Број стоке и сточарска производња


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

 

 

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику пољопривреде и шумарства - Група за статистику сточарства и рибарства

 

 

01.3. Име и презиме контакт особе

Драгана Погарчић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за статистику сточарства и рибарства

 

 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

 

 

01.6. Имејл контакт особе

dragana.pogarcic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011 2412922, локал 243

 

01.8. Број факса контакт особе

011 2410397

 


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
31/03/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
7/3/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
7/3/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка
Подаци се односе на број стоке – по врстама (говеда, свиње, овце, козе и живина) и категоријама, биланс стоке – по врстама, број кошница пчела, производњу млека, вуне, јаја и меда, клање стоке, прираст стоке, производњу меса и прогнозу бруто домаће производње меса. Подаци о броју стоке – по врстама и категоријама и подаци о сточарској производњи (производња млека, вуне, јаја и меда) расположиви су до нивоа региона. Остали подаци су расположиви само за ниво Републике Србије.

 

 

03.2. Класификације

Приликом обезбеђивања података коришћена је  Kласификација економских делатности - КД (2010), (" Службени гласник  РС" бр 104/09), која је заснована на класификацији NACE Rev. 2 (Статистичка класификација економских делатности у Европској заједници, Рев. 2);

Територијална подела извршена је у складу са Уредбом о номенклатури статистичких    територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10).

Категорије стоке за статистику броја стоке, категорије стоке за статистику клања  и категорије стоке за прогнозу бруто домаће производње меса дате су у Анексу I,  Анексу IV  и Анексу V Уредбе (ЕЗ) бр.1165 која се односи на статистику броја стоке и меса (Regulation (EC) No 1165/2008 of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008, conserning livestock and meat statistics and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC  and 93/25/EEC) 

03.3. Обухват сектора

    Подацима о броју стоке и кошница пчела обухваћени су стока и кошнице пчела на пољопривредним газдинствима.

    Подацима о клању стоке у кланицама обухваћено је клање у свим регистрованим кланицама на територији Републике Србије (336 са стањем на  дан 31. децембра 2022).

    

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Условно грло је стандардна обрачунска јединица којом се број грла различитих врста  и категорија стоке своди на упоредиву вредност. За израчунавање условног грла до 2019. године коришћени су коефицијенти објављени и у публикацијама „Пољопривреда у Републици Србији – Попис пољопривреде 2012“ (Књига II) и „Ревизија временских серија статистике пољопривреде“, као и у бази података на сајту РЗС-а. Од 2020. примењују се коефицијенти дефинисани Уредбом (ЕУ) бр. 2018/1091 Европског парламента и савета од 18. јула 2018. о интегрисаној статистици пољопривредних газдинстава и стављању ван снаге уредаба (ЕЗ) бр. 1166/2008 и (ЕУ) бр. 1337/2011(Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on integrated farm statistics  and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011). Примeњени коефицијенти дати су  у наставку.

Коефицијенти за обрачун условног грла

Говеда мање од 1 године старости -  0,400
Говеда 1-2 године старости - 0,700
Говеда, мушка грла, 2 године старости или више - 1,000
Јунице, 2 године старости или више - 0,800
Музне краве - 1,000
Остале краве -0,800
Овце и козе - 0,100
Прасад, масе мање од 20kg - 0,027
Свиње, женска прилодна грла, масе 50kg или више - 0,500
Друге свиње - 0,300
Бројлери - 0,007
Кокошке носиље - 0,014
Ћурке - 0,030
Патке - 0,010
Гуске - 0,020
Нојеви 0,350
Остала непоменута живина - 0,001
Кунићи, женке за приплод - 0,020

Биланс стоке представља обрт стада/јата током године, у коме се региструју промене у бројном стању стоке.  Подаци о извозу и увозу стоке у оквиру биланса стоке објављени су према специјалном систему трговине.

Нето маса стоке представља масу закланих животиња после отклањања одређених делова, у зависности од врсте и категорије стоке, тј. масу очишћене заклане животиње.

Бруто маса стоке представља масу животиња непосредно пред клање.

Прираст стоке представља производњу живе мере стоке током године као резултат приплода, пораста и гојења стоке. Чине га:

  • разлика масе живе стоке на крају и на почетку године;
  • разлика масе извезене и увезене живе стоке;
  • укупна бруто маса заклане стоке на територији Републике Србије.

Производња млека исказана је као нето производња. У ову количину није урачуната количина млека коју директно посише подмладак, а урачуната је количина помузеног млека (укључујући колострум) искоришћена за исхрану подмлатка.

Произведено месо представља нето масу заклане стоке из домаће производње (укупно клање на територији Републике Србије – увоз живе стоке + извоз живе стоке) уз одбитак сирових масноћа.

Сирове масноће чине сало, сланина, опорњак и лој који се налази око црева. Лој око бубрега не укључује се у сирове масноће.

 

03.5. Статистичка јединица

Статистичкe јединицe јесу пољопривредна газдинства и кланице.

 

03.6. Статистичка популација

Циљна група јесу свa пољопривредна газдинства која се баве узгојем стоке и активне кланице.

 

03.7. Референтно подручје

Референтно подручје је Република Србија.

   Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за AП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)
 

 

03.8. Временска покривеност

Последњи расположиви подаци односе се на 2022. годину.

 

03.9. Базни период

Није примењиво.

 


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Приказује се број грла стоке, по врстама и категоријама.

Подаци о количини помузеног млека објављују се у милионима литара, уколико није другачије наведено у табели.

Подаци о прирасту и производњи  меса објављују се у хиљадама тона.

Подаци о производњи јаја објављују се у милионима комада.

Подаци о производњи вуне и меда објављују се у тонама.

Прогноза бруто домаће производње меса објављује се у хиљадама грла.

 

 


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Број стоке односи се на стање на дан 1. децембра посматране године.

Референтни период за податке о сточарској производњи јесте последњих 12 месеци у односу на 1. децембар. 

Број свиња се прати у полугодишњој периодици, тј. осим са стањем на дан 01. децембра, прати се и са стањем на дан 23. маја.

 

 


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Подаци се обезбеђују на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09), Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за референтну годину,), Уредбе (ЕЗ) бр.1165 и Споразума о сарадњи 2007. године потписаног између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) и РЗС и Анекса 1 споразума, потписаног 14. јануара 2014. године.

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци представљају званичну статистику и служе за задовољавање националних и међународних потреба (Еуростат, ФАО).

 

 


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Индивидуални подаци представљају службене статистичке податке и као такви су тајни и подлежу посебној заштити, која је обезбеђена у свим фазама реализације истраживања. Тајност индивидуалних података  гарантована је Законoм  о званичној статистици. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Индивидуални подаци се објављују само у агрегираном облику.

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци се објављују на сајту РЗС, као и у месечној и годишњој публикацији РЗС.

 

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар публиковања за одговарајућу годину је објављен на сајту РЗС и њему се може приступити преко следећег линка: https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/calendar/

 

 

08.3. Приступ корисника

Подаци су доступни корисницима у једнаким условима, у електронској или штампаној форми, бесплатно. Поред тога,  могућа је и додатна обрада података за посебне захтеве корисника. Начин коришћења и давања података које производи РЗС уређен је Правилником о начину коришћења и давања података које производи Републички завод за статистику, који је донет од стране директора РЗС у складу са Законом о званичној статистици и Законом о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05).

 

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци o клању стоке у кланицама и прогноза клања стоке ван кланица објављују се у месечној периодици. Сви остали подаци се објављују у годишњој периодици. 

 

 


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није предвиђено издавање Саопштења за штампу.

 

10.2. Публикације
Претходни резултати о броју стоке, по врстама, објављују се у Саопштењу ПО 12- Број стоке.
Коначни подаци о броју стоке и сточарској производњи објављују се на сајту РЗС и  у комплексној публикацији „Статистички годишњак“.
Месечни подаци о клању стоке у кланицама објављују се и у публикацији „Месечни статистички билтен“.

 

 

10.3. Он-лајн база података

Подацима објављеним на сајту у бази података може се приступити преко следећег линка:

http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB

 

 

10.4. Приступ микроподацима

Подаци су доступни корисницима само у агрегираном облику, у складу са законом.

 

10.5. Остало

Подаци за Евростат пролеђују се путем веб упитника. Подаци за ФАО прослеђују се у форми excel табела, електронском поштом. Не постоје други облици  дисеминације.

 

 

10.6. Документација о методологији

Кратке методологије, као и документ Статистика сточарске производње - Mетодолошки извештај, су објављени на сајту РЗС и може им се приступити преко следећег линка:

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=13&s=1302

Преко истог линка може се приступити и садржајима упитника.

 

 

 

10.7. Документација о квалитету

За информацију о Извештајима о квалитету, погледати концепт Спровођење квалитета.

 


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Општи оквир обезбеђивања квалитета дефинисан је Декларацијом о квалитету, односно Политиком квалитета,  којој се може приступити преко следећег линка:
Контрола квалитета се спроводи у свим фазама обезбеђивања података.
Врши се контрола обухвата и ажурирање адресара извештајних јединица, као и контролисан унос података према дефинисаним критеријума логичке и рачунске контроле, а затим се врши контрола комплетности и попуњености извештаја и даља контрола, анализа и валидација података.

 

 

11.2. Процена квалитета

Квалитет података се може проценити као добар за ниво Републике Србије.

 


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника
Корисници ових података су МПШВ и друге институције и институти, новинари, студенти и друга физичка лица.
Приликом дефинисања садржаја упитника консултовани су представници МПШВ и проучена је ЕУ легислатива, како би се добили подаци који би задовољили националне и интернационалне потребе.
Подаци дефинисани Уредбом (ЕЗ) бр. 1165  делимично задовољавају националне потребе.
 

 

12.2. Задовољство корисника
Опште истраживање о задовољству корисника се спроводи сваке две године и резултати су доступни на вебсајту РЗС. Не постоји посебно истраживање у вези задовољства корисника података у области статистике броја стоке и меса.
 

 

12.3. Комплетност
Подаци су потпуно у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 1165.  

 


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност
Подаци о броју стоке прикупљају се у складу са одредбама Уредбе (ЕЗ) бр. 1165 које се односе на обухват и прецизност. 
Месечни подаци о клању стоке у кланицама преузимају се из административног извора (евиденције МПШВ).
Тачност података се може оценити као добра за ниво Републике Србије.

 

 

 

13.2. Узорачка грешка

Коефицијенти варијације (CV) за главне варијабле приказани су у следећој табели:

Коефицијенти варијације за главне варијабле

 

 

Говеда

  Свиње Овце Козе

Број стоке, укупно (Анкета о пољопривредној производњи - сточарска производња, децембар 2022)

5.30%

3.99% 5.87% 22.19%

Број стоке, по регионима (Анкета о пољопривредној производњи - сточарска производња, децембар 2022)

 

RS11 - 37.99%

RS12 - 9.14%

RS21 - 7.58%

RS22 - 11.68%

 

RS11 - 16.09%

RS12 - 6.27%

RS21 - 6.32%

RS22 - 9.58%

RS11 - 27.12%

RS12 - 18.05%

RS21 - 6.63%

RS22 - 15.51%

RS11 - 69.51%

RS12 - 23.46%

RS21 - 29.08%

RS22 - 37.95%

Број свиња, укупно (Анкета о броју свиња, мај/јун 2022)

-

3.07% - -

За обрачун оцена и стандардних грешака коришћен је шведски софтвер ETOS.

Фракција узорка дата је у табели у наставку:

 Фракција узорка 2022.

 

Број јединица

 

 

1. оквир

2. величина узорка

(2/1) x 100 %

Газдинства са говедима

163193 3063 1.88

Газдинства са свињама

334689 5086 1.52

Газдинства са овцама

144577 2580 1.78

Газдинства са козама 

55782 813 1.46

Газдинства са стоком

472784 7495 1.59

 

13.3. Неузорачка грешка

Контрола обухвата пољопривредних газдинстава у узорку обавља се у подручним одељењима РЗС или централизовано, где се врши и контролисани унос података.

Евиденција о клању стоке у кланицама се обезбеђује контролисаним уносом месечних извештаја ветринарске испекције (МПШВ) путем веб апликације.

Не постоји евиденција о броју грешака које се идентификују у даљој контроли.

 

 

 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Месечни подаци o клању стоке у кланицама су расположиви до 45 дана од референтног месеца, а месечни подаци о клању стоке ван кланица  до 120 дана од референтног месеца.

Претходни резултати о броју стоке расположиви су 76 дана од критичног момента истраживања (1. децембар). Коначни подаци о броју стоке и сточарској производњи расположиви су 121 дан  од критичног момента децембарског истраживања.

Подаци о броју свиња у мају/јуну расположиви су 38 дана од критичног момента овог истраживања (23. мај).

 

 

14.2. Поштовање рокова

Све фазе у обезбеђивању података обављају се благовремено, укључујући и публиковање података.

 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Подаци су упоредиви.

 

 

15.2. Временска упоредивост
Упоредива временска серија података о броју стоке по врстама и категоријама расположива је од 2006. године. Број свиња у полугодишњој периодици расположив је од 2014. године.
Подаци о клању стоке у кланицама у месечној периодици расположиви су од 2008. године, подаци о клању стоке ван кланица у годишњој периодици су расположиви од 2006. а у месечној од 2016. године, док су подаци о прогнози бруто домаће производње меса расположиви од 2015. године.

 

15.3. Кохерентност - између области

Не постоје други релевантни статистички подаци.

 

15.4. Кохерентност - интерна

Статистички подаци у оквиру сета података су конзистентни.

 

 


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност
Финансијска средства за спровођење истраживања обезбеђују се из буџета Републике Србије. 
Укупна оптерећеност извештајних јединица у прикупљању података у децембарском истраживању 2022. била је 102640 минута тј. 1710 сати (5132 анкетираних, просечно трајање анкетирања 20 минута).
Укупна оптерећеност извештајних јединица обухваћених мајским истраживањем 2022. је 17330 минута тј. 289 сати (3466 анкетираних, просечно трајање анкетирања 5 минута).
 

 


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Политика опште ревизије је усвојена од стране институције, налази се на сајту РЗС  и може јој се приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

 

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизија података у референтној години  није вршена.

 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци о броју стоке, по врстама и категоријама и броју кошница пчела, као и подаци о производњи млека, вуне, јаја и меда добијени су спровођењем децембарске Анкете о пољопривредној производњи – сточарска производња. Овом анкетом се прикупљају и подаци о структури клања ван кланица, по категоријама и месецима, и она представља основу за обрачун сточарске производње у референтној години.

Анкета о пољопривредној производњи – сточарска производња није реализована у 2018. години због спровођења Анкете о структури пољопривредних газдинстава. Подаци за 2018. годину, са стањем на дан 1. децембра, процењени су на бази првих резултата Анкете о структури пољопривредних газдинстава, резултата децембарске анкете из претходних година и других расположивих података.

   Укупно клање стоке  процењује се на бази годишњег обрачуна биланса стоке:

1. Број стоке на почетку године+

2. Приплод  +

3. Увоз  +

4. Извоз -

5. Угинуло -

6. Број стоке на крају године -

Разлика између укупног клања стоке и клања стоке у кланицама представља клање стоке ван кланица. Применом структуре  клања из Анкете о пољопривредној производњи – сточарска производња добија се клање стоке ван кланица, по месецима и категоријама.

Подаци о клању стоке у кланицама добијају се из административног извора (евиденције Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде).

Прогноза клања стоке ван кланица, по категоријама и месецима врши се на основу следећег обрачуна: од просечне вредности (последње три године) укупног клања (броја грла) одређене категорије стоке у одређеном месецу одузме се број грла те категорије која су заклана у кланицама у посматраном месецу. Применом просечне трогодишње нето масе закланих грла ван кланица добија се укупна нето маса закланих грла одговарајуће категорије у посматраном месецу.

Прогноза бруто домаће производње меса израчунава се применом коефицијената (остварена бруто домаћа призводња у претходном броју стоке одређене категорије), на најсвежији податак о броју стоке те категорије.

Подаци о броју свиња   добијају се спровођењем и Анкете о броју свиња (мај/јун), чиме се обезбеђују подаци о броју свиња у полугодишњој периодици.

Податке о увозу и извозу стоке обезбеђује статистика спољне трговине.

 

18.2. Динамика прикупљања података

 Анкета о пољопривредној производњи – сточарска производња и Анкета о броју свиња спроводе се у годишњој периодици.

 Подаци о клању стоке у кланицама се обезбеђују у месечној периодици.

 Подаци о увозу и извозу стоке доступни су у месечној и годишњој периодици

 Процена клања стоке ван кланица обезбеђује се у месечној и годишњој периодици.

 Прогноза бруто домаће производње меса обезбеђује се у годишњој периодици, и то за: говеда (за 4 наредна полугодишта) и овце (2 наредна полугодишта). Прогноза бруто домаће производње меса за свиње обезбеђује се у полугодишњој периодици за 4 наредна квартала.  

18.3. Прикупљање података

Анкета о пољопривредној производњи – сточарска производња спроводи се у периоду 2-16. децембра, на узорку 1.5-2%  пољопривредних газдинстава. Прикупљање података врши се методом интервјуа (путем штампаних упитника – на терену, путем телефона – централизовано) и  путем поште – за газдинства правних лица. До 15. јануара врши се контролисан унос података. Обрада података, анализа и израда претходних резултата врши се до 14. фебруара. Након објаве претходних резултата (14. фебруар) врши се даља обрада података и обрачун сточарске производње до 1. априла, када се објављују коначни подаци броја стоке и сточарске производње у референтној години.

Анкета о пољопривредној производњи - сточарска производња у 2022. години спроведена је само путем телефона - централизовано (CATI метод) за породична газдинства и газдинства предузетника (не и путем штампаних упитника - на терену, PAPI метод),  док је за газдинства правних лица спроведена путем поште (POST метод) и веба (CAWI метод).  Величина узорка је свега 1,3% пољопривредних газдинстава, што, заједно са неодговором, има за последицу повећање вредности коефицијената варијације за главне варијабле тј. мању прецизност.

Анкета о броју свиња спроводи се од 24. маја  до 7. јуна, методом интервјуа, путем телефона (CATI метод). Примењени узорак је величине  oко 1% пољопривредних газдинстава. Обрада података и анализа врши се до краја јуна када се подаци и објављују.

Регионалне канцеларије Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) уносе путем апликације на вебу месечне извештаје о клању у кланицама које се налазе на територији коју контролишу, и то до 20. у месецу за претходни месец. Апликација је израђена у .нет технологији у бази података Мајкрософт SQL сервер 2008 R2. РЗС преузима податке, даље их обрађује и публикује.

Ради обезбеђивања  података о извозу и увозу робе, РЗС преузима Јединствене царинске исправе припремљене за аутоматску обраду података од Републичке управе царина до 15. у месецу за претходни месец, и даље их статистички контролише и обрађује. Месечни подаци спољне трговине расположиви су до 30. у месецу за претходни месец, а коначни годишњи подаци до 15. јула за претходну годину. На тај начин се обезбеђују подаци о увози и извозу стоке, неопходни за израду биланса стоке, по врстама.

18.4. Валидација података
Врши се аутоматска и ручна валидација комплетности података.
Валидација података се врши углавном на основу резултата из претходне године.  
Поред тога, за валидацију оцене броја говеда добијене спровођењем Анкете о пољопривредној производњи - сточарска производња, користе се и подаци успостављеног Регистра говеда (МПШВ).
 

 

18.5. Компилација података
Контролисани унос и обрада података раде се у програму ИСТ (развијен у РЗС). У току обраде података, неодговор извештајних јединица и неодговор на одређена кључна питања решавају се импутацијом података из извештаја  исте извештајне јединице из претходне године или  извештаја других извештајних јединица у текућој години,  уколико је релевантно и могуће.

 

 

18.6. Прилагођавање података

За потребе  слања података Евростату, врши се прилагођавање (трансформација) одређених података према приказу датом у следећој табели: 

                                Трансформација података за потребе слања Евростату

Национална категоризација ЕУ категоризација

Нерастови + Мушка назимад

Мушка приплодна грла

Супрасне крмаче  + Супрасне назимице 

Супрасна женска приплодна грла

       Супрасне назимице

          Женска грла која су први пут супрасна

Крмаче - Супрасне крмаче + Женска назимад - Супрасне назимице

Остала женска приплодна грла

      Женска назимад - Супрасне назимице   

           Женска приплодна грла која се нису прасила

Јагњад и шиљежад + Друге овце

Остале овце

Јарад + Друге козе

Остале козе

 


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема напомена.