Малолетни учиниоци кривичних дела


Метаподаци
Периодика: Трогодишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС).

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за правосудну и родну статистику.

01.3. Име и презиме контакт особе

Весна Зајц и Драгана Николић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за правосудну и родну статистику

Статистичар методолог

01.5. Адреса контакт особе

РЗС, Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

vesna.zajc@stat.gov.rs;

dragana.nikolic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 локал 298


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
15/09/2022
02.2. Последње постављени метаподаци
16/12/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
16/12/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Малолетничка деликвенција је у кривичноправном смислу речи посебан облик криминалног понашања које се односи на малолетнике. Малолетници су лица одређеног старосног доба, које варира од једне до друге земље, што је детерминисано социјалним, културним, психолошким, традиционалним, биолошким, климатским и другим условима појединих земаља. За европске земље карактеристично је да се доња граница креће од 13 до 14, а горња од 17 до 18 година. Малолетничка делинквенција представља у суштини исту област понашања као и криминалитет пунолетних лица, па се и сматра делом криминалитета уопште, али пошто је врши популација са посебним својствима–социјалним, психолошким, биолошким, овај облик криминалитета испољава посебне облике, па се структурално приказује као посебан облик инкриминисаног понашања. Циљ овог истраживања је прикупљање података о пријављеним малолетним учиниоцима кривичних дела као и  података о оптуженим (поднет предлог већу за малолетнике за изрицање казне, односно васпитне мере) и осуђеним (изречена санкција–малолетнички затвор или васпитна мера) малолетним учиниоцима кривичних дела. Подаци прикупљени у овим истраживањима пружају обавештења о учиниоцу, о кривичном делу, о процесним фазама кроз податке о окончању поступка, о врсти одлуке, о породичним приликама и о трајању поступка, изреченим санкцијама, о оштећеним (жртвама) и трајању поступка.

03.2. Класификације

Класификација кривичних дела.

03.3. Обухват сектора

Статистичким истраживањем обухватају се сви пријављени малолетни учиниоци кривичних дела према којима је поступак по кривичној пријави и припремни поступак завршен као и подаци о оптуженим (поднет предлог већу за малолетнике за изрицање казне, односно васпитне мере) и осуђеним (изречена санкција – малолетнички затвор или васпитна мера) малолетним учиниоцима кривичних дела. Истраживањем је обухваћено кривично законодавство, при чему се подразумевају све кривично-правне одредбе садржане у законима. Исто тако, обухваћен је поступак свих надлежних виших јавних тужилаштва. Кривични поступак према малолетнику покреће се за сва кривична дела само по захтеву јавног тужиоца за малолетнике. Исто тако, обухваћен је поступак свих надлежних виших судова. 

Јединица посматрања је малолетни учинилац кривичног дела (малолетник), било као извршилац, било као саизвршилац, било као подстрекач, било као помагач. Као малолетни учиниоци кривичних дела сматрају се лица која су у време извршења кривичног дела имала навршених 14 година живота, а нису навршила 18 година, према којима је поднет предлог за изрицање казне–мере, кривични поступак пред већем за малолетнике обустављен, изречена мера безбедности без изрицања казне или према којима су изречене санкције.

Млађи малолетник је лице које је у време извршења кривичног дела навршило четрнаест, а није навршило шеснаест година. Млађем малолетнику могу се изрећи само васпитне мере.

Старији малолетнк је лице које је у време извршења кривичног дела навршило шеснаест, а није навршило осамнаест година. Старијем малолетнику могу се изрећи васпитне мере, а изузетно може се изрећи и казна малолетничког затвора.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Кривично дело је оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено. Нема кривичног дела уколико је искључена противправност или кривица, иако постоје сва обележја кривичног дела одређена законом (члан 14. Кривичног законика Републике Србије). Припремни поступак се покреће на захтев јавног тужиоца за малолетнике и његов циљ је да се утврде чињенице које се односе на кривично дело, године и зрелост малолетника, прилике у којима живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања. Овај поступак се води у суду. Ради утврђивања свих околности, саслушаће се малолетник, родитељи малолетника, његов усвојилац или старалац, а обавезно се мора прибавити мишљење органа старатељства. Пошто испита све околности које се односе на кривично дело и личност малолетника, судија доставља списе надлежном јавном тужиоцу. Јавни тужилац за малолетнике може ( у року од 8 дана) захтевати да се припремни поступак допуни или да већу за малолетнике поднесе предлог за изрицање кривичне санкције. Јавни тужилац за малолетнике током припремног поступка, или по његовом окончању, може поднети и предлог за обустављање поступка. Обустављање поступка је могуће само уколико је реч о кривичним делима за које је предвиђена казна затвора до пет година или новчана казна.

Као „пријављено малолетно лице“ сматра се малолетник према коме поступак по кривичној пријави није покренут (пријава одбачена), према коме је припремни поступак обустављен или је поднет предлог већу за малолетнике за изрицање казне или васпитне мере. Ако је више лица учествовало у извршењу једног кривичног дела, сваки учесник се сматра јединицом посматрања, те се дело евидентира као обележје сваког учиниоца – саучесника, а одговором на посебно питање у обрасцу утврђује се да ли се ради о саучесништву или не. Ако је малолетно лице учинило више кривичних дела у стицају, као обележје учиниоца прати се само најтеже кривично дело, док се остала дела сумарно приказују.

Под појмом „врста одлуке“ подразумева се одлука јавног тужилаштва. Подаци о личним својствима малолетног учиниоца кривичног дела односе се на лична обележја која је малолетник имао у време извршења кривичног дела. Подаци о кривичном делу: назив дела, члан, став, тачка и веза с другим кривичним делима примењеног кривичног закона прикупљају се на основу одлуке јавног тужилаштва и детаљно се обрађују. Називи виших јавних тужилаштава дати су према Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Веће за малолетнике чине један судија за малолетнике и двоје судија поротника. Када прими предлог јавног тужиоца за малолетнике за изрицање кривичне санкције, судија за малолетнике заказује седницу већа или главни претрес. Казна малолетничког затвора и заводске мере могу се изрећи само по одржаном главном претресу. Седници већа и главном претресу присуствују малолетник, његови родитељи, усвојилац, односно старалац, јавни тужилац за малолетнике, бранилац и представник органа старатељства. По завршетку поступка, веће за малолетнике решењем обуставља поступак или изриче кривичну санкцију. Веће доноси решење када изриче васпитну меру малолетнику а пресуду када се малолетнику изриче казна малолетничког затвора.

Под појмом „оптужено малолетно лице“ подразумева се малолетник према коме је поднет предлог већу за малолетнике за изрицање казне, односно васпитне мере, те је поступак пред већем завршен одлуком којом је: обустављен поступак пред већем, изречена мера безбедности без изрицања санкције, или изречен малолетнички затвор или васпитна мера.

Као „осуђено малолетно лице“ сматра се малолетни учинилац кривичног дела према коме је изречена санкција – малолетнички затвор или васпитна мера. Ако је више лица учествовало у извршењу једног кривичног дела, сваки учесник се сматра јединицом посматрања, те се дело евидентира као обележје сваког учиниоца – саучесника, а одговором на посебно питање у обрасцу утврђује се да ли се ради о саучесништву или не. Ако је малолетно лице учинило више кривичних дела у стицају, као обележје учиниоца прати се само најтеже кривично дело, док се остала дела сумарно приказују.

Подаци о личним својствима малолетног учиниоца кривичног дела односе се на лична обележја која је малолетник имао у време извршења кривичног дела. Подаци о кривичном делу: назив дела, члан, став, тачка и веза с другим кривичним делима примењеног кривичног закона прикупљају се на основу одлуке/решења или пресуде суда и детаљно се обрађују. Малолетницима се за учињена кривична дела могу се изрећи кривичне санкције: васпитне мере и казна малолетничког затвора. Млађим малолетницима могу се изрећи само васпитне мере. Васпитне мере су:

• мере упозорења и усмеравања,

• мере појачаног надзора,

• заводске мере.

 

Казна малолетничког затвора изриче се само старијем малолетнику који је учинио кривично дело за које је законом прописана казна затвора тежа од пет година, и ако због високог степена кривице, природе и тежине кривичног дела не би било оправдано изрећи васпитну меру.

Малолетнички затвор не може бити краћи од шест месеци ни дужи од пет година, а изриче се на пуне године и месеце. За кривично дело за које је прописана казна затвора од двадесет година, или тежа казна, или у случају стицаја најмање два кривична дела за које је прописана казна затвора тежа од десет година, малолетнички затвор се може изрећи у трајању од десет година.  

03.5. Статистичка јединица

Циљ овог истраживања је прикупљање података о пријављеним малолетним учиниоцима кривичних дела као и података о оптуженим (поднет предлог већу за малолетнике за изрицање казне, односно васпитне мере) и осуђеним (изречена санкција – малолетнички затвор или васпитна мера) малолетним учиниоцима кривичних дела. Подаци прикупљени у овим истраживањима пружају обавештења о учиниоцу, о кривичном делу, о процесним фазама кроз податке о окончању поступка, о врсти одлуке, о породичним приликама и о трајању поступка,  изреченим санкцијама, о оштећеним (жртвама) и трајању поступка.

Јединица посматрања је малолетни учинилац кривичног дела (малолетник), било као извршилац, било као саизвршилац, било као подстрекач, било као помагач.

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација су малолетни учиниоци кривичног дела (малолетници), који су у време извршења кривичног дела имали навршених 14 година живота, а нису навршили 18 година и који су у извршењу кривичног дела учествовали као извршиоци,  саизвршиоци, као подстрекачи или помагачи. 

03.7. Референтно подручје

Подаци се објављују на нивоу Републике Србије (укупно),на нивоу региона, Север Србије (који обухвата Београдски регион и Регион Војводине ) и региона Југ Србије (који обухвата  Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије).

Поједини подаци се објављују на нивоу надлежног вишег јавног тужилаштва и надлежног вишег суда.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци су доступни на сајту РЗС-а од 2004.године, док се подаци за претходне године могу пронаћи у Библиотеци Републичког завода за статистику.

03.9. Базни период

Није примењиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број малолетних лица.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи на основу Закона о званичној статистици „Службени гласник РС“, бр. 104/09, 24/11, и Уредбом о утврђивању појединих статистичких истраживања за сваку годину, као и по Програму званичне статистике Републике Србије, који се односи на петогодишњи период спровођења истраживања.

06.2. Заједничко коришћење података

У оквиру Статистике европске уније/Евростата дефинисана је тема „Криминал и кривично правосуђе“, а с тим у вези и  прикупљање података за заједнички Упитник Евростата и UNODC.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости.

Домаће законодавство: Закон о званичној статистици

Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику .

Подаци добијени од извештајних јединица представљају службену тајну и могу се користити искључиво у статистичке сврхе.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости. Погледати Закон о званичној статистици.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања се поставља на званични сајт РЗС-а крајем године за наредну годину.

 • Први резултати истраживања објављују се у Саопштењу, а рок за објаву је средином jула.
 • Подаци у Билтену се објављују крајем децембра. 
08.2. Приступ календару публиковања

Календар ппубликовања доступан је на званичном сајту РЗС-а.

08.3. Приступ корисника

На званичном сајту РЗС, корисници могу преузети статистичке податке о малолетним лицима, односно на линку: Правосуђе


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Динамика дисеминације је једногодишња. Први резултати истраживања објављују се у краћој форми-Саопштењу, и рок за њихову објаву је средином jула, док су детаљнији подаци  приказани у Билтену и објављују се крајем децембра.  


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Не примењује се.

10.2. Публикације

Подаци се објављују у редовним публикацијама као што су: Саопштење, Билтен, Статистички годишњак, Статистички календар као и у осталим пригодним публикацијама.  

Саопштења су скраћена форма у којој су претстављени подаци о малолетним учиниоцима кривичних дела, док у Билтенима има много више података о малолетним учиниоцима.

10.3. Он-лајн база података

На сајту РЗС-а су доступне он-лајн базе података најпре на претрага дисеминационе базе и на линку Малолетни учиниоци кривичних дела   

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни.

10.5. Остало
 • Статистички годишњак Републике Србије
 • Статистички календар
 • Oстале пригодне публикације..  
10.6. Документација о методологији

Скраћена методологија о истраживању се може пронаћи на линковима: 

 Почетна/Области/Правосуђе

 Почетна>Истраживања>Методолошки материали и документација

10.7. Документација о квалитету

Није примењиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом

11.2. Процена квалитета

Подаци о пријављеном малолетном лицу против кога је завршен поступак по кривичној пријави засновани су на поузданим подацима из одговарајућих административних извора надлежних виших јавних тужилаштава. 

Подаци  о оптуженим (поднет предлог већу за малолетнике за изрицање казне, односно васпитне мере) и осуђеним (изречена санкција – малолетнички затвор или васпитна мера) малолетним учиниоцима кривичних дела засновани су на поузданим подацима из одговарајућих административних извора надлежних виших судова. 

Степен тачности је висок. Пре објављивања резултата, врши се логичка контрола квалитета података.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Поред података који се објављују у редовним публикацијама РЗС-а, раде се и посебне обраде на захтев корисника.

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника се мери на основу обима преузимања података са званичног веб сајта РЗС-а, као и путем Истраживања о задовољству корисника. Резултати тог истраживања доступни су на веб страници РЗС-а.

12.3. Комплетност

Статистичким истраживањем обухватају се сви пријављени малолетни учиниоци кривичних дела према којима је поступак по кривичној пријави и припремни поступак завршен као и сви оптужени и осуђени малолетни учиниоци кривичних дела према којима је правноснажно завршен кривични поступак пред већем. Истраживањем је обухваћено кривично законодавство, при чему се подразумевају све кривично-правне одредбе садржане у законима. Исто тако, обухваћен је поступак свих надлежних виших јавних тужилаштва и поступак свих надлежних виших судова. Кривични поступак према малолетнику покреће се за сва кривична дела само по захтеву јавног тужиоца за малолетнике.

 

13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Истраживање се спроводи на основу података из административних извора, што обезбеђује висок ниво обухвата и квалитета података.

13.2. Узорачка грешка

Не примењиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није примењиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Национални ниво: 6 месеци  за процес израде, обраде и објављивања података.

За Евростат : 1 месец за доставу свих таржених података (путем UNCTS упитника). 

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци се објављују у складу са календaром објављивања.

 

15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Подаци о криминалитету малолетних лица под називом „Пријаве“ добијени су на основу статистичког истраживања спроведеног путем обрасца СК-3 и објављују се на нивоу Републике Србије, и на нивоу региона. Поједини подаци приказују се на нивоу вишег јавног тужилаштва. 

Подаци о криминалитету малолетних лица под називом „Оптужења и осуде“ добијени су на основу статистичког истраживања спроведеног путем обрасца СК-4 и објављују се на нивоу Републике Србије, и на нивоу региона. Поједини подаци приказују се на нивоу вишег суда.

15.2. Временска упоредивост

Нема времноског ограничења у упоредивости статистичких података.

15.3. Кохерентност - између области

Није доступно.

15.4. Кохерентност - интерна

Није доступно.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност
 • Трошкови РЗС су рад на методологији, штамапа и дистрибуција образаца, обрада података и дисеминација.
 • Трошкови извештајних јединица: попуњавање и дистрибуција образаца.
 •  

17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Oсновни принципи и стандарди за спровођење ревизија објављених статистичких података дефинисани су у документу „Општа политика ревизије“ РЗС-а.

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизије у овом истраживању се раде у скаду са изменама у Кривичном законику и потребама корисника. Раније публиковани подаци се не могу мењати.

 

18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Истраживање се заснива на административним подацима.

18.2. Динамика прикупљања података

Периодика истраживања је годишња, с тим да се подаци прикупљају месечно. Метод прикупљања података је извештајни и за прву фазу поступка код виших јавних тужилаштава, као извештајних јединица, спроводи се путем образаца СК-3.

За другу фазу поступка код виших судова као извештајних јединица, спроводи се путем образаца СК-4. Попуњавање образаца врши се у моменту окончања поступка. Основни извори из којих се преузимају подаци су правноснажне пресуде – решења суда.

18.3. Прикупљање података

У РЗС-у се прописује комплетна методологија за спровођење истраживања, врши се израда и ажурирање неопходних методолошких инструмената (образац, упутство за попуњавање). Они се достављају извештајним јединицама надлежним вишим јавним тужилаштвима и надлежним вишим судовима. Поред тога РЗС обавља и контролу обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих. Завршна фаза је објављивање резултата истраживања. У РЗС-у, у децембру се припремају и штампају обрасци СК-3 и СК-4, за све извештајне јединице на територији Србије за наредну годину. Крајем децембра и почетком јануара обавља се дистрибуција образаца извештајним јединицама. Рок за достављање података за претходну годину за АП Војводину је до 1.априла текуће године.У реализацији овог истраживања учествују запослени у Групи за правосудну и родну статистику РЗС, као и запослени у 5 подручних одељења на територији АП Војводине Републичког завода за статистику.

Образац СК-3 Упитник о малолетнику, према коме је поступак по кривичној пријави и припремни поступак завршен, а садржи податке о:

 • малолетном лицу:  пол, датум рођења, општина становања, радни статус, национална припадност, држављанство, школска спрема, саучесништво, притвор и мере у току припремног поступка;
 • кривичном делу: законски назив кривичног дела, примењени закон, да ли је кривичним делом оштећена имовина, покушај, година извршења дела, општина извршења дела, стицај, број дела у стицају;
 •  поступку: ко је поднео пријаву и како, врста одлуке и разлози;
 •  породичним приликама;
 • о трајању поступка: датум подношења пријаве, датум покретања припремног поступка и датум доношења одлуке

Образац СК-4 Упитник о малолетнику, према коме је правноснажно завршен кривични поступак пред већем за малолетнике, и садржи податке:

• о малолетном лицу: пол, датум рођења, општина становања, радни статус, национална припадност, држављанство, школска спрема, саучесништво, притвор и мере у току припремног поступка;

• о кривичном делу: законски назив кривичног дела, примењени закон, да ли је кривичним делом оштећена имовина, покушај, година извршења дела, општина извршења дела, стицај, број дела у стицају;

• о поступку: ко је поднео пријаву и како, врста одлуке и разлози;

• о изреченим санкцијама;

• о породичним приликама;

• о оштећеним (жртвама);

• о трајању поступка: датум подношења пријаве, датум покретања припремног поступка и датум доношења одлуке

18.4. Валидација података

РЗС врши и контролу обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих.

18.5. Компилација података

Не примењује се.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

-