Учиниоци привредних преступа


Метаподаци
Периодика: Трогодишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за правосудну и родну статистику

01.3. Име и презиме контакт особе

Весна Зајц и Драгана Николић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за правосудну и родну статистику

Статистичар методолог

01.5. Адреса контакт особе

РЗС, Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

vesna.zajc@stat.gov.rs;

dragana.nikolic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 локал 298

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
26/09/2022
02.2. Последње постављени метаподаци
16/12/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
13/12/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци о одговорним и правним лицима – учиниоцима привредних преступа, добијени су на основу редовних, годишњих статистичких истраживања која се спроводе путем следећих образаца: „Упитник за одговорно лице против кога је завршен претходни поступак за привредни преступ“ (СП-1), „Упитник за правно лице против кога је завршен претходни поступак за привредни преступ“ (СП-3), „Упитник за одговорно лице против кога је правноснажно завршен поступак за привредни преступ“ (СП-2) и „Упитник за правно лице против кога је правноснажно завршен поступак за привредни преступ“ (СП-4).

Обрасце СП-1 и СП-3 попуњавају надлежна јавна тужилаштва онда када јавни тужилац или заменик у спису предмета констатује да је поступак коначно завршен одлуком којом је или одбачена пријава за привредни преступ или је поднет оптужни предлог. Подаци су приказани у деловима „Пријаве за привредни преступ“, посебно за одговорна и правна лица – учиниоце привредних преступа.

Подаци прикупљени на основу образаца СП-2 и СП-4 приказани су у делу  „Оптужења“ и „Осуде“, посебно за одговорна и правна лица. Ове статистичке обрасце попуњавају надлежни привредни судови после констатовања правноснажности одлуке од стране судије – председника већа којом је: или прекинут поступак, или обустављен поступак, или оптужни предлог одбачен, или оптужни предлог одбијен, или одговорно или правно лице ослобођено од оптужбе или проглашено одговорним.

Према прописаним упутствима, подаци о учиниоцима привредних преступа прикупљају се континуирано. Стаистички упитници попуњавају се у моменту правноснажног окончања поступка, сагласно законским одредбама, у надлежним јавним тужилаштвима / привредним  судовима.

03.2. Класификације

За ово истраживање се користи Јединствена класификација привредних преступа, коју је прописао РЗС. Подаци о привредним преступима приказани су према врсти привредног преступа. Класификацијом су обухваћени сви релевантни прописи који предвиђају кажњавање за привредне преступе.

03.3. Обухват сектора

Статистичким истраживањима о учиниоцима привредних преступа обухваћена су сва одговорна и правна лица против којих је поднета пријава за привредни преступ и окончан поступак за привредни преступ, како у надлежном јавном тужилаштву тако и у надлежном привредном суду. Према томе, статистичким истраживањима обухваћена је целокупна надлежност јавних тужилаштава / привредних судова у поступку решавања привредних преступа.

За одговорна и правна лица према којима је претходни поступак за привредни преступ завршен прикупљају се подаци о врсти привредног преступа, врсти одлуке – поднет оптужни предлог и одбачена пријава, о трајању поступка и подносиоцу пријаве за привредни преступ.

За учиниоце привредних преступа против којих је поступак за привредни преступ окончан на суду прикупљају се подаци о врсти привредног преступа, врсти одлуке суда, изреченим санкцијама, о саучесништву, ранијој осуди, о стицају, подносиоцу пријаве, занимању, делатности и о трајању поступка.

Истраживањима су обухваћени прописи, при чему се подразумевају све релевантне правне одредбе садржане у законима и уредбама донетим на основу закона, а који предвиђају кажњавање за привредни преступ. 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Према Закону о привредним преступима, привредним преступом сматра се друштвено штетна повреда прописа о привредном или финансијском пословању коју је учинило правно лице и одговорно лице у правном лицу, која је проузроковала или је могла проузроковати теже последице и која је прописом надлежног органа одређена као привредни преступ (члан 2, став 1 Закона о привредним преступима).

Под појмом одговорна лица – учиниоци привредних преступа, подразумевају се одговорна лица у правном лицу која су повредила правила о привредном и финансијском пословању, против којих је поступак по пријави за привредни преступ завршен, затим оптужена одговорна лица против којих је поступак за привредни преступ завршен и осуђена одговорна лица.

Правним лицем – учиниоцем привредног преступа сматра се правно лице које је повредило правила о привредном и финансијском пословању, против кога је поступак по пријави за привредни преступ завршен, затим оптужено и осуђено правно лице.

Сматра се да је пријављено лице оно одговорно, односно правно лице – учинилац привредног преступа против кога је поступак по пријави за привредни преступ завршен одлуком надлежног јавног тужилаштва којом је или одбачена пријава или је поднет оптужни предлог.

Сматра се да је оптужено лице оно одговорно, односно правно лице – учинилац привредног преступа против кога је поднет оптужни предлог надлежном суду, те је поступак завршен одлуком којом је: обустављен поступак, или оптужни предлог одбачен, или оптужни предлог одбијен, или учинилац ослобођен од оптужбе, или проглашен одговорним а ослобођен од казне, или проглашен одговорним уз изрицање санкције. За одговорна лица обухваћени су и случајеви прекида поступка.

Осуђено лице је одговорно, односно правно лице проглашено одговорним према коме су изречене санкције: новчана казна (безусловна или условна) и заштитне мере, као и лице проглашено одговорним а ослобођено од казне.

Као „осуђено лице“ подразумева се оно правно лице које је проглашено одговорним, према коме су изречене санкције: новчана казна (безусловна или условна) и заштитне мере, као и лице проглашено одговорним а ослобођено од казне. 

Ако је једно одговорно, односно правно лице учинило више привредних преступа у стицају, прикупљају се подаци само о најтежем привредном преступу, док се остали преступи у стицају сумарно обрађују као „број привредних преступа у стицају“.
Када је више одговорних, односно правних лица учествовало у извршењу једног привредног преступа, сваки  учесник се сматра јединицом посматрања, те се исти привредни преступ евидентира као обележје код сваког учесника – саучесника, с тим што се одговором на посебно питање утврђује да ли је реч о саучесништву.

Под појмом „врста одлуке“ подразумева се она одлука надлежног јавног тужилаштва односно суда којом је поступак правоснажно завршен.

03.5. Статистичка јединица

 

Циљ истраживања је прикупљање података о пријављеним, оптуженим и осуђеним одговорним односно правним лицима учиниоцима привредних преступа.

Јединица посматрања је одговорно лице у правном лицу, као и правно лице.   

 

 

03.6. Статистичка популација

 

Статистичка популација су:

-          одговорна лица – учиниоци привредних преступа, која су повредила правила о привредном и финансијском пословању, против којих је поступак по пријави за привредни преступ завршен, затим оптужена одговорна лица против којих је поступак за привредни преступ завршен и осуђена одговорна лица.

-          правна лица – учиниоци привредних преступа која су повредила правила о привредном и финансијском пословању, против кога је поступак по пријави за привредни преступ завршен, затим оптужена и осуђена правна лица. 

 

03.7. Референтно подручје

Подаци се објављују на нивоу Републике Србије и на нивоу региона Поједини подаци приказују се на нивоу привредних судова.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци су доступни на сајту РЗС-а од 2004.године, док се подаци за претходне године могу пронаћи у Библиотеци Републичког завода за статистику.

03.9. Базни период

Није примењиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број пријављених, оптужених и осуђених одговорних лица и правних лица .


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.

 

06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи на основу Закона о званичној статистици „Службени гласник РС“, бр. 104/09, 24/11, и Уредбом о утврђивању појединих статистичких истраживања за сваку годину, као и по Програму званичне статистике Републике Србије, који се односи на петогодишњи период спровођења истраживања.

06.2. Заједничко коришћење података

Не постоје међународне препоруке за ова истраживања. 


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости.

Домаће законодавство: Закон о званичној статистици

Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику .

Подаци добијени од извештајних јединица представљају службену тајну и могу се користити искључиво у статистичке сврхе.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости. Погледати Закон о званичној статистици.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања се поставља на званични сајт РЗС-а крајем године за наредну годину.

Први резултати истраживања објављују се у Саопштењу, а рок за њихову објаву је крај  августа.

Подаци у Билтену објављују се крајем децембра. 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар публиковања доступан је на званичном сајту РЗС-а.

08.3. Приступ корисника

На званичном сајту РЗС, корисници могу преузети статистичке податке о правном лицу против кога је правоснажно завршен поступак за привредни преступ, односно на линку Учиниоци привредних преступа.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Динамика дисеминације је једногодишња. Први резултати истраживања објављују се у краћој форми-Саопштењу, а рок за њихову објаву је крај августа. Подаци у Билтену објављују се крајем децембра.

 

10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Не примењује се.

10.2. Публикације

Подаци се објављују у редовним публикацијама као што су: Саопштење, Билтен, Статистички годишњак, Статистички календар као и у осталим пригодним публикацијама.  

Саопштења су скраћена форма у којој су претстављени подаци о правним лицима, против којих је правоснажно завршен поступак за привредни преступ , док су у Билтенима приказани детаљнији подаци добијени по основу ових истраживања. 

10.3. Он-лајн база података

На сајту РЗС-а су доступне он-лајн базе података најпре на претрага дисеминационе базе и на линку Учиниоци привредних преступа.

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни.

10.5. Остало
  • Статистички годишњак Републике Србије
  • Статистички календар
  • Oстале пригодне публикације. 
10.6. Документација о методологији

Скраћена методологија о истраживању се може пронаћи на линковима: 

 Почетна/Области/Правосуђе

 Почетна>Истраживања>Методолошки материали и документација

10.7. Документација о квалитету

Није примењиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом

11.2. Процена квалитета

Подаци добијени од јавних тужилаштава о пријављеним учиниоцима привредних преступа против којих је завршен поступак по кривичној пријави, као и подаци добијени од првредних судова  засновани су на поузданим подацима из одговарајућих административних извора. Степен тачности је висок. Пре објављивања резултата, врши се логичка контрола квалитета података.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Поред података који се објављују у редовним публикацијама РЗС-а, раде се и посебне обраде на захтев корисника.

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника се мери на основу обима преузимања података са званичног веб сајта РЗС-а, као и путем Истраживања о задовољству корисника. Резултати тог истраживања доступни су на веб страници РЗС-а.

12.3. Комплетност

Статистичким истраживањима о учиниоцима привредних преступа обухваћена су сва одговорна и правна лица против којих је поднета пријава за привредни преступ и окончан поступак за привредни преступ, како у надлежном јавном тужилаштву тако и у надлежном привредном суду.

Према томе, статистичким истраживањима обухваћена је целокупна надлежност јавних тужилаштава и привредних судова у поступку решавања привредних преступа. Истраживањем су обухваћени прописи, при чему се подразумевају све релевантне правне одредбе садржане у законима и уредбама  донесеним на основу закона, који предвиђају кажњавање за привредни преступ.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Истраживање се спроводи на основу података из административних извора, што обезбеђује висок ниво обухвата и квалитета података.

13.2. Узорачка грешка

Није примењиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није примењиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Национални ниво:6 месеци за процес израде, обраде и објављивања.

За Евростат: не достављју се.

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци се објављују у складу са календaром објављивања.

 

15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Статистички подаци о учиниоцима привредних објављују се на нивоу Републике Србије и региона. Поједини подаци приказују се на нивоу основног  јавног тужилаштва / привредног суда.

15.2. Временска упоредивост

Нема времноског ограничења у упоредивости статистичких података.

15.3. Кохерентност - између области

Није доступно.

15.4. Кохерентност - интерна

Није доступно.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност
  • Трошкови РЗС су рад на методологији, штамапа и дистрибуција образаца, обрада података и дисеминација.
  • Трошкови извештајних јединица: попуњавање и дистрибуција образаца.

17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Oсновни принципи и стандарди за спровођење ревизија објављених статистичких података дефинисани су у документу „Општа политика ревизије“ РЗС-а.

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизије у овом истраживању се раде у скаду са изменама у Закону о привредним преступима и потребама корисника. Раније публиковани подаци се не могу мењати.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Истраживање се заснива на административним подацима.

18.2. Динамика прикупљања података

Периодика истраживања је годишња, с тим да се подаци прикупљају месечно. Метод прикупљања података је извештајни и за прву фазу поступка код јавних тужилаштава / приведних судова, као извештајних јединица, спроводи се путем образаца СП-1, СП-2, СП-3 и СП-4. Попуњавање образаца обавља се у моменту окончања поступка. Основни извори из којих се преузимају подаци су коначне одлуке  јавног тужилаштва / привредног суда.

18.3. Прикупљање података

У РЗС-у се прописује комплетна методологија за спровођење истраживања, врши се израда и ажурирање неопходних методолошких инструмената (образац, упутство за попуњавање), који се достављају извештајним јединицама (надлежним јавним тужилаштвима / привредним судовима). Поред тога, РЗС обавља и контролу обухвата и тачности података, шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих. Завршна фаза је објављивање резултата истраживања.

У РЗС-у се у децембру, припремју и штампају  образаци  СП-1/2/3/4, за све извештајне јединице на територији Србије за наредну годину. Крајем децембра и почетком јануара обавља се дистрибуција образаца извештајним јединицама. Рок за достављање података за претходну годину за АП Војводину је до априла текуће године. Први резултати истраживања објављују се у Саопштењу, а рок за њихову објаву је крај августа. Подаци у Билтену објављују се крајем децембра.

За ова истраживање направљен су  образаци:

  •  СП-1 Упитник за одговорно лице, против кога је завршен претходни поступак за привредни преступ
  •  СП-3 Упитник за правно лице против кога је завршен претходни поступак за привредни преступ
  •  СП-2 Упитник за одговорно лице против кога је правноснажно завршен поступак за привредни преступ
  •  СП-4 Упитник за правно лице против кога је правноснажно завршен поступак за привредни преступ

 

 

 

 

18.4. Валидација података

РЗС врши и контролу обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих.

18.5. Компилација података

Не примењује се

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

-