Демографски индикатори


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2019

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за израду процена, пројекција и других демографских показатеља

01.3. Име и презиме контакт особе

Драгана Пауновић Радуловић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар методолог

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

dragana.paunovic-radulovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412922 локал 264

01.8. Број факса контакт особе

/


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
11/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
21/7/2020
02.3. Последње ажурирање метаподатака
21/7/2020

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Демографски индикатори који се рачунају на годишњем нивоу су следећи:

Промена броја становника представља однос промене процењеног броја становника у току године према просечном броју становника те године; вредност је изражена на 1000 становника.

Индекс старења становништва представља однос становништва старог 60 и више година и становништва старог од 0 до 19 година, процењеног средином године посматрања.

Просечна старост становништва означава средње године старости његових чланова (аритметичка средина).

Коефицијент укупне зависности становништва представља однос становништва старог од 0 до 14 и 65 и више година, према становништву старом од 15 до 64 године, процењеног средином године посматрања.

Коефицијент зависности млађег становништва је однос између укупног броја младих од 0 до 14 година и броја лица радног узраста (од 15 до 64).

Коефицијент зависности старијег становништва је однос између укупног броја старијих особа у годинама када су они углавном економски неактивни (старости 65 и више година) и броја лица радног узраста (од 15 до 64).

Стопа укупног фертилитета је најчешћи показатељ плодности становништва, који показује укупан број живорођене деце на једну жену у условима фертилитета по старости из године посматрања. Израчунава се као збир специфичних стопа фертилитета по старости, које заправо представљају однос броја живорођених од мајке одређене старости према броју жена исте старости.

03.2. Класификације

Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10)

03.3. Обухват сектора

Демографија

03.4. Статистички концепти и дефиниције

За израчунавање показатеља промене броја становништва коришћена је процена становништва у моменту 1. јануара године Т и Т-1.

Индикатори као што су индекс старења, просечна старост и коефицијент зависности израчунавају се на основу процена средине године.

За рачунање индикатора стопа укупног фертилитета користи се број живорођене деце према старости мајке и процењен број жена према навршеним годинама старости.

Пошто се процене популације израчунавају на основу пописа становништва и годишњих података о природном и механичком кретању, концепт „уобичајеног становништва“, који се користи у попису, задржава се у дефиницији проценe становништва. Такође је и прикупљање података о рођеним и умрлим у складу са дефиницијом „уобичајеног становништва“.

03.5. Статистичка јединица

Видети податке и индикаторе.

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација је укупно становништво.

03.7. Референтно подручје

Подаци су расположиви на националном нивоу, као и на нивоу региона, области и општина.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

Подаци су расположиви од 2011. године.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Подаци су приказани у стопама.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Није применљиво.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 

Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.
08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:
08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Демографска статистика (Република Србија)

http://www.stat.gov.rs/publikacije/?d=14

10.3. Он-лајн база података

http://data.stat.gov.rs/?caller=1807&languageCode=sr-Cyrl

10.4. Приступ микроподацима
Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci
10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Демографска статистика (Република Србија)

http://www.stat.gov.rs/publikacije/?d=14

 
10.7. Документација о квалитету

Није применљиво.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 
11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Статистика становништва се широко користи за планирање активности, праћење и евалуацију планова и програма у процесу креирања политика у социјалним и економским областима, као што су:

- анализа старења становништва и његовог ефеката на одрживост и добробит;

- евалуација фертилитета као позадине породичних политика;

- евалуација економског утицаја демографских промена;

  - израчунавање показатеља по глави становника.

12.2. Задовољство корисника

На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.

Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .
12.3. Комплетност

Подаци су комплетни.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци за годину Т-1 се публикују 31.12. у години Т, а у Бази података на сајту РЗС-а су расположиви средином године Т.

14.2. Поштовање рокова

Подаци се објављују према календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

 Подаци су упоредиви.

15.2. Временска упоредивост

 Подаци су упоредиви.

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:
17.2. Ревизија података - пракса

Није применљиво.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Административни извори података, подаци из истраживања о рођеним и умрлим и процењен број становника.

18.2. Динамика прикупљања података

Годишња

18.3. Прикупљање података

Није применљиво.

18.4. Валидација података

Није применљиво.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

/