Статистички извештај за студенте који су завршили студије на високошколским институцијама


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

 

Републички завод за статистику

 

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

 

Сектор друштвених статистика

Одсек за статистику образовања,науке и културе   

01.3. Име и презиме контакт особе

Весна Јашовић Шурлан

01.4. Функција контакт особе

Руководилац  Групе за високо образовање, науку и културу

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића бр. 5, 11050 Београд, Србија

01.6. Имејл контакт особе

vesna.jasovic_surlan@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2410414

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
19/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
11/2/2020
02.3. Последње ажурирање метаподатака
5/2/2020

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци се прикупљају на основу истраживања: "Статистички извештај за студенте који су завршили студије на високошколским институцијама (ШВ- 50)" које се спроводи на основу Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/2009) .

Истраживањем су обухваћене све високошколске установе-универзитети,факултети,академије уметности и високе школе без обзира на својински статус. 

03.2. Класификације
  • ISCED Међународна стандардна класификација образовања (International Standard classification of Education)
03.3. Обухват сектора

Сектор Високог образовања

03.4. Статистички концепти и дефиниције
Високошколске установе на којима студенти завршавају своје студије су образовне установе у којима се обавља наставно-научни процес, с    циљем припремања и оспособљавања стручњака за рад у одговарајућим областима, према посебно прописаним наставним плановима и програмима.
 
Делатност високог образовања она којима студенти студирају си завршавају своје студије су следеће високошколске установе: универзитет; факултет ,односно уметничка академија,у саставу универзитета; академија струковних студија; висока школа и висока школа струковних студија.
03.5. Статистичка јединица

Студенти који су завршавају студије на високошколским установама су  факултет, академија, академија струковних студија, висока школа струковних студија су самосталне високошколске установе.

Подаци се прикупљају о врсти и степену студија као и о акредитованим студијским програмима на којима студенти завршавају студије. 

Подаци о студенту  прикупљају по различитим обележјима као што је пол, година старости, година завршетка средње школе, пребивалиште,  националност, начин финасирања студија, мобилност студента итд,

.

03.6. Статистичка популација

Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

На академским студијама изводе се академски студијски програми, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа.

На струковним студијама изводе се струковни студијски програми, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студије првог степена су основне академске студије, основне струковне студијев и  специјалистичке струковне студије

Студије другог степена су основне академске студије – мастер, основне струковне студије – мастер, специјалистичке академске студије и интегрисане академске студије.

Интегрисане студије академског студијски програми организују се интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија, тако да се њиховим завршетком стиче 360 ЕСПБ бодова.

Студије трећег степена су докторске академске студије.

03.7. Референтно подручје

Подаци се односе на Републику Србију, без података за Косово и Метохију

03.8. Временска покривеност

Дипломирани студенти се прате у календарској години. 

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број студента који су завршили студије, број високошколских институција


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година 


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национално законодавство

Законом о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09) утврђује се правни оквир за производњу и дисеминацију података и информација званичне статистике, као и за организацију система званичне статистике у Републици Србији. Закон о званичној статистици, заједно са петогодишњим Програмом званичне статистике за период 2016-2020. године и годишњим Планом утврђује правни, институционални и програмски оквир за прикупљање, производњу и дисеминацију података и информација и организацију система званичне статистике.

Поред тога, на основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада сваке године доноси уредбу којом се усваја годишњи План званичне статистике.

06.2. Заједничко коришћење података

Републички завод за статистику има споразум о сарадњи са великим бројем организација и  институција како на националном, тако и  на међународном нивоу, са којим размењује информације, податке и искуства.

Такође, постоји интензивна сарадња између различитих организационих јединица у оквиру самог Завода


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

 

На основу члана 46. Закона о званичној статистици (“Службени гласник РС”, број 104/09), члана 7. и 35. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07) и члановима 9, 15, 16  и 18. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54 /07 104/09 и 36/10 ) директор РЗС-а усвојио је Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику који прописују мере за сровођење заштите података и информација у РЗС-у.

Поред тога, Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 о европској статистици (уводна изјава 24 и члан 20 (4)) од 11. марта 2009. године (ОЈ Л 87, стр. 164) предвиђа потребу за утврђивањем заједничких принципа и смерница којима се обезбеђује поверљивост података који се користе за производњу европске статистике и приступ поверљивим подацима, уз одговарајући технички развој и захтеве корисника у демократском друштву.

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

 

Заштита тајних података и докумената врши се у складу са Законом о тајности података. Поверљиви подаци из члана 3 Правилника представљају службену тајну и не могу се објављивати нити саопштавати, односно не могу бити садржани у било којим збирним подацима из којих се могу препознати индивидуални подаци. Индивидуални подаци се могу дати само власнику тих података. Приступ поверљивим подацима из административних извора имају само они запослени у Заводу који су за то овлашћени решењем директора Завода.

Такође, подаци које РЗС доставља са ознаком поверљивости или датумом ембарга не публикују се док се не повуче ознака поверљивост у накнадној трансмисији или до истека датума ембарга.

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Овај индикатор је доступан 25.6. у Саопштењу које се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs      

08.2. Приступ календару публиковања

Екстерни корисници могу наћи тачан датум објављивања у календару побликовања који се налази на веб сајту Завода.

http://www.stat.gov.rs

08.3. Приступ корисника

Екстерни корисници могу наћи податке у Посебној публикацији  које се налази на веб сајту Завода.

https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196011.pdf

У складу са правним оквиром ЕЗ и Европским статистичким кодексом, Евростат публикује европску статистику на свом веб-сајту на објективан, професионалан и транспарентан начин, уз поштовање професионалне независности, у којем се сви корисници третирају једнако. Ови принципи регулишу се Евростатовим протоколом о непристраном приступу подацима за кориснике


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Посебна публикација "Високо образовање"

https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196011.pdf

 

 

 

 

10.3. Он-лајн база података

База података РЗС и Евростата

10.4. Приступ микроподацима

 

Доступни на захтев међународних организација, истраживача итд. Захтев мора бити послат групи за дисеминацију (на званичну имејл adresu: stat@stat.gov.rs ) која ће започети процес стварања споразума о сарадњи, након што добије одобрење руководства.

 

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Скраћена методологија на сајту РЗС-а.

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201820019.pdf

10.7. Документација о квалитету

 Налази се на ESS Metadata Handler


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Квалитет је обезбеђен стриктним спровођењем дефиниција и концептуалних оквира Европске статистике и кроз валидацију података. Већа одступања и недоследности нису примећене.

11.2. Процена квалитета

Подаци се прикупљају из поузданих извора који су у складу са стандардима и методологијом ОЕЦД-а, што обезбеђује висок степен међународне упоредивости.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

 

Главни корисник је  Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и остала министарства. Такође, корисници су и међународне институције и научни радници,студенти и сви који раде анализе у области високог образовања.

 

12.2. Задовољство корисника

Није применљиво.

12.3. Комплетност

Годишњи извештаји о студентима који су завршили студије на високошколским институцијама пружају комплетан и конзистентан приказ о дипломираним студентима у Републици  Србији, у складу са захтевима Евростата.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Висока

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Према Програму, годишњи подаци требало би да се доставе Евростату т+6 месеци по истеку референтне године, као претходни подаци, а т+12 месеци, као коначни подаци.

14.2. Поштовање рокова

РЗС податке доставља у предвиђеном року.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

 

Упоредивост се обезбеђује применом заједничких дефиниција и методолошког оквира који се заснива на међународним методологијама и стандардима.

 

15.2. Временска упоредивост

Подаци су доступни од 2007. године и поређење је изводљиво  јер нема одступања од предложене међународне методологије

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

 

Општа политика ревизије као званични документ доступна је на интранет сајту РЗС-а. Ревидирани подаци доступни су у бази података РЗС-а чим се изврши њихова валидација.

 

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци сматрају се коначним, уколико није другачије наведено. Корекције и ревизије су могуће.Значајне методолошке промене се најављују и корисници се о њима могу информисати на сајту РЗС


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података је Статистички упитник о студентима који су завршили високошколску институцију.

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикуљају у годишњој периодици

18.3. Прикупљање података

Упитници се, путем поште достављају извештајним јединицама крајем дерцембра текуће године (n) за референтну годину (n-1).

18.4. Валидација података

 Подаци о студентима који су завршили високошколску институцију контролишу се ради обезбеђивања њихове тачности и потпуности. Контрола се ради интерно, од стране РЗС-а и екстерно, од стране Еуростата.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.