Пројекције становништва


Метаподаци
Периодика: Десетогодишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

      Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за израду процена, пројекција и других демографских показатеља

01.3. Име и презиме контакт особе

Љиљана Секулић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац групе

Група за израду процена, пројекција и других демографских показатеља

 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

ljiljana.sekulic@stat.gov.rs

 

01.7. Број телефона контакт особе

011 2412 922 локал 295

01.8. Број факса контакт особе

/


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
08/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
28/6/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
13/6/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Пројекције становништва за Републику Србију, у периоду 2011-2041, су урађене у пет варијанти: ниска, средња, висока, затим варијанта константног фертилитета и морталитета и варијанта нултог миграционог салда. Прве три варијанте имају исту комбинацију хипотеза о морталитету и миграцијама, а међусобно се разликују само према усвојеној варијанти о фертилитету. Четврта варијанта је рађена на основу хипотеза о миграцијама као у прве три варијанте, али је претпостављен константан фертилитет и морталитет. Пета варијанта се у односу на средњу варијанту разликује једино у погледу хипотезе о миграцијама – овог пута је претпостављен нулти миграциони салдо.

Пројекције су урађене аналитичком методом уз коришћење тзв. декомпованог приступа. Примена аналитичке методе подразумева да се хипотезе односе на будуће промене компоненти кретања становништва, тј. фертилитета, морталитета и миграција и то по старости и полу. Због прихватања декомпонованог приступа хипотезе су постављене за регионе, тако да пројицирано становништво Републике Србије представља збир пројекција становништва њених конститутивних делова, а не резултанту посебно постављених хипотеза. Резултати пројекција се односе на средину године.

03.2. Класификације

Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица.

03.3. Обухват сектора

Демографија

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Као базна популација коришћено је просечно процењено становништво по старости и полу (до 80 и више година)  2011. године. Процене су урађене на основу пописних резултата о укупном становништву по старости и полу 30. септембра 2011. године и података о природном и механичком кретању становништва у 2011. години.

03.5. Статистичка јединица

Лица.

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација је укупан пројектован број становника.

03.7. Референтно подручје

Подаци се приказују на нивоу републике и региона у њеном саставу.

03.8. Временска покривеност

Подаци су расположиви за временски период 2011-2041.

03.9. Базни период

Просечан процењен број становника  - 30.6.2011.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Лица


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

2011-2041.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Закон о званичниј статистици ("Сл. гласник РС бр. 104/09, 24/11")

 Уредбa о утврђивању Плана званичне статистике за 2015.годину ("Сл. гласник РС бр. 138/14 од 17.12. 2014.")

 Програм званичне статистике у период уо 2016. до 2020. Године ("Сл. гласник РС бр. 55/15 од 25.06.2015.")

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

 Закон о званичниј статистици ("Сл. гласник РС бр. 104/09, 24/11")

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Није применљиво.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

31.1.2014.

08.2. Приступ календару публиковања

Није применљиво.

08.3. Приступ корисника

Није применљиво.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Десетогодишња


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041.

10.3. Он-лајн база података

http://www.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx

 

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041.

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Није применљиво.

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Овај индикатор се користи за праћење промена броја становника неке територије и за демографску анализу као и нпр. приликом просторног планирања изградње.

12.2. Задовољство корисника

Одељење за дисеминацију и односе са јавношћу РЗС-а, у сарадњи са Радном групом за квалитет, објавило је резултате Истраживања о задовољству корисника, 2015.

12.3. Комплетност

Подаци су комплетни.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Након завршетка Пописа становништва израђују се пројекције становништва за наредни тридесетогодишњи период почев од пописне године.

14.2. Поштовање рокова

Није применљиво.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

 Подаци су упоредиви.

15.2. Временска упоредивост

Није применљиво.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентост - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Није применљиво.

17.2. Ревизија података - пракса

Није применљиво.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци из Пописа становништва и подаци о процењеном броју становника и подаци о морталитету, фертилитету и миграцијама.

18.2. Динамика прикупљања података

Десетогодишња.

18.3. Прикупљање података

Није применљиво.

18.4. Валидација података

Није применљиво.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

/