Закључени и разведени бракови


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за демографију и статистику здравства

01.3. Име и презиме контакт особе

Гордана Јордановски

01.4. Функција контакт особе

Статистичар - методолог

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

gordana.jordanovski@stat.gov.rs

 

01.7. Број телефона контакт особе

011/2412-922 локал 384

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
02/02/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
11/7/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
11/7/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Циљ Годишњег истраживања о закљученим браковима је прикупљање података о браковима који су законски закључени пред надлежним органом и регистровани у матичној књизи венчаних, односно циљ Годишњег истраживања о разведеним браковима је прикупљање података о браковима који престају правоснажном пресудом суда надлежног за разводе бракова (укључујући и поништене и за неважеће проглашене бракове).

Годишње истраживање о закљученим браковима обухвата податке о:

 • закљученом браку-општина/страна држава где је закључен брак, датум закључења брака, постојању ванбрачне заједнице пре брака;
 • младожењи и невести-ранији брачни статус, брак по реду, датум рођења, пребивалиште супружника пре закључења брака, држављанство, место рођења (општина/страна држава), националност, највиша завршена школа, економска активност и занимање супружника;

Годишње истраживање о разведеним браковима обухвата податке о:

 • разведеном браку-назив и општина седишта суда који је развео брак, датум развода (правоснажности пресуде), датум закључења брака, укупан број деце рођене у овом браку, број издржаване деце из овог брака у тренутку развода, лицу којем су деца додељена, како је брак завршен (тужбом, споразумно или поништењем/неважећи брак), постојању ванбрачне заједнице пре брака који се разводи;
 • мужу и жени-ранији брачни статус, брак по реду, датум рођења, последње заједничко пребивалиште супружника, држављанство, место рођења (општина/страна држава), националност, највиша завршена школа, економска активност и занимање супружника. 
03.2. Класификације

У истраживањима о закљученим и разведеним браковима користе се: Систематски списак насеља у Републици Србији (доступно на сајту РЗС) и међународна стандардна класификација занимања из 2008. године (ISCO-08).

03.3. Обухват сектора

Истраживања припадају области друштвених статистика.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Концепт уобичајеног становништва примењен у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године примењен је у Годишњем истраживању о закљученим браковима и Годишњем истраживању о разведеним браковима. Према овом концепту, лице се сматра становником оног места у којем проводи највећи део свог времена, односно дневни/ноћни одмор, независно од тога где има пријављено пребивалиште, уз временску одредницу присуства односно одсуства из земље: укључени су и држављани Републике Србије са одсуством у иностранству краћим од годину дана, односно укључени су и страни држављани који су присутни дуже од годину дана у Републици Србији. 

Дефиниције: 

Брак је законом уређена заједница живота жене и мушкарца (Породични закон - Сл гласник РС, број 18/2005, 72/2011 др. закон и 6/2015). 

Развод представља вид престанка брака, а у складу са одредбама Породичног закона - Сл гласник РС, број 18/2005, 72/2011 др. закон и 6/2015. 

Старост супружника исказује се у навршеним годинама живота. Рачуна се на основу датума рођења лица и датума када се случај (закључење/развод брака) десио. Из овог обележја изводе се просечна старост супружника при закључењу брака, просечна старост супружника при закључењу првог брака у истраживању о закљученим браковима и просечна старост при разводу брака за оба супружника у истраживању о разведеним браковима (аритметичка средина).

Национална припадност. Подаци о националној припадности супружника прикупљани су на основу њиховог слободног изјашњавања. Грађанима је Уставом зајамчена слобода изјашњавања, као и могућност да се не изјасне о својој националној или етничкој припадности. Груписање података по овом обележју извршено је према класификацији националне припадности која је примењена у попису становништва 2011. године.

Највиша завршена школа. Под највишом завршеном школом подразмева се врста школе чијим се завршавањем стиче највиши степен образовања, без обзира на то да ли је школска спрема добијена завршавањем неке редовне школе или школе која замењује редовну школу, односно да ли је добијена полагањем испита у редовној школи или завршавањем неког курса за редовно школовање у формалном систему образовања. Подаци о највишој завршеној школи објављују се према следећим групама: без школе, непотпуна основна школа (1-3 разреда основне школе и 4-7 разреда основне школе), основна школа, средња школа, специјализација после средње школе, виша школа, висока школа/факултет/академија, мастер/магистратура и докторат.

Економска активност. Подаци о економској активности супружника прикупљају се и исказују агрегирано према следећој подели: обавља било какав плаћени посао у новцу или у натури или ради као неплаћено лице у радњи члана породичног домаћинства или на породичном имању, активно тражи посао или покушава да започне самосталан посао, пензионер, лице које обавља само кућне послове у свом домаћинству, ученик/студент, лице са приходима од имовине и остало.

Занимање. По овом обележју агрегирана су економски активна лица према врсти послова које обављају у циљу стицања средстава за живот. Сва занимања су у обради груписана према класификацији занимања примењеној у Попису становништва 2011. године.

Трајање брака. У статистици разведених бракова трајање брака је изведено обележје изражено у навршеним годинама трајања законске брачне заједнице. Код разведених бракова, број година трајања брака изводи се као разлика између датума развода и датума закључења брака. 

Број издржаване деце рођене у овом браку. У статистици разведених бракова, у „број издржаване деце рођене у овом браку“ (брак који је разведен) урачуната су деца разведених родитеља која немају сопствених прихода за своје издржавање, без обзира на то где се та деца налазе и без обзира на то да ли ту децу издржавају родитељи или неко други. Разведени бракови су груписани, према томе коме су деца додељена, у пет следећих група: мужу, жени, мужу и жени, другим лицима или установи. 

Стопа нупцијалитета (закључења бракова): однос броја закључених бракова у посматраној години према просечном броју становника у истој години. Вредност се изражава на 1000 становника.

Стопа диворцијалитета (развода бракова): однос броја разведених бракова током посматране године према просечном броју становника у тој години. Вредност се изражава на 1000 становника.

Стопа разведених бракова на 1000 закључених: број разведених бракова на 1000 закључених бракова у посматраној години.

 

03.5. Статистичка јединица

Основне статистичке јединице су закључени и разведени брак.

03.6. Статистичка популација

Укупна популација дефинисана као уобичајено становништво старости 16 и више година, што представља законску старосну границу за закључење односно развод брака.

03.7. Референтно подручје

На националном нивоу: Република Србија (Републички завод за статистику од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију - укупно) и нижи територијални нивои као што су региони, области и општине.

03.8. Временска покривеност

Расположивост детаљнијим подацима о закљученим браковима за територију Републике Србије почиње од 1950. године, док се детаљнијим подацима o разведеним браковима у Републици Србији располаже почев од 1952. године. У незнатној мери на упоредивост података, током расположивог временског периода, утицало је усклађивање методологије истраживања виталне статистике са концептима и дефиницијама примењеним у пописима становништва (2002 и 2011. године). Такође, недоступност података за за територију АП Косово и Метохија од 1998. године онемогућавају упоредивост појединих података из ових истраживања са ранијим годинама (за период пре 1998. године није могуће прерачунавање). 

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Подаци о закљученим и разведеним браковима приказују се кроз апсолутне бројеве и кроз стопе.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година у којој су се догађаји десили.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални ниво: Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године

ЕУ ниво: Регулатива већа ЕУ број 1260/2013

06.2. Заједничко коришћење података

Евростат и УН заједнички прикупљају податке из области демографије о виталним догађајима, миграцијама и проценама броја становника (УНИДЕМО) на основу Регулатива већа ЕК број 1260/2013, 205/2014, 862/2007 и 351/2010.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Закон о званичаној статистици  - члан 5

Званичне статистике заснивају се на заједничким стандардима, службеним дефиницијама и основним принципима, што значи следеће: Начело поверљивости се односи на заштиту података у односу на појединачне статистичке јединице, без обзира на то да ли се прикупљају директно путем статистичких истраживања или се индиректно добијају од административних или других извора. 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поступање са подацима регулисано је Правилником о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Подаци се објављују на сајту РЗС и у публикацијама РЗС у складу са усвојеном Политиком објављивања, а према Календару објављивања публикација за 2022. годину:

 • Саопштење Закључени и разведени бракови СН50 са датумом објављивања на дан 11.07. 
 • Демографска статистика са датумом објављивања на дан 26.12.
 • Статистички годишњак Републике Србије са датумом објављивања на дан 20.10
 • Општине и региони у Републици Србији са датумом објављивања на дан 23.12.
 • Месечни статистички билтен са датумом објављивања сваког 10. у месецу
 • Статистички календар Србије са датумом објављивања на дан 01.04.
08.2. Приступ календару публиковања

На званичном сајту РЗС: https://www.stat.gov.rs/calendar/

 

08.3. Приступ корисника

Политика публиковања дефинише Републички завод за статистику (РЗС) као главног произвођача и дисeминатора званичних статистичких података. Овај документ ближе објашњава доступност података, календар и време објављивања, начин презентовања података. Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији, у статистичким саопштењима, публикацијама и бази података.

Додатно ова област регулисана је и Правилником о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци о закљученим и разведеним браковима објављују се на месечном (претходни резултати - на основу Месечног истраживања о виталној статистици) и на годишњем нивоу (коначни резултати - на основу годишњих истраживања о закљученим и разведеним браковима). Погледати у Календару објављивања публикација на сајту Завода (линк у тачки 08.2.).


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење - Закључени и разведени бракови СН50

 

10.2. Публикације

Демографска статистика Републике Србије представља вид посебне публикације у којој се објављују резултати истраживања из области виталне статистике. Уз то, Статистички годишњак Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, месечни статистички билтени су публикације доступне на адреси: https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/stanovnistvo/

10.3. Он-лајн база података

На званичном веб сајту РЗС доступна је дисеминациона база података у којој се налазе подаци и метаподаци о закљученим и разведеним браковима у Републици Србији за период од 2002-2019. године. Подаци су доступни у области Становништво, подобласт Витална статистика у оквиру индикатора Закључени и разведени бракови.

10.4. Приступ микроподацима

Приступ микроподацима регулисан је Процедуром за омогућавање приступа индивидуалним подацима без идентификатора (анонимизирани микроподаци).

10.5. Остало

Ad-hoc припремљени подаци за кориснике према њиховим захтевима (писани и телефонски). 

10.6. Документација о методологији

Публиковани методолошки материјали у виду Упутства за матичаре и Упутства за судије, као и Кодекси за шифрирање, налазе се на сајту РЗС на адреси: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=18&s=0

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на Мисију и Визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM), који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС). 

Принципи политике квалитета Завода су: оријентисаност ка корисницима, квалитет статистичких процеса и производа, јачање сарадње са даваоцима података и професионални развој и задовољство запослених.

Праћење кавлитета статистичких производа: У плану је успостављање система за редовно праћење квалитета статистичких производа, на бази редовног извештавања, као и предузимање одговарајућих мера за побољшање њиховог квалитета. Основни извор информација о квалитету производа представљаће извештаји о квалитету, који садрже и информације о индикаторима квалитета. Израда ажурних извештаја о квалитету обезбеђена је преко система РЗСМЕТА.

Праћење квалитета статистичког процеса: У плану је примена Општег модела статистичког пословног процеса, као стандардног алата који детаљно описује и дефинише скуп пословних процеса потребних за производњу званичне статистике, пружа стандарни оквир и хармонизовану терминологију. Овим се омогућава модернизација статистичких производних процеса, размена метода и компонената и интеграција стандарда података и метаподатака, као шаблон за процесну документацију, за хармонизовање статистичке рачунарске инфраструктуре, као и за обезбеђивање оквира за процену и побољшање квалитета процеса.

11.2. Процена квалитета

Истраживања о закљученим и разведеним браковима имају потпуни обухват, имајући у виду да су обухваћене све извештајне јединице у чијој надлежности је регистровање догађаја закључења брака (све општинске матичне службе) односно доношење пресуда о разводу брака (сви Основни судови). Контрола обухвата извештајних јединица обавља се у подручним одељењима РЗС, укључујући успостављање контакта са извештајним јединицама и пружање додатних објашњења у вези са попуњеним/недостајућим подацима из упитника.

Квалитет података добијених у истраживању о закљученим браковима је доброг квалитета имајући у виду мали проценат непознатих одговора. Овде треба имати у виду да се непознато у одговорима може јавити у извештајима који се односе на бракове закључене пред иностраним органом, а код разведених бракова је проценат непознатог већи у случајевима када се супружници разводе преко пуномоћника.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Демографска статистика о величини и структури становништва користи се у широком спектру економских и социјалних истраживања и различитим областима политике, имајући у виду да демографски трендови и догађаји имају снажан утицај на друштво. У том смислу, корисници података су различита министарства, локалне самоуправе, научно-истраживачке и образоване институције, истраживачи, студенти, новинари и други.

12.2. Задовољство корисника

Опште истраживање о задовољству корисника се спроводи сваке две године и резултати су доступни на вебсајту РЗС (последњи резултати за 2021. годину). Просечна оцена укупног квалитета за 2021. годину износи 4,08.

На нивоу истраживања о закљученим и развденим браковима нису спроведене анкете о задовољству корисника.

12.3. Комплетност

Статистичка истраживања о закљученим и разведеним браковима у складу су са одредбама Породичног закона Републике Србије (Сл. гласник РС, број 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015).

Статистичка истраживања о закљученим и разведеним браковима у складу су са регулативом ЕУ број 1260/2013 о европској демографској статистици и Принципима и препорукама за систем виталне статистике - ревизија 3, Уједињених Нација.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Подаци о закљученим и разведеним браковима преузимају се из евиденција административних извора које представљају општинске матичне службе и мрежа Основних судова. Део статистичких података добија се додатно методом интервјуа лица у моменту догађаја у овим службама (изјава лица), што у мањој мери утиче на непотпуност или неадекватан квалитет података о лицима која су закључила брак односно чији се брак разводи.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво, јер се истраживања о закљученим и разеденим браковима спроводе на укупној популацији.

13.3. Неузорачка грешка

Део статистичких података добија се додатно методом интервјуа лица у моменту догађаја (изјава лица), што у мањој мери утиче на непотпуност или неадекватан квалитет података о лицима која су закључила брак односно чији се брак разводи.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

За националне потребе подаци се објављују шест месеци након референтног периода (годишња обрада). Рок за прослеђивање података Евростату је 31. децембар текуће за претходну годину.

14.2. Поштовање рокова

Подаци добијени из истраживања о закљученим и разведеним браковима објављују се у складу са дефинисаним роковима у Календару објављивања публикација.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Подаци о закљученим и разведеним браковима засновани су на правном грађанском статусу лица који је дефинисан Породичним законом Републике Србије, што обезбеђује њихову упоредивост на националном ниову. Подаци из ових истраживања упоредиви су са подацима из релевантних истраживања других европских земаља.

Од 1998. године, Републички завод за статистику не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да ови подаци нису садржани у обухвату података за Републику Србију (ова напомена дата је у свим публикацијама Републичког завода за статистику).

15.2. Временска упоредивост

Подаци о закљученим браковима доступни су од 1950. године, а детаљнији подаци о разведеним браковима од 1952. године. Имајући у виду да се истраживања из области виталне статистике усаглашавају са концептима и дефиницијама примењеним у пописима становништва, на упоредивост  је незнатно утицала промена у концептима и дефиницијама укупног становништва (концепт сталног становиштва у Попису 2002. и концепт уобичајеног становништва први пут примењен у Попису становништва 2011. примењен је и у виталној статистици). Ове промене у концептима и дефиницијама објашњене су у публикацијама у којима се објављују подаци из области виталне статистике.

Имајући у виду да од 1998. године РЗС не располаже подацима за АП Косово и Метохију, поједини подаци из истраживања о закљученим и разведеним браковима не могу се прерачунати на садашње стање (без АП Косово и Метохија), па стога део података није упоредив током целокупног периода спровођења ових истраживања (у случају изведених индикатора, као што је просечна старост супружника и др.).

15.3. Кохерентност - између области

Не постоје друге упоредиве статистике о браковима и разводима.

Методологија виталне статистике усклађена је са методологијом која се примењује у пописима становништва, што је омогућило везе између података пописа становништва и виталне статистике.

15.4. Кохерентност - интерна

Не постоји потпуна конзистентност између објављених претходних резултата (на месечном нивоу) и коначних резултата (на годишњем ниову). Месечни подаци обрађују се према месту регистрације, а годишњи према месту пребивалишта. Уз то, ове разлике неминовне су имајући у виду кашњење извештаја на месечном нивоу (из иностранства код закључених бракова) и немогућности њихове обраде и публиковања у складу са дефинисаним датумом објављивања у Календару публикација. Такође, приступ у обради на месечном и годишњем нивоу разликује се у томе да се месечни подаци обрађују без накнадних импутација, што је уобичајени поступак код обраде података на годишњем нивоу.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Финансијска средства за спровођење истраживања о закљученим и разведеним браковима обезбеђују се из буџета Републике Србије. Обрачун трошкова ради се на основу материјалних трошкова за штампу и дистрибуцију образаца и броја сати (вредност) које сви запослени утроше у раду на овим истраживањима.

Не постоји податак о оптерећености извештајних јединица која учествују у овим истраживањима.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Основни принципи и стандарди за спровођење ревизија објављених статистичких података дефинисани су Општом политиком ревизије Републичког завода за статистику. Општа политика ревизије РЗС је у потпуности усклађена са смерницама из Приручника о политици ревизије у Европском статистичком систему (ESS Guidelines on Revision Policy), који је усвојен од стране Комитета Европског статистичког система (European Statistical System Committee).

17.2. Ревизија података - пракса

Ревизија методологије у виталној статистици спроводи се у десетогодишњој периодици, након спровођења сваког Пописа становништва, домаћинстава и станова, како би се применили усаглашени концепти и дефиниције. Уз то, ревизија се односи и на усклађивање методологије са Принципима и препорукама за систем виталне статистике - Евростат и УН.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци о закљученим браковима добијају се из матичних књига венчаних (папирна и електронска књига) које се воде за матично подручје и чувају у матичним канцеларијама седишта матичног подручја. Додатно, поједини подаци (о највишој завршеној школи, економској активности и занимању супружника, присутности у Републици Србији у смислу дужине боравка/одсуства, постојању ванбрачне заједнице пре брака) прикупљају се у матичној служби методом интервјуа.

Подаци о разведеним браковима у надлежности су Основних судова Републике Србије, који доносе правоснажне пресуде о разводу и поништењу брака односно његовом проглашењу неважећим. Додатно, поједини подаци (о највишој завршеној школи, економској активности и занимању супружника, њиховој присутности у Републици Србији у смислу дужине боравка/одсуства, постојању ванбрачне заједнице пре брака) прикупљају се у основном суду методом интервјуа. 

18.2. Динамика прикупљања података

Роковник основних фаза спровођења истраживања о закљученим браковима:

1.  Припрема и штампа образаца: септембар − новембар,

2.  Слање образаца подручним одељењима до 31. новембра (извештајним јединицама до 31. децембра),

3.  Извештајне јединице достављају попуњене обрасце Заводу, сваког 3. у месецу (прикупљање месечно),

4.  Контрола и слање исправних података у електронској форми према Заводу  до 1. априла,

5.  Логичка и рачунска контрола, табелирање и израда резултата (годишње), публиковање у Заводу до 10. јула.

Роковник основних фаза спровођења истраживања о разведеним браковима:

1. Електронско преузимање података (централизовано у РЗС) на месечном нивоу из Правосудно-информационог система по завршетку сваког месеца,

2. Распоређивање слогова према подручним одељењима сваког 1. у месецу,

3. Контрола и исправке на месечном нивоу у подручним одељењима,

4. Логичка и рачунска контрола, табелирање и израда резултата (годишње), публиковање у Заводу до 10. јула.

 

 

18.3. Прикупљање података

Прикупљање података у Годишњем истраживању о закљученим браковима и Годишњем истраживању о разведеним браковима врши се месечно. Као инструменти за прикупљање података користе се следећи обрасци:

 • Статистички образац о закљученом браку (венчању) - ДЕМ-3 и
 • Статистички образац о разведеном браку - РБ-1.

Подаци се делимично преузимају из евиденција општинских матичних служби односно основних судова (извештајни метод), а додатно се за прикупљање дела података из наведених образаца користи и метод интервјуа у наведеним службама (где се на основу изјаве лица добијају подаци о највишој завршеној школи, економској активности, присутности/одсуству из земље, постојању ванбрачне заједнице пре брака).

Од 2018. године папирни обрасци у истраживању о разведеним браковима замењени су електронским односно прешло се на електронско преузимање података о разводима из Правосудно-информационог система. Поступак прикупљања подразумева да се подаци о разведеним браковима прикупљени и унети у електронском формату у Основним судовима током једног месеца потом пребацују Републичком заводу за статистику по истеку сваког месеца. 

Додатно, Месечним истраживањем о виталној статистици (образац ДЕМ-5) прикупљају се подаци о регистрованим случајевима закључења односно развода брака према месту регистрације (на основу обрасца ДЕМ-3 и РБ-1). Ови подаци прикупљају се сваког 15. у месецу и објављују се као претходни резултати.

18.4. Валидација података

У Годишњем истраживању о закљученим браковима и Годишњем истраживању о разведеним браковима врши се ручна и аутоматска валидација комплетности података. Taкође, валидација података (у оба истраживања)  врши се и на основу резултата из претходне године.

18.5. Компилација података

Контролисани унос и обрада података раде се у програму ИСТ (развијен у РЗС), где се врши логичка контрола и корекција унетих података. Непознати одговори код одређених кључних питања решавају се импутацијом података, а у складу са препорукама и у складу са прихватљивим процентом за непознату вредност код појединих обележја.

На основу резултата Процена становништва (број становника средином године) ради се обрачун стопе закључених бракова и стопе разведених бракова.

 

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема додатних напомена.