Статистички извештај за основне школе - почетак школске године


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику доуниверзитетског образовања и целоживотног учења.

01.3. Име и презиме контакт особе

Стефан Живковић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар-аналитичар, Саветник

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

stefan.d.zivkovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе


+381 11 2412922 лок. 285

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
28/06/2021
02.2. Последње постављени метаподаци
14/11/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
14/11/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Стање на почетку школске године по главним и додатним показатељима - број школа (матичне и издвојена одељења), број ученика по полу, разредима и старости (редовни, деца са сметњама у развоју и основно образовање одраслих), број одељења, број ученика који похађају инклузивно образовање и број наставника по полу, радном времену и по томе да ли предају у нижим или вишим разредима.

03.2. Класификације

Међународна стандардна класификација образовања (ISCED 2011).

03.3. Обухват сектора

Није применљиво.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Истраживање обезбеђује податке о стању, структури и развоју школа и одељења, о полној и старосној структури и кретању ученика основних школа, о ученицима који похађају инклузивно образовање (ИОП1 и ИОП 2) и наставном кадру који спроводи основно образовање.

03.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица је свака основна школа у Републици Србији.

03.6. Статистичка популација

Деца која похађају основно образовање (редовно или специјално), као и одрасли који похађају школе за основно образовање одраслих.

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на територију Републике Србије.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Од 2010. на годишњем нивоу.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број ученика, школа, одељења, наставника (у хиљадама).


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Школска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи
Национални правни акти:
– Закон о званичној статистици 
– Одлука о Програму званичне статистике 
– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину 
 
* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а:
http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/
06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику има споразум о сарадњи са великим бројем организација и институција како на националном, тако и на међународном нивоу, са којима размењује информације, податке и искуства. Такође, постоји интензивна сарадња између различитих организационих јединица у оквиру самог Завода.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика
Поверљивост података је регулисана: 
– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49. (http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf) 
– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику (http://www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc) и
– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику (http://www.stat.gov.rs/media/2296/uputstvo-o-merama-zastite.doc) 
07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Сви подаци добијени од извештајних јединица објављују се искључиво агрегирани. Индивидуални подаци дају се искључиво уз специјално одобрење директора.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова. Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.
08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:
http://www.stat.gov.rs/calendar/
08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs), у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB), статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се прикупљају и објављују на годишњем нивоу.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење Основно образовање - почетак школске године - крај марта.

10.2. Публикације

Није применљиво.

10.3. Он-лајн база података

База података РЗС-а.

10.4. Приступ микроподацима
Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci
10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Методологија о основном образовању доступна је на сајту Завода (http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=11&s=0)

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 
http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/
11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Разне домаће и стране институције:

државне: министарства, агенције, институти, друге државне установе...

приватне: фирме, медији, невладине организације...

12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/
12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Национални ниво: 7 месеци за цео процес израде, прикупљања, обраде и објављивања података.

За Евростат: 6 месеци за доставу свих тражених података (путем УОЕ упитника), почев од 2014. године.

14.2. Поштовање рокова


Крај марта.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Није применљиво.

15.2. Временска упоредивост

Подаци су упоредиви у серији од 2010. године, без прекида.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Како је реч о годишњем истраживању, извештајне јединице не трпе велико оптерећење


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:
http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf
17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. корекције и ревизије су могуће.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Статистички извештај за почетак школске године доставља свака основна школа (државна и приватна) за матичну школу и за одељење у другом месту - насељу, укључујући и школе за децу са сметњама у развоју и школе за образовање одраслих.

18.2. Динамика прикупљања података

Годишње.

18.3. Прикупљање података

Главни методи су поштанским путем и преко веб апликације.

18.4. Валидација података

Сви извештаји пролазе темељну анализу и логички контролу пре објављивања. Све нађене грешке и нејасноће исправљају се у консултацији са извештајном јединицом.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.