Млечни производи


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

 

 

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику пољопривреде и шумарства - Група за статистику сточарства и рибарства

 

 

01.3. Име и презиме контакт особе

Драгана Погарчић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за статистику сточарства и рибарства

 

 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

 

 

01.6. Имејл контакт особе

dragana.pogarcic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011 2412922, локал 243

 

01.8. Број факса контакт особе

011 2410397

 


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
01/04/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
8/3/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
8/3/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Статистика млека и млечних производа заснована је на Директиви Европског Парламента и Савета 96/16 од 19. марта у вези са статистичким истраживањима у области млека и млечних производа  (COUNCIL DIRECTIVE 96/16/EC of 19 March 1996 on statistical surveys of milk and milk products) и Одлуци Комисије 97/80 од 18. децембра 1996. којом се дефинишу одредбе за примену Директиве Европског Парламента и Савета 96/16 у вези са статистичким истраживањима у области млека и млечних производа (COMMISSION DECISION of 18 December 1996 laying down provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products).

Јединствени и међународно упоредиви подаци односе се на прикупљено (откупљено) кравље млеко и млечне производе од крављег млека произведене у млекарама у месечној периодици (табе ла A), годишњу количину прикупљеног млека (сво млеко), као и  употребу млека и производњу млечних производа у млекарама за тржиште и количину протеина у тим производима (табеле B и H), годишњу производњу и употребу млека на газдинствима (табеле I и C) и структуру млекара и откупних станица у трогодишњој периодици (табеле D, E, F G1, G2, G3, G4, G5). 

03.2. Класификације

Коришћена листа производа и дефиниције су дате у Анексу I, док је листа табела и објашњења  у вези са слањем података Евростату дата у Анексу II Одлуке Комисије 97/80.

Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура бр. 33/210 и Правилник о изменама и допунама Правилника о квалитету производа од млека и  стартер култура бр. 69/210 су коришћени за додатна објашњења и упоређења националних и ЕУ класификација.

Територијална подела извршена је у складу са Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10).

 

 

03.3. Обухват сектора

Статистика употребе млека и производње млечних производа у млекарама обухвата: привредне субјекте који купују млеко и млечне производе директно од пољопривредних газдинстава или од откупних станица, а затим врше и прераду тих производа (млекаре),  привредне субјекте који се баве само откупом млека и млечних производа (откупне станице) које даље продају млекарама (ради прераде, паковања и сл.) и  привредне субјекте који имају сопствену производњу и прераду млека. 

Статистика производње и употребе млека на гадинствима обухвата пољопривредна газдинства, на узорку.

Број регистрованих млекара на територији Републике Србије у  децембру месецу 2022. године  је 162. Према подацима РЗС, број откупних  станица  је 14.

Према резултатима Пописа пољопривреде 2012. године, 218748 пољопривредних газдинстава  на територији Републике Србије гаје краве, овце и козе. У 2022. години производња млека (сво млеко) на газдинствима износила је 1512 хиљада тона, при чему је производња крављег млека била 1468 хиљада тона (97%). Свo помузено млеко које се користи као сточна храна (укључујући и колострум) улази у укупну количину расположивог млека.

 

    

03.4. Статистички концепти и дефиниције
Статистике млека и млечних производа у млекарама се односи на националне млекаре, при чему унутрашњи токови млека и млечних производа нису узети у обзир. Да би се избегло дуплирање података, улаз сировог млека односи се само на млекаре које набављају млеко директно од пољопривредних газдинстава или од откупних центара. Производња млечних производа односи се на све млекаре, али без:
• производа који су млекаре продале другим млекарама у земљи, без обзира на сврху њихове употребе (паковање или даље обраду),
• сопствене производе од млека које млекара користи као сировину за производњу других млечних производа.
Дефиниције млечних производа су дате у Анексу I, Одлуке Комисије 97/80.

 

03.5. Статистичка јединица

Статистичкe јединицe јесу млекаре, откупне станице и пољопривредна газдинства.

 

03.6. Статистичка популација

Циљна група јесу свe активнe млекаре и откупне станице, као  и пољопривредна газдинства која се баве производњом млека.

 

 

03.7. Референтно подручје

Референтно подручје је Република Србија.

   Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за AП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)
 

 

03.8. Временска покривеност

Подаци на месечном нивоу су расположиви од 2012. године. Подаци на годишњем и трогодишњем нивоу од 2015. 

03.9. Базни период

Није примењиво.

 


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Подаци о количини млека и млечних производа објављују се у  хиљадама тона (000 t), уколико није другачије наведено у табели.

 


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Референтни период за податке о откупу крављег млека и производњи млечних производа од крављег млека у млекарама јесте месец (подаци су доступни 45 дана од референтног месеца). Последњи расположиви годишњи подаци се односе на календарску 2022. годину. Последња референтна година за трогодишње податке јесте 2021. година.

 

 


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Подаци се обезбеђују на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09), Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за референтну годину, Директиве Европског Парламента и Савета 96/16 од 19. марта у вези са статистичким истраживањима у области млека и млечних производа  (COUNCIL DIRECTIVE 96/16/EC of 19 March 1996 on statistical surveys of milk and milk products) и Одлуке Комисије 97/80 од 18. децембра 1996. којом се дефинишу одредбе за примену Директиве Европског Парламента и Савета 96/16 у вези са статистичким истраживањима у области млека и млечних производа (COMMISSION DECISION of 18 December 1996 laying down provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products), и Споразума о сарадњи 2007. године потписаног између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) и РЗС и Анекса 1 споразума, потписаног 14. јануара 2014. године.

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци представљају званичну статистику и служе за задовољавање националних и међународних потреба (Еуростат, ФАО).

 

 

 


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Индивидуални подаци представљају службене статистичке податке и као такви су тајни и подлежу посебној заштити, која је обезбеђена у свим фазама реализације истраживања. Тајност индивидуалних података  гарантована је Законoм  о званичној статистици. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Индивидуални подаци се објављују само у агрегираном облику.

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци се објављују на сајту и у публикацијама РЗС.

 

 

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар публиковања за одговарајућу годину је објављен на сајту РЗС и њему се може приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/calendar

 

 

08.3. Приступ корисника

Подаци су доступни корисницима у једнаким условима, у електронској или штампаној форми, бесплатно. Поред тога,  могућа је и додатна обрада података за посебне захтеве корисника. Начин коришћења и давања података које производи РЗС уређен је Правилником о начину коришћења и давања података које производи Републички завод за статистику, који је донет од стране директора РЗС у складу са Законом о званичној статистици и Законом о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05).

 

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се објављују у месечној, годишњој и трогодишњој периодици.

 

 


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није предвиђено издавање Саопштења за штампу.

 

10.2. Публикације

Подаци о производњи млека објављују се у комплексној публикацији „Статистички годишњак“.

 

10.3. Он-лајн база података

Подацима објављеним на сајту може се приступити преко следећих линкова:

http://data.stat.gov.rs/ 

https://www.stat.gov.rs/oblasti/poljoprivreda-sumarstvo-i-ribarstvo/stocarstvo-dodatne-tabele/

 

 

10.4. Приступ микроподацима

Подаци су доступни корисницима само у агрегираном облику, у складу са законом.

 

10.5. Остало

Подаци за Евростат пролеђују се путем веб упитника. Не постоје други облици  дисеминације.

 

 

10.6. Документација о методологији

Кратке методологије, као и документ Статистика сточарске производње - Mетодолошки извештај  објављени су на сајту РЗС и може им се приступити преко следећег линка:

https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=13&s=1302

Преко истог линка може се приступити и садржајима упитника.

 

 

10.7. Документација о квалитету

За информацију о Извештајима о квалитету, погледати концепт Спровођење квалитета.

 


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Општи оквир обезбеђивања квалитета дефинисан је Декларацијом о квалитету, односно Политиком квалитета,  којој се може приступити преко следећег линка:

 http://www.stat.gov.rs/media/2285/politika-kvaliteta.pdf

Контрола квалитета се спроводи у свим фазама обезбеђивања података.

Врши се контрола обухвата и ажурирање адресара извештајних јединица, као и контролисан унос података према дефинисаним критеријума логичке и рачунске контроле, а затим се врши контрола комплетности и попуњености извештаја и даља контрола, анализа и валидација података.

 

 

11.2. Процена квалитета

Квалитет података се може проценити као добар за ниво Републике Србије.

 


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници ових података су МПШВ и друге институције и институти, новинари, студенти и друга физичка лица.

Приликом дефинисања садржаја упитника консултовани су представници МПШВ и проучена је ЕУ легислатива, како би се добили подаци који би задовољили националне и интернационалне потребе.

Подаци дефинисани Директивом 96/16 и Одлуком Комисије 97/80 у потпуности задовољавају националне потребе.

 

 

 

 

12.2. Задовољство корисника

Опште истраживање о задовољству корисника се спроводи сваке две године и резултати су доступни на вебсајту РЗС. Не постоји посебно истраживање у вези задовољства корисника података у области статистике броја стоке и меса.

 

 

12.3. Комплетност

Подаци су у складу са Директивом 96/16 и Одлуком Комисије 97/80. Постоје мале разлике у дефиницији обраног млека и категоризацији сирева према садржају воде у безмасној материји.

 


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Подаци у вези инпута млека и добијеним млечним производима у млекарама добијају се потпуним обухватом млекара, при чему је одговор 100%.

У случају да постоји неодговор у посматраном месецу, подаци за неодговор се процењују  на основу укупне количине откупљеног млека и структуре производње млечних производа у млекарама.

Подаци који се односе на производњу и употребу млека и млечних производа на газдинствима добијени су спровођењем истраживања на узорку (Анкета о пољопривредној производњи - сточарска производња, 2022). Одговор је био 68.5%.

Тачност података се може оценити као задовољавајућа за ниво Републике Србије.

 

 

13.2. Узорачка грешка

Коефицијент варијације за оцену производње крављег млека на газдинствима за ниво Републике Србије у 2022. је 14.9, oвчијег 27.9 и козјег 19.6. Ниво поверења је 95%. У наставку је преглед коефицијената варијације оцене производње крављег млека на газдинствима, за ниво региона.

Београдски регион

46.7

Регион Војводине

10.7

Регион Шумадије и Западне Србије

27.6

Регион Јужне и Источне Србије

14.0

 

 

13.3. Неузорачка грешка

Контрола обухвата млекара обавља се централизовано у РЗС, укључујући успостављање контакта са млекарама и пружање додатних објашњења у вези са попуњавањем  веб упитника.

Идентификоване грешке у даљој контроли исправљају се на основу провере са одговарајућом извештајном јединицом. Не постоји евиденција о броју ових грешака.

 

 

 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост
 Месечни подаци су расположиви до 15. у месецу за референтни месец (М-2)
Рок за годишње податке је 30. јун. 
Рок за трогодишње податке је 30. септембар.

 

  

14.2. Поштовање рокова

Подаци се објављују благовремено, у складу са дефинисаним роковима.

Млекаре су дужне да попуне веб упитнике до 20. у месецу за претходни месец. До рока објављивања врши се контрола података и процена неодговора.

Подаци о производњи и употреби млека на газдинствима, између осталих података, прикупљају се у првој половини децембра месеца, контролишу и уносе у подручним одељењима РЗС  до 15. јануара. Због националних потреба, до 1. априла врши се даља контрола и анализа података  који се односе на производњу млека, а затим се до 30. јуна обезбеђују и подаци о употреби млека и производњи млечних производа на газдинствима.

 

 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Подаци су упоредиви.

 

 

15.2. Временска упоредивост

Упоредива серија месечних података расположива је  од 2012. године.

Упоредива серија годишњих и трогодишњих података расположива је од 2015. године.

 

 

15.3. Кохерентност - између области

Кохерентност између области је евидентна кроз употребу резултата  истраживања РЗС у вези откупа пољопривредних производа од индивидуалних произвођача и реализације сопствене производње правних лица у пољопривреди, као и резултата статистике индустрије у месечној и годишњој периодици. Поред тога, за потребе обрачуна годишњих података о млеку и млечним производима у употреби су и подаци спољне трговине.

 

 

15.4. Кохерентност - интерна

Статистички подаци у оквиру сета података су конзистентни.

 

 


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Подаци који се односе на активности млекара у месечној, годишњој и трогодишњој периодици добијају се на основу месечних извештаја млекара прослеђених путем веба. Укупна оптерећеност млекара која укључује припрему и унос података у референтној години била је 38880 минута (648 сатa).

Подаци који се односе на производњу и употребу млека и млечних производа на газдинству добијају се у оквиру редовног годишњег истраживања за које се средства издвајају из буџета Републике Србије. Процена просечне годишње оптерећености пољопривредних газдинстава у узорку 2022.  ради прикупљања података који се односе само на употребу и производњу млека и млечних производа на газдинству јесте 23432 минута  (391 сат). 

 


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Политика опште ревизије је усвојена од стране институције, налази се на сајту РЗС  и може јој се приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

 

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизија података  није вршена у референтној години.

 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Детаљни месечни подаци о активностима млекара добијају се преузимањем евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (административни извор). Евиденција се обезбеђује на основу месечних извештаја млекара који се достављају путем веб упитника (Месечни улаз сировог млека и добијени млечни производи у млекарама). О уносу,  обради и публиковању података стара се Републички завод за статистику. 

Подаци о производњи и употреби млека и млечних производа на газдинствима добијају се спровођењем редовне Анкете о пољопривредној производњи - сточарска производња. Подаци за 2018. добијени су проценом на бази првих резултата Истраживања о структури пољопривредних газдинства и резултата редовног истраживања из претходних година.

Анкета о пољопривредној производњи - сточарска производња у 2022. години спроведена је само путем телефона - централизовано (CATI метод) за породична газдинства и газдинства предузетника (не и путем штампаних упитника - на терену, PAPI метод),  док је за газдинства правних лица спроведена путем поште (POST метод) и веба (CAWI метод).  Величина узорка је свега 1,3% пољопривредних газдинста ва, што, заједно са неодговором, има за последицу повећање вредности коефицијената варијације за главне варијабле тј. мању прецизност. 

За потребе обрачуна годишњих података о млеку и млечним производима у употреби су и подаци о увозу и извозу млека, павлаке и других млечних производа у  расутом стању или у већим паковањима (2l или више) који остварају млекаре у референтној години (подаци статистике спољне трговине).

Додатни извори података  јесу истраживања РЗС (статистике унутрашње трговине) у вези откупа пољопривредних производа од индивидуалних произвођача (Месечни извештај о откупу пољопривредних производа од породичних пољопривредних газдинстава) и реализације сопствене производње правних лица у пољопривреди (Месечно истраживање о реализацији пољопривредне производње правних лица), као и подаци статистике индустрије у  месечној и годишњој периодици који се користе ради валидације добијених резултата.

 

18.2. Динамика прикупљања података

Извештаји млекара прослеђују се у месечној периодици.

Анкета о пољопривредној производњи – сточарска производња спроводи се у годишњој периодици.

Подаци у вези откупа пољопривредних производа од индивидуалних произвођача и реализације сопствене производње правних лица у пољопривреди (подаци статистике унутрашње трговине), подаци статистике индустрије и спољне трговине доступни су у месечној и годишњој периодици.

 

 

18.3. Прикупљање података

Млекаре су дужне да месечно извештавају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде до 20. у месецу за претходни месец, путем веб упитника. Апликација је израђена у .нет технологији у бази података Мајкрософт SQL сервер 2008 R2.

Годишњи подаци о употреби пуномасног и обраног млека за производњу млечних производа у млекарама и количини протеина (табеле B и H) израчунавају се излазном методом (на основу садржаја млечне масти и протеина у финалним млечним производима млекара). 

Трогодишњи подаци о структури млекара и откупних станица обезбеђују се посебном обрадом годишњих података  о производњи млека и млечних производа у млекарама и годишњих података статистике унутрашње трговине. 

Подаци о производњи и употреби млека и млечних производа на газдинствима  добијају се спровођењем Анкете о пољопривредној производњи – сточарска производња у периоду 2-16. децембра сваке године, методом интервјуа, путем штампаних упитника на терену и централизовано путем телефона за породична газдинства и газдинства предузетника, као и  путем поште и веб-упитника  за правна лица. Комплетан унос података  за пољопривредна газдинства у узорку завршава се до 15. јануара.  Обрада података за израду првих резулата и објављивање првих резултата  врши се до 15. фебруара, а затим се врши даља анализа података и обрачун сточарске производње. Рок за објављивање коначних резултата годишње статистике сточарства (производња млека, до нивоа региона) за националне потребе јесте 1. април. Након тога, врши се обрачун употребљене количине млека за производњу одређених млечних производа на газдинству према коефицијентима датим у табели, припрема и слање података Евростату (табелe C и I).

 

Табела 1         Нормативи млека за добијање одређених млечних производа

 

Нормативи млека

 1.

1 kg сира

5-10 ℓ

 2.

1,6 kg сира и 0,25 kg кајмака или 0,25 kg кајмака and око 9 ℓ обраног млека

10 ℓ

 3.*

1kg маслаца

22.5kg

 4.*

1kg павлаке

0.263kg*садржај млечне масти у павлаци (20%)

 5.

1 ℓ ферментисаног млека

1 ℓ

*Уредба (EЗ) бр.  595/2004 од 30. марта 2004.

За превођење запремине у масу млека примењује се следећа једнакост:  1 ℓ млека = 1.03 kg млека.

 

Подаци у вези откупа пољопривредних производа од индивидуалних произвођача и реализације сопствене производње правних лица у пољопривреди (подаци статистике унутрашње трговине) прикупљају се месечним извештајима организација које врше откуп пољопривредних производа од породичних газдинстава у циљу њихове продаје или прераде  и месечним извештајима пољопривредних и других организација које продају / испоручују пољопривредне производе сопствене производње, и то до 5. у месецу за претходни месец. Након тога се врши унос и обрада података. Коначним подацима  се располаже до 30. у месецу за претходни месец, а годишњим подацима до 1 0. марта текуће за претходну годину.  

Статистика индустрије обезбеђује податке из књиговодствене, кадровске и дуге евиденције и документације извештајних  јединица. Статистика их прикупља путем месечних и годишњих извештаја.

Ради обезбеђивања  података о извозу и увозу робе, РЗС преузима Јединствене царинске исправе припремљене за аутоматску обраду података од Републичке управе царина до 15. у месецу за претходни месец, и даље их статистички контролише и обрађује. Месечни подаци спољне трговине расположиви су до 30. у месецу за претходни месец, а коначни годишњи подаци до 15. јула за претходну годину.

 

18.4. Валидација података

Врши се аутоматска и ручна валидација комплетности података.

Валидација података се врши на основу резултата из претходне године и података статистике индустрије.

 

18.5. Компилација података

Контролисани унос и обрада података раде се у програму ИСТ (развијен у РЗС). У току обраде података, неодговор извештајних јединица и неодговор на одређена кључна питања решавају се импутацијом података из извештаја  исте извештајне јединице из претходне године или  извештаја других извештајних јединица у текућој години,  уколико је релевантно и могуће.

 

 

18.6. Прилагођавање података

Није примењиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема напомена.