Шумарство


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2016

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење статистике пољопривреде и шумарства 

01.3. Име и презиме контакт особе

Велибор Лазаревић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

velibor.lazarevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011 2412922, локал 345

01.8. Број факса контакт особе

011 2410397


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
09/05/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
24/5/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
24/5/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Статистика шумарства обезбеђује податке о стању шума у Србији у смислу њихове површинске заступљености, искоришћавању шума тј. сече дрвета (исказано у дрвној запремини), радовима на пошумљавању у Србији, насталим штетама у шумама Србије,  грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији који се у току  године користе за радове у шумарству, бројном стању дивљачи, структури и броју запосленог особља у области лова, податке о ловачким зградама и објектима, као и опште податке о ловиштима и ловцима.

03.2. Класификације

 Kласификација економских делатности - КД (2010), (" Службени гласник  РС" бр 104/09), која је заснована на класификацији NACE Rev. 2 (Статистичка класификација економских делатности у Европској заједници, Рев. 2).

03.3. Обухват сектора

Обухваћена  су јавна предузећа за газдовање шумама, јавна предузећа националних паркова, привредна друштва чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, верске заједнице и сопственици (приватни  власници) шума.  

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Под шумом се подразумева простор обрастао шумским дрвећем, минималне површине 5 ари, са минималном покривеношћу земљишта крунама дрвећа од 30%.

Високе шуме су шуме постале претежно из семена.

Ниске (изданачке) шуме постале су претежно из изданака и пања.

Остале категорије шума чине шикаре, макије, шибљаци и лисничке шуме.

Шикаре су деградиране изданачке шуме малог раста и кржљавог дрвећа, које већином служе за испашу и као храна за стоку.

Шибљаци су деградиране изданачке шуме у којима преовлађују грмови.

Лисничке шуме су шуме које служе првенствено за кресање лисника.

Укупна запремина дрвета (бруто запремина) обухвата посечено индустријско, техничко, огревно дрво  све произведене шумске сортименте и укупан отпадак, тако да представља тоталну запремину дрвета на пању.

Индустријско дрво има повољна физичка и хемијска својства, а намењено је за индустријску (механичку и хемијску) прераду.

Техничко дрво има повољна физичка и хемијска својства, а намењено је за употребу у разне техничке сврхе.

Под негом и мелиорацијом шума подразумевају се радови у високим и ниским шумама којима се побољшава квалитет састојина.

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице су: шумска газдинства, привредна друштва чији је оснивач Република Србија односно аутномна покрајина, јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе и верске заједнице, при чему се за сваку територију скупштине општине попуњава посебан образац - упитник.

03.6. Статистичка популација

  Циљна група су сва шумска газдинства и остале организације којима је шумарство споредна делатност.

03.7. Референтно подручје

   Референтно подручје је Република Србија.

         Напомена: Од 1999 год. Републички завод за статистику не располаже са подацима за АП Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

  Подаци у садашњој форми објављивања (са мањим изменама) расположиви су од 1963. године.

03.9. Базни период

 У публикацији РЗС –а „Месечни статистички билтен“ објављују се следећи индекси о производњи:

 • месечни индекс – база је просек претходне године;
 • индекс нивоа – база је кумулатив претходне године;
 • индекс месеца текуће године у односу на месец претходне године -  базни период је месец претходне године;
 • индекс нивоа продаје - базни период је кумулатив претходне године.

У публикацијама РЗС – а „Годишња саопштења“, за објављени годишњи индекс базни период је претходна година. 

У публикацији РЗС –а  „Статистички годишњак Републике Србије“, за објављени индекс физичког обима продаје базни период је пета година пре референтне године. 


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења
Количина посечене дрвне запремина објављује се у кубним метрима (m3).
Површина шума објављује се у хектарима (ha).
Количина о искоришћеним споредним шумским производима и утрошеним средствима за заштиту шума објављује се у килограмима (kg).
Количина о броју употребљених садница за пошумљавање и садница за подизање плантажа и интензивних засада објављује се у хиљадама комада (hilj. komada).
Шумарске зграде (објекти), објављују се као номинално бројно стање и површином у квадратним метрима (m2).
Дужина саобраћајница у шумама објављује се у километрима (km).
Превозна средства и механизација у шумарству, објављује се као номинално бројно стање и снагом у киловатима (kw).
Бројно стање дивљачи објављује се као номинално бројно стање.
Запослено особље у ловачким организацијама објављује се као номинално бројно стање.
Ловачке зграде и објекти, објављују се као номинално бројно стање и површином у квадратним метрима (m2).
Општи подаци о ловишту и ловцима објављују се као номинално бројно стање и површином у хектарима (ha).      

05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Подаци се односе на календарску годину, 2016. 


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Републички завод за статистику је одговоран произвођач релевантних података. Подаци се обезбеђују на основу Уредбе о утврђивању у Плану званичне статистике за референтну годину, у складу са Законом о званичној статистици (,,Службени гласник РС'', бој 104/09).

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци   предстваљају званичну статистику и служе за задовољавање националних и међународних потреба.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Индивидуални подаци представљају службене статистичке податке и као такви су тајни и подлежу посебној заштити, која је обезбеђена у свим фазама реализације истраживања. Тајност индивидуалних података гарантована је законом о званичној статистици. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Индивидуални подаци се објављују само у агрегираном облику.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци се објављују на сајту РЗС и у публикацијама РЗС, према Календару публикација.

08.2. Приступ календару публиковања

 Календар публиковања за одговарајућу годину је објављен на сајту РЗС и њему се може приступити преко следећег линка:   http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/calendar/

08.3. Приступ корисника

Подаци су доступни корисницима у једнаким условима, у електронској или штампаној форми, бесплатно. Поред тога, могућа је и додатна обрада за посебне захтеве корисника. Начин коришћења и давања података које производи РЗС уређен је Правилником о начину коришћења и давања података које производи Републички завод за статистику, који је донет од стране директора РЗС у складу са Законом о званичној статистици и законом о државној управи (,,Службени гласник РС'', бр. 79/05).


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се, за националне потребе, објављују у месечној, годишњој, двогодишњој и трогодишњој периодици.      


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није предвиђено издавање Саопштења за штампу.

10.2. Публикације

Подаци се могу наћи у комплексној публикацији РЗС ,,Статистички годишњак'', Региони и Општине у Србији, Месечни статистички билтен, Саопштења Републичког завода за статистику и Билтен шумарство.

10.3. Он-лајн база података

Подацима објављеним на сајту може се бесплатно приступити преко следећег линка:

10.4. Приступ микроподацима

Подаци су доступни корисницима само у агрегатном облику, у складу са законом.

10.5. Остало

Не постоје други облик дисеминације.

10.6. Документација о методологији

Кратка упутства за попуњавање упитника налазе се на самим упитницима.

10.7. Документација о квалитету

За информацију о Извештајима о квалитету, погледати концепт Спровођење квалитета.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Општи оквир обезбеђивања квалитета дефинисан је Декларацијом о квалитету, односно Политиком квалитета,  којој се може приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/media/2285/politika-kvaliteta.pdf  

Контрола квалитета се врши у свим фазама производње података.  Пре свега, врши се контрола обухвата и ажурирање адресара извештајних јединица. У првој фази контроле упитника врши се контрола комплетности и тачности попуњених упитника. Даље се подаци контролишу у току  уноса  преко програма ИСТ, према дефинисаним критеријума логичке и рачунске контроле.

11.2. Процена квалитета

Квалитет података се може проценити као задовољавајући.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Корисници пвих података су Министарство пољопривреде – Управа за шуме, Министарство за заштиту животне средине, Агенција за заштиту животне средине, Институт за шумарство, Шумарски факултет, друге институције и институти, новинари, студенти и друга физичка лица.

Приликом дефинисања садржаја упитника из области Статистике шумарства, консултовани су представници Министарства пољопривреде – Управа за шуме, Шумарски факултет и остале научне институције из области шумарства.   

12.2. Задовољство корисника

Опште истраживање о задовољству корисника се спроводи сваке две године и резултати су доступни на вебсајту РЗС. Не постоји посебно истраживање у вези задовољства корисника података у области шумарства.

12.3. Комплетност

Подаци задовољавају националне потребе. Не постоји посебна Уредба (ЕЗ) која регулише ову статистичку област.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Подаци се добијају потпуним обухватом извештајних јединица. Тачност података се може оценити као задовољавајућа.  

13.2. Узорачка грешка

Није релевантно.

13.3. Неузорачка грешка
Контрола обухвата извештајних јединица обавља се у РЗС. 
Спровођење истраживања врши се преко подручних одељења РЗС.
Контрола упитника врши се  у РЗС. У случају да извештајна јединица није правилно попунила упитник, одговорно лице РЗС контактира ту јединицу и коригује грешке. Потом се врши контролисани унос података. Не постоји евиденција о броју идентификованих грешака у овим фазама обраде.

14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

За националне потребе месечни подаци се објављују до 60 дана од завршетка референтног месеца. Годишњи подаци - претходни резултати се објављују до 150 дана, а коначни до 270 дана након завршетка референтне године. Двогодишњи и трогодишњи подаци се објављују до 270 дана након завршетка референтне године.

14.2. Поштовање рокова

 Подаци се објављују благовремено, у складу са дефинисаним роковима.

Месечно истраживање о производњи шумских сортимената у државним шумама извештајне јединице су у обавези да доставе попуњен образац  до 20. у месецу за претходни месец.

Годишње истраживање о подизању и гајењу шума и годишње истраживање о плантажама и интензивним засадима, извештајне јединице су у обавези да доставе попуњене обрасце  до 27.02. за претходну годину.

Годишње истраживање о искоришћавању државних шума и годишње истраживање о искоришћавању приватних шума, извештајне јединице су у обавези да доставе попуњене обрасце до 13.03. за претходну годину.

 Годишње истраживање о штетама у државним шумама и годишње истраживање о штетама од пожара у приватним шумама, извештајне јединице су у обавези да доставе попуњене обрасце до 12.03. за претходну годину.

Годишње истраживање о грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији, извештајне јединице су у обавези да доставе попуњен образац до 09.04. за претходну годину.

Трогодишње истраживање о променама у површини шума, извештајне јединице су у обавези да доставе попуњене обрасце до 30.04. за претходне три године.

Двогодишње истраживање о ловству, извештајне јединице су у обавези да доставе попуњен образац до 11.05. за претходне две године.    


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

 Основни индикатотори за географску упоредивост су расположиви.

15.2. Временска упоредивост

Временска упоредивост података, расположива је од 1963. године, у зависности од тражених података, временска упоредивост могућа је и од 1955. године.     

15.3. Кохерентност - између области

 Не постоје други релевантни статистички подаци, осим података о укупном броју запослених у делатности шумарство и ловство. 

15.4. Кохерентост - интерна

Подаци статистике шумарства у оквиру сета статистичких података су конзистентни.  


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Финансијска средства за производњу релевантних података обезбеђују се из буџета Републике Србије. У зависности од свеобухвата делатности које обавља у шумарској струци, свака  извештајна јединица оптерећена је одговарајућим статистичким истраживањима у складу са приказом датим у наредној табели:

Рекапитулација оптерећености по извештајној јединици на годишњем нивоу

Истраживање

Оптерећеност у часовима

ШУМ  - 22

18

ШУМ  - 21

12

ШУМ  - 23

8

ШУМ  - 41

8

ШУМ  - 42

2

ШУМ  - 51

8

ШУМ  - 52

2

ШУМ  - 61

16

ЛОВ - 11

2

ШУМ  - 13

8

У К У П Н О

84

 

 


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Политика опште ревизије је усвојена од стране институције, налази се на сајту РЗС  и може јој се приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf 

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизија података није вршена.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

 Подаци из области шумарства добијају се спровођењем следећих истраживања, и то:

Месечно Истраживање о производњи шумских сортимената у државним шумама - извештаји се подносе месечно и обухватају сортиментну структуру о  производњи, продаји и залихама шумских сортимената у државним шумама, као и  бројно стање запослених у шумарству.

Годишње истраживање о искоришћавању државних шума - извештаји се подносе сваке године на нивоу општина. Прикупљени подаци односе се на посечену бруто запремину дрвета, по извршиоцима сече у шумама и ван шума. Ови подаци су разврстани на три основне сортиментне категорије дрвета и то: индустријско и техничко дрво, огревно дрво и отпадак.  Истраживањем се прикупљају и подаци о посеченој бруто запремини дрвета у шуми - по врсти сече и типу шуме, подаци о посеченој бруто запремини дрвета изван шуме, подаци о шумама које су оптерећене пашом, као и подаци о искоришћеним споредним шумским производима (у kg) као што су нпр. борова смола, шумско семе и плодови, лековито биље, сено и трска, стеља и лисник и остало.

Годишње истраживање о искоришћавању приватних шума - извештаји се подносе сваке године на нивоу општина. Прикупљени подаци односе се на посечену бруто запремину дрвета -  по извршиоцима сече у шумама и ван шума. Ови подаци су разврстани на три основне сортиментне категорије дрвета и то: индустријско и техничко дрво, огревно дрво и отпадак.  Прикупљају се још и подаци о посеченој бруто запремини дрвета у шуми  - по врсти сече и типу шуме, као и подаци о посеченој бруто запремини дрвета изван шуме.​

Годишње истраживање о подизању и гајењу шума, извештаји се подносе сваке године на нивоу општина, и то посебно за државне и приватне шуме.  Прикупљени подаци односе се на:

 • вештачко пошумљавање,  у хектарима пошумљене површине по врстама дрвећа;
 • негу и мелиорацију високих и изданачких шума,  у хектарима, у зависности од типа шуме (састојинске припадности);
 • мелиорацију осталих категорија шума, у хектарима, у зависности од типа шуме (састојинске припадности).

Годишње истраживање о плантажама и интензивним засадима - извештаји се подносе сваке године на нивоу општина, посебно за државне и приватне шуме. Прикупљени подаци односе се на:

 • подизање и негу плантажа и интензивних засада, површине подигнуте садњом и бројном стању посађених садница , по врстама дрвећа;
 • штете на плантажама и интензивним засадима, чији узроци могу бити: пожар, инсекти, биљне болести, елементарне непогоде и дивље или домаће животиње. Подаци се исказују према врсти дрвећа, обухваћеној површини, посеченој бруто запремини дрвета и финансијској штети;
 • посечену бруто запремина дрвета у плантажама и интензивним засадима, подаци о сортиментној структури и начин сече по врстама дрвећа;
 • укупну површину плантажа и интензивних засада и површину плантажа и интензивних засада на којој је извршена чиста сеча, са приказом површинског стања плантажа и интензивних засада на почетку године, површине плнтажа и интензивних засада на којој је извршена чиста сеча по врстама дрвећа, као и приказом стања плантажа и интензивних засада на крају године.      

Годишње истраживање о штетама у државним шумама -  извештаји се подносе сваке године на нивоу општина, за државне шуме. прикупљени подаци односе се на:

 • штете у шумама по типовима шума, у хектарима;
 • површине и посечена бруто дрвна запремина по узроцима штете,  тј. посечена бруто дрвна запремина лишћарских и четинарских врста дрвећа и збирно, са три основне сортиментне категорије индустријско и техничко дрво, огревно дрво и отпадак;
 • утрошена средства за заштиту шума - исказују се количински у колограмима, као и њихова финансијска вредност;
 • узроци настанка пожара тј. број и површина пожара, по узроцима.

Годишње истраживање о штетама од пожара у приватним шумама - извештаји се подносе сваке године на нивоу општина, за приватне шуме. Ови подацима се приказују штете од пожара по типовима шума (састојинској припадности), о опожареној површини, посеченој  бруто дрвној запремини и финансијској штети.

Годишње истраживање о грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији, извештаји се подносе сваке године на нивоу општина, за државна предузећа. Прикупљени подаци односе се на:  

 • шумарске зграде -  бројно стање и површина објеката према намени;
 • саобраћајнице у државним шумама - шумски путеви и путеви од јавног значаја,  у километрима дужине пута;
 • превозна средства - бројно стање камиона, трактора, камионских и тракторских приколица;
 • машине у искоришћавању шума -  бројно стање дизалица, комбинованих машина, машина за иверање и моторних тестера;
 • остале машине и прикључни уређаји - бројно стање машина и прикључних уређаја који се употребљавају у грађевинским радовима, за узгој шума, за расадничку производњу и за радове на пословима заштите шума.

Двогодишње истраживање о ловству -  извештаји се подносе сваке друге године на нивоу општина. Извештаје достављају јавна предузеће, привредна друштва, други облици предузећа, као и ловачка удружења која су основана и делују у складу са законом. Пркупљени подаци се односе на:  

 • бројно стање дивљачи - матични фонд на дан 01.04 и матични фонд на дан 31.03. по врстама дивљачи,
 • процењено бројно стање трајно заштићених врста дивљачи,
 • структуру и број запосленог особља у ловачким организацијама,
 • податке о ловачким зградама и објектима,
 • опште податке о ловиштима и ловцима.

 Трогодишње истраживање о променама у површини шума -  извештаји се подносе сваке треће године на нивоу општина, посебно за државне и приватне шуме. Прикупљени подаци односе се на:

 • површине шума на почетку посматраног периода, по типу шуме (састојинској припадности) и узрочнике повећања површине под шумом у току три године,
 • смањење површине под шумом у току три године и површина шума на крају посматраног периода.

       Подаци се приказују у хектарима. 

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају у месечној, годишњој, двогодишњој и трогодишњој периодици. Детаљан опис дат је у концепту Извори података.

18.3. Прикупљање података

Прикупљање података врши се преко подручних одељења РЗС. Подаци се прикупљају извештајним методама, када се као извори користе техничка документација, књиговодствена евиденција, шумско-привредне основе (елаборати) и слично. У недостатку наведених  извора, углавном за неуређене шуме, користи се метод процене.

18.4. Валидација података

Врши се аутоматска и ручна валидација комплетности података. Валидација података се врши на основу резултата из претходне године.

18.5. Компилација података

Контролисани унос и обрада података раде се у програму ИСТ (развијен у РЗС). Неодговор извештајних јединица и неодговор на одређена кључна питања решвају се импутацијом података из извештаја исте извештајне јединице из претходне године или извештаја других извештајних јединица.          

18.6. Прилагођавање података

Није примењиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Без напомене.