Таблице морталитета


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за израду процена, пројекција и других демографских показатеља

01.3. Име и презиме контакт особе

Драгана Пауновић Радуловић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар методолог

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

dragana.paunovic-radulovic@stat.gov.rs

 

 

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 локал 264

01.8. Број факса контакт особе

/


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
08/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
4/7/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
4/7/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Таблице морталитета су основни демографски алат за анализирање смртности становништва и представљају табеларни приказ смртности по старости и полу. Полазећи од вероватноће смрти, основног демографског показатеља у таблицама морталитета, рачунају се и све остале биометријске функције: вероватноћа доживљења, број живих, средње или очекивано трајање живота и др.

Према извору података и поступку израде, постоје  две врсте таблица: детаљне или потпуне таблице морталитета по појединачним годинама старости, које се израђују на основу података пописа становништва и података виталне статистике у годинама око пописа, и скраћене апроксимативне таблице морталитета по петогодишњим старосним  групама, које се раде годишње, и то на основу процењеног броја становника и података виталне статистике за одговарајућу годину.

 

03.2. Класификације

Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10)

03.3. Обухват сектора

Демографија

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Таблице морталитета дају систематизовану, целовиту слику смртности становништва и најбоље статистички приказују односе који постоје између смртности, старости и пола.

Скраћене или апроксимативне таблице морталитета по петогодишњим старосним групама (n = 5) израчунавају се сваке године на основу процењеног броја становника и података виталне статистике за ту годину. 

Основни демографски показатељ у таблицама морталитета је вероватноћа смрти, на основу које се рачунају и све остале биометријске функције: број живих, средње (очекивано) трајање живота и друге.

Дефиниције основних показатеља:

старост  x = 0, 1-4, 5-9, ..., 85 и више година;

стопе морталитета по старости (nmx): показују број умрлих на 1000 становника, по старосним групама;

вероватноћа смрти (nqx): вероватноћа да ће лице старо x година умрети пре навршених x + n година старости;

број живих старих x година (lx): показује колико ће лица од 100 000 истовремено живорођених након x година остати у животу (x = 0, 1, 5, 10,..., 85 и више година);

средњи број живих (nLx): показује број лица у одређеној старосној групи;

збир средњих бројева живих (Тx): показује укупан број живих свих старосних група;

очекивано (средње) трајање живота (еx): показује колико ће лице одређене старости (0, 1, 5,..., 85 и више година) живети, у просеку, ако у погледу морталитета буду постојали услови као у време израде таблица.

Детаљне таблице морталитета, према појединачним годинама старости и полу за период 2010-2012. године, израђене су на основу резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 30. септембра 2011. године и резултата статистике природног кретања становништва за 2010, 2011. и 2012. годину, и то:

1.       број становника према календарској години рођења и полу из Пописа 30. септембра 2011. године;

2.       број живорођене деце према полу у 2010. и 2011. години, из статистичког истраживања о рођеним;

3.       број умрлих према календарској години рођења и полу, и то: број умрлих после рођендана у 2010. години, број умрлих пре и после рођендана и пре и после пописа становништва у 2011. години и број умрлих пре рођендана у 2012. години, из статистичког истраживања о умрлим.

Дефиниције основних показатеља:

-        старост x = 0...100 година;

-        вероватноћа смрти (qx): вероватноћа да ће лице старо x година умрети пре навршенe x + 1 године старости;

-        вероватноћа доживљења (px): вероватноћа да ће лице старо x година доживети старост од (x + 1) године;

-        број живих старих x година (lx): показује како се један затворен скуп, чије је почетно бројно стање l0  = 100 000, истовремено живорођених становника сукцесивно смањује зависно од вредности за px односно qx .

-        број мртвих (dx): показује колико лица од броја живих lx у одређеној старости x, према вероватноћи смрти qx, умре пре него достигне старост од (x + 1) године;

-         збир бројева живих (Nx): број који служи за израчунавање средњег трајања живота (еx), а значи фиктивне збирове лица која су од скупине од 100 000 истовремено живорођених преживела нулту годину, односно прву, другу итд. до стоте године;

-        средње трајање живота (еx), односно очекивано трајање живота: број година које ће, у просеку, живети лице старо тачно х година под условима смртности по старости из периода на који се односе таблице. Посебно је значајан податак о средњем трајању живота новорођених  (е0), који показује колико ће година живети живорођено дете ако услови смртности буду исти као у моменту израде таблица.

 

03.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица која се користи је „број“.

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација је укупно становништво.

03.7. Референтно подручје

Подаци се приказују на нивоу републике и региона у њеном саставу.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци су расположиви за временски период од 2011. године.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Закон о званичној статистици („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 24/11)

Уредбa о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 120/17, од 7.1. 2018.)

Програм званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 55/15, од 25.06.2015)

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Закон о званичној статистици („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 24/11)

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Није применљиво.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

28.6. Саопштење „Витални догађаји“

31.12. Демографска статистика

 

08.2. Приступ календару публиковања

http://www.stat.gov.rs/calendar/

 

08.3. Приступ корисника

Путем саопштења корисници су обавештени да су подаци објављени. 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Динамика публиковања резултата скраћених апроксимативних таблица морталитета је годишња, док се Детаљне таблице морталитета публикују једном у десет година, и то за пописну годину.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

 Саопштење „Витални догађаји“ 

10.2. Публикације

Демографска статистика (Република Србија)

http://www.stat.gov.rs/publikacije/?d=14

Скраћене апроксимативне таблице морталитета

http://www.stat.gov.rs/publikacije/publication/?p=11632

Детаљне таблице морталитета

http://publikacije.stat.gov.rs/G2014/Pdf/G20144010.pdf

 

10.3. Он-лајн база података

http://data.stat.gov.rs/?caller=1805&languageCode=sr-Cyrl

 

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Скраћене апроксимативне таблице морталитета

http://www.stat.gov.rs/publikacije/publication/?p=11632

Детаљне таблице морталитета

http://publikacije.stat.gov.rs/G2014/Pdf/G20144010.pdf

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Није применљиво.

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Осим примене у демографске сврхе при анализи смртности, очекивано трајање живота се користи при изради демографских пројекција становништва за постављање хипотеза о будућем кретању морталитета, као и за израчунавање разних индикатора. Вредности очекиваног трајања живота су од посебне важности и у актуарсктву и осигурању јер служе као техничка основа формирања тарифа у осигурању живота.

12.2. Задовољство корисника

Одељење за дисеминацију и односе са јавношћу РЗС-а, у сарадњи са Радном групом за квалитет, објавило је резултат Истраживања о задовољству корисника, 2015.

12.3. Комплетност

Подаци су комплетни.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци о очекиваном трајању живота, најважнији резултат Скраћених апроксимативних таблица морталитета, за годину Т-1 се публикују 30. јуна у години Т.

  У пракси, у петогодишњој динамици се публикују обједињене скраћене таблице морталитета за пет сукцесивних година, док се детаљне таблице  морталитета израђују за пописне године и публикују се непосредно након објављивања првих књига пописа.

14.2. Поштовање рокова

Подаци се објављују према календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

 Подаци су упоредиви.

15.2. Временска упоредивост

 Подаци су упоредиви.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Није применљиво.

17.2. Ревизија података - пракса

Није применљиво.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Детаљне или потпуне таблице морталитета, по појединачним годинама старости, израђују се на основу података пописа становништва и података виталне статистике у годинама непосредно пре и после пописа, док се скраћене апроксимативне таблице морталитета, по петогодишњим старосним групама, раде годишње, и то на основу процењеног броја становника и података виталне статистике за одговарајућу годину.

18.2. Динамика прикупљања података

Скраћене апроксимативне таблице морталитета - прикупљање података на годишњем нивоу

Детаљне таблице морталитета - прикупљање података је у десетогодишњој периодици

18.3. Прикупљање података

Није применљиво.

18.4. Валидација података

Није применљиво.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

/