Миграције становништва


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2018

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене
 Анекси

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику Србије

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за демографију

01.3. Име и презиме контакт особе

Гордана Бјелобрк

01.4. Функција контакт особе

руководилац Одсека за демографију

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, 11000 Београд

01.6. Имејл контакт особе

gordana.bjelobrk@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2413-571

+381 11 2412 922 ext: 372

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
03/07/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
8/7/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
3/7/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Циљ годишњег истраживања о мигрантима је прикупљање података о појединачним догађајима пресељавања становништва унутар граница Републике Србије (интерне миграције становништва) према демографским и другим карактеристикама становништва.

Предмет истраживања су сталне миграције становништва које се пресељава из свог досадашњег места сталног становања у друго место с намером да се у другом месту стално настани.

На основу ових података обезбеђује се квантитативно и квалитативно праћење и проучаванје феномена унутрашњих миграција.

Поред тога, унутрашње миграције становништва са обе своје компоненте (имиграција и емиграција) утичу на пораст односно смањење становништва и представљају елемент за израчунавањe броја становника према територијалном распореду.

03.2. Класификације

Подаци о мигрантима се приказују на нивоу општина, области и републике.

Приказивање података врши се у складу са Уредбом о Номенклатури статистичких територијалних јединица.

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 8. тачка 2) Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, бр. 104/09) и члана 4. тачка 9. и чл. 5. и 6. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС“, број  51/09 и 30/10), Влада је донела Уредбу о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10).

http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

Груписање података статистике механичког кретања становништва у Републици Србији за обележје национална припадност врши се према класификацији националне припадности која је примењена у Попису становништва, домаћинства и станова 2011. године као и за обележје занимање лица према интерној класификацији занимања Републичког завода за статистику.

http://publikacije.stat.gov.rs/G2011/Pdf/G201121007.pdf                                                   

03.3. Обухват сектора

Сектор друштвених статистика / Витална статистика

СЕКТОР ДРУШТВЕНИХ СТАТИСТИКА обавља послове пописа становништва, демографске статистике, статистике правосуђа и избора, статистике образовања и других друштвених делатности, примене Географског информационог система (ГИС) за потребе исказивања статистичких података; води Регистар просторних јединица; организује и координира рад подручних одељења приликом спровођења статистичких истраживања; прати и управља контролом квалитета и процесом реализовања статистичких истраживања и обавља координирајућу улогу у систему званичне статистике у наведеним областима.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Унутрашње миграције становништва или пресељавања представљају један од најзначајних видова географске или просторне покретљивости становника у оквиру Републике Србије.

Подаци се прикупљају за сва лица која се трајно пресељавају унутар граница Републике Србије и притоме подносе пријаву-одјаву пребивалишта органу у чијој је надлежности вођење евиденције пребивалишта. 

Основни критеријум за дефинисање унутрашњег мигранта су промена места сталног боравка унутар земље и трајање боравка односно одсуства у случају намере да се лице трајно настани у новом месту.

Миграција у ужем смислу означава пресељавање лица из родног места или пређашњег места становања, у одређено место досељења или садашње место боравка или пребивалишта. Такве миграције се називају трајна пресељавања и треба их разликовати од привремених пресељавања која не значе промену места сталног боравка.

Миграциони салдо (нет миграција)- представља разлику броја досељених и броја одсељених лица датог подручја у одређеном временском периоду.

Пребивалиште- према Закону о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС“, број 87/2011), пребивалиштем се сматра „место у коме се грађанин настанио са намером да у њему стално живи, односно место у коме се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност с местом у коме се настанио“.

Старост лица које мигрира изражава се у навршеним годинама живота. Рачуна се на основу датума рођења и датума пријаве/одјаве.

Економска активност-подаци о активности лица се прикупљају за лица стара 15 и више година. Подаци се исказују агрегирано, према следећој подели: обавља занимање, незапослен, пензионер, лице с другим личним приходом, ученик или студент, остала издржавана лица.

Занимање-по овом обележју агрегирана су активна лица која обављају занимање, према врсти конкретног посла којим се баве у циљу стицања средстава за живот.

Националност-у складу са Уставом Републике Србије, који грађанину јамчи слободу изражавања националне припадности, податак о националној припадности се добија на основу слободног, непосредног изјашњавања лица које мигрира.

03.5. Статистичка јединица

Унутрашњи мигрант.

Подаци се прикупљају за сва лица која су извршила промену пребивалишта односно трајно се пресељавају унутар граница Републике Србије и при томе подносе пријаву/одјаву пребивалишта Министарству унутрашњих послова, у чијој је надлежности вођење евиденције пребивалишта.

Извор података су изјаве грађана и документа која се подносе служби евиденције пребивалишта.

03.6. Статистичка популација

Унутрашњи мигранти-укупан број.

Становништво статистике унутрашњих миграција обухвата следеће популационе групе:

особе које су промениле своје пребивалиште из једне општине у другу; особе које су промениле своје пребивалиште из руралне области у градску или из градске у руралну област; особе које су промениле своје пребивалиште из једног града у други.

03.7. Референтно подручје

Територија Републике Србије.

Републички завод за статистику србије од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да подаци нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Регионална дистрибуција миграната се врши у складу са административно-територијалном поделом земље, на дан 31.децембар референтне године - насеља, општине, окрузи и статистичке регије.

03.8. Временска покривеност

Подаци о пресељавању становништва у Републици Србији представљају резултат редовног статистичког праћења ове појаве на нивоу републике, успостављеног 1988. године.

Прва референтна година -1991.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Број лица исказан у апсолутним бројевима или стопама.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Референтни период за податке о унутрашњем миграционом току је календарска година у којој је дошло до миграције.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи на основу:

- Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09)

- Програма званичне статистике од 2016. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 55/15)

- Закона о пребивалишту и боравишту грађана ("Службени гласник РС", број 87/2011) као и

- Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", број 97/08, 104/09-др. закон 68/12-одлука ус 107/12)

- Одлука о Програму званичне статистике

- Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана: 

 – Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.
 – Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику
 – Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику
07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Обавеза заштите индивидуалних података темељи се на члану 3 одредбе за заштиту давалаца података, члановима 44, 45, 46, 47, 48 и 49 одредбе о поверљивости Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09).

http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf

Заштита индивидуалних података

На основу споразума о сарадњи између Завода за статистику и Министарства унутрашњих послова, подаци који се достављају (месечно) заводу не садрже ниједно обележје које омогућава идентификацију лица.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
 Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова. Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 Статистичке информације се публикују годишње, у складу са одобреним календаром публиковања:

 - 30. јун референтне године-статистичко саопштење СН60: Унутрашње миграције (референтна година);

 - 29. децембар референтне године - Демографски годишњак (референтна година).

08.2. Приступ календару публиковања
 Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 Саопштења за јавност:

 http://www.stat.gov.rs/calendar/?a=18&s=

 Демографска статистика

 http://www.stat.gov.rs/calendar/?a=18&s=

08.3. Приступ корисника
 Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs), у бази података (http://data.stat.gov.rs/?  caller=18&languageCode=sr-Cyrl),  статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од   стране спољних корисника, пре њиховог  објављивања, није могућ.

Подаци су објављени и у скалду са Европским статистичким кодом пракси, поштујући професионалну независност, објективност, транспаретност   и једнак третман свих корисника.

 http://www.stat.gov.rs/media/3415/cop-ks-02-18-142-en-n.pdf


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Статистички подаци о унутрашњој миграцији становништва објављују се годишње.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштења за јавност: Унутрашње миграције, 2018. (on line)

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/migracije-stanovnistva/

Саопштења-Статистичко саопштење СН60: Унутрашње миграције, 2018. (on line)

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/migracije-stanovnistva/

10.2. Публикације

Демографска статистика

http://www.stat.gov.rs/publikacije/?d=14

Жене и мушкарци у Србији, 2017.

http://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20176008.pdf

10.3. Он-лајн база података

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/

База података > Становништво > Миграције становништва > Унутрашње миграције-подаци до 2010. године

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/180601?languageCode=sr-Cyrl

База података > Становништво > Миграције становништва > Унутрашње миграције-подаци од 2011. године

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/180602?languageCode=sr-Cyrl

10.4. Приступ микроподацима
 Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
 Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
 Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci

Анонимни подаци се могу доставити за научне и истраживачке сврхе и на основу индивидуалног захтева а у складу са Правилником о достави  анонимних индивидуалних података за научне и истраживачке сврхе као и чланом 48 одредбе о давању индивидуалних података без  идентификатора Закона о званичној статистици ("Службени гласник РС", број 104/09):

 http://www.stat.gov.rs/media/2295/pravilniksrb.pdf

 http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf

10.5. Остало

Достављање информација на захтев корисника се врши у складу са Правилима о дисеминацији статистичких података и услуга Завода за статистику и у складу са чланом 39 и 43 одредбе о дисеминацији података и информација Закона о статистици ("Службени гласник РС", број 104/09):

http://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf

Комесаријат за избеглице и миграције

http://www.kirs.gov.rs

Миграциони Профил Републике Србије 

http://www.kirs.gov.rs/wb-page.php?kat_id=161

Приликом објављивања резултата истраживања на основу анонимизираних микроподатака Завода за статистику, неопходно је да РЗС наведете као извор.

10.6. Документација о методологији

Званични портал Републичког завода за статистику (http://www.stat.gov.rs/) > Области > Становништво > Миграције становништва > Методолошки материјал и документација (http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/)

Демографска статистика

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/publikacije/?d=14

10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
 Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на   Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality   Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/
11.2. Процена квалитета

Резултати текуће године се упоређују са подацима претходне и ранијих година. Уколико постоје значајне девијације у приказаним подацима, разматрају се разлози насталих девијација података.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници статистичких података су општине, министарства и друге владине институције, агенције и националне организације које користе статистичке податке са намером да унапреде свој рад и планирање као и научне институције, универзитети и невладине организације, пословна заједница и индивидуални захтеви као и штампа чији су захтеви за подацима о унутрашњим миграцијама задовољени без кршења правила о поверљивости информације.

12.2. Задовољство корисника
 На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
 Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/

Као носилац система званичне статистике у Републици Србији, Републички завод за статистику (РЗС) увођењем система управљања квалитетом, настоји да на основу праћења и мерења статистичких процеса, података и услуга подигне њихов квалитет на ниво прихватљив за корисника. У складу са усвојеном Политиком квалитета и Програмом развоја званичне статистике у периоду од 2015. до 2020. године, визија званичне статистике јесте да се достигне ниво усклађености са међународним статистичким стандардима, у погледу квалитета објављених статистичких података и информација и високог нивоа стеченог поверења давалаца и корисника података.

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ

Циљ и садржај истраживања

Истраживањем се прикупљају повратне информације о навикама, ставовима и потребама корисника како би се, у складу са степеном њиховог задовољства, приступило подизању квалитета података и услуга РЗС-а.

На основу дефинисаних обележја и прикупљених и обрађених података обавља се анализа која треба да покаже у ком степену РЗС задовољава захтеве корисника кад је реч о статистичким подацима и услугама. Добијени резултати служе као полазна основа за предузимање мера за побољшање интерактивне сарадње између РЗС и корисника.

http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom

Републички завод за статистику (РЗС) је у 2017. години по четврти пут спровео Истраживање о задовољству корисника (2010, 2013, 2015).

Резултати истраживања са проценом свеукупног захтева за као и уопштене потребе за статистичким подацима и посебним статистичким индикаторима могу се наћи на:

http://www.stat.gov.rs/media/2489/rezultati-istrazivanja-o-zadovoljstvu-korisnika-2017.pdf

12.3. Комплетност

Детаљни статистички подаци су припремљени, доступни и публиковани на следећи начин:

  • по груписању (пол и старост лица)
  • по територијалним нивоима (пребивалиште лица)
  • по националности и економској активности лица

Статистички подаци су у потпуности произведени у складу са радним програмом званичне статистике.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Слогове са подацима пријаве/одјаве Министарство унутрашњих послова месечно, за претходни месец, доставља Републичком заводу за статистику, тако да се квалитет секундарног податка за статистичке сврхе уопштено сматра добрим.

Неузорачка грешка

Постоје случајеви да се лица приликом промене пребивалишта не одјављују нити се региструју (пријаве) у новом месту становања, тако да одјава наведеног лица није евидентирана од стране званичне службе па ни самим тим није обухваћена ни статистиком. Није могуће квантитативно одредити колико одјава није обухваћено. 

Уколико службена лица примене дерегистрацију ex officio лица која више не живе на наведеној адреси, тада се обухватност може унапредити.

13.2. Узорачка грешка

Истраживање о унутрашњим миграцијама становништва Републике Србије спроводи се на укупној популацији.

13.3. Неузорачка грешка

Постоје случајеви да се лица приликом промене пребивалишта не одјављују нити се региструју (пријаве) у новом месту становања, тако да одјава наведеног лица није евидентирана од стране званичне службе па ни самим тим није обухваћена ни статистиком. Није могуће квантитативно одредити колико одјава није обухваћено. 

Уколико службена лица примене дерегистрацију ex officio лица која више не живе на наведеној адреси, тада се обухватност може унапредити.

Одложена регистрација промене пребивалишта лица преставља основни узрок грешки у подацима о унутрашњим миграцијама. Миграције се рачунају за сваки месец понаособ и уколико се промена пребивалишта региструје месец или више касније, додаје се у месец током кога је регистрација примљена.

Лимити поверења нису рачунати.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Статистички подаци о унутрашњим миграцијама се прикупљају и обрађују током целе референтне године (т) за (т-1) годину, а публикују се шест месеци након краја референтне године.

Детаљни подаци по релевантним индикаторима дистрибуирају се на крају референтне године (т), у складу са утврђеним календаром публиковања информација.

14.2. Поштовање рокова

Статистички подаци о унутрашњим миграцијама дистрибуирају се у складу са претходно утврђеним условима и календаром публиковања информација.

До одлагања дистрибуције података може да дође у случају значајних законских или техничких измена.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Статистички подаци о унутрашњим миграцијама прикупљају се и обрађују за различите територијалне јединице, на основу једне исте методологије и дефиниција, тако да су упоредиви на националном нивоу.

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да подаци нису садржани у обухвату података за Републику Србију (фуснотом се објашњава дисконтинуитет територијалног обухвата података).

15.2. Временска упоредивост

Статистика унутрашњих миграција је представљена 1989. године и подаци о миграцијама су доступни без методолошких промена тако да се сматра да је упоредивост података током времена поуздана и тачна.

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да подаци нису садржани у обухвату података за Републику Србију (фуснотом се објашњава дисконтинуитет територијалног обухвата података) услед чега постоје две временске серије података:

1991-1997, са подацима који се односе на територију Србије са Косовом и Метохијом

1998- т, са подацима који се односе на територију Србије без Косова и Метохије.

15.3. Кохерентност - између области

Статистика о унутрашњим миграцијама је једини извор података који приказује унутрашњу миграцију становништва у Републици Србији. 

15.4. Кохерентност - интерна

Статистика о унутрашњим миграцијама представља главни елемент за ажурирање интерних постпописних података о становништву у земљи.

Сви подаци су конзистентни.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

За креирање статистике о унутрашњим миграцијама становништва користи се административни извор података.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
 Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише   своју политику ревизија у складу са својим специфичностима.
 Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 – општа правила ревизија објављених података, 
 – облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
 – категоризацију ревизија и
 – документацију која покрива све аспекте ревизија.
 Општа политика ревизије доступна је на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf
17.2. Ревизија података - пракса

Нити су месечни нити су годишњи подаци ревидирани.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Пребивалиште је место у коме се грађанин настанио с намером да у њему стално живи, односно место у коме се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност са местом у коме се настанио.

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Министарства унутрашњих послова врши евиденцију сваке промене пребивалишта грађана Србије подношењем пријаве односно одјаве пребивалишта лица, која је регулисана Законом о пребивалишту и боравишту грађана ("Службени гласник РС", бр. 87/2011).

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prebivalistu_i_boravistu_gradjana.html

Извор података су изјаве грађана и документа која се подносе служби евиденције пребивалишта.

18.2. Динамика прикупљања података

Слогови са подацима пријаве односно одјаве Министарство унутрашњих послова месечно, за претходни месец, доставља Републичком заводу за статистику у електронској форми.

18.3. Прикупљање података

Метод прикупљања података о унутрашњој миграцији становништва је текући.

Слогови са подацима пријаве односно одјаве Министарство унутрашњих послова месечно, за претходни месец, доставља Републичком заводу за статистику за све миграције које су регистроване током године.

Подаци се достављају у електронској форми, у складу са Процедуром за преузимање и коришћење података из административних извора у статистичке сврхе. Документ је доступан у Анексу.

18.4. Валидација података

Предодређени услови за контролу статистичких података су сет радно-техничких спецификација програмирања који су настали у складу са одобреном методологијом истраживања.

Валидација података подразумева употребу основног алата у процедури едитовања података - сврсисходан и конзистентан сет логичких правила који се користи за систематску проверу исправности података, њихову конзистентност и проверу дистрибуције података.

Исправка података која подразумева индивидуалну, као и системску корекцију података (одређена правила се примењују на целом сету јединица које задовољавају извесни услов), обухвата категоризацију грешака на лаку (насумични ефекат) и тешку (системски недостатак у процесу прикупљања података и њиховој обради). 

Логичка импутација података подразумева примену процедура за замену недостајуће или неконзистентне вредности вредношћу која се може извести из сета доступних података употребом логичких правила.

18.5. Компилација података

Исправка података која подразумева индивидуалну као и системску корекцију података (одређена правила се примењују на целом сету јединица које задовољавају извесни услов) обухвата категоризацију грешака на лаку (насумични ефекат) и тешку (системски недостатак у процесу прикупљања података и њиховој обради). Може бити ручна и аутоматска корекција података.

Логичка импутација података подразумева примену процедура за замену недостајуће или неконзистентне вредности вредношћу која се може извести из сета доступних података употребом логичких правила.

Недостајућа или неконзистентна вредност се може заменити и доступном вредношћу која је потврђено одговарајућа.

Употреба програма за аутоматско табелирање података по унапред задатим индикаторима представља финалну фазу обраде података.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

У складу са свеобухватним процесом уређења података, сакупљају се информације о квалитету података, а примењује се редовна процена и унапређење статистичког процеса уз адекватну програмску подршку. Анекси :Врх
  Procedura za preuzimanje i koriscenje podataka iz administrativnih izvora