivkovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе


+381 11 2412422 лок. 285


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака

Није применљиво.

02.2. Последње постављени метаподаци
14/11/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
14/11/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Стање на крају школске године по главним и додатним показатељима - број школа (матичне и издвојена одељења), број ученика по полу и разредима, број одељења, број ученика према учењу страних језика, број наставника по полу и дужини радног времена, ученици који су завршили школу, ученици који похађају инклузивно образовање по полу и разредима, опремљеност школе рачунарима

03.2. Класификације

Међународна стандардна класификација образовања (ISCED 2011).

03.3. Обухват сектора

Није применљиво.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Ово истраживање обезбеђује податке о стању, структури и развоју школа и одељења, о полној и старосној структури и кретању ученика основних школа, о резултатима школовања и наставном кадру који спороводи основно образовање.

03.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица је свака основна школа у Републици Србији.

03.6. Статистичка популација

Деца који похађају основно образовање (редовно или специјално), као и одрасли који похађају школе за основно образовање одраслих.

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на територију Републике Србије.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
 

03.8. Временска покривеност

Од 2010. на годишњем нивоу.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број ученика, школа, одељења, наставника (у хиљадама).


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Школска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи на основу Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", бр. 104/2009).

06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику има споразум о сарадњи са великим бројем организација и институција како на националном, тако и на међународном нивоу, са којима размењује информације, податке и искуства. Такође, постоји интензивна сарадња између различитих организационих јединица у оквиру самог Завода.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података гарантована је Законом о званичној статистици који прописују коришћење података искључиво у статистичке сврхе и Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Сви подаци добијени од извештајних јединица објављују се искључиво агрегирани. Индивидуални подаци дају се искључиво уз специјално одобрење директора.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци прикупљени овим истраживањем објављују се у:


Саопштењу за крај школске године - крајем јуна

Статистичком Годишњаку - октобар

Општинском годишњаку - крајем године

08.2. Приступ календару публиковања

Све публикације могу се пронаћи на сајту Републичког завода за статистику (www.rzs.com)

08.3. Приступ корисника

Подаци су јавно доступни на сајту Завода. Уз захтев који корисник пошаље, може добити и друге податке које је у захтеву навео (на агрегираном нивоу).


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се прикупљају и објављују на годишњем нивоу.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење за крај школске године, крај јуна

10.2. Публикације

Статистички Годишњак, највећа и најкомплекснија статистичка публикација Завода.

Општински годишњак, годишњи подаци о општинама, градовима и регионима у Републици Србији.

10.3. Он-лајн база података

База података РЗС-а.

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Види 10.2.

10.6. Документација о методологији


Методологија о основном образовању доступна је на сајту Завода (www.rzs.com).

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Није применљиво.

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Разне домаће и стране инситуције,

државне: министарства, агенције, институти, друге државне установе...

приватне: фирме, медији, невладине организације...

12.2. Задовољство корисника

Није применљиво.

12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Национални ниво: 8 месеци за цео процес, израде, прикупљања, обраде и објављивања података.

За Евростат: 4-6 месеци за доставу свих тражених података (путем УОЕ упитника), почев од 2014. године.

14.2. Поштовање рокова

30.06.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Није применљиво.

15.2. Временска упоредивост


Подаци су упоредиви у серији од 2010. године, без прекида.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност


Како је реч о годишњем истраживању, извештајне јединице не трпе велико оптерећење.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије утврђена је "Општом политиком ревизије РЗС" из фебруара 2016. године.
 

17.2. Ревизија података - пракса

За сада нису планиране ревизије података из овог истраживања.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Статистички извештај за крај школске године доставља свака основна школа (државна и приватна) за матичну школу и за одељење у другом месту - насељу, укључујући и школе за децу са сметњама у развоју и школе за образовање одраслих.

18.2. Динамика прикупљања података


Годишње.

18.3. Прикупљање података

Главни методи су поштанским путем и преко веб апликације.

18.4. Валидација података

Сви извештаји пролазе темељну анализу и логичку контролу пре објављивања. Све нађене грешке и нејасноће исправљају се у консултацији са извештајном јединицом.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.