Процене становништва


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за израду процена, пројекција и других демографских показатеља

01.3. Име и презиме контакт особе

Љиљана Секулић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац групе

Група за израду процена, пројекција и других демографских показатеља

 

 

 

 

 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

ljiljana.sekulic@stat.gov.rs

 

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 локал 264

01.8. Број факса контакт особе

/


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
31/05/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
4/7/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
3/7/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Процене становништва се израђују за пописну и послепописне године и засноване су на резултатима Пописа становништва и на резултатима обраде статистике природног и механичког кретања становништва.

 При изради процена према полу, старости и типу насеља за посматрану годину користе се следећи подаци на нивоу насеља:

- Резултати пописа становништва 30. септембра 2011. године, према полу и календарској години рођења;

- Резултати обраде статистике рођених у години посматрања, односно број живорођених према полу и календарској години рођења;

- Резултати обраде статистике умрлих у години посматрања, односно број умрлих, према полу и календарској години рођења;

- Резултати обраде статистике унутрашњих миграција у посматраној години, и то: број досељених и одсељених у тој години, према полу и календарској години рођења.

Према проценама становништва на нивоу насеља, респективним агрегирањем су изведене процене за више нивое: општине, области и регионе, као и процене према полу, старости и типу насеља за Републику Србију, Србију-север и Србију-југ .

​Приказани подаци се односе на почетак године (1. јануар), средину године (просек) и крај године (31. децембар).

 

 

03.2. Класификације

Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица ("Службени гласник РС", бр. 109/09 и 46/10)

03.3. Обухват сектора

Демографија

03.4. Статистички концепти и дефиниције

У нашој статистичкој пракси најпрецизнији подаци о саставу становништва према старости и полу добијају се пописом становништва. У току десетогодишњег периода између два пописа становништва дешавају се значајне промене како у укупном броју становника, тако и у старосно-полним структурама становништва. Стога се процене становништва за послепописне године израђују на основу резултата пописа становништва и резултата обраде статистике природног и механичког кретања становништва. Процене становништва израђују се и за пописну годину, с обзиром на то да се пописи становништва спроводе 31. марта, односно у  2011. години је спроведен 30. септембра. На тај начин обезбеђује се континуитет статистичких процена становништва и старосно-полне структуре становништва за сваку поједину годину посматрања.          

При изради процена за 2011. годину (пописну годину) и 2012. (прву послепописну годину) коришћени су следећи подаци на нивоу насеља:

·     Резултати Пописа 30. септембра 2011. године, према полу и календарској години рођења (Pпопис);

 

·     Резултати обраде статистике рођених у 2011. и 2012. години, односно број живорођених, према полу, у базној и текућој години (N2011  и N2012);

 

·     Резултати обраде статистике умрлих у 2011. и 2012. години, односно број умрлих, према полу и календарској години рођења у пописној и текућој години (M2011, M2012);

 

·     Резултати обраде статистике миграција у 2011. и 2012. години, и то: број досељених и одсељених, према полу и календарској години рођења, у базној и текућој години (I2011, I2012, односно E2011, E2012).

Пошто се подаци Пописа односе на 30. септембар 2011. године, а процене на средину године, у години пописа становништва најпре је извршено свођење броја становника на стање 1. јануар 2011. године (Pp).

Pp (1. јануар 2011) = Pпопис - Nјануар-септембар 2011 + Mјануар-септембар 2011 - Iјануар-септембар 2011 + Eјануар-септембар 2011                        (1)

Pp - почетак године

Затим је израчунат број становника 31. децембра 2011. године (Pk), односно 1. јануара 2012. године, на бази природног прираштаја и салда миграције:

Pk (31. децембар 2011= Pp (1. јануар 2011) + (N2011 - M2011) + (I2011 - E2011)                                                                                (2)

Pk - крај године

Процена становништва средином 2011. године (30. јуни) представља просек броја становника 1. јануара и 31. децембра 2011. године.

P(просек 2011) = (Pp (1. јануар 2011)+ Pk  (31. децембар 2011)) / 2                                                                                                    (3)

P - годишњи просек

За сваку поједину навршену годину старости (x) просечан број становника у 2011. години израчунат је на следећи  начин:

Px (просек 2011) = (Pp (x+1)+ Pk (x)) / 2,                                                                                                                                (4)

и то за вредности  x = 0, 1, 2 ... 100 и више година.

Процене становништва за 2012. годину изведене су на основу процене становништва 1. јануара 2012. године и података о природном и механичком кретању становништва у 2012. години. Поступак за израду процена (почетком, средином и крајем године) за 2012. годину, као и за сваку  текућу послепописну годину, аналоган је поступку описаном у пописној години, и то према обрасцима (2), (3) и (4).

У изради процена становништва према полу, старости и типу насеља полазну основу чине пописни и витално-статистички подаци на нивоу насеља, као најниже територијално-административне јединице посматрања, на основу чијих процена су, респективним агрегирањем, изведене процене за више нивое: општине, области, регионе, као и процене према полу, старости и типу насеља за Републику Србију, Србију –север и Србију – југ. 

 

 

03.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица која се користи је „број“.

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација је укупно становништво.

03.7. Референтно подручје

Подаци се приказују на нивоу републике и региона у њеном саставу.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци су расположиви за временски период од 2011.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења
<p> Број.</p>

05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Закон о званичниј статистици ("Сл. гласник РС бр. 104/09, 24/11")

 Уредбa о утврђивању Плана званичне статистике за 2018.годину ("Сл. гласник РС бр. 120/17 од 30.12. 2017.")

   Програм званичне статистике у период уо 2016. до 2020. Године ("Сл. гласник РС бр. 55/15 од 25.06.2015.")

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

 Закон о званичниј статистици ("Сл. гласник РС бр. 104/09, 24/11")

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Није применљиво.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

28.6. Саопштење „Процене становништва у Републици Србији“

31.12. „Демографска статистика“

 

 

 

08.2. Приступ календару публиковања

http://www.stat.gov.rs/calendar/

 

08.3. Приступ корисника

Путем саопштења корисници су обавештени да су подаци објављени. 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Динамика публиковања резултата Процена становништва је годишња.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

 Саопштење „Процене становништва у Републици Србији “ 

 

 

10.2. Публикације

Демографска статистика (Република Србија)

http://www.stat.gov.rs/publikacije/?d=14

 

Општине и региони у Републици Србији  

http://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G201713044.pdf

 

Статистички годишњак

http://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20172022.pdf

 

Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу насеља, 2008-2012

http://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134020.pdf

 

Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу насеља, 2013-2017.

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201815012.pdf

 

 

10.3. Он-лајн база података

http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB

 

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Демографска статистика (Република Србија)

http://www.stat.gov.rs/publikacije/?d=14

 

 

 

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Није применљиво.

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

.

Осим примене у демографске сврхе при анализи старосне структуре становништва, процене становништва се користе и при изради демографских пројекција, као и за израчунавање различитих демографских индикатора. .


 

12.2. Задовољство корисника

Одељење за дисеминацију и односе са јавношћу РЗС-а, у сарадњи са Радном групом за квалитет, објавило је резултате Истраживања о задовољству корисника, 2015.

12.3. Комплетност

Подаци су комплетни.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци о процењеном броју становника у посматраној години (Т) публикују се 30. 06. (за ту годину).

У пракси, у петогодишњој динамици се публикују обједињене процене становништва за пет сукцесивних година.

 

14.2. Поштовање рокова

Подаци се објављују према календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

 Подаци су упоредиви.

15.2. Временска упоредивост

 Подаци су упоредиви.

15.3. Кохерентност - између области

Није променљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није променљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није променљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

У Републичком заводу за статистику ревизија процене броја становника се не ради на основу постојећих докумената (програм истраживања или усвојених препорука), већ на основу мишљења руководиоца Групе за израду процена, пројекција и демографских индикатора. Прва ревизија процена броја становника је урађена 2005. године, за међупописни период 1991-2002, а подаци су објављени у годишњој публикацији Демографска статистика 2006. Након пописа 2011. ревизија је урађена и за међупописни период 2002-2011, али је интерног карактера с обзиром на минималне разлике, па стога и није објављена у Демографској статистици.

     

 

      

17.2. Ревизија података - пракса

Усвојено је да се ревизија ради за цео међупописни период, с обзиром на слаб обухват спољних миграција као и промене методологије у вези дефиниције укупног становништва. Објашњење о урађеној ревизији је објављено у годишњој публикацији Демографска статистика  за 2006. годину. О ревизији није поднет посебан извештај за Еуростат. Верификацију резултата ревизија обавлја начелник Одсека демографије. републички завод за статистику објављује процењени број становника за период од 1947. до 2018. Подаци нису потпуно упоредиви због промене дефиниције укупног становништва и територије на коју се процене односе. Корисници су упознати о упоредивости преко методолошких објашњења.

 

 

       

 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

При изради Процена становништва коришћени су следећи подаци на нивоу насеља:

Резултати Пописа становништва, као и резултати обраде статистике рођених, умрлих и унутрашњих миграција

 

18.2. Динамика прикупљања података

 

Процене становништва - прикупљање података је на годишњем нивоу.

18.3. Прикупљање података

Није применљиво.

18.4. Валидација података

Није применљиво.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

/