Трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

 

 

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику унутрашње трговине, угоститељства и туризма

01.3. Име и презиме контакт особе

Наташа Цвјетићанин

01.4. Функција контакт особе

Статистичар аналитичар у Групи за статистику унутрашње трговине

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

natasa.cvjeticanin@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412 922 лок. 330

01.8. Број факса контакт особе

+381 11 2411 922


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
29/11/2017
02.2. Последње постављени метаподаци
8/6/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
6/6/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци о промету оствареном у области 45 Класификације делатности („Службени гласник РС“, број 54/2010) обезбеђују оцену укупног промета  као и праћење динамике кретања промета.

Оцене се користе за праћење обима и динамике кретања промета робе и услуга, за обрачун индекса промета у услужним делатностима, део су резултата за укупну дистрибутивну трговину (области 45, 46 и 47 КД). На основу добијених показатеља анализирају се: ефекти мера трговинске политике; промене у структури личне потрошње добара и услуга; обим и структура промета по трговинским гранама делатности.

 

 

03.2. Класификације

Класификација делатности 2010 („Службени гласник РС“, број 54/10), која је у потпуности усаглашена са Статистичком класификацијом делатности EU - NACE Rev. 2.

http://www.stat.gov.rs/media/2269/zakon_o_klasifikaciji_delatnosti.pdf

Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ).

03.3. Обухват сектора

Привредна друштва (предузећа) која су према КД регистрована у делатности трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД) и намерно изабрана предузећа чија претежна делатност није 45 КД, али у тој делатности остварују значајан промет.

Предузетници регистровани у делатности трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД), који су у систему ПДВ-а (ПДВ обвезници).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Промет се односи на фактурисану вредност продаје коју је извештајна јединица (предузеће) остварила од продаје производа, робе и услуга у посматраном периоду (тромесечју).

Промет робе у трговини на велико представља вредност робе коју су пословни субјекти који обављају промет на велико испоручили пословним субјектима унутрашње трговине, осталим пословним субјектима за даљу прераду и великим потрошачима за сопствену потрошњу.

Под прометом робе у трговини на мало подразумева се вредност робе коју су пословни субјекти који обављају промет робе на мало испоручили крајњим потрошачима.

Промет са ПДВ-ом подразумева вредност оствареног промета (прихода) у извештајном периоду (тромесечју) са порезом на додату вредност (ПДВ), који је обрачунат на фактурисани промет. Не обухватају се финансијски, ванредни и остали пословни приходи (приходи од закупа, приходи од лиценци, продаје акција и др.).

Подаци о броју запослених и броју продавница у трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима исказани су са стањем крајем посматраног периода.

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице посматрања су привредна друштва (предузећа) која су према КД (2010) регистрована у делатности трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД).

Административни извор података - База података из пореске пријаве о промету на додату вредност (ПДВ) користи се за обезбеђивање података о промету предузетника.

У оцену је укључен и мањи број пословних субјеката чија претежна делатност није трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима, али остварују значајан промет у тој области.

03.6. Статистичка популација

Основни скуп јединица (циљна популација) формиран је на основу података активних пословних субјеката чија је претежна делатност трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД). Обухваћена су сва велика и средња предузећа, док су мала и микро предузећа изабрана методом случајног узорка.

Основни скуп обухвата и одређени број пословних субјеката који обављају трговину на велико и мало моторним возилима и мотоциклима, али су према претежној делатности разврстани у друге делатности.

Оквир за избор узорка заснован је на подацима Статистичког пословног регистра (СПР).

За предузетнике, промет се процењује на основу података о промету из базе Пореске управе (месечна и квартална).

 

03.7. Референтно подручје

Сви индекси су обрачунати на нивоу Србије (ниво НУТС 0).

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију - укупно.

03.8. Временска покривеност

Подаци су расположиви од 2005. године.

03.9. Базни период

Базна година је 2015.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Индекси (2015=100)

 

 


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Референтни период је календарски квартал.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Није доступно.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/o-nama/dokumenti

 

 

 

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљиви подаци могу се користити искључиво у статистичке сврхе према Закону о званичној статистици, члан 45.

Приликом обраде поверљивих података за потребе корисника мора се обезбедити заштита да се ни на једном нивоу агрегираних података не могу препознати индивидуални подаци.

У циљу заштите приватности индивидуалних података, објављују се само агрегирани подаци.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:
 

 

08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Индекси промета у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45) објављују се на кварталном нивоу у саопштењу „Унутрашња трговина“.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Подаци о трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) публикују се у саопштењу „Унутрашња трговина“ у кварталној периодици на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/oblasti/unutrasnja-trgovina/ на српском и енглеском језику.

 

 

10.2. Публикације

Подаци о трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) објављују се у публикацијама "Статистички годишњак Републике Србије" и "Статистичи календар Републике Србије" које излазе у редовној годишњој периодици.

 

10.3. Он-лајн база података

Годишњи подаци о промету у трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (област 45 КД) расположиви су у бази података у оквиру области Унутрашња трговина.

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210003?languageCode=sr-Cyrl

 

 

10.4. Приступ микроподацима
Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.
Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci

 

10.5. Остало

На захтев корисника, РЗС може обезбедити податке и информације добијене посебном обрадом.

10.6. Документација о методологији

http://data.stat.gov.rs/Home/Result/210003?languageCode=sr-Cyrl&displayMode=metadata

10.7. Документација о квалитету

http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/

 

 


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).

 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 
http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom

 

11.2. Процена квалитета

У свим фазама израде статистичких података главне аспекте квалитета контролишу статистичари, стручњаци из области узорка и информационих технологија.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници ових података су органи државне управе (Влада, Министарство трговине, Министарство финансија), Евростат, пословни субјекти, економски аналитичари, научни радници, медији, студенти, интерни корисници.

12.2. Задовољство корисника
На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.
Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .

 

12.3. Комплетност

Подаци нису десезонирани, што представља одступање од методолошких стандарда.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У овом истраживању, главни извори грешака су узорачке и неузорачке природе.

Истраживање се спроводи на случајном узорку. Оквир за избор узорка формира се на основу података за предузећа Статистичког пословног регистра (СПР).

План узорка је дефинисан тако да су оцене за главне домене оцењивања задовољавајуће прецизности. 

Од неузорачких грешака, присутне су:

 •   грешке обухватa, које су последица извесних неажурности СПР-а и кашњења у регистровању промена статистичких јединица;
 •   грешке које су последица искључивања најмањих јединица из оквира за избор узорка (cut-off);
 •   грешке мерења и неодговора, које су неминовне, али су инструменти, организација прикупљања и унос података такви да су ове грешке сведене на најмању могућу меру.

Мала је пристрасност резултата, која је последица ових грешака.

13.2. Узорачка грешка

Узорачке грешке оцена тотала представљене су одговарајућим оценама коефицијената варијације за домене оцењивања. Приликом израчунавања оцена, узорачки пондер се коригује за неодговор.

Оценa коефицијената варијације тотала оствареног промета у делатности Трговина моторним возилима, мотоциклима, деловима и прибором; одржавање и поправка (КД 45) на укупном нивоу за Републику Србију је 1.79 %.

Просечни коефицијенти варијације (%) у 2021.години
Република Србија 1.79
Србија - југ 1.77
Београдски регион 2.69
Регион Војводине 7.36

 

13.3. Неузорачка грешка

Неузорачке грешке су оне које се јављају у свим фазама истраживања. Неузорачке грешке се јављају услед: грешке обухвата, неодговора јединица, обраде итд.

Грешка мањег обухвата јединица није рачуната али се претпоставља да она не утиче значајно на резултате. Ова грешка је, пре свега, последица неажурног СПР-а, који се користи за конструисање оквира за избор узорка.

Најмање јединице, према вредности промета, искључене су из оквира за избор узорка.

Грешке већег обухвата и неодговора јединица (или стопе одговора) процењују се на основу информације о одговору јединице који се разврстава у девет класа:

 •   Предат извешај, послује;
 •   Послује, одбија да преда извештај;
 •   Није нађена (није испоручен упитник);
 •   Затворена, угашена;
 •   Мирује, не послује;
 •   Изван обухвата истраживања (не обавља делатност на коју се односи истраживање);
 •   Стечај;
 •   Ликвидација;
 •   Остали разлози (нпр. непознат разлог неодговора).

Да би се неузорачке грешке које су последица људског фактора смањиле, предузимају се следеће мере: прикупљени подаци уносе се помоћу апликације која омогућава „контролисани унос“. У овој фази није дозвољен унос погрешних података. У следећој фази, након уноса, врши се даља логичка контрола података, такође путем компјутерског програма. У даљим корацима обраде података, стручно лице анализира податке да би се откриле и исправиле евентуалне преостале грешке. Ако је неопходно, контактира се са извештајном јединицом да би се подаци исправили. Коначна валидација података спроводи се анализом агрегата.

Просечна стопа неодговора у 2021. години на укупном нивоу за Републику Србију је 6.58%.

Просечна стопа неодговора (%) у 2021. години
Република Србија 6.58
Србија - југ 8.06
Београдски регион 7.73
Регион Војводине 3.98

Просечна стопа већег обухвата у 2021. години на укупном нивоу за Републику Србију је 11.48%.

Просечне стопе већег обухвата (%) у 2021. години
Република Србија 11.48
Србија - југ 11.98
Београдски регион 9.31
Регион Војводине 12.63

 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Резултати истраживања расположиви су 60 дана након истека извештајног периода (тромесечја).

 

 

14.2. Поштовање рокова

Не постоји временска разлика између реализованог и планираног времена објављивања података. Рокови се поштују и подаци се објављују на време, према званичном календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти статистички концепти примењују се на целој територији. Индикатори су усаглашени са концептом и дефиницијама методологије из Уредбе Савета ЕУ 1165/98-Анекс Д за краткорочне статистике.

15.2. Временска упоредивост

Временске серије су упоредиве од 2005. године.

15.3. Кохерентност - између области

Прикупљени подаци су детаљно проверени и упоређени са подацима претходног квартала исте године на микро нивоу.

Поређење са подацима о ПДВ-у не указује на велика одступања између доступних података из административних извора и резултата истраживања.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Стандардизоване информације о трошковима и оптерећености нису систематски прикупљене.

Уведен је систем координације случајних узорака пословних система који смањује оптерећеност малих јединица.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 

 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

Типичне ревизије су минималне. Уколико дође до грешке, она се исправља у најкраћем могућем року.

Значајне ревизије се користе уколико дође до методолошких промена. За значајне ревизије (промена базне године) све серије се прерачунавају.

 

 


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Скуп података за правна лица је добијен  из статистичког истраживања, а из административног извора за предузетнике.

За статистичко истраживање, оквир узорка заснован је на подацима Статистичког пословног регистра, стање од 31. децембра године Т-1, где је Т текућа година.

Стратификовање оквира узорка је према привредној делатности, класама величине финансијских извештаја, територијалним класама (Србија - југ, Београд и Војводина) и висини годишњег промета.

Стратификовање по величини предузећа је на велика, средња, мала и микро. Класе величине се узимају из финансијских извештаја и оне се дефинишу према годишњем промету, броју запослених и имовини предузећа.

Да би се обезбедили подаци о промету у трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима предузетника, користе се административни извори - извештаји о ПДВ-у добијени од Пореске управе.

 

 

18.2. Динамика прикупљања података

Квартално.

18.3. Прикупљање података

Подаци се од извештајних јединица прикупљају поштом, имејлом, факсом и веб-упитником. Упитник који се користи у истраживању је Тромесечно истраживање трговине на велико и мало моторним возилима и мотоциклима (образац ТРГ-16М).

Свака извештајна јединица на основу упутства на упитнику попуњава образац ТРГ-16М, користећи књиговодствену и осталу потребну документацију.

Рок за доставу попуњеног упитника је 15 дана по завршетку референтног периода (тромесечја).

Мере које се користе за повећање стопе одговора су ургенције које се шаљу имејлом и поштом.

 

 

18.4. Валидација података

Контрола и валидација обављају се визуелно приликом шифрирања, уноса података и након уноса. Провера података се врши у складу са дефинисаним критеријумима контроле (рачунска и логичка контрола). Подаци се упоређују са претходним периодом исте године, као и са истим периодом претходне године.

Статистички резултати за референтни квартал упоређују се са резултатима претходног квартала.

 

 

18.5. Компилација података

Процене укупних вредности и њихових стандардних грешака израчунате су употребом Horvitz-Thompson-ових оцена у складу са стандардном процедуром за стратификовани прост случајан узорак. То значи да су процене укупних података израчунате сумирањем пондерисаних вредности из узорка. Узорачки пондер коригује се за неодговор јединица.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх