Истраживање о пунолетним лицима против којих је завршен поступак по кривичној пријави


Метаподаци
Периодика: Трогодишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за правосудну и родну статистику

01.3. Име и презиме контакт особе

Весна Зајц и Драгана Николић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за правосудну и родну статистику

Статистичар методолог

01.5. Адреса контакт особе

РЗС, Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

vesna.zajc@stat.gov.rs;

dragana.nikolic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381112412922 локал 298

 
01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
15/09/2022
02.2. Последње постављени метаподаци
16/12/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
30/11/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Циљ истраживања је прикупљање података о пријављеним учиниоцима кривичних дела, а који су важан инструмент за праћење криминалитета као друштвено негативне појаве. Криминалитет у смислу ових истраживања обухвата појаву од подношења пријаве за учињено кривично дело до правноснажног окончања поступка од стране надлежног органа. Подаци прикупљени у овом истраживању пружају обавештења о: учиниоцу, кривичном делу, процесним фазама, врсти одлуке, трајању притвора и трајању поступка.

Јединица посматрања је пунолетни учинилац кривичног дела. Под појмом "пунолетни учинилац кривичног дела" подразумева се учинилац кривичног дела који је у време извршења дела имао навршених 18 година живота а кривично дело је учинио као: извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

Статистичким истраживањем обухватају се сви учиниоци кривичних дела (укључујући и кривична дела извршена од непознатих учинилаца) против којих је поднета пријава надлежном јавном тужилаштву и према којима је вођен и окончан законом утврђени поступак. Истраживањем је обухваћено кривично законодавство, при чему се подразумевају све кривично-правне одредбе садржане у законима. Исто тако, обухваћен је поступак свих надлежних основних и виших јавних тужилаштава. Садржина овог истраживања опредељена је посебним карактеристикама за прву фазу поступка код јавних тужилаштава као извештајних јединица. 

Као "пријављено лице - познати учинилац" сматра се пунолетни учинилац кривичног дела против кога су поступак по кривичној пријави и предистражни поступак завршени одлуком којом је: одбачена кривична пријава, прекинута истрага, обустављена истрага или подигнута оптужница - оптужни предлог.

Као "пријављено лице - непознати учинилац" сматра се непознато лице-учинилац кривичног дела против кога је поднета кривична пријава јавном тужилаштву за учињено кривично дело, а учинилац и по истеку године дана није откривен.

Под појмом "врста одлуке" подразумева се одлука јавног тужилаштва којом је поступак по кривичној пријави окончан. 

 

03.2. Класификације

Класификација кривичних дела.

03.3. Обухват сектора

Статистичким истраживањем обухватају се сви учиниоци кривичних дела (укључујући и кривична дела извршена од непознатих учинилаца) против којих је поднета пријава надлежном јавном тужилаштву и према којима је вођен и окончан законом утврђени поступак.

Oбухваћен је кривични поступак свих надлежних основних и виших јавних тужилаштава. Садржина овог истраживања опредељена је посебним карактеристикама за прву фазу поступка код јавних тужилаштава као извештајних јединица. 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

"Кривично дело" је оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено. Нема кривичног дела уколико је искључена противправност или кривица, иако постоје сва обележја кривичног дела одређена законом (члан 14. Кривичног законика Републике Србије).

Као "пријављено лице - познати учинилац" сматра се пунолетни учинилац кривичног дела против кога су поступак по кривичној пријави и предистражни поступак завршени одлуком којом је: одбачена кривична пријава, прекинута истрага, обустављена истрага или подигнута оптужница - оптужни предлог.

Као "пријављено лице - непознати учинилац" сматра се непознато лице-учинилац кривичног дела против кога је поднета кривична пријава јавном тужилаштву за учињено кривично дело, а учинилац и по истеку године дана није откривен.

Под појмом "врста одлуке" подразумева се одлука јавног тужилаштва којом је поступак по кривичној пријави окончан.

Подаци о личним својствима учиниоца кривичног дела односе се на лична обележја која је учинилац имао у време извршења кривичног дела. Подаци о кривичном делу: назив дела, члан, став, тачка и веза с другим кривичним делима примењеног кривичног закона прикупљају се на основу одлуке јавног тужилаштва и детаљно се обрађују. Називи и врсте јавних тужилаштава дати су према Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

03.5. Статистичка јединица

Циљ истраживања је прикупљање података о пријављеним учиниоцима кривичних дела од подношења пријаве за учињено кривично дело до правноснажног окончања поступка од стране надлежног органа.

Јединица посматрања је је пунолетни учинилац кривичног дела.

Подаци прикупљени у овом истраживању пружају обавештења о: учиниоцу, кривичном делу, процесним фазама, врсти одлуке, трајању притвора и трајању поступка.

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација су пунолетни учиниоци кривичног дела, који су починили  кривично дело као извршиоци, саизвршиоци, или као подстрекачи или помагачи.

03.7. Референтно подручје

Подаци се објaвљују на нивоу Републике Србије (укупно),на нивоу региона, Север Србије (који обухвата Београдски регион и Регион Војводине ) и региона Југ Србије (који обухвата  Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије).

Поједини подаци се објављују на нивоу основног и вишег јавног тужилаштва.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци су доступни на сајту РЗС-а од 2004.године, док се подаци за претходне године могу пронаћи у Библиотеци Републичког завода за статистику.

03.9. Базни период

Није примењиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број пунолетних лица.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи  на основу Закона о званичној статистици „Службени гласник РС“, бр. 104/09, 24/11, и Уредбом о утврђивању појединих статистичких истраживања за сваку годину, као и по Програму званичне статистике Републике Србије, који се односи на петогодишњи период спровођења истраживања.

06.2. Заједничко коришћење података

У оквиру Статистике европске уније/Евростата дефинисана је тема „Криминал и кривично правосуђе“, а стим у вези и  прикупљање података за заједнички Упитник Евростата и UNODC.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости.

Домаће законодавство: Закон о званичној статистици

Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику .

Подаци добијени од извештајних јединица представљају службену тајну и могу се користити искључиво у статистичке сврхе

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости. Погледати Закон о званичној статистици.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања се поставља на званични сајт РЗС-а крајем године за наредну годину.

 • Први резултати истраживања објављују се у Саопштењу, а рок за објаву је средином jула.
 • Подаци у Билтену се објављују крајем децембра. 

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар публиковања доступан је на званичном сајту РЗС-а.

08.3. Приступ корисника

На званичном сајту РЗС, корисници могу преузети статистичке податке о пунолетним лицима, односно на линку: Правосуђе

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Динамика дисеминације је једногодишња.Први резултати истраживања објављују се у краћој форми-Саопштењу, и рок за њихову објаву је средином jула, док су детаљнији подаци  приказани у Билтену и објављују се крајем децембра.  


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Не примењује се.

10.2. Публикације

Подаци се објављују у редовним публикацијама као што су: Саопштење, Билтен, Статистички годишњак, Статистички календар као и у осталим пригодним публикацијама.  

Саопштења су скраћена форма у којој су претстављени подаци о пунолетним учиниоцима кривичних дела, док су Билтенима приказани детаљнији подаци добијени по основу истраживања о пунолетним учиниоцима.

10.3. Он-лајн база података

На сајту РЗС-а су доступне он-лајн базе података најпре на претрага дисеминационе базе и на линку Пријављени пунолетни учиниоци кривичних дела.

 

10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни.

10.5. Остало
 • Статистички годишњак Републике Србије
 • Статистички календар
 • Oстале пригодне публикације..  
10.6. Документација о методологији

Скраћена методологија о истраживању се може пронаћи на линковима: 

 Почетна/Области/Правосуђе

 Почетна>Истраживања>Методолошки материали и документација

 

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом

11.2. Процена квалитета

Подаци о пријављеном пунолетном лицу против кога је завршен поступак по кривичној пријави засновани су на поузданим подацима из одговарајућих административних извора. Степен тачности је висок. Пре објављивања резултата, врши се логичка контрола квалитета и провера одређених података.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Поред података који се објављују у редовним публикацијама РЗС-а, раде се и посебне обраде на захтев корисника.

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника се мери на основу обима преузимања података са званичног веб сајта РЗС-а, као и путем Истраживања о задовољству корисника. Резултати тог истраживања доступни су на веб страници РЗС-а.

12.3. Комплетност

Статистичким истраживањем обухватају се сви учиниоци кривичних дела (укључујући и кривична дела извршена од непознатих учинилаца) против којих је поднета пријава надлежном јавном тужилаштву и према којима је вођен и окончан законом утврђени поступак. Истраживањем је обухваћено кривично законодавство, при чему се подразумевају све кривично-правне одредбе садржане у законима. Исто тако, обухваћен је поступак свих надлежних основних и виших јавних тужилаштава. Садржина овог истраживања опредељена је посебним карактеристикама за прву фазу поступка код јавних тужилаштава као извештајних јединица. 


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Истраживање се спроводи на основу података из административних извора, што обезбеђује висок ниво обухвата и квалитета података.

13.2. Узорачка грешка

Не применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није примењиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост
Национални ниво :6 месеци  за процес израде, обраде и објављивања података.
 
За Евростат : 1 месец за доставу свих таржених података (путем UNCTS упитника). 
14.2. Поштовање рокова

Сви подаци се објављују у складу са календaром објављивања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Подаци о криминалитету пунолетних лица под називом „Кривичне пријаве“, добијени на основу статистичког истраживања а спроведеног путем обрасца СК-1, објављују се на нивоу Републике Србије, региона, а поједини подаци на нивоу основног и вишег јавног тужилаштва.

15.2. Временска упоредивост

Нема времноског ограничења у упоредивости статистичких података.

15.3. Кохерентност - између области

Није доступно.

15.4. Кохерентност - интерна

Није доступно.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност
 • Трошкови РЗС су рад на методологији, штамапа и дистрибуција образаца, обрада података и дисеминација.
 • Трошкови извештајних јединица: попуњавање и дистрибуција образаца.

17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Oсновни принципи и стандарди за спровођење ревизија објављених статистичких података дефинисани су у документу „Општа политика ревизије“ РЗС-а.

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизије у овом истраживању се раде у скаду са изменама у Кривичном законику и потребама корисника. Раније публиковани подаци се не могу мењати.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Истраживање се заснива на административним подацима.

18.2. Динамика прикупљања података

Периодика истраживања је годишња, с тим да се подаци прикупљају месечно. Метод прикупљања података је извештајни и за прву фазу поступка код јавних тужилаштава, као извештајних јединица, спроводи се путем образаца СК-1. 

18.3. Прикупљање података

У Заводу се прописује комплетна методологија за спровођење истраживања, врши се израда и ажурирање неопходних методолошких инструмената (образац, упутство за попуњавање). Они се достављају поштом извештајним јединицама (надлежним јавним тужилаштвима). Поред тога Завод врши и контролу обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих. Завршна фаза је објављивање резултата истраживања. 

У РЗС, у децембру припрема се и штампа образац СК-1, за све извештајне јединице на територији Србије за наредну годину.Детаљно упутство за попуњавање обрасца налази се у методолошком материјалу, скраћена верзија упутства (на две стране) повремено се доставља извештајним јединицама уз обрасце СК-1.

Крајем децембра и почетком јануара врши се дистрибуција образаца извештајним јединицама. Рок за достављање података за претходну годину за АП Војводину је до 1. априла текуће године.

 Образац СК-1 Упитник за пунолетно лице против кога је завршен поступак по кривичној пријави, а садржи податке о:

 • учиниоцу кривичног дела: познат/непознат, пол и година рођења;
 • кривичном делу: законски назив кривичног дела, примењени закон, година извршења дела, да ли је кривичним делом оштећена имовина;
 • поступку: ко је поднео кривичну пријаву, како је поднесена пријава јавном тужилаштву, врста одлуке и разлози, да ли је учинилац био у  притвору и колико времена,
 • трајању поступка: датум пријема пријаве, датум доношења наредбе о спровођењу истраге и датум доношења одлуке.

 

18.4. Валидација података

РЗС врши и контролу обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих

18.5. Компилација података

Не примењује се.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

-