Истраживање о оптуженим пунолетним лицима против којих је правноснажно завршен кривични поступак


Метаподаци
Периодика: Трогодишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за правосудну и родну статистику

01.3. Име и презиме контакт особе

Весна Зајц и  Драгана Николић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за правосудну и родну статистику и

Статистичар методолог

01.5. Адреса контакт особе

Београд, Милана Ракића 5

01.6. Имејл контакт особе

vesna.zajc@stat.gov.rs;

dragana.nikolic@stat.gov.rs

 

01.7. Број телефона контакт особе

0112412-922 лок. 298

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
21/09/2022
02.2. Последње постављени метаподаци
16/12/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
15/12/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Циљ истраживања је прикупљање података о оптуженим и осуђеним пунолетним лицима против којих је кривични поступак правоснажно завршен. Подаци прикупљени у овом истраживању пружају обавештења о: учиниоцу, кривичном делу, о одлуци суда, изреченим санкцијама, о оштећенима (жртвама) и трајању поступка. 

Јединица посматрања је оптужено пунолетно лице против кога је кривични поступак правоснажно завршен.

Под појмом "​пунолетни учинилац кривичног дела" подразумева се учинилац кривичног дела који је у време извршења дела имао навршених 18 година живота а кривично дело је учинио као: извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.Ако је једно лице учинило више кривичних дела у стицају, као обележје учиниоца прати се само најтеже кривично дело.

Као "најтеже кривично дело"сматра се оно кривично дело за које је законом прописана најтежа казна. Ако је за два или више дела у стицају прописана иста врста и висина казне, најтежим делом сматра се дело које је председник већа/судија означио као такво. Када је више лица учествовало у извршењу једног кривичног дела, сваки учесник сматра се јединицом посматрања, те се исто дело евидентира као обележје код сваког учесника. Подаци се преузимају из основног документа – пресуде/решења или из других званичних докумената садржаних у предмету/ уписнику.

03.2. Класификације

Класификација кривичних дела.

03.3. Обухват сектора

Статистичким истраживањем се обухватају сва оптужена пунолетна лица против којих је правноснажно завршен кривични поступак. Истраживањем је обухваћено кривично законодавство, при чему се подразумевају све кривично-правне одредбе садржане у законима. Исто тако, обухваћен је поступак свих надлежних основних и виших судова. Садржина овог истраживања опредељена је посебним карактеристикама за другу фазу поступка код судова, као извештајних јединица. 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Под појмом "пунолетни учинилац кривичног дела" подразумева се учинилац кривичног дела који је у време извршења дела имао навршених 18 година живота а кривично дело је учинио као: извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач. Ако је једно лице учинило више кривичних дела у стицају, као обележје учиниоца прати се само најтеже кривично дело.

Као "најтеже кривично дело"сматра се оно кривично дело за које је законом прописана најтежа казна. Ако је за два или више дела у стицају прописана иста врста и висина казне, најтежим делом сматра се дело које је председник већа/судија означио као такво. Када је више лица учествовало у извршењу једног кривичног дела, сваки учесник сматра се јединицом посматрања, те се исто дело евидентира као обележје код сваког учесника. Попуњавање статистичких упитника СК-2 врши се у моменту правноснажног окончања поступка, сагласно законским одредбама у надлежним првостепеним судовима.  

Кривично дело је оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено. Нема кривичног дела уколико је искључена противправност или кривица, иако постоје сва обележја кривичног дела одређена законом (члан 14. Кривичног законика Републике Србије).

Под појмом оптужено лице подразумева се пунолетно лице против кога је подигнута суду: оптужница, оптужни предлог или приватна тужба; против кога је кривични поступак правоснажно завршен одлуком суда којом је: одбачен/одбијен оптужни предлог односно приватна тужба, обустављен поступак или одбијена оптужба (код испитивања оптужнице); оптужба одбачена, обустављен поступак, изречена одбијајућа или ослобађајућа пресуда, према неурачунљивом учиниоцу примењена мера безбедности без изрицања казне, или је оптужени оглашаен кривим – осуђујућа пресуда.

Под појмом осуђено лице подразумева се пунолетно лице проглашено кривим, према коме су изречене кривичне санкције.

Под појмом кривичне санкције подразумевају се :

 •  казне: казна затвора, новчана казна, рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе;
 •  мере упозорења: условна осуда и судска опомена;
 •  мере безбедности;
 •  и васпитне мере, као и лице проглашено кривим а ослобођено од казне.

За кривична дела у стицају приказује се једна казна која је истом пресудом изречена за сва дела, у смислу члана 60. Кривичног законика.

Под појмом врста одлуке подразумева се одлука суда којом је поступак правоснажно завршен.

Под појмом раније осуде подразумевају се све раније осуде на казну, тако и оне којима се оптужени проглашава кривим а ослобађа казне, и решења којима су изречене мере: судска опомена и васпитне мере према млађим пунолетним лицима.

Подаци о личним својствима учиниоца кривичног дела односе се на лична обележја која је учинилац имао у време извршења кривичног дела. Подаци о кривичном делу: назив дела, члан, став, тачка и веза с другим кривичним делима и назив примењеног закона прикупљају се на основу одлуке суда, према изреци коначне одлуке и детаљно се обрађују. Називи и врсте судова су према Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштав

03.5. Статистичка јединица

Циљ истраживања је прикупљање података о оптуженим и осуђеним пунолетним лицима против којих је кривични поступак правоснажно завршен. 

Јединица посматрања је оптужено пунолетно лице против кога је кривични поступак правоснажно завршен.

Подаци прикупљени у овим истраживањима пружају обавештења о: учиниоцу, кривичном делу, о одлуци суда, изреченим санкцијама, о оштећенима (жртвама) и трајању поступка.

03.6. Статистичка популација

Статистичку популацију чини свако оптужено пунолетно лице против кога је подигнута суду: оптужница, оптужни предлог или приватна тужба; против кога је кривични поступак правоснажно завршен одлуком суда којом је: одбачен/одбијен оптужни предлог односно приватна тужба, обустављен поступак или одбијена оптужба (код испитивања оптужнице); оптужба одбачена, обустављен поступак, изречена одбијајућа или ослобађајућа пресуда, према неурачунљивом учиниоцу примењена мера безбедности без изрицања казне, или је оптужени оглашаен кривим – осуђујућа пресуда, а које је починило кривично дело као извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

03.7. Референтно подручје

Подаци се објављују на нивоу Републике Србије (укупно),на нивоу региона, Север Србије (који обухвата Београдски регион и Регион Војводине ) и региона Југ Србије (који обухвата  Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије).

Поједини подаци се објављују на нивоу основног и вишег суда.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци су доступни на сајту РЗС-а од 2004.године, док се подаци за претходне године могу пронаћи у Библиотеци Републичког завода за статистику.

03.9. Базни период

Није примењиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број пунолетних лица.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи  на основу Закона о званичној статистици „Службени гласник РС“, бр. 104/09, од 16.12.2009. године, и Уредбом о утврђивању појединих статистичких истраживања за сваку годину, као и по Програму званичне статистике Републике Србије, који се односи на петогодишњи период спровођења истраживања.

06.2. Заједничко коришћење података

У оквиру Статистике европске уније/Евростата дефинисана је тема „Криминал и кривично правосуђе“, а стим у вези и  прикупљање података за заједнички Упитник Евростата и UNODC.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости.

Домаће законодавство: Закон о званичној статистици

Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику .

Подаци добијени од извештајних јединица представљају службену тајну и могу се користити искључиво у статистичке сврхе

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци се третирају у складу са прописаним начелима поверљивости. Погледати Закон о званичној статистици.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања се поставља на званични сајт РЗС-а крајем године за наредну годину.

 • Први резултати истраживања објављују се у Саопштењу, а рок за објаву је средином jула.
 • Подаци у Билтену се објављују крајем децембра. 
08.2. Приступ календару публиковања

Календар публиковања доступан је на званичном сајту РЗС-а.

08.3. Приступ корисника

На званичном сајту РЗС, корисници могу преузети статистичке податке о пунолетним лицима, односно на линку: Правосуђе.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Динамика дисеминације је једногодишња.Први резултати истраживања објављују се у краћој форми-Саопштењу, и рок за њихову објаву је средином jула, док су детаљнији подаци  приказани у Билтену и објављују се крајем децембра.  


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Не примењује се.

10.2. Публикације

Подаци се објављују у редовним публикацијама као што су: Саопштење, Билтен, Статистички годишњак, Статистички календар као и у осталим пригодним публикацијама.  

Саопштења су скраћена форма у којој су претстављени подаци о пунолетним учиниоцима кривичних дела, док су у Билтенима приказани детаљнији подаци по основу истраживања о пунолетним учиниоцима.

10.3. Он-лајн база података

На сајту РЗС-а су доступне он-лајн базе података на претрага дисеминационе базе и на линку Пунолетни учиниоци кривичних дела.

 

 

 
10.4. Приступ микроподацима

Микроподаци нису доступни.

10.5. Остало
 • Статистички годишњак Републике Србије
 • Статистички календар
 • остале пригодне публикације..  
10.6. Документација о методологији

Скраћена методологија о истраживању се може пронаћи на линковима: 

 Почетна/Области/Правосуђе

 Почетна/Истраживања/Методолошки материали и документација

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом

11.2. Процена квалитета

Подаци о оптуженом пунолетном лицу против кога је правоснажно завршен кривични поступак засновани су на поузданим подацима из одговарајућих административних извора. Степен тачности је висок. Пре објављивања резултата, врши се логичка контрола квалитета података.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Поред података који се објављују у редовним публикацијама РЗС-а, раде се и посебне обраде на захтев корисника.

12.2. Задовољство корисника

Задовољство корисника се мери на основу обима преузимања података са званичног веб сајта РЗС-а, као и путем Истраживања о задовољству корисника. Резултати тог истраживања доступни су на веб страници РЗС-а.

12.3. Комплетност
Статистичким истраживањима обухватају се сва оптужена пунолетна лица против којих је правноснажно завршен кривични поступак.
Истраживањима је обухваћено кривично законодавство, при чему се подразумевају све кривично-правне одредбе садржане у законима. Исто тако, обухваћен је поступак свих надлежних основних и виших судова.
Садржина овог истраживања опредељена је посебним карактеристикама за другу фазу поступка код судова, као извештајних јединица.
 

13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Истраживање се спроводи на основу података из административних извора, што обезбеђује висок ниво обухвата и квалитета података.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Национални ниво :6 месеци  за процес израде, обраде и објављивања података.

За Евростат : 1 месец за доставу свих таржених података (путем UNCTS упитника) 

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци се објављују у складу са календaром објављивања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Подаци о криминалитету пунолетних лица под називом „Оптужена и осуђена пунолетна лица “, добијени на основу статистичког истраживања а спроведеног путем обрасца СК-2, објављују се на нивоу Републике Србије, региона, а поједини подаци на нивоу основних и виших судова.

15.2. Временска упоредивост

Нема времноског ограничења у упоредивости статистичких података.

15.3. Кохерентност - између области

Није доступно.

15.4. Кохерентност - интерна

Није доступно.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност
 • Трошкови РЗС су: рад на методологији, штамапа и дистрибуција образаца, обрада података и дисеминација.
 • Трошкови извештајних јединица: попуњавање и дистрибуција образаца.

17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Oсновни принципи и стандарди за спровођење ревизија објављених статистичких података дефинисани су у документу „Општа политика ревизије“ РЗС-а.

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизије у овом истраживању се раде у скаду са изменама у Кривичном законику и потребама корисника. Раније публиковани подаци се не могу мењати.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Истраживање се заснива на административним подацима.

18.2. Динамика прикупљања података

Метод прикупљања података је извештајни и за другу фазу поступка код судова као извештајних јединица, спроводи се путем образаца СК-2.

18.3. Прикупљање података

РЗС прописује методологију за спровођење истраживања; праве се обрасци и методолошка упутства и достављају извештајним јединицама ( надлежним судовима). Попуњени обрасци враћају се  у РЗС, где се врши контрола обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичка и рачунска контрола. На крају се објављују резултати истраживања. 

18.4. Валидација података

У РЗС-у се прописује комплетна методологија за спровођење истраживања, врши се израда и ажурирање неопходних методолошких инструмената (образац, упутство за попуњавање). Они се достављају извештајним јединицама (надлежним судовима). Поред тога Завод врши и контролу обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих. У РЗС, у децембру се припрема и штампа образац СК-2, за све извештајне јединице на територији Србије за наредну годину. Крајем децембра и почетком јануара врши се дистрибуција образаца извештајним јединицама. Рок за достављање података за претходну годину за АП Војводину је до 1. априла текуће године. 

Образац СК-2 Упитник за оптужено пунолетно лице против кога је правоснажно завршен кривични поступак, а садржи податке о:

 • учиниоцу кривичног дела :пол, година рођења, општина становања, радни статус, занимање, национална припадност, држављанство, брачно стање, школска спрема, колико је лица учествовало у извршењу дела, ранија осуђиваност, притвор;
 • кривичном делу: законски назив кривичног дела, примењени закон, да ли је кривичним делом оштећена имовина, покушају, години извршења дела, општини извршења дела, стицају, број дела у стицају;
 • одлуци суда: врста одлуке и разлози;
 • изреченим санкцијама: изречена главна казна-мера, да ли је изречена казна затвора условна или у кућном затвору са електронским надзором, да ли је уз условну осуду одређена посебна мера или обавеза; да ли је изречена споредна казна, мера безбедности, да ли је одузета имовинска корист;
 • оштећенима (жртвама): број, пол и старост оштећених;
 • трајању поступка: датум подношења пријаве, датум пријема оптужбе и датум констатовања правоснажности одлуке
18.5. Компилација података

РЗС врши и контролу обухвата и тачности података, обавља шифрирање, унос слогова података, логичку и рачунску контролу истих.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

-