Рођени и умрли


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за демографију

01.3. Име и презиме контакт особе

Мирјана Поповић 

 

 

01.4. Функција контакт особе

Самостални саветник

 

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

mirjana.popovic@stat.gov.rs

 

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412 922 ext: 303

01.8. Број факса контакт особе

нема


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
03/08/2022
02.2. Последње постављени метаподаци
4/9/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
24/8/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Коначни резултати основних демографских показатеља у години обраде. Методологија виталне статистике и референтни подаци усклађени су са препорукама Уједињених нација "Principles and recommendations for Vital Statistics System", Regulation (EU) No 1260/2013 и Regulation (EU) No 205/2014. Такође, методологија и подаци су усклађени са методологијом пописа становништва 2011.

Циљ годишњег истраживања о рођеним јесте прикупљање података о демографским карактеристикама живорођеног и мртворођеног детета, као и демографским и социоекономским карактеристикама родитеља. Статистика рођења обухвата све рођене (живорођене и мртворођене).

Прикупљају се следећи подаци: општина рођења, виталитет, пол, датум рођења и ЈМБГ, држављанство детета, телесна маса и дужина на рођењу као и гестациона старост, пребивалиште, ред рођења детета, да ли је дете рођено као брачно, ванбрачно или је нахоче, датум рођења родитеља, место рођења родитеља, као и њихово држављанство, национална припадност, највиша завршена школа, активност и занимање.
 
Циљ годишњег истраживања о умрлим јесте прикупљање података о демографским и социоекономским карактеристикама умрлог лица, података о пореклу и узроку смрти, као и података о демографским и социоекономским карактеристикама мајке умрлог одојчета.
 
Прикупљају се следећи подаци: за свако умрло лице (пол, датум смрти, датум рођења, место рођења, држављанство, национална припадност, пребивалиште, брачни статус, највиша завршена школа, активност, занимање, где је смрт наступила, ко је дао податке о узроку смрти, основни узрок смрти, порекло смрти), за умрло одојче (да ли је одојче рођено у браку или ван брака, телесна маса на рођењу, гестациона старост, датум рођења мајке, највиша завршена школа мајке, активност мајке, колико је мајка до сада родила деце), за умрле насилном смрћу (порекло насилне смрти, природа повреде).
 
Од 2020. године у табелама се појављују подаци у групи Шифре за посебне намене (МКБ-10, група XXII). Број умрлих из ове групе су умрли од болести које могу да се доведу у везу са COVID-19.

 

03.2. Класификације

Међународне стандардне класификације занимања ISCO - 88 и ISCO - 08

Међународна статистичка класификација болести и сродних здравствених проблема, Десета ревизија (MKБ-10)

 

03.3. Обухват сектора

Сектор друштвених статистика   Одсек за демографију 

СЕКТОР ДРУШТВЕНИХ СТАТИСТИКА обавља послове пописа становништва, демографске статистике, правосудне и родне статистике као и израчунавање социјалних индикатора, статистике просвете, науке и културе, примене Географског информационог система (ГИС) за потребе исказивања геопросторних података и статистике потрошње и стандарда становништва; води Регистар просторних јединица.

 

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Статистички концепт и дефиниције

Концепт: Стално становништво

Живорођено је дете које показује знаке живота (дисање, тј. откуцаји срца) након рођења, чак и за кратко, независно од дужине трудноће.

Мртворођено је дете рођено без знакова живота односно није дисало ни показивало неки други знак живота (куцање срца, покрети мишића) а ношено је дуже од 28 недеља (7 лунарних месеци).

Умрли је лице код којег је било када након живорођења дошло до трајног престанка свих знакова живота.

Умрло одојче је дете код кога је након живорођења, а пре него што је навршило једну годину старости дошло до трајног престанка свих знакова живота.

Узрок смрти. Подаци о узроку смрти заснивају се на концепту основног узрока смрти. Основни узрок смрти је дефинисан као (a) болест или повреда која је покренула низ болесних стања која су директно довела до смрти или б) околности несрећног случаја или насиља који су узроковали смртоносну повреду.

Насилна смрт је смрт која је последица несрећног случаја (све врсте саобраћајних удеса, падови, утапања, несреће са ватром, оружјем итд.), самоубиства, убиства и осталог (насилне смрти неутврђеног порекла, законске интервенције и ратне операције, компликације услед медицинског и хируршког лечења).

 

Дефиниције националне статистике 

Концепт: Стално становништво

Живорођено је дете које показује знаке живота (дисање, тј. откуцаји срца) након рођења, чак и за кратко, независно од дужине трудноће.

Мртворођено је дете рођено без знакова живота односно није дисало ни показивало неки други знак живота (куцање срца, покрети мишића) а ношено је дуже од 28 недеља (7 лунарних месеци).

Умрли је лице код којег је било када након живорођења дошло до трајног престанка свих знакова живота.

Умрло одојче је дете код кога је након живорођења, а пре него што је навршило једну годину старости дошло до трајног престанка свих знакова живота.

Узрок смрти. Подаци о узроку смрти заснивају се на концепту основног узрока смрти. Основни узрок смрти је дефинисан као (a) болест или повреда која је покренула низ болесних стања која су директно довела до смрти или б) околности несрећног случаја или насиља који су узроковали смртоносну повреду.

Насилна смрт је смрт која је последица несрећног случаја (све врсте саобраћајних удеса, падови, утапања, несреће са ватром, оружјем итд.), самоубиства, убиства и осталог (насилне смрти неутврђеног порекла, законске интервенције и ратне операције, компликације услед медицинског и хируршког лечења).

Концепти и дефиниције ЕСС и националне статистике: Нема разлика

 

03.5. Статистичка јединица

Рођени и умрли. 

03.6. Статистичка популација

Циљна група је стално становништво

Рођени

Умрли

 

 

03.7. Референтно подручје

Република Србија, региони и општине

  

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Живорођени и умрли - прва референтна година 1961

Живорођени и умрли - референтни периоди за серије података су 1961-1997, 1998-2021

Живорођени и умрли - разлог за паузе јесте да немамо податке за АП Косово и Метохију од 1998. године
 

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Јединице мерења су апсолутни бројеви, стопе, процентни поени и коефицијенти.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

 

Референтни период за рођене и умрле је календарска година.


 


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Закон о званичној статистици

Програм званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године 

Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2021. годину 

Закон о матичним књигама

Закон о здравственој заштити

Regulation (EU) No 1260/2013 и Regulation (EU) No 205/2014

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Eurostat Demographic Balance Data Collection (DEMOBAL) 

Eurostat Unified Demographic Data Collection (UNIDEMO) 

Eurostat Demography Nowcast 

Укупно умрли према узроку смрти 

Мртворођени и умрли старости 0-27 дана према узроку смрти

Укупан број умрлих на недељном нивоу

Подаци о немонетарним здравственим статистикама 


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Закон о званичној статистици објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 104/09 (чланови 44, 45, 46, 47, 48 и 49) који обезбеђују поверљивост података.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Није применљиво.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

01.07. Саопштење Витални догађаји

25.12 Демографска статистика


 Анекси :
 Календар објављивања
08.2. Приступ календару публиковања

линкови


 Анекси :
 Календар објављивања
08.3. Приступ корисника

Корисници приступају саопштењу, публикацијама и бази података о релевантним статистичким подацима преко веб презентације.


 Анекси :
 Рођени и умрли

09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

годишња


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Витални догађаји, 2021 - online


 Анекси :
 Витални догађаји, 2021
10.2. Публикације

Публикације online: 

Демографска статистика, Статистички годишњак Републике Србије, Општине и региони у Србији, 

Статистички календар Републике Србије, Месечни статистички билтен, Живорођени и умрли - претходни резултати.

Статистичко саопштење online: 

Витални догађаји, 2021 

 


 


 Анекси :
 Публикације
 Демографска статистика
10.3. Он-лајн база података

У оквиру области Становништво

          подобласти Рођени и умрли

                 табеле Природно кретање становништва, Живорођени и умрли по полу, Рођени, Умрли

 


 Анекси :
 База података
10.4. Приступ микроподацима

Заштита и безбедност микроподатака спроводи се по дефинисаној процедури. 

Републички завод за статистику (РЗС) као одговорни произвођач званичне статистике обезбеђује коришћење анонимизираних микроподатака на основу поднетог захтева.

Микроподаци се могу доставити у научне и истраживачке сврхе као и на основу индивидуалног захтева а у складу са Правилником о начину и поступку давања података које производи РЗС као и чланом 48 Закона о званичној статистици (Давање индивидуалних података без идентификатора, "Службени гласник РС", број 104/09). 

 

 

10.5. Остало

Достављање информација на захтев корисника се врши у складу са Правилима о дисеминацији статистичких података и услуга Републичког завода за статистику и у складу са чланом 39 и 43 одредбе о дисеминацији података и информација Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09).     

 

10.6. Документација о методологији

 

Демографска статистика, Статистика рођених, Статистика умрлих. 


 Анекси :
 Демографска статистика
10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

 

По узору на Европски статистички систем, а у складу са Политиком квалитета, Републички завод за статистику настоји да производњу статистичких података потпуно усклади са Кодексом праксе европске статистике (CoP).

Кодекс праксе европске статистике је усвојен од стране Одбора за европски статистички систем 2005. године. Статистички органи, у које спадају Комисија (Евростат), национални заводи за статистику и друге националне институције одговорне за развој, производњу и дисеминацију европских статистика, заједно са владама, министарствима и Европским саветом, обавезали су се на придржавање овог Кодекса.

 

 

 

11.2. Процена квалитета

У току године која се обрађује - текуће године - подаци се пореде на месечном нивоу. Такође, пореде се и са подацима одговарајућег месеца претходне године.

Резултати текуће године се упоређују са подацима претходне и ранијих година.

Уколико постоје значајне разлике у приказаним подацима, анализирају се разлози насталих разлика у подацима.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници статистичких података су владине институције, научне институције, индивидуални захтеви, штампа, невладине организације, агенције, националне организације, међународне организације итд. 

Статистичке податке користе како би унапредили свој рад и планирање.

 

 

12.2. Задовољство корисника

Истраживање о задовољству корисника - последње спроведено 2019

Оријентација ка корисницима представља један од општих принципа у поступцима дисеминације.
 
Како би се откриле потребе и степен задовољства корисника који користе производе и услуге статистике, РЗС спроводи сваке две
године Истраживање о задовољству корисника, чије резултате објављује на сајту.

 Анекси :
 Систем управљања квалитетом
12.3. Комплетност
Статистички подаци су у потпуности произведени у складу са планом и програмом званичне статистике.
 
 
 
 
 

13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Рођени

Подаци о рођеним се исказују у два истраживања РЗС-а (Месечном истраживању о виталној статистици и Статистици рођених) тј. сваки случај рођења бележи се у Месечном истраживању о виталној статистици и обрађује се у истраживању Статистика рођених. Сматра се да је информација о броју рођених за референтну годину поуздана и тачна.

Умрли

Подаци о умрлим лицима се исказују у два истраживања РЗС-а (Месечном истраживању о виталној статистици и Статистици умрлих) тј. сваки случај смрти бележи се у Месечном истраживању о виталној статистици и обрађује се у истраживању Статистика умрлих. Сматра се да је информација о броју умрлих за референтну годину поуздана и тачна.

 

13.2. Узорачка грешка

Истраживања о рођеним и умрлим се спроводе на укупној популацији.

 

13.3. Неузорачка грешка

Истраживања о рођеним и умрлим се спроводе на укупној популацији.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

У складу са чланом 4 (2) Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 205/2014, сваке године државе чланице Комисији (Еуростату) достављају податке на националном и регионалном нивоу како је описано у Анексу II и сродним референтним метаподатцима (дефиниција структуре метаподатака дефинисана за Еуро SDMX структуру метаподатака) за референтну годину у року од 12 месеци од краја референтне године. 

Подаци о виталним догађајима године (Т-1) прикупљени су у до 1. априла године Т; ови подаци се објављују 1. јула у години Т.

Детаљни подаци по полу, старости и другим карактеристикама демографских догађаја у години (Т-1) се објављују на дан 25. децембра у години Т.

14.2. Поштовање рокова

Статистички подаци о рођеним и умрлим објављују се у складу са претходно утврђеним календаром публиковања.

 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Не постоји посебан третман паузе у временским серијама.

Пракса је да се напише фуснота приликом објављивања података о рођеним и умрлим за Републику Србију за период 1961-2021. година, која објашњава да се подаци до 1997. године односе на територију Републике Србије са регионом АП Косово и Метохија, а подаци од 1998. године на територију Републике Србије без региона АП Косово и Метохија.

15.2. Временска упоредивост

Рођени и умрли:

Подаци су упоредиви од 1961. године са паузом у серији података од 1998. године (подаци о Косову и Метохији нису доступни).

 

15.3. Кохерентност - између области

 

Статистика о рођеним и умрлим је једини извор података који приказује број и структуру рођених и умрлих у Републици Србији. 

15.4. Кохерентност - интерна

У свим публикацијама, сем у публикацијама Месечни статистички билтен и месечном саопштењу SN41 Живорођени и умрли, подаци виталне статистике се објављују према пребивалишту мајке. 

У публикацијама Месечни статистички билтен и саопштењу SN41 Живорођени и умрли, подаци се објављују према месту догађаја.  


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Обрачун трошкова ради се на основу материјалних трошкова за штампу и дистрибуцију образаца и вредности броја сати које сви запослени утроше у раду на овим истраживањима као и трошкови одржавања ИТ опреме. 


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије Републичког завода за статистику:

Сврха овог документа јесте да прикаже основне принципе и стандарде за спровођење ревизије објављених статистичких података, који су дефинисани општом политиком ревизије Републичког завода за статистику. Општа политика ревизије Завода је у потпуности усклађена са смерницама из Приручника о политици ревизије у Европском статистичком систему (ESS Guidelines on Revision Policy), који је усвојен од стране Комитета Европског статистичког система (European Statistical System Committee).

Политика ревизије утврђује општа правила ревизије објављених података, облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизије, категоризацију ревизије и документацију која покрива све аспекте ревизије. Она представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизије у складу са својим специфичностима.

Ради се усклађивање са препорукама УН и ЕУРОСТАТ-а и усклађивање са методологијом пописа сваких 10 година.

17.2. Ревизија података - пракса

Године 1994. завршена је хармонизација методологије виталне статистике са методологијом која је примењена у попису 1991. године.

У 2005. години смо почели да прикупљамо податке о виталној статистици према методологији која је усаглашена са методологијом пописа, који је спроведен 2002. године.

У 2015 смо почели да прикупљамо податке о виталној статистици према методологији која је усаглашена са методологијом пописа, који је спроведен у 2011. години.

Такође, истраживања о рођеним и умрлим се спроводе према методологији која је усклађена са препорукама: UN Principles and Recommendations for a Vital Statistics System Revision 2, Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament on European demographic statistics, Regulation (EU) No 205/2014.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Матичне књиге рођених и умрлих - електронске и у папиру - се воде за матично подручје и чувају се у канцеларијама седишта матичног подручја.

 

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају месечно.

18.3. Прикупљање података

​Рођени - папирни и електронски образац

Папирни образац

Завод за статистику саставља методолошка упутства, успоставља инструменте за спровођење истраживања, формира и примењује стандардне шифарнике потребне за истраживање, припрема и штампа статистичке обрасце и дистрибуира их подручним одељењима. Подручна одељења дистрибуирају обрасце извештајним јединицама на својој територији, прикупљају податке, контролишу обухват, прецизност и потпуност података, врше унос података, логичку контролу и исправку података. 

Електронски образац

Министарство за државну управу и локалну самоуправу доставља слогове са подацима о рођеним РЗС-у за сва рођења која су регистрована током године. Подаци се достављају путем електронског обрасца, у складу са Процедуром за преузимање и коришћење података из административних извора у статистичке сврхе. 

Умрли - папирни образац

Завод за статистику саставља методолошка упутства, успоставља инструменте за спровођење истраживањаформира и примењује стандардне шифарнике потребне за истраживање, припрема и штампа статистичке обрасце о умрлим и дистрибуира их подручним одељењима.

Подручна одељења дистрибуирају обрасце извештајним јединицама на својој територији, прикупљају попуњене обрасце, врше контролу обухвата, контролу тачности и потпуности података, прослеђују обрасце заводима/институтима за јавно здравље (у којима надлежни лекар издваја шифре основног узрока смрти и природе повреде са Потврде о смрти и уписује их на образац ДЕМ-2) и врше унос комплетног обрасца ДЕМ-2 и исправку података.

 

18.4. Валидација података
Подручна одељења врше контролу обухвата, контролу тачности и потпуности података, као и унос и исправку података.
 
Коначна контрола, анализа, табелирање и публиковање података врши се у Републичком заводу за статистику.

Корекција података подразумева индивидуалну и системску корекцију података помоћу одређених правила која се примењују на групи слогова или на свим слоговима који задовољавају одређени услов; подразумева тешку грешку (системски недостатак у процесу прикупљања података и њиховој обради). Исправка, корекција слогова може бити ручна и аутоматска.

Логичка импутација података подразумева примену процедура помоћу којих се замењују недостајуће или неконзистентне вредности вредностима које се могу извести из сета доступних података употребом логичких правила.

Недостајућа или неконзистентна вредност се може заменити и доступном вредношћу која је потврђено одговарајућа из других административних извора.

 

18.5. Компилација података

Обрада података завршава се програмом за табелирање. Табелирање је употреба програма за табелирање података по унапред задатим индикаторима и представља финалну фазу обраде података. 

На основу детаљних података о становништву и другим виталним догађајима, израчунавају се стопе, индекси, просеци коришћењем одређених метода израчунавања.
 

 

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.