Годишња биљна производња


Метаподаци
Периодика: Трогодишња
Година: 2019

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС).

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику пољопривреде и шумарства - Одсек за  статистику биљне производње и сводне показатеље

01.3. Име и презиме контакт особе

Јелена Пераћ

01.4. Функција контакт особе

Шеф Одсека за статистику биљне производње и сводне показатеље

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд, Србија

01.6. Имејл контакт особе

jelena.perac@stat.gov.rs 

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2410 397

01.8. Број факса контакт особе

Not needed


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
24/12/2020
02.2. Последње постављени метаподаци
25/12/2020
02.3. Последње ажурирање метаподатака
24/12/2020

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Годишња статистика биљне производње обухвата податке о  површинама, производњи и приносима главних ратарских култура, поврћа и сталних засада (воћњака и винограда). Подаци се прикупљају из разних извора: статистичких истраживања, административних извора, на основу експертских процена и др. Прикупљање података обухвата ране процене производње и приноса (пре жетве култура) и коначне податке. Подаци се објављују на националном нивоу и на нивоу региона (НСТЈ 2).

 

03.2. Класификације

Хијерархиски систем класификације усева

03.3. Обухват сектора

Oбласт статистике биљне производње обухвата гајење једногодишњих усева, вишегодишњих засада и производњу усева и засада у стакленицима (NACE A01.1-01.3).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Погледати: Методолошко упутство статистике биљне производње.

Од 2014. године, Република Србија званично спроводи статистичка истраживања биљне производње у складу са регулативом Европске Уније (EC) No 543/2009 и Еуростатовим Упутством за спровођење истраживања статистике биљне производње.

 

03.5. Статистичка јединица

Јединица посматрања  је коришћено пољопривредно земљиште пољопривредних газдинстава.
 

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација су сва пољопривредна газдинства која се баве биљном производњом.

03.7. Референтно подручје

Референтно подручје је Република Србија.

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не располаже подацима за Аутономну покрајину Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Статистика биљне производње покрива пољопривредну годину.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Јединица мере за површину: ha (хектари), ar (ари);

Јединица мере за производњу: t (тона);

Јединица мере за просечан принос по јединици површине: t/ha (тона по хектару).


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Референтни период је производна година. Под производном годином се подразумева година у којој је производња биљних култура започела.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Подаци статистике биљне производње обезбеђују  се на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09)  и Годишњег плана званичне статистике објављеном у "Службеном гласнику Републике Србије".

Поред тога, правни оквир за производњу и дисеминацију података представља и Програм званичне статистике за петогодишњи период. Овај програм садржи преглед очекиваних резултата званичне статистике по областима са подацима о њиховој периодичности и планираним активностима. 

Поштујући процес хармонизације са стандардима Европске уније, статистика биљне производње врши прикупљање и дисеминацију података и у складу са Уредбом ЕУ (EK) 543/2009 која се односи на статистику биљне производње а која дефинише рокове за прослеђивање и извештавање података ове статистике.

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци представљају званичну статистику и служе за задовољавање националних и међународних потреба (Еуростат, ФАО).


07. ПоверљивостВрх

08. Политика објављивањаВрх

09. Динамика дисеминацијеВрх

10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

 

10.2. Публикације

  Доступност Линкови
Публикације Електронски

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/oblasti/poljoprivreda-sumarstvo-i-ribarstvo/biljna-proizvodnja

Публикације на енглеском Електронски

http://www.stat.gov.rs/en-US/oblasti/poljoprivreda-sumarstvo-i-ribarstvo/biljna-proizvodnja

 

10.3. Он-лајн база података

Табеле података - консултације

 

Не примењује се

  Доступност Линкови
Интернет база података доступна корисницима ДА

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US

Веб сајт Национални језик Енглески

http://www.stat.gov.rs/en-US/

 

10.4. Приступ микроподацима

Доступност Линкови
НЕ  

 

10.5. Остало

http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB&languageCode=en-US

Подаци о статистици биљне производње могу се наћи у бази података пољопривредне статистике, објављеној на веб страници РЗС-а. База података садржи све показатеље прикупљене у статистици ратарске производње и приказане у временским серијама од 1947. године. Коришћење базе података је бесплатно.

10.6. Документација о методологији

  Доступност Линкови
Методолошко упутство Национални језик
Енглески

https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=13&s=1301

Извештај о квалитету Национални језик
Енглески

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US#    


  

Метаподаци Национални језик
Енглески

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=en-US#   

 

Додатни коментари    

 

10.7. Документација о квалитету

Не примењује се


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

  Комплетност Тачност Прецизност Поузданост Укупни квалитет
Како бисте описали укупни развој квалитета у односу на претходни извештај о квалитету? Непредак Непредак Непредак Непредак Непредак
Да ли постоји поступак управљања квалитетом за статистику биљне производње? ДА        
Ако да, које су компоненте?

Током спровођења истраживања о статистици биљне производње, РЗС је поштовао елементе квалитета: релевантност, правовременост, тачност, доступност, упоредивост и кохерентност. Такође има за циљ да испуни стандарде прописане Уредбом 543/2009 који се односе на покривеност, учесталост и референтни период истраживања, као и захтеве прецизности (коефицијент варијације података који ће бити достављени до 30. септембра н + 1, на националном нивоу).   

       
Да ли је доступан Извештај о квалитету? ДА        
Ако је одговор да, наведите линк https://data.stat.gov.rs/Home/Result/130102?languageCode=sr-Cyrl        
На који извор података је повезан?

Годишња биљна производња

       
Да ли је урађена рецензија за статистику усева? НЕ        
Ако да, који су били главни закључци?          
Које мере побољшања квалитета су планиране за наредне 3 године?
Повећање ресурса
Систематска унапређења валидације
Извештај о квалитету
Остало
       
Ако је друго, наведите

  Попис пољопривреде 2022

       
Додатни коментари          

 

11.2. Процена квалитета

Погледајте Извештај о квалитету на европском нивоу.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Постоје ли непознате потребе корисника? DA
Опишите незадовољене потребе

Из разлога буџетских ограничења, РЗС није у могућности да спроводи узорковања довољно велика да могу лако пружити све податке на нивоу округа и општина, што је у већини случајева потреба наших корисника података. Неки подаци нису поуздани у коначној процени и ти подаци се не могу објавити.

Да ли Уредба 543/2009 задовољава националне потребе за подацима? ДА
Да ли споразум Европског статистичког система задовољава националне потребе? ДА
Ако не, који се додатни подаци прикупљају?  
Додатни коментари  

 

12.2. Задовољство корисника

Да ли су урађене анкете о задовољству корисника? ДА
Ако је одговор да, колико су корисници били задовољни? Задовољни
Додатни коментари  

 

12.3. Комплетност

Видети извештај о квалитету на европском нивоу.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Погледајте Извештај о квалитету на европском нивоу.

13.2. Узорачка грешка

Метода узорковања и грешка у узорковању

  Истраживање 1 Истраживање 2 Истраживање 3 Истраживање 4 Истраживање 5 Истраживање 6 Истраживање 7
Назив

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве, Мај/Јун 2019

 

Истраживање о очекиваним принисима касних усева, воће и грожђа и остварена производња раних усева и воће, Септембар 2019;

 

Анкета о пољопривредној производњи Новембар  2019

Истраживање о јесењој сетви, Новембар 2019.

 

Истраживање о холтикултурној производњи Новембар 2019

   
Основа узорковања? Друго Друго Друго Друго Друго    
Ако је „друго“, наведите

Статистички регистар пољопривредних газдинстава

Sтатистички регистар пољопривредних газдинстава

Статистички регистар пољопривредних газдинстава Статистички регистар пољопривредних газдинстава Статистички регистар пољопривредних газдинстава    
Случајна
Стратификована

Случајна
Стратификована

Случајна
Стратификована

Случајна
Стратификована

Случајна
Стратификована
Случајна
Стратификована
   
Ако је стратификована, број стратума?

126

54

126

36

32

   
Ако је стратификована, основа стратификације?
Локација
Величина
Правни статус
Специјализација
Локација
Величина
Правни статус
Специјализација
Локација
Величина
Правни статус
Специјализација
Локација
Величина
Правни статус
Специјализација
Локација
Величина
Правни статус
Специјализација
   
Ако је други, објаснити              
Величина укупног становништва

625882

629737

625882

438409

113073

   
Величина узорковања

15312

2810

7221

 3532

2508

   
Које методе су коришћене за процену грешке узорковања? Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка Релативна стандардна грешка    
Ако је друга, која?              
Које методе су коришћене за извођење фактора екстраполације?

Основна расподела

Неодговор

Основна расподела

Неодговор

Основна расподела

Неодговор

Основна расподела

Неодговор

Основна расподела

Неодговор
   
Ако друго, које?              
Ако је израчунат КВ (коефицијент варијације), опишите методе и формуле израчунавања

Таилорова линеаризација коришћена је за процену варијансе применом шведског ETOS на основу софтвера SAS. Дизајн узорка и пондерисање узети су у обзир, јер то захтева ЕТОS.

Таилорова линеаризација коришћена је за процену варијансе применом шведског ETOS на основу софтвера SAS. Дизајн узорка и пондерисање узети су у обзир, јер то захтева ЕТОS.

Таилорова линеаризација коришћена је за процену варијансе применом шведског ETOS на основу софтвера SAS. Дизајн узорка и пондерисање узети су у обзир, јер то захтева ЕТОS. Таилорова линеаризација коришћена је за процену варијансе применом шведског ETOS на основу софтвера SAS. Дизајн узорка и пондерисање узети су у обзир, јер то захтева ЕТОS. Таилорова линеаризација коришћена је за процену варијансе применом шведског ETOS на основу софтвера SAS. Дизајн узорка и пондерисање узети су у обзир, јер то захтева ЕТОS.    
Ако су резултати упоређени са другим изворима, опишите их
Поређење је извршено са Регистром пољопривредних газдинстава од стране Министарства пољопривреде и очекиване су разлике.
 
Разлика се јавља због различитог броја газдинстава обухваћених статистичким истраживањем и броја газдинстава обухваћених овим административним извором.
 
Подручје најважнијих усева које пољопривредна газдинства пријављују у овом регистру субвенција је мање за око 30% у складу са статистичким истраживањем. За исти проценат је мањи број газдинстава у овом регистру него у статистичком истраживању или у ПП2012.
 
Поређење је такође извршено са проценама пољопривредних саветодавних услуга и није било значајних разлика.

Поређење је извршено са проценама пољопривредних саветодавних служби и није било значајних разлика.

Поређење је извршено са проценама пољопривредних саветодавних служби:

Подаци о пожњевеној површини и приносу житарица добијени у овом узорку истраживања биљне производње били су готово исти као и процене пољопривредних саветодавних служби (посебно за пшеницу и кукуруз), као и за индустријске усеве.

Упоређено је са проценама пољопривредних саветодавних служби:

Подаци о засејаној површини житарица добијени у овом узорку истраживања били су готово исти као и процене пољопривредних саветодавних служби.

Упоређено је са проценама пољопривредних саветодавних служби::

Подаци о хортикултурној производњи добијени у овом узорку истраживања били су готово исти као и процене пољопривредних саветодавних услуга.

 

   
Који су били главни извори грешака?              


Грешка узорковања - индикатори

Није применљиво


Коефицијент варијације (КВ) за подручје (на нивоу држава чланица)

  Истраживање 1  Истраживање 2 Истраживање 3  Истраживање 4 Истраживање 5  Истраживање 6 Истраживање 7
Назив истраживања

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве, Мај/Јун 2019

 

Истраживање о очекиваним принисима касних усева, воће и грожђа и остварена производња раних усева и воће, Септембар 2019

Анкета о пољопривредној производњи Новембар 2019

Истраживање о јесењој сетви, Новембар 2019.

 

Истраживање о холтикултурној производњи Новембар 2019 

   
Житарице за производњу семена ( %)

1.65

5.3

3.17

4.15

 

   
Махунарке (%)

6.9

76.3

11.31

       
Коренасто биље (in %)

10.53

10.1

7.02

       
Усеви за производњу уља (%)

2.68

10.05

5.14

       
Остало индустријско биље (укључено је сво индустријско биље осим уљарица)  (%)

12.29

-

25.19

       
Биљке које се жању зелене (in %)

2.77

13.07

8.01

       
Поврће укупно,диње и лубенице и јагоде(%)

9.27

 

   

5.41

   
Пећурке(%)

-

-

-

-

-

   
Стални засади -укупно (in %)

5.78

9.7

8.06

-

-

   
Воће (%)

6.66

9.8

8.45

-

-

   
Бобичасто воће (%)

7.19

12.3

16.71

-

-

   
Орашасто воће (in %)

20.60

-

24.43

-

-

   
Цитрусно воће(%)              
Виногради(%)

7.55

16.3

8.27

-

-

   
Маслине (%)              
Додатни коментари

Узорак истраживања о очекиваном приносу касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, септембар 2019. укључује само око 2.800 пољопривредних газдинстава у узорак. Ово истраживање се користи за процену приноса и производње главних усева. Разлог повећаног коефицијента варијације за групу  махунарке  је веома низак проценат испитаника у овој групи усева (само 5%). Исти разлог је и повећан коефицијент варијације стабала орашастих плодова у узорковању пољопривредних производа, где су јединице испитаника само 2% за орашасте плодове.

           

 

13.3. Неузорачка грешка

Неузорковане грешке укључују: људе који су одбили да одговоре на упитнике, величину упитника (обе анкете: Узорковање података о засејаним површинама на крају пролећне сезоне сетве, мај / јун 2019. године и анкета о пољопривредној производњи, новембар 2019. обухвата око 100 индикатора), тумачење питања од стране CATI анкетара и грешке при уносу података од CATI и регионалних канцеларија. 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Временско заостајање - први резултат

 


Временско заостајање- коначни резултати

 


  Житарице Махунарке Коренасто биље Биљке за производњу уља Остало индустријско биље Биљке које се жању зелене Поврће, диње и лубенице Јагоде Печурке Воће Бобичасто воће Коштичаво воће Цитруси Виногради Маслине
Колико главних објава података годишње  постоји  у националној статистици усева за следеће врсте усева?

5

2

3

3

-

1

1

1

-

3

3

1

-

2

-

За колико усева се врше процене?(објављивање пре жетве)?

3

-

 

2

2

 

-

-

-

-

-

2

2

-

-

1

-

Када је објављена прва процена за усевну годину о којој се извештава? (дан месец година) 01/02/2019   30/06/2019 30/06/2019           30/06/2019 30/06/2019     25/09/2019  
Када су објављени коначни резултати за усевну годину о којој се извештава? (дан месец година) 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020   28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020   28/02/2020  
Додатни коментари                              

 

14.2. Поштовање рокова

Видети извештај о квалитету на европском нивоу


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Не примењује се

15.2. Временска упоредивост

Дужина упоредивих временских серија

Не примењује се


  Усеви са обрадивих површина
(Tабела 1)
Поврће, диње,лубенице и јагоде (Табела  2) Стални засади
(Табела 3)
Коришћено пољопривредно земљиште
(Tабела 4)
Да ли је било великих прекида у временским серијама у претходних 5 година? НЕ НЕ ДА ДА
Ако је одговор да, са којим су они повезани?     Методе Друго
Ако други, који?

 

 

 

Ревизија података о коришћеним пољопривредним површинама као резултат ревизије података о површини сталних засада

На које усеве је то утицало?    
F1110 - Јабуке
F1120 - Крушке
F1210 - Брескве
F1220 - Нектарине
F1230 - Кајсије
F1240 - Трешње
F1241 - Вишње
F1250 - Шљиве
F3200 - Малине
F4100 - Ораси
F4200 - Лешници
F3110 - Црна рибизла
F3300 - Боровнице
PECR - Стални засади
F0000 - Воће, бобичасто и орашасто воће (искључујући цитрусе, грожђе и јагоде)
Година прекида (број)  

 

2017

2017

Утицај на упоредивост     Мали Мали
Додатни коментари    
Србија је први пут спровела истраживање о Воћњцима 2017. године. Истраживање је прикупило податке о површинама, густини садње и старости јабука, крушака, кајсија и бресака, по сортама, без обзира да ли су десерт или сорте за индустријску прераду. Такође су прикупљени подаци о површинама за воћне врсте укупно (не по сортама), и то за: шљиве, трешње, трешње, малине, дуње, орахе, лешнике, бадеме, купине и боровнице.
 
Због малих разлика између података прикупљених пре и после истраживања Воћњака, подаци за године 2013-2016 су прерачунати и објављене су нове временске серије.
Србија је први пут спровела истраживање о Воћњцима 2017. године. Истраживање је прикупило податке о површинама, густини садње и старости јабука, крушака, кајсија и бресака, по сортама, без обзира да ли су десерт или сорте за индустријску прераду. Такође су прикупљени подаци о површинама за воћне врсте укупно (не по сортама), и то за: шљиве, трешње, трешње, малине, дуње, орахе, лешнике, бадеме, купине и боровнице.
 
Због малих разлика између података прикупљених пре и после истраживања Воћњака, подаци за године 2013-2016 су прерачунати и објављене су нове временске серије.

 

15.3. Кохерентност - између области

Са којим другим изворима података су упоређивани подаци статистике биљне производње? Рег. газдинстава МП
Други
Ако други, који?

Статистика цена

Национални рачуни

Ако није извршено поређење, зашто да не?  


Разлике између података биљне производње и других извора података (%)

Резилтати поређења ФСС 2018 Истраживање о воћњацима 2017 Регистар пољопривредних газдинстава министарства пољопривреде Други извор-и  У случају других извора, који?
Житарице    

29.32%

 

 

Махунарке    

22.95%

 

 

Коренасто биље    

42.65%

 

 

Усеви за производњу уља    

39.13%

 

 

Остало индустријско биље (осим уљарица)    

13.05%

 

 

Биљке које се жању зелене    

38.53%

 

 

Поврће, диње и лубенице и јагоде - укупно    

13.44%

 

 

Поврће. диње и лубенице    

8.41%

 

 

Јагоде    

60.67%

 

 

Печурке          
Стални засади- укупно

 0.37%

 

10.25%

 

 

Воће

 -0.64%

0.5%

2.82%

 

 

Бобичасто воће

 -4.17

 

-9.87%

 

 

Коштичаво воће

 -1.47%

 

-27.05%

 

 

Цитрусно воће          
Виногради

 0.17%

 

43.39%

 

 

Маслине

 

       
Ако су постојале знатне разлике, који их фактори објашњавају?

 

 

Регистар пољопривредних газдинстава у име Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МП) је регистар за подношење субвенција. Резултат разлика између Регистра МП и редовне годишње статистике усева у 2019. години су резултати различитог укупног броја пољопривредних газдинстава као и различитог броја пољопривредних газдинстава специјализованих за биљну производњу. Регистар МП укључује приближно 350 хиљада породичних пољопривредних газдинстава, што је половина од укупног броја породичних пољопривредних газдинстава у Статистичком регистру пољопривредних газдинстава (621.445).

 
Такође, Министарство пољопривреде не даје субвенције за све узгајане усеве, па је регистрација усева по газдинствима ограничена.
   

 

15.4. Кохерентност - интерна

Не примењује се


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Повећање ефикасности у поређењу са претходним извештајем о квалитету?
Даља аутоматизација
Повећана употреба административних података
Даља обука особља
Ако други, који?
Спровођење нових узорака, уместо процена стручњака, довело је до веће ефикасности и брзине
пружања података, као и поузданост података.
Мере смањења терета од претходне референтне године
Мање честа истраживања
Мање анкетираних варијабли
Више корисничких упитника
Вишеструка употреба прикупљених података
Ако други, који?  

 


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Не примењује се

17.2. Ревизија података - пракса

Не примењује се


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

  Извор1 Извор 2 Извор 3 Извор 4
Да ли су нови извори података уведени од претходног извештаја о квалитету? НЕ      
Ако је одговор да, који су нови извори података уведени од претходног извештаја о квалитету?        
Тип извора?        
Којој табели (Reg 543/2009) се прилаже?        
Да ли су неки извори података избачени од претходног Извештаја о квалитету? НЕ      
Који су извори података избачени из претходног извештаја о квалитету?        
Тип извора?        
Зашто су избачени?        
Додатни коментари        


Извори података: Наведите изворе података који су коришћени за референтну годину о којој се извештава

  Тип Назив извора Ако је други тип, који извор података?
Табела 1: усеви са обрадивих површина      
Ране процене за површине Истраживање
Процена експерта

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве, Мај/Јун 2019

Истраживање о очекиваним принисима касних усева, воће и грожђа и остварена производња раних усева и воће, Септембар 2019;

Истраживање о јесењој сетви, Новембар 2019.

Недељно извештавање о сезонским пољопривредним радовима, проценама површине и стању главних пољопривредних усева,сталних засада и прогнози приноса, од стране пољопривредних стручних служби.

 
Укупна обрадива површина Истраживање
Административни подаци

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве , Мај/Јун 2019

Регистар пољопривредних газдинстава од Министарства пољопривреде

 
Производња Истраживање
Процена експерта

Истраживање о очекиваним принисима касних усева, воће и грожђа и остварена производња раних усева и воће, Септембар 2019;

Анкета о пољопривредној производњи, Новембар 2019

Недељно извештавање о сезонским пољопривредним радовима, проценама површине и стању главних пољопривредних усева,сталних засада и прогнози приноса, од стране пољопривредних стручних служби

 
Принос Истраживање
Процена експерта

Истраживање о очекиваним принисима касних усева, воће и грожђа и остварена производња раних усева и воће, Септембар 2019;

Анкета о пољопривредној производњи, Новембар 2019

Недељно извештавање о сезонским пољопривредним радовима, проценама површине и стању главних пољопривредних усева,сталних засада и прогнози приноса, од стране пољопривредних стручних служби

 
Усеви који не постоје и нису од значаја Истраживање

Истраживање о пољопривредној производњи, Новембар 2019 

Истраживање о структури пољопривредних газдинстава, октобар 2018.

 
Табела 2: Поврће, диње, лубенице и јагоде      
Ране процене за пожњевене површине

Процена експерта

Недељно извештавање о сезонским пољопривредним радовима, проценама површине и стању главних пољопривредних усева,сталних засада и прогнози приноса, од стране пољопривредних стручних служби

 
Укупне пожњевене површине Истраживање

Анкета о хортикултурној производњи Новембар 2019

 
Производња Истраживање

Анкета о хортикултурној производњи, Новембар 2019

 
Усеви који не постоје и нису од значаја Истраживање

Истраживање о пољопривредној производњи, Новембар 2019

Истраживање о структури пољопривредних газдинстава, Октобар 2018.

 
Табела 3: Стални засади      
Ране процене за производну површину Истраживање
Процена експерта

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве, Мај/Јун 2019

Истраживање о очекиваним принисима касних усева, воће и грожђа и остварена производња раних усева и воће, Септембар 2019;

Недељно извештавање о сезонским пољопривредним радовима, проценама површине и стању главних пољопривредних усева,сталних засада и прогнози приноса, од стране пољопривредних стручних служби

 
Укупна производна површина Истраживање

Истраживање о пољопривредној  производњи , Новембар 2019

 
Производња Истраживање

Истраживање о пољопривредној  производњи , Новембар 2019

 
Усеви који не постоје и нису од значаја

Попис

Истраживање

Попис пољопривреде 2012

Истраживање о пољопривредној производњи ,Новембар 2019

Истраживање о структури пољопривредних газдинстава, Октобар 2018.

 
Табела 4: Коришћено пољопривредно земљиште      
Главна површина Истраживање

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве, Мај/Јун 2019

 
Усеви који не постоје и нису од значаја Истраживање

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве, Мај/Јун 2019

Истраживање о структури пољопривредних газдинстава, Октобар 2018.

 
Укупан број различитих извора података

4                                                                                                                                                                                            

 

   
Додатни коментари

Извор података за влажност

Ставите x, ако се користи

Анкетирано: Пољопривредници пријављују податак о влажности

 

Анкетирано: Пољопривредници претварају податак о производњи/приносу у стандардну влажност 

 x

Истраживање:купци селокупне продаје пријављују влажност

 

Анкетирано: купци целокупне продаје претварају податак о производњи/приносу у стандардну влажност 

 

Анкетирани од стране експерата (нпр тест површине које су пожњевене и измерене)

 

Анкетирани од стране експерата

 

Други начин

 

Ако је други начин, објаснити

 

Додатне информације

 

   


Који метод је коришћен за рачунање приноса главних култура? Принос се испитује на терену а обим производње се процењује на основу приноса
Ако је други метод , објаснити  

 

18.2. Динамика прикупљања података

  Извор 1 Извор 2 Извор 3 Извор 4 Извор 5 Извор 6 Извор 7 Извор 8 Извор 9
Назив извора података

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве Мај/Јун 2019

Истраживање о очекиваним приносима касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, Септембар 2019

Истраживање о пољопривредној производњи,  Новембар 2019

Истраживање о јесењој сетви, Новембар  2019

Истраживање о холтикултуралној производњи, Новембар 2019

Недељно извештавање о сезонским пољопривредним радовима, проценама површине и стању главних пољопривредних усева,сталних засада и прогнози приноса, од стране пољопривредних стручних служби.

     
Планирање (месец-месец/година) 

Јануар- Фебруар/2019

Јун-Август/2019

Јул-Септембар/2019

Јул-Септембар/2019

Јул-Септембар/2019

Јануар/2019

     
Припреме (месец-месец/година)

Април-Мај/2019

Август/2019

 

Октобар- Новембар/2019

Октобар- Новембар/2019

Октобар- Новембар/2019

Март- Новембар/ 2019

     
Прикупљање података (месец-месец/година)

23 Мај -           6 Јун/2019

06 - 13 Септембар/2019

24 Новембар - 16 Децембар/2019

24 Новембар - 16 Децембар/2019

 

24 Новембар - 16 Децембар/2019

 

Март- Новембар/ 2019

     
Контпрола квалитета ((месец-месец/година)

Јун/2019

Септембар/2019

Новембар- Децембар/2019

Новембар- Децембар/2019

Новембар- Децембар/2019

Март- Новембар/2019

     
Анализа података (месец-месец/година)

Јун-Јул/2019

Септембар/2019

Децембар-Јануар/2019

Децембар-Јануар/2019

Децембар-Јануар/2019

Март- Новембар/2019

     
Дисеминација (месец-месец/година)

Јул/2019

Септембар/2019

Фебруар/2019

Фебруар/2019

Фебруар/2019

не објављује се

     
Ако постоји кашњење, који су разлози?                  

 

18.3. Прикупљање података

Дефиниције Одговор У случају да, како се разликују?
 Да ли се националне дефиниције разликују од дефиниција у члану 2. Уредбе (ЕЗ) бр. 543/2009? НЕ  
Постоје ли разлике између националне методологије и методологије описане у Приручнику у вези са нпр. ставка и агрегатне калкулације? НЕ  
Да ли се за главне усеве обрадивих површина користе посебне методе процене / прорачуна? НЕ  
Да ли се користе посебне методе процене / израчунавања за поврће или јагоде? НЕ  
Да ли се користе посебне методе процене / израчунавања за сталне засаде за исхрану људи? НЕ  
Да ли се за главно коришћено земљиште користе посебне процене / израчунавања користе ? НЕ  
Да ли се националне дефиниције усева разликују од дефиниција у Приручнику (подаци са ознаком Д)? НЕ  
У случају да, како се разликују? (навести све ставке и објашњења)    
У случају да се достављају подаци за једну од ставки у наставку, опишите врсте усева обухваћене ставком:    


Популација

Које мере су предузете како би се захтевана прецизност (чл. 3.2 ) испунила? 

(Статистика ће бити репрезентативна за најмање 95% површина сваке табеле у Уредби).

Да би обезбедио податке у складу са захтевима Уредбе, РЗС није направио одсецање приликом креирања оквира узорка за Узорковање засејаних површина на крају пролећне сетве, мај / јун 2019. Такође, није било одсецања за оквир узорка за Узорковање о очекиваном приносу касних усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, (септембар 2019).

Узорак за истраживање о биљној производњи, новембар 2019. године створен је као подузорак пољопривредних газдинстава изабраних за Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетвене сезоне, мај / јун 2019. године и сви критеријуми за избор узорка важе као и за ово истраживање.

У оквиру узорка истраживања о биљној производњи створен је и засебни узорак за истраживање површина засејаних у јесењој сетви (за 6 озимих усева) и засебни узорак за испитивање хортикултурне производње. Оквир за узорковање је креиран из базе статистичког регистра пољопривредних газдинстава. Додељена су само она породична газдинства која су имала житарице за производњу семена или хортикултурну производњу. На овај начин статистика је репрезентативна за преко 97% за укупне обрадиве површине под усевима. 

 

Да ли се прикупљање података заснива на газдинствима? Да
Ако је одговор да, како су идентификована газдинства?  Јединствени статистички идентификатор газдинства

Ако не, на којој се јединици заснива прикупљање података?

 
Када је последњи пут ажуриран регистар газдинства? (месец/ година)

Фебруар 2019

Да ли је примењен праг? НЕ
Ако је одговор да, величина изузете површине  Површина искључена на основу прага у процентима од укупне површине за тај усев
Житаеице за производњу зрна (%)  
Махунарке и протеински усеви (%)  
Коренасто биље (%)  
Усеви за производњу уља(%)  
Остало индустријско билје (Обухваћено је сво индустријско биље осим уљарица) (%)  
Усеви који се жању зелени ( %)  
Укупно поврће, бостан и јагоде (%)  
Печурке (%)  
Стални засади-укупно (%)  
Воће  (%)  
Бобичасто воће (%)  
Коштичаво воће (%)  
Цитруси (%)  
Грожђе (%)  
Маслине(%)  


Метода истраживања (само за попис и анкете)

  Истраживање 1  Истраживање 2 Истраживање 3  Истраживање 4 Истраживање 5  Истраживање 6 Истраживање 7
Назив истраживања

Истраживање о засејаним површинама на крају пролећне сетве, Мај/Јун 2019

Истраживање о очекиваним принисима касних усева, воће и грожђа и остварена производња раних усева и воће, Септембар 2019;

Анкета о пољопривредној производњи, Новембар 2019

Истраживање о јесењој сетви, Новембар 2019.

Истраживање о холтикултурној производњи, Новембар 2019

 

 
Која метода истраживања је коришћена?

Попуњавање послатог упитника путем поште,Телефонско анкетирање, Електронски упитник, Анкетирање лице у лице

Попуњавање послатог упитника путем поште,
Телефонско анкетирање, Електронски упитник
Попуњавање послатог упитника путем поште,
Телефонско анкетирање, Електронски упитник
Попуњавање послатог упитника путем поште,
Телефонско анкетирање, Електронски упитник
Попуњавање послатог упитника путем поште,
Телефонско анкетирање, Електронски упитник
   
Ако је друго, објаснити              
Наведите линк упитника

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/PdfE/G201824093.pdf

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/PdfE/G201824052.pdf

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/PdfE/G201824052.pdf 

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/PdfE/G201824052.pdf

   
Начин уноса података, ако су папирни упитници? Ручно Ручно Ручно Ручно Ручно    


Административни подаци (Овај блок питања односи се само на административне податке)

  Административни извори 1 Админ извор 2 Админ извор 3 Админ извор 4 Админ извор 5 Админ извор 6
Име регистра

Регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

         
Опис

Регистар евиденције чланова пољопривредног буџета, евидентиран број пољопривредних газдинстава, структура производње и капацитета и пружање прилике да се дефинише стратегија развоја пољопривреде и води успешна пољопривредна политика Министарства пољопривреде. У 2019. години број регистрованих пољопривредних газдинстава био је 455.000

         
Власник података (организација)

Регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

         
Учесталост ажурирања Једном годишње или чешће          
Референтни датум (месец / година)

Мај 2019

         
Правни основ

Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. Гласник РС", бр. 41/09)

         
Извештајна јединица

Пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица

         
Идентификациона променљива (нпр. Адреса, јединствени код итд.)

Јединствени код а. газдинство, име, презиме и лични идентификациони број пребивалишта газдинства, адреса становања и адреса фарме, број чланова породице и њихови лични подаци и друга поседовања банкарских и рачуноводствених података.

         
Проценат неусклађености (%)            
Како се поступало са неусклађеностима?            
Степен покривености (поседи, нпр. 80%)

70%

         
Степен потпуности (променљиве, нпр. 60%)            
Ако нису комплетни, који су други извори коришћени?

Ппопис пољопривреде 2012, Истраживање о структури пољопривредног газдинства 2018

         
Да ли су подаци коришћени за оквир узорка?
Узорак оквира
Валидација
Директно за процене
         
Подаци који се користе у друге сврхе, који?            
Које су променљиве преузете из административних извора?

Идентификационе променљиве и површине главних регистрованих усева (житарице, коренасто биље, уљарице, остале индустријско биље, биљке које се жању зелене)

         
Да ли је било разлике у дефиницији променљивих између административног извора и оних описаних у Уредби? НЕ          
Опишите разлике            
Које мере су предузете да би се елиминисале разлике?            
Како је проверена поузданост, тачност и кохерентност (поређење са осталим доступним подацима) података пореклом из административног извора података ?

Поређење података врши се на нивоу газдинстава и било је занемарљивих разлика.

         
Која су била могућа ограничења, недостаци коришћења података из административних извора?

Обнављање и ажурирање регистрације је добровољно и заснива се на захтеву власника газдинсва. Такође, регистар не садржи податке о воћњацима и виноградима по газдинству.

 

         

 

Експертске процене (Овај блок питања односи се само на процене експерта)

  Експертске процене 1 Експертске процене 2 Експертске процене 3 Експертске процене 4 Експертске процене 5 Експертске процене 6
Назив процене

Ране процене за биљну производњу

         
Власник података (организација)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

         
Учесталост ажурирања ( нпр 1 година или  6 месеци) Недељно          
Референтни датум (месец / година)

Седмица

         
Правни основ

Меморандум о споразуму између Министарства пољопривреде и заштите животне средине (МП) и Републичког завода за статистику (РЗС)

         
Корист од процене

Стручне процене су направљене у циљу праћења сезонских пољопривредних радова, засејане површине и стања главних пољопривредних култура, сталних засада и прогнозе приноса од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

         
Какву стручност имају експерти?

Они су инжењери пољопривреде, запослени у пољопривредним саветодавним службама у Министарству пољопривреде.

         
Какве су методе процене коришћене?

Методологија дефинише редовно извештавање засејаним и пожњевеним површинама усева, воћака и винове лозе, користећи процене пољопривредних саветодавних служби, као једини поуздан начин утврђивања прогнозе приноса сваке недеље.

У ту сврху, РЗС је креирао веб упитник за унос података од стране саветодавних служби за пољопривреду, као и коначне извештаје из исте апликације. Ово осигурава јединствено прикупљање висококвалитетних података, потребних МП за спровођење пољопривредне политике, и информација које ће РЗС проследити Еуростату.

         
Да ли је било разлике у дефиницији променљивих између административног извора и оних описаних у Уредби? НЕ          
Опишите разлике ако их има            
Које мере су предузете да би се елиминисале разлике?            
Како су проверени поузданост, тачност и кохерентност (поређење са осталим доступним подацима) података изведених из процена стручњака? Подаци добијени на основу процена стручњака (Пољопривредних саветодавних и стручних станица) пореде се са статистичким истраживањима и доступним административним изворима података, на нивоу региона и Републике Србије и није било значајних одступања.          
Која су била могућа ограничења, недостаци употребе података из експертских процена?            
Додатни коментари

У 2014. години, РЗС је заменио раније коришћени метод спровођења раних процена биљне производње и успоставио нови систем, који подразумева ангажовање саветодавних услуга у пољопривреди. За сада се не планира замену ангажовања стручњака  спровођење раних процена другим изворима података.

         

 

18.4. Валидација података

Које врсте мера за проверу података постоје? Аутоматски и ручни
Који је циљ тога?
Комплетност
Екстремне вредности
Збирни прорачуни
Да ли се подаци унакрсно проверавају према другом скупу података? ДА
Ако да, коју врсту скупа података? Други скуп података
Ако је друго, молимо опишите
Доступни административни извори.
 
Евиденција удружења и заједница за житарице, воће и поврће, евиденција захтева за субвенције од стране Министарства пољопривреде, Подаци индустрије шећера, Подаци о извозу / увозу, Анкета о откупу пољопривредних производа, Подаци произвођача уља, Обрачун биланса стања.
 
Која врста провере података: Логичка и рачунска контрола при уносу података.

 

18.5. Компилација података

Не примењује се.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

У процесу усклађивања пољопривредног статистичког система са статистичким системима Европске уније (ЕУ), РЗС је усвојио стандарде и дефиниције ЕУ, што је у потпуности променило методологију годишње статистике усева. Раније, до 2014. године, методологија годишњих статистика о усевима заснивала се на проценама стручњака. Неколико проблема је карактерисало овај начин прикупљања података, али најважнији су били заосталост катастарских података коришћених за процену, као и готово потпуно одсуство провере квалитета података о статистици биљне производње. Такође, извештај о квалитету података није био могућ.

 
Сада се Годишња статистика биљне производње заснива на принципу потпуне хармонизације са Уредбом (ЕК) бр. 543/2009, као и са дефиницијама и концептима представљеним у Еуростатовом приручнику за годишњу статистику биљне производње. Прикупљање података врши се на основу неколико годишњих статистичких истраживања на бази узорка, једног трогодишњег истраживања на бази узорка и једног петогодишњег истраживања о воћњацима, на бази узорка.
 
Ово је трећи извештај о квалитету годишње статистике усева који се односи на 2019. годину.