Анкетa о структурним показатељима пољопривредних газдинстава


Метаподаци
Периодика: Трогодишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику 

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење статистике пољопривреде и шумарства

01.3. Име и презиме контакт особе

Гордана Вељковић

01.4. Функција контакт особе

Шеф групе за структурна истраживања и регистар пољопривредних газдинстава

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд, Србија

01.6. Имејл контакт особе

dragana.markovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2410397


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
12/7/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
21/8/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
21/8/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка
Попис пољопривреде се први пут спомиње у 18. веку. Почев од средине 19. века, у Србији и регионима под Аустро-Угарском монархијом су вршени редовни пописи становништва; они су некада били и  пописи стоке.
 
Први свеобухватни попис пољопривредних газдинстава извршен је 31. марта 1931. године, у складу са Законом о попису становништва, пољопривредних газдинстава и стоке. Овај попис је спроведен у оквиру Светског пописа пољопривреде.
 
Након Другог светског рата 1948. године извршен је први пољопривредни попис.
 
Све до 1953. године, сваке године је спроведен попис стоке, а само у попису становништва од 15. јануара 1951. године, заједно са подацима о сточарству, прикупљени су основни подаци о земљишту, структури усева и пољопривредних машина и алата.
 
Попис пољопривредних газдинстава 1960. године био је други општи попис пољопривреде. Спроведена је комбиновањем различитих метода за различите јединице посматрања. Метод извјештавања примијењен је за прикупљање статистичких података о учешћу у друштвеном власништву (пољопривредна предузећа, пољопривредне установе, опште пољопривредне задруге, задруге пољопривредника, пољопривредне школе, факултети и истраживачке институције итд.). Попис пољопривредних газдинстава у друштвеном власништву обављен је од 1. до 10. марта 1969. године, а попис породичних пољопривредних газдинстава реализован је у периоду од 15. до 31. марта 1960. године.
 
Трећи пољопривредни попис у Југославији спроведен је 1969. године као узорак заснован на истраживању; обухватао је фондове у друштвеном власништву и породичним газдинствима.
 
Преко пописа становништва из 1981. године, прикупљени подаци о домаћинствима и становима били су главни пољопривредни подаци. За разлику од осталих пописа, овај попис је конципиран тако да обухвата организационе и методолошке принципе пописа становништва и пописа пољопривреде.
 
Попис становништва, домаћинстава и пољопривредних газдинстава из 1991. године покривао је сва породична пољопривредна газдинства, без обзира на њихову величину и локацију.
 
У оквиру Пописа становништва, домаћинстава и станова за 2002. годину прикупљени су подаци о пољопривредним добрима за породична пољопривредна газдинства. Укупно је било 16 питања и односила су се на податке о земљишту, производњи и залихама пшенице и кукуруза, употреби минералних ђубрива и пестицида, броју стоке, живине и кошница, те броју трактора и комбајна.
 
Попис пољопривреде  је 2012. године, спровео Републички завод за статистику (РЗС) у складу са Законом о попису пољопривреде 2011 (Службени гласник РС, број 104/09 и 24/11) иу оквиру ЕУ пројекат ИПА 2011 (Инструмент претприступне помоћи).
 
У 2018. години проведено је Истраживање о структури пољопривредних газдинстава (СПГ) у оквиру националног програма ИПА 2016. Примењени инструменти, обухват, карактеристике и стандардизација концепта и дефиниција су у складу са (Уредба (ЕЦ) бр. 1166/2008 Европског парламента и Савета од 19. новембра 2008, о истраживањима и истраживању структуре пољопривредних газдинстава о методама пољопривредне производње Уредба (ЕЦ) бр. 1200/2009, Уредба (ЕУ) бр. 715/2014) и методологија Еуростата
 
 
03.2. Класификације
Питања у истраживању СПГ 2018 су груписана у сљедећа поглавља: 
 
Поглавље 1: Одговор и идентификација имања
 
Поглавље 2: Пољопривредно земљиште
 
Поглавље 3: Наводњавање, употреба стајњака и обрада;
 
Поглавље 4: Број стоке;
 
Поглавље 5: Механизација
 
Поглавље 6 Радна снага и активности посједа и други подаци о господарству
 
Подаци о органској производњи узети су из административног извора, тако да група питања није била дио упитника.
 
Упитник се налази у Анексу.

 Анекси :
 Упитник за СПГ
03.3. Обухват сектора
Јединице посматрања су пољопривредна газдинства на територији Републике Србије која обављају пољопривредне активности и налазе се у Статистичком регистру пољопривредних газдинстава (СФР):
 
Породична пољопривредна газдинства
Пољопривредна газдинства са правним субјективитетом
03.4. Статистички концепти и дефиниције
Скраћенице:
 
РЗС: Републички завод за статистику
СПГ: Истраживање о структури пољопривредних газдинстава
УГ: Условно грло стоке
МПШВ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
СРПГ: Статистички регистар пољопривредних газдинстава
ПП: Попис пољопривреде
ГРЈ: Годишња јединица рада
 
Дефиниције појмова и карактеристика:
 
Локација газдинства је место на коме се одвија целокупна пољопривредна производња или њен главни део. То је обично место на коме се налазe пољопривредни објекти/зграде намењени за пољопривредну производњу (нпр. објекти за смештај стоке, стакленик, хладњача за смештај пољопривредних производа, највећи административни објекат и сл.) или највећа површина коришћеног пољопривредног земљишта.
 
Коришћено пољопривредно земљиште чине:
   ► пољопривредно земљиште на окућници,
   ► оранице и баште (укључујући угаре),
   ► вишегодишњи засади – воћњаци, виногради, расадници, засади корпарске врбе, површине под рогозом, рогачем, површине на којима се            узгајају тартуфи, као и засади јелки подигнутих за продају (новогодишње јелке), и
   ► ливаде и пашњаци
које газдинство редовно обрађује – користи.
 
Под окућницом се, за потребе истраживања, подразумева пољопривредна површина на којој се гаје пољопривредни производи намењени за сопствену потрошњу чланова газдинства, при чему газдинство може повремено да продаје вишак производа са окућнице, која је обично одвојена од остале пољопривредне површине и најчешће се налази поред куће.
 
Породично пољопривредно газдинство (породично газдинство) јесте свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба (укључујући самачко домаћинство), чији се чланови (један или више) баве пољопривредном производњом, било као примарном било као секундарном активношћу, која има јединствено управљање, заједнички користи средства за производњу (земљиште, машине, објекте) и рад својих чланова, чији је носилац физичко лице и при томе:
   ► обрађује – користи 50 и више ари пољопривредног земљишта на којем обавља пољопривредну производњу, без обзира на то да ли је та            производња намењена тржишту или не, или
   ► обрађује – користи мање од 50 ари пољопривредног земљишта, али обавља интензивну ратарску, воћарску, виноградарску, повртарску              производњу и производњу цвећа (укључујући производњу под стакленицима и пластеницима), производњу печурака и сточарску                        производњу, односно обавља пољопривредну производњу која је намењена тржишту, или
   ► гаји најмање: – два грла говеда, или – једно грло говеда и два грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или – пет грла оваца или              пет грла коза, или – три грла свиња, или – четири грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или – 50 комада живине, или – 20                    пчелињих друштава.   
 
Пољопривредна газдинства правних лица су:
   ► привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са статусом правног лица и предузетници регистровани у                    Агенцији за привредне регистре да претежно обављају делатности пољопривредне производње,
   ► привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са статусом правног лица и предузетници регистровани у другој          делатности који имају организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне производње
 
Носилац породичног газдинства је особа (физичко лице) која је економски и законски одговорна за рад газдинства и на чије име функционише дотично газдинство, односно особа која преузима ризике рада.
 
Управник или менаџер на газдинству је лице одговорно за дневно доношење и спровођење производних и финансијских одлука у вези са газдинством.
 
Годишња радна јединица (ГРЈ) јесте јединица мере која представља количину људског рада утрошеног за обављање пољопривредне делатности на сваком газдинству. Ова јединица представља еквивалент рада једне особе, тј. пуно радно време у једној години: осам сати дневно, 225 радних дана.
 
Под другим активностима које доносе приход – зараду подразумевају се све активности које нису пољопривредне активности на газдинству а имају економски утицај на газдинство.
Оне могу бити:
   ► активности директно у вези са газдинством – користе се ресурси газдинства: земљишне површине, пољопривредне зграде, машине,                 опрема, радна снага или пољопривредни производи, и могу да се: – обављају на газдинству (непољопривредне активности као што је               туризам, народна радиност, прерада пољопривредних производа за продају – осим прераде грожђа ради производње вина у случају да је         количина прерађеног грожђа искључиво или углавном из сопствене производње и сл.), – не обављају на газдинству (пољопривредни и               непољопривредни рад по уговору, нпр. рад сопственим комбајном);
   ► активности које нису директно у вези са газдинством – не користе се ресурси газдинства, осим радне снаге газдинства, и могу да се: –               обављају на газдинству – нпр. фризер/фризерка или кројач/кројачица који пружају услуге на газдинству, трговац-члан газдинства ради у             самосталној трговинској радњи (где се не продају производи газдинства) или у пољопривредној апотеци која је лоцирана на газдинству,             давање часова на газдинству – обука од стране члана газдинства и сл. – не обављају на газдинству – свако друго запослење чланова                 газдинства као нпр. рад у банци, фабрици, администрацији, просвети и др.
 
Члановима газдинства сматрају  се носилац газдинства, чланови породице и рођаци носиоца газдинства (венчани или невенчани супружник, деца, родитељи, фамилија стечена браком или усвојени чланови, као и браћа и сестре носиоца газдинства и супружника) који раде на газдинству, без обзира на то да ли станују на газдинству (да ли припадају другом домаћинству) и да ли су за свој рад на газдинству на неки начин плаћени или не.
 
Стално запослени на газдинству који нису чланови породице нити рођаци  јесу сва лица која редовно обављају пољопривредни рад на газдинству и за такав рад добијају надокнаду (плата, надница, помоћ, плаћање у натури и сл.) од стране газдинства, а нису чланови породице носиоца газдинства нити рођаци, без обзира на то да ли за њихово ангажовање газдинство уплаћује доприносе (да ли су пријављени одговарајућим службама или не).

Стандардни аутпут израчунава се се за сваку врсту производње на газдинству за сваку врсту усева и сталног засада и сваку врсту стоке и представља просечну новчану вредност пољопривредне производње по цени произвођача, која се очекује у ’нормалним’ околностима производње. Произвођачка цена искључује директна плаћања (субвенције), порез на додату вредност, порезе на производе, као и трошкове транспорта и пласмана на тржиште Укупна вредност стандардног аутпута је збир појединачних вредности стандардног аутпута свих пољопривредних производа који се производе на газдинству.

 
 
03.5. Статистичка јединица
Дефиниција пољопривредног газдинства:
Пољопривредно газдинство је технички и економски јединствена јединица која има јединствену управу и на којој предузеће, пољопривредна задруга, институција или неко друго правно друштво, предузетник или породично пољопривредно газдинство обављају пољопривредне активности као своју примарну или секундарну дјелатност.
 
Активности које дефинишу пољопривредно газдинство за потребе пописа, према Националној класификацији дјелатности, су:
 
Узгој једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих усева (активности из групе 01.1 и 01.2);
Размножавање биљака (група 01.3);
Производња вина из грожђа из сопствене производње (класа 11.02);
Сточарска производња (група 01.4, у којој се у разреду 1.49 - Узгој осталих животиња подразумијева само узгајање нојева, емуса и зечева, као и пчеларство, производња меда и пчелињег воска);
Мешовита пољопривреда (група 01.5); и
Одржавање пољопривредних површина у добром пољопривредном и еколошком стању (активности у оквиру класе 01.61). Остале активности подршке пољопривреди и активностима након жетве (група 01.6) не дефинише пољопривредно газдинство када се искључиво предузима.
У ФСС 2018, породично пољопривредно газдинство означава сваку породицу или другу заједницу људи који живе заједно и дијеле трошкове живота од својих прихода (укључујући и појединачна домаћинства), чији су чланови (један или више) укључени у пољопривредну производњу, или су њихови примарни или допунска дјелатност, која има јединствену управу, дијелећи заједничка производна средства (земљиште, машине, зграде) и рад њених чланова, чији је носилац физичко лице, а бави се обрадом земљишта и расплодним сточарством које прелазе прагове представљене у 2.6 Статистичка популација - тачка 2. испод.
 
Посебни случајеви
 
Када је због пореских обавеза или из неких других разлога,газдинство подељено између две или више особа, међутим, оно је још увек јединствена економска јединица и има јединствено управљање (један заједнички управник - задужен за организовање пољопривредне производње), сматраће се јединственим газдинством.
Када се два или више независних газдинстава удруже (у потпуности или делимично) у једно газдинство користећи исту радну снагу и опрему и имају јединствено управљање, сматраће се једним (једним) газдинством
.
Ако је претходни власник задржао једну парцелу коришћене пољопривредне површине, након што је пренео власништво на друго лице (наследник, закупац, итд.), Ова парцела ће бити укључена: у посед другог лица (наследник, закупац, итд.) ако он / она обрађује ову парцелу заједно са остатком његовог газдинства; на имању претходног власника ако он / она обрађује ову партију користећи властиту радну снагу и опрему.
Ако је пољопривредно газдинство користило земљиште или узгајло стоку на различитим локацијама, сматраће се да је то једно газдинство све док је оно јединствена економска и техничка јединица (заједничко коришћење производних средстава) и има јединствено управљање
 
За потребе истраживања, као пољопривредна газдинства сматрају се:
 
станице за узгој грла за размножавање (бикови, дивље свиње, овнови, козе, пастуви итд.) и мрестилишта;
фондови истраживачких институција, верских заједница, школа, војних институција, установа за затварање, санаторијума, и
органи локалне самоуправе (општине) који су задужени за заједничко земљиште (заједнички пашњаци и пашњаци) које се не дају у закуп нити преносе на друго пољопривредно газдинство, међутим, користе се за остваривање права на заједнички пашњак.
 
 
Истраживање не обухвата:
 
домаћинства са пољопривредном производњом за властити рачун, која користе мање од 50 ари пољопривредног земљишта, а не баве се пољопривредном производњом намењеном тржишту, нити испуњавају минимално један услов у погледу броја стоке (види 2.6 Статистичка популација - ставка 2.);
јахање коња, тркачке штале, ако се не баве узгојем коња (искључено је земљиште које се користи за њихово узгајање), као и узгајивачнице, пијаце и кланице, шумарска газдинства, рибњаци и газдинства која предузимају активности подршке пољопривреди и активностима након жетве, осим ако се не баве другим активностима које их квалификују као пољопривредна газдинства.
 
 
Обухват истраживања:
 
  • Предузећа, пољопривредне задруге, други облици организовања са правним субјективитетом и предузетници регистровани у Агенцији за привредне регистре која се баве пољопривредном производњом као претежном делатношћу.
  • Предузећа, пољопривредне задруге, други облици организовања са правним субјективитетом и предузетници регистровани за другу делатност који имају организоване филијале или друге организационе јединице које обављају пољопривредну производњу,
  • Породична пољопривредна газдинства.
03.6. Статистичка популација

Број газдинстава у СРПГ који је коришћен као оквир за избор узорка у истраживању, био је  626.865, од чега: 1.978 правних лица, 455 предузетника и 624.432 породичних пољопривредних газдинстава.

Из СРПГ изабран је репрезентативан узорак од од 121.037 газдинстава (1.978 правних лица и 119.059 породичних пољопривредних газдинстава и предузетника).

Урорак је задовољио ниво прецизности садржан у ЕУ Уредби 1166/2008 

Домаћинство са пољопривредном производњом, сматра се  пољопривредним газдинством уколико:
 
гаји - користи 50 или више хектара пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу, без обзира да ли је таква производња намењена тржишту или не, или узгаја - користи мање од 50 ара пољопривредног земљишта, али практикује интензивну пољопривреду, воћарство, виноградарство, узгој поврће и цвијеће (укључујући производњу у стакленицима и поли тунелима), производњу гљива и узгој стоке, односно ангажовање у другим облицима пољопривредне производње намијењених тржишту, или
повећава, од 30. септембра 2018. године не мање од:
2 главе говеда, или
1 глава говеда и 2 главе малих животиња / свиња, коза, оваца - укупно, или
5 глава оваца или 5 глава коза, или
3 главе свиња, или
4 главе малих животиња / свиња, коза, оваца - укупно, или
50 глава живине, или
20 колонија пчела.
2. Пољопривредна газдинства са правним статусом
 
Истраживање је спроведено на територији Републике Србије без територије региона Косово и Метохија.
03.7. Референтно подручје

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци структурних истраживања у пољопривреди прикупљају се у попису пољопривреде на сваких 10 година и у трогодишњој периодици у истраживању о структури пољопривредних газдинстава на узорку. 

У Републици Србији, структурни подаци о пољопривредним газдинствима доступни су за 2012. годину када је спроведен Попис пољопривреде и за 2018. годину, када је спроведено истраживање о структури пољопривредних газдинстава на узорку. 

03.9. Базни период

Није примењиво


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Подаци о површинама за категорије пољопривредног земљишта и усеве и засаде изражени су у хектарима и метрима квадратним за површине под печуркама.

Подаци о стоци, изражени су у броју грла.

 

Изведени - израчунати индикатори:

условно грло стоке заједничи именитељ различитих врста стоке који се израчунава множењем броја грла стоке одговарајућим коефицијентима.

годишња јединица рада која представља еквивалент осомочасовном радном времену 225 дана у години једне особе .

вредност стандардног аутпута пољопривредне производње изражен је у милионима евра.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период
СПГ 2018 спроведен је у периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018. године. Критични моменат је 30. септембар 2018. у 24 сата, тј. у поноћ између 30. септембра и 1. октобра 2018. године.
 
Референтни период истраживања односи се на:
 
а) датум критичног момента (30. септембар 2018.) за:
 
- расположиво земљиште, и
- број стоке;
 
б) пољопривредна година (од 1. октобра 2017. до 30. септембра 2018.) за податке о:
 
- коришћење пољопривредног земљишта,
- органској производњи,
- механизацији
- примењеним агротехничким мерама,
- радној снази на газдинствима,
- другим активностима које доносе приход газдинствима,
- продаји сопствених пољопривредних производа.

06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање је спроведено на основу Закона о званичној статистици (Службени гласник РС бр 104/09) и

на основу Плана статистичких истраживања за 2018. годину (Службени гласник РС бр 120/17)

Спровођење истраживања је у складу са ЕУ Уредбом 1166/2008

Истраживањ је спроведено у оквиру ИПА 2016 ГРАНТ пројекта и ИПА 2015 Вишекорисничког пројекта.

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци истраживања су послати Еуростату


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика
На основу Закона о званичној статистици ( погавље IX) произвођачи статистичких података, као и сва лица укључена у активности које се односе на СПГ обавезују се на службену тајну у погледу свих података које пружају јединице обухваћене истраживањем, а које се односе на личне, породичне, имовинске и економске околности. Подаци прикупљени у истраживању  могу се користити искључиво у статистичке сврхе и дистрибуирати у облику агрегата.
 
Лични и други подаци који се прикупљају истраживањем ће се сматрати званичном статистиком и стога ће бити повјерљиви и подложни одредбама посебне заштите.
Заштита података предвиђена и Европским законодавством, Уредбом 1166/2008 
07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Што се тиче заштите коначних излазних табела, појединачна ћелија у табели је заштићена ако садржи мање од "3" извештајне јединица.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Објављивање података за СПГ 2018 није најављено у календару публиковања.

08.2. Приступ календару публиковања

Није применљиво

08.3. Приступ корисника

Није применљиво


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Први резлтати објављени су у априлу 2019. године

Кначни подаци доступни су од 1. јула 2019. године


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

За сада нису планирана саопштења

10.2. Публикације
Коначни подаци доступни су у дисеминационој бази података http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB
 
На основу анализе података СПГ 2018, планира се објављивање 7 студија (посебних публикација). Као аутори ових публикација ангажовани су стручњаци из различитих области пољопривреде. Публикације ће бити промовисане у крајем септембра 2019. године и објављене на сајту РЗС.
10.3. Он-лајн база података

Дисеминациона база података нализ се на званичном сајту РЗС. Линк за базу:  http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB

10.4. Приступ микроподацима
Микроподаци се не се не објављују.
 
Микроподаци су доступни у складу са посебним условима за истраживачке сврхе у складу са системом правила и процедура везаним за дисеминацију статистички заштићених микроподатака у складу са Законом о званичним статистикама. У том случају, писмени захтев истраживачког тела мора садржати сврху за коју ће се подаци користити и у том случају могу се добити микроподаци без идентификације.
10.5. Остало

Није применљиво

10.6. Документација о методологији

Методолошко упутство може се преузети преко линка:  http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/en/?page_id=294

10.7. Документација о квалитету
Докумет Политика квалитета РЗС-а доступна је на линку: http://www.stat.gov.rs/media/2334/quality-policy.pdf
 
Национални методолошки извештај послат је у Еуростат преко  National Reference Metadata in ESS Standard for Quality Reports Structure (ESQRS) .

11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

За обраду података користи се ИСТ (Интегрисани систем обраде података) апликација. Процеси су ефикасни, поновљиви и обезбеђују увид у измене чувајући копије. Пошто је апликација развијена у РЗС-у, могуће ју је надоградити и задовољити специфичне потребе статистичара током процеса уређивања података.

11.2. Процена квалитета

Квалитет података је изражен репрезентативношћу узорка и нивоима прецизности за главне карактеристике наведеним у члану 5 ЕУ Уредбе 1166/2008


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника
Приликом израде упитника, о националним потребама се консултовани су  глави корисници података статистике пољопривреде, углавном представницима МПШВ.
 
Подаци о одређеним категорије стоке и врстама усева су прикупљани на детаљнијем нивоу него што захтева ЕУ Уредба и Приручник о спровођењу структурних истраживања  како би се обезбедиле основе за валидацију других годишњих статистичких истраживања.
 
Такође у упитник садржи и идентификациони број административног регистра за субвеннције из МПШВ који служи за ажурирање СРПГ административним изворима.
12.2. Задовољство корисника

Опште истраживање о задовољству корисника се спроводи сваке две године и резултати су доступни на вебсајту РЗС. Не постоји посебно истраживање у вези задовољства корисника података у области структуре пољопривредних газдинстава.

 

12.3. Комплетност

Прикупљени подаци су у складу са Уредбом 1166/2008.

Листа карактеристика које се не прикупљају због њиховог непостајања у Србији или малог значаја се налази у прилогу. 


 Анекси :
 Листа карактеристика са статусом у случају неприкупљања

13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Главни извори грешака су узорачке грешке, неузорачке грешке (грешке обухвата и одступања од стандардних дефиниција), грешке услед не-одговора, грешке у мерењу и грешке у обради.

13.2. Узорачка грешка

За израчунавање оцена и стандардних грешака коришћен је шведски софтвер ETOS.

Коефицјенти варијације за главне карактеристике, налазе се у анексу.


 Анекси :
 Коефицијенти варијације главних карактеристика
13.3. Неузорачка грешка
1. Грешке необухвата
Претпоставка је да нема много нових газдинстава, јер је тенденција да се постојећа газдинства консолидују. У том смислу, вероватноћа недовољне покривености је веома ниска.

  

2. Грешке прекомерног обухвата
 Оквир за узорак је дефинисан из ажурираног СРПГ-а (стање март 2018), а све јединице које се нису квалификовале, и угашена газдинства. Јединице које су одговориле, а које нису пољопривредна газдинства према дефиницији ЕУ, третирају се као неприхватљиве јединице, а коначни пондери су прилагођени за обухвату
2.1 Дупликати 
 Није постојало дуплих газдинстава у СПГ 2018

 

3. Грешке услед погрешне класификације
Грешке услед погрешне класификације у подацима СПГ 2018 односи се на типологију (тип производње пољопривредних газдинстава) који је представљао један од критеријума за стратификацију узорка.. Према одговорима у истраживању, неке јединице су припале другачијим  групама типа производње него приликом избора узорка. Разлог томе је чињеница да се за неке јединице подаци нису ажурирали од  Поиса 2012, јер нису изабране у узорак за годишња истраживања у статистици пољопривреде од 2013. године. 

 

 

 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост
Први резултати за ФСС 2018 објављени су 18.4.2019. (6,5 месеци након референтног дана).
 
Завршни резултати ФСС-а 2018. почетком јула 2019. године (9 месеци након референтног дана).
 
Подаци су послати Еуростату у ЕУРОФАРМ формату.
14.2. Поштовање рокова

Резултати су доступни према плану истраживања, укључујући посебне публикације које се баве анализом предмета од посебног националног интереса, на основу резултата СПГ 2018. године.

Специјалне публикације ће бити доступне у септембру 2019. године.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Физички праг за испуњавање критеријума за газдинство, прилагођен је националним условима. 

Цела популација покривена истраживањем, послата је Еуростату у ЕУРОФАРМ формату.

Примењени стандарди,  дефиниције и концепти су у сладу са ЕУ уредбом и дефиницијама у приручнику за спровођење структурних истраживања. 

 

15.2. Временска упоредивост

Није било измена дефиниција у односу на Попис пољопривреде 2012.

Кретање главних карактеристика у поређењу са предходним структурним истраживањем
Main characteristic СПГ2018 ПП2012 Разлика у % Коментари
Број газдинстава

564541

631552 

89.39 

У србији и даље доминирају мала газдинства, мада се примећује тенденција благог укрупњавања газдинстава. 

 Број газдинстава у односу на ПП2012 је опао, док је укупно коришћено пољопривредно земљиште у благом порасу у односу на ПП2012. 

Претпоставка је да најмања газдинства из економских разлога престају да се баве пољопривредном производњом и да продају или дају у закуп своје пољопривредно земљиште, средњим и великим газдинствима. 

Просечна величина Коришћеног пољопривредног земљишта, повећала се са 5,4 ha колико је износила у ПП2012, на 6,2 ha у СПГ 2018. 

 

Коришћено пољопривредно земљиште (ha) 3475894 3437423 101.12  
Оранице (ha) 2571580 2513154 102.32  
Жита (ha)

1702829

1715562 99.26  
Индустријско биље (ha) 493570 

383881

128.57  
Крмно биље које се жање зелено (ha) 229753 184941 124.23  
Угари (ha) 9145 22036 41.50  
Ливаде и пашњаци (ha) 676724 713242 94.88  
Стални засади (ha) 205464 187300

109.70

 
УГ, (број) 1933840 2019889 95.74  
Говеда (број) 881152 908 102 97.03  
Овце (број) 1799814 1736440 103.65  
Козе (heads) 218397 231837 94.20  
Свиње (heads) 3266102 3407318 95.86  
Живина (heads) 23184,387 26711000 86.80  
Радна снага - чланови породичних газдинстава  ( лица) 1317330

1414564

93.13 

 
Радна снага - чланови породичних газдинстава (ГРЈ) 591770 303782 194.80  
Стално запослени на пољопривредним газдинствима  (лица) 19610 28064 69.88  
Стално запослени на пољопривредним газдинствима (ГРЈ) 17347 24515 70.76   

 

15.3. Кохерентност - између области

Резултати СПГ 2018 су проверавани и извршено је њихово поређење са расположивим административним изворима.

Поређење је такође извршено и са подацима редовних годишњих статистичких истраживања у области пољопривреде: Анкета о засејаним површинама у пролећној сетви  у области биљне производње из 2018 и децембарска анкета о броју стоке из 2017. године. Приликом поређења података, узето је у обзир  различито време посматрања.

15.4. Кохерентност - интерна

Подаци су козистентни интерно.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Сва истраживања у статистици пољопривреде се организују и спроводе  одељењу статистике пољопривреде и постоји оптимална координација истраживања како би се избегла ситуација да нека газдинства морају одговорити на више упитника истом врстом питања, тако да децембарска анкета о сточарству у 2018. години није спроведено, већ су резултати ове анкете процењени на основу резултата СПГ 2018.

Осим тога, у СПГ 2018, органска производња преузета из административних извора, па испитаници нису морали да попуне тај сет питања.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Ревизија података за сада није планирана. Општа политика ревизије доступна је на линку: http://www.stat.gov.rs/en-US/o-nama/dokumenti/politike/politike

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизија података до сада није планирана. Први резултати су објављени у априлу 2019. године. Коначни подаци доступни су од јула 2019. године.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци СПГ 2018 су прикупљени спровођењем анкете засноване на стратификованом простом  случајном узорку, комбинованом са административним извором података.

Оквир за узорак је изведен из СРПГ који је садржао је сва пољопривредна газдинства (стање марта 2018. године). Оквир је садржао око 2000 правних лица, 455 предузетника и око 624 000 породичних пољопривредних газдинстава. СПГ је успостављен 2013. године, након пописа пољопривреде 2012. Од 2014. године, СРПГ се ажурира коришћењем података из Регистра пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, регистра говеда, података из Статистичког пословног регистра и података статистичких истраживања. Завод за статистику добија податке из Регистра пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде крајем маја, али је СРПГ ажуриран тим подацима у фебруару наредне године, након спровођења свих истраживања у пољопривреди у текућој години. 

Стратификација узорке  је извршена укрштањем правног статуса, типолошких класа, НУТС3 нивоа по локацији пољопривредног газдинства, НУТС2 нивоу према локацији пољопривредног газдинства и пописном индикатору.
ндикатор пописа:
 
Један део оквира је одабран као пописне јединице  помоћу Хидироглоу[1]  алгоритма. Услов за све јединице је дефинисан на нивоу НУТС2 како би се постигао одређени ниво прецизности за варијабле наведене у Уредби 1166/2008.
 
 Пописном стратуму припала су сва правна лица и предузетници.  
 
[1] Хидироглоу алгоритам, заснован на информацијама о помоћној варијабли (у корелацији са студијском варијаблом), одредио је оптималну граничну вредност за јединице "узми све" које минимизирају величину узорка за дату прецизност за процену укупног на датом нивоу.
 
Употреба административних података
 
Географски положај газдинства преузет је од стране РЗС из доступне графичке базе пописних кругова. За податке о органској производњи коришћена је административна база података за органске произвођаче.
 
Регистар органских произвођача се ажурира када газдинство посети контрола или организација која издаје сертификат о органској производњи, или о преаску на органску производњи.
Законом је обезбеђено право приступа административним подацима који су у поседу министарстава и осталих институција.
 
Сви органски произвођачи морају да се региструју у регистру субвенција МПШВ и имају исти идентификациони број у регистру органских произвођача. Сва пољопривредна газдинства у СРПГ имају овај административни идетификациони број поред статистичког идентификационог броја који се користи за усклађивање истих јединица у свим регистрима. Упитник за попис пољопривреде у 2012. години, као и упитник за СПГ 2018 садрже питање које се односи на ову информацију, која се користи за сврхе повезивања извјештајних јединица, 
 

 

18.2. Динамика прикупљања података

Како је утврђено Уредбом (ЕЗ) 1166/2008, подаци о структури пољопривредних газдинстава на узорку, прикупљају се у трогодишњој периодици.

18.3. Прикупљање података
1. Метод прикупљања података

За породична газдинства и предузетнике, интервју на терену уз помоћ CAPI метода уноса података је коришћен, за газдинства правних лица коришћен је CAWI метод уноса података од стране испитаника.

 

2. Унос података

Унос података од стране анкетара одвијао се на лап топ рачунару преко апликације за унос. Подаци су уношени без интернет конекције, у локалну базу на лап топ рачунару, а када интернет конекција постане доступна, слати су у централну базу РЗС.

3. Одговор и неодговор
1 Број газдинстава у оквиру + евентуално новонастала газдинства 626 865
2

Број газдинстава у узорку + евентуална новонастала газдинства

121 080
3 Број квалификованих газдинстава (која су дала одговор)

9 753

3.1

Број газдинстава која су одговорила али се не баве пољопривредном производњом

3 211
4

Број газдинстава неодређеног статуса

2 989
5

Број газдинстава који се квалификује

108 338 
5.1

Број газдинстава који се квалификује са неодговором

1764
5.2 Број газдинстава који се квалификује са одговором 106 574
6

Број газдинстава у бази (за које постоје попуњени цели упитници) 

98 386 

 

5. Упитник у анексу

Упитник коришћен у СПГ је јединствен за све правне форме.

За потребе разумевања Упитника од стране националних мањина, Упитник је преведен на Албански и Мађарски језик.

 


 Анекси :
 Упитник за СПГ
18.4. Валидација података
Начин прикупљања података омогућио је контролу података приликом њиховог уноса. Процес валидације података је почео на терену. У апликацију за унос уграђено је око 270 правила логичке контроле података и око 20 порука упозорења. Што се тиче фондова правних лица, њима је омогућен приступ веб упитнику са истим контролама уграђеним у упитник.
 
Након завршетка теренског рада и пријема података у јединствену базу података, настављена је контрола контингента и логичка контрола материјала. Током тог процеса, додатна логичка правила контроле су примењена на материјал и то је показало да је 37.938 слогова садржало  са једну лили више грешака. Да би се исправиле све недоследности и припремила база података за оцењивање популације и одређивање постратификације и евентуалног израчунавања нових пондера, извршене су додатне провере и валидација података:
 
- Провера комплетности података
 
- Проверавање испуњености критеријума за пољопривредно газдинство
 
- Утврђивање броја газдинстава у проверавањем постојања појединих јединица у другим статистичким и административним изворима
 
- Провера конзистентности података и проналажење аутлајера
 
- Појединачне корекције података: за нетачне екстремне вредности (где постоји одређена грешка)
 
- Логичка импутација: импутирана вредност се израчунава из односа вредности других варијабли
 
- Импутирана вредност се узима из друге јединице (донатора). Донатори се бирају као сличне јединице примаоцу у односу на (једну или више) подударних варијабли
 
- Просечан однос - импутирана вредност се израчунава као однос укупних вредости варијабли и помоћне варијабле, помножена са вредношћу помоћне варијабле примаоца
 
- валидација података са административним изворима (регистар Министарства пољопривреде од 2018. године) или са статистичким подацима (годишња статистичка истраживања)
 
- Поређење односа одређених варијабли добијених у СПГ 2018 и ПП 2012, као што су вредност стандардног аутпута по газдинству, ГРЈ по газдинству, или ГРЈ по хектару коришћеног пољопривредног земљишта, УГ и друго.
 
Поређење података из ПП2012 и СПГ 2018. 
 
Превођење (трансформација) података за потребе ЕУРОФАРМ базе је извршено Правила валидације Еуростат-а и подаци су прослеђени Еуростату.
18.5. Компилација података
Methodology for determination of weights (extrapolation factors)
1. Израчунавање пондера
Стратификација узорка  је извршена укрштањем  правног статуса, типолошких класа, НТСЈ3 нивоа према локацији пољопривредног газдинства, за НТСЈ2 нивоа по локацији пољопривредног газдинства и пописних јединица (стратуми који су у потпуности обухваћени). Из сваког стратума изабран је прост случајни узорак. Пондери су су добијени на стандардни начин за прост стратификован случајни узорак.
2.Прилагођавање пондера
Пондери су прерачунати су на основу одговора/неодговора газдинстава.. За обрачун, јединице које су одговориле и јединице које су изјавиле да се више  не баве пољопривредном производњом (неактивне у овом тренутку) биле су третиране као одговор. Подаци из анкете упоређени су са подацима из Регистра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а за оне јединице које су одговориле да не баве пољопривредном производњом а  и за њих постоје подаци у Регистру, одговор у анкети је коригован у "одбијена сарадња"  (уместо неактивно газдинство).

 

18.6. Прилагођавање података

Није примењиво


19. НапоменеВрх