Истраживање о угоститељству


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику унутрашње трговине, угоститељства и туризма

01.3. Име и презиме контакт особе

Валентина Илић

01.4. Функција контакт особе

Млађи саветник

01.5. Адреса контакт особе

Република Србија, Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

valentina.ilic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2411 922, 2412 922, лок. 331

01.8. Број факса контакт особе

+381 11 2411 922


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
29/01/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
31/1/2019
02.3. Последње ажурирање метаподатака
31/1/2019

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Тромесечним истраживањима о угоститељству обезбеђују се подаци неопходни за праћење и анализу конјунктурних кретања, обима и структуре промета у угоститељству.

У сврху остварења поменутих циљева, истраживањима се прикупљају следећи подаци:

  • о промету пословних у посматраном тромесечју по месецима;
  • о промету оствареном од угоститељске делатности по статистичким територијалним јединицама (НСТЈ 2);
  • о структури промета оствареног од угоститељске делатности по врстама угоститељских услуга;
03.2. Класификације

Списак номенклатура и класификација које се користе у истраживању:

• Класификација делатности – КД („Службени гласник РС“, број 104/2009)

• Номенклатура статистичких територијалних јединица  („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10) (Класификација и номенклатура се налазе на сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs)

03.3. Обухват сектора

Истраживањем су обухваћена предузећа (правна лица) и предузетници чија је претежна делатност у сектору Услуге смештаја и исхране, делатности „Смештај“ (област 55 КД) и „Делатност припремања и послуживања хране и пића“ (област 56 КД).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Угоститељство је делатност која се састоји у пружању угоститељских услуга, то јест услуга смештаја, исхране и точења пића као и других услуга које се уобичајено пружају гостима у угоститељским објектима (превоз гостију и пртљага, туристичке услуге, продаја дувана и предмета за успомену и др.)

Угоститељска пословна јединица је угоститељски објекат који у пословном, грађевинском и функционалном погледу чини заокружену целину или који у оквиру шире грађевинске целине има издвојен простор и потребну пословну функционалност за обављање угоститељске делатности.

Привредно друштво (предузеће) јесте правно лице које оснивају правна и/или физичка лица ради обављања делатности у циљу стицања добити.

Предузетник је физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду занимања обавља све законом дозвољене делатности.                           

Промет пословног субјекта представља књиговодствено обрачунату (фактурисану) вредност прихода од угоститељске и других (секундарних) делатности које пословни субјекат обавља.

Промет од угоститељске делатности представља књиговодствено обрачунату вредност укупно оствареног промета на основу извршених угоститељских услуга (смештај, исхрана, точење пића), као и других услуга које се уобичајено пружају у угоститељству (превоз гостију и пртљага, туристичке услуге, продаја дувана и предмета за успомену и др.).

Порез на додату вредност (ПДВ) јесте општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара, осим ако законом није другачије прописано.

03.5. Статистичка јединица

Извештајна јединица је правно лице и предузетник.

Статистичке јединице посматрања су пословни субјекти чија је претежна делатност класификована у сектору И (области 55 и 56 КД).

03.6. Статистичка популација

Основни скуп код правних лица и предузетника (циљна популација) обухвата све економски активне пословне субјекте чија је претежна делатност у сектору Услуге смештаја и исхране, делатности „Смештај“ и „Делатност припремања и послуживања хране и пића“ (области 55 и 56 КД).

Правна лица (предузећа)

Оквир за избор узорка правних лица заснован је на Статистичком пословном регистру (СПР) предузећа из делатности угоститељства, која су доставила годишње финансијске извештаје. Најмања предузећа су искључена из оквира за избор узорка. Обухваћена су сва предузећа са годишњим прометом већим од 1,5 милиона динара. Необухваћена предузећа чине мање од 0,5% укупног промета. Оквир за избор узорка обухвата око 1700 предузећа.

Предузетници

Оквир за избор узорка предузетника заснован је на СПР-у. Најмањи предузетници су искључени из оквира за избор узорка. Необухваћени предузетници чине мање од 2% укупног промета.

03.7. Референтно подручје

Подаци су доступни на нивоу Републике Србије и статистичке територијалне јединице (НСТЈ 2).

Републички завод за статистику не располаже подацима за АП Косово и Метохија од 1999. године.

03.8. Временска покривеност

Серије индекса укупног промета у угоститељству су упоредиве и могу се сматрати континуираним.

03.9. Базни период

У складу са Регулативом Евростата за краткорочне индикаторе, од 2018. године индекси се обрачунавају у односу на базну, 2015. годину.

Месечни индекси промета у угоститељству објављују се у односу на „исти месец претходне године“, „претходни месец“, „просек претходне године“ и „исти период претходне године“.

Такође се израчунавају и објављују и одговарајући индекси на годишњем нивоу.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Подаци о промету прикупљају се у хиљадама динара.

На годишњем нивоу објављују се индикатори и апсолутне вредности, а на месечном нивоу се објављују само индикатори.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Подаци се прикупљају тромесечно.

Референтни период је  календарско тромесечје.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживања се спроводе на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/2009), Програма званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 55/15, од 25.06.2015), као и уредбе о увођењу Плана званичне статистике.

06.2. Заједничко коришћење података

Резултати истраживања користе се за праћење и анализу обима, динамике и структуре промета у угоститељској делатности; за испуњавање         међународних статистичких обавеза, као и за планирање и анализу мера економске политике у области угоститељства.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Обавеза заштите индивидуалних података темељи се на члану 3 Одредбе о заштити давалаца података и члановима 44, 45, 46, 47, 48 и 49 Одредбе о поверљивости Закона о званичној статистици.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Приликом обраде поверљивих података за потребе корисника, заштита података мора бити таква да се индивидуални подаци не могу идентификовати на било ком нивоу агрегираних података. Индивидуални подаци се третирају као поверљиви и могу се дати само власнику тих података. Индивидуални подаци представљају службену тајну, користе се искључиво у статистичке сврхе и не могу се објављивати нити стављати на располагање корисницима.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања је јавно доступан на сајту РЗС-а, обезбеђујући информације о тачном датуму објављивања саопштења и публикација. Распоред датума објављивања доступан је унапред (крајем године за целу наредну годину).

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања

08.3. Приступ корисника

Политика дисеминације РЗС-а заснива се на одредбама Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/2009), Стратегији развоја информисања и дисеминације у РЗС-у и  Правилнику о начину и поступку давања података које производи РЗС. Подаци званичне статистике су доступни свим корисницима у исто време и на једнак начин. РЗС води ажуран календар дисеминације који је јавно доступан. Сва одступања од рокова који су утврђени у календару најављују се и објашњавају јавно. Надлежни произвођачи званичних статистичких података развијају и одржавају јавно доступне базе података које су резултат званичне статистике. РЗС је обавезан да дâ стручно тумачење и оцену произведених и дисеминираних података. Све информације о изворима и коришћеној методологији доступне су широј јавности. Сви подаци или све информације званичне статистике могу се користити само ако се наведе извор. На захтев корисника и у њихово име, статистика може пружити податке и информације који се добијају посебном обрадом.

Политика објављивања је доступна на веб-сајту РЗС-а.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци cе објављују на месечном и годишњем нивоу.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Не израђује се.

10.2. Публикације

Резултати истраживања, са методолошким објашњењима, објављују се у „Месечном статистичком билтену” и на интернет презентацији РЗС-а (www.stat.gov.rs).

Статистички годишњак Републике Србије“ – свеобухватна годишња публикација обухвата све коначне податке и серије најважнијих показатеља различитих области привредног и друштвеног живота у земљи.

Статистички календар Републике Србије“ – издање које нуди основне статистичке податке о националном друштвеном и економском развоју.

10.3. Он-лајн база података

Подаци о угоститељству (месечни и годишњи индикатори) расположиви су у статистичкој бази података у оквиру статистичке области Туризам и угоститељство.

10.4. Приступ микроподацима

Заштита и безбедност индивидуалних података о физичким и правним лицима спроводи се по строго дефинисаној процедури. РЗС, као одговорни произвођач званичне статистике, обезбеђује коришћење анонимизираних микроподатака на основу поднетог захтева. Захтев могу поднети – акредитоване научноистраживачке организације (институти, факултети, универзитети и центри изузетних вредности); истраживачи и студенти докторских студија, као и институције које спроводе посебан пројекат који се финансира од стране националних или међународних истраживачких програма.

 Детаљније информације о приступању микроподацима су доступне на сајту РЗС-а.

http://www.stat.gov.rs/korisnicka-podrska/micropodaci/

10.5. Остало

На захтев корисника, РЗС може обезбедити податке и информације добијене посебном обрадом.

http://www.stat.gov.rs/korisnicka-podrska/

10.6. Документација о методологији

Методолошка објашњења и статистички обрасци доступни су на веб-сајту:

Методолошки материјали и документација

и у месечним и у годишњим публикацијама.

10.7. Документација о квалитету

http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

РЗС је прихватио Кодекс праксе европске статистике. Сходно томе, РЗС примењује следеће принципе: релевантност, тачност и поузданост, правовременост и поштовање најављених рокова објављивања, доступност и разумљивост, кохерентност и упоредивост у складу са Законом о званичној статистици и остале релевантне међународне и националне законе.

Систем управљања квалитетом РЗС-а, темељи се на Кодексу праксе европске статистике и потпуно је прилагођен статистичким потребама јер се систематски унапређује квалитет статистичких процеса, крајњих резултата односно података, као и пружања услуга корисницима.

Документ Политика квалитета доступан је на веб-сајту РЗС-а:

11.2. Процена квалитета

Квалитет података и спровођење истраживања се прати у свим фазама, од стране надлежних статистичара, стручњака из области узорка, и временских серија и на веома задовољавајућем нивоу је.

Представници статистике туризма и угоститељства су учинили напоре како би у што већој мери задовољили потребе корисника. Рокови објављивања су испоштовани. Упоређивање са осталим истраживањима и изворима података се врши узимајући у обзир методолошке разлике.

Статистичке активности усмерене су на праћење главних аспеката квалитета у оквиру организације и спровођења статистичких истраживања (прикупљање података, обухват, обрада података, тачност, правовременост).


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Резултати истраживања користе се за праћење и анализу обима, динамике и структуре промета у угоститељској делатности; за испуњавање међународних статистичких обавеза, као и за планирање и анализу мера економске политике у области угоститељства.

Главни корисници података су државни органи (Влада, министарства), привредне коморе, пословни субјекти, економски аналитичари, представници медија, научни истраживачи, студенти, интерни корисници (статистика националних рачуна, Одељење за брза и комплексна извештавања и подршку јавним политикама), међународни корисници.

12.2. Задовољство корисника

Истраживање о задовољству корисника се мери преко „Истраживања  о задовољству корисника РЗС-а“, које је спроведено у октобру 2017. године.  

Не постоји засебно истраживање о задовољству корисника које се односи на Истраживање о угоститељству.

12.3. Комплетност

Прикупљају се све варијабле предвиђене статистичким истраживањем на основу Одлуке о програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године и Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У истраживању код правних лица, главни извори могућих грешака су узорачке и неузорачке природе.

Истраживање се спроводи на случајном узорку. Оквир за избор узорка формира се на основу података СПР-а.

План узорка је дефинисан тако да су оцене за главне домене оцењивања задовољавајуће прецизности.

Од неузорачких грешака, присутне су:

  • грешке обухватa које су последица извесних неажурности СПР-а и кашњења у регистровању промена статистичких јединица;
  • грешке које су последица искључивања најмањих јединица из оквира за избор узорка (cut-off);
  • грешке мерења и неодговора које су неминовне, али су инструменти, организација прикупљања и унос података такви да су ове грешке сведене на најмању могућу меру.

Општа оцена је да тип и план истраживања, као и методе прикупљања података, обезбеђују задовољавајућу укупну тачност.

 Анекси: Узорачке и неузорачке грешке

13.2. Узорачка грешка

Правна лица (предузећа)

Узорачка грешка за правна лица (предузећа) се процењује за промет оствареног од угоститељске делатности у посматраном тромесечју по месецима и представља се одговарајућим оценама коефицијената варијације за домене оцењивања. Приликом израчунавања оцена, узорачки пондер се коригује за неодговор. За укупан промет, процене коефицијената варијације су у интервалу 2,7–4,8%.

 

Предузетници

Узорачка грешка за предузетнике се процењује за промет остварен од угоститељске делатности у посматраном тромесечју по месецима и представља се одговарајућим оценама коефицијената варијације за домене оцењивања. Приликом израчунавања оцена, узорачки пондер се коригује за неодговор. За укупан промет, процене коефицијената варијације су у интервалу 10,3–12,2%.

13.3. Неузорачка грешка

Неузорачке грешке су оне које се јављају у свим фазама истраживања. Неузорачке грешке се јављају услед: грешке обухвата, неодговора јединица, обраде итд.

Грешка мањег обухвата јединица није рачуната али се претпоставља да она не утиче значајно на резултате. Ова грешка је, пре свега, последица неажурног СПР-а, који се користи за конструисање оквира за избор узорка.

Грешке већег обухвата и неодговора јединица (или стопе одговора)  процењују се на основу информације о одговору јединице који се разврстава у осам класа:

1. Предат извешај, послује;

2. Послује, одбија да преда извештај;

3. Није нађена (није испоручен упитник);

4. Промењена адреса;

5. Затворено, угашено;

6. Привремено не послује;

7. Изван обухвата истраживања (не обавља делатност на коју се односи истраживање);

8. Остали разлози (нпр. непознат разлог неодговора).

Правна лица (предузећа)

Код правних лица јединице већег обухвата, које не припадају циљној групи истраживања, јесу оне за које је шифра одговора јединице једна од следећих: 5, 6 или 7. Просечна стопа већег обухвата јединица износила је 10,76% у 2017. години. Најчешћи разлог јављања ове грешке су „Привремено не послује“ и „Изван обухвата истраживања“.

Јединице без одговора су јединице за које нису прикупљени подаци, у неодговор се сврставају јединице за које је шифра одговора 2, 3, 4 или 8. Просечна стопа неодговора у 2017. години износила је 17,7%.

Предузетници

Код предузетника јединице већег обухвата, које не припадају циљној групи истраживања, јесу оне за које је шифра одговора јединице једна од следећих: 5, 6 или 7. Просечна стопа већег обухвата јединица износила је 13,3% у 2017. години. Најчешћи разлог јављања ове грешке су „Затворено, угашено“ и „Привремено не послује“.

Јединице без одговора су јединице за које нису прикупљени подаци, у неодговор се сврставају јединице за које је шифра одговора 2, 3, 4 или 8. Просечна стопа неодговора у 2017. години износила је 20,6%.

Да би се неузорачке грешке за оба истраживања, које су последица људског фактора, смањиле, предузимају се следеће мере: прикупљени подаци се уносе помоћу апликације која омогућава „контролисани унос“, шаљу се ургенције путем имејла и писама, контактира се са извештајним јединицама путем телефона. У фази прикупљања и уноса података није дозвољен унос погрешних података, проверава се да ли су упитници у потпуности попуњени. У следећој фази, након уноса, врши се даља логичка контрола података, такође путем компјутерског програма. У даљим корацима обраде података, стручно лице анализира податке да би се откриле и исправиле евентуалне преостале грешке. Ако је неопходно, контактира се са извештајном јединицом да би се подаци исправили. Коначна валидација података спроводи се анализом збирова, хоризонталних логичких зависности, вертикалних односа.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Рокови за извештајне јединице одређују се на основу годишњег Плана статистичких истраживања.

Коначни подаци тромесечног истраживања се објављују 60 дана по истеку посматрног периода (т + 60).

14.2. Поштовање рокова

Рокови се поштују и подаци се објављују на време, према званичном календару публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Исти статистички концепти примењују се на целој територији Републике Србије.

15.2. Временска упоредивост

Временске серије приказаних индикатора су временски упоредиве.

15.3. Кохерентност - између области

 Нема већих одступања између расположивих података из административних извора и резултата истраживања.

15.4. Кохерентност - интерна

Подаци су интерно кохерентни. Да би се проверила интерна кохерентност, врши се поређење између података из претходног месеца и података   референтног месеца, као и упоређивање текућих података са подацима из истог периода претходне године.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Информације о трошковима и оптерећењу се не прикупљају систематски.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

17.2. Ревизија података - пракса

Текуће ревизије – сви месечни објављени индекси из области угоститетељства се третирају као претходни, што значи да су могуће извесне корекција на   основу накнадно добијених информација.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Правна лица

За статистичко истраживање УГ11, оквир за избор узорка је заснован на подацима СПР-а, стање 31. децембра претходне године. Стратификација оквира узорка је према КД 55 и 56, НСТЈ2 територијалним класама (Београдски регион, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије, Регион Војводине) и висини годишњег промета.

У оквиру сваке групе дефинисане ознаком привредне делатности и територијалне припадности, предузећа су даље стратификована у две групе према годишњем промету на већа и мања. Јединице са већим прометом су пописне јединице. Случајни узорак се бира из стратума који су означени као „мањи“.

Предузетници

За статистичко истраживање УГ11П, оквир за избор узорка је заснован на подацима СПР-а, стање 31. децембра претходне године. Стратификација оквира узорка је према делатности, НСТЈ2 територијалним класама (Београдски регион, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије, Регион Војводине) и висини годишњег промета / плаћеног пореза.

У оквиру сваке групе дефинисане ознаком привредне делатности и територијалне припадности, предузетници су даље стратификована у две групе, према годишњем промету / плаћеном порезу, на веће и мање. Јединице са већим плаћеним порезом су пописне јединице. Случајни узорак се бира из стратума који су означени као „мањи“.

18.2. Динамика прикупљања података

 Тромесечно (квартално) прикупљање података за годину т; и то: за прво тромесечје до 30.04, за друго тромесечје до 31.07, за треће тромесечје до 31.10. и за четврто тромесечје до 09.02. године т + 1.

18.3. Прикупљање података

Тип истраживања ‒ истраживање се спроводи на основу узорка предузетника и правних лица која пружају услуге угоститељства.

Методе прикупљања података ‒ папир/поштом, факсом, имејлом, путем веб-апликације.

Упитник ‒ http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201824075.pdf

18.4. Валидација података

Индивидуални подаци (на микро нивоу) се контролишу да би се обезбедио квалитет података. Истовремено, прикупљањем, евиденцијом и шифрирањем, статистичари визуелно проверавају податке како би уочили евентуалне недостајуће, неисправне или неконзистентне упитнике или одговоре, а, уколико је потребно, контактира се и са извештајном јединицом.

Затим се провера врши у току процеса уноса података и током обраде. Правила за валидацију података примењују се током учитавања сваког упитника у базу података; проверавају се логичке везе између вредности, детекција грешака у обрачуну, као и недостајуће вредности. Грешке се исправљају тако што се контактира са извештајним јединицама и/или са колегама у подручним организационим јединицама РЗС-а. Провера података се врши у складу са дефинисаним критеријумима логичко-рачунске контроле у оквиру ИСТ апликације (статистички информациони систем у потпуности развијен у РЗС-у) и врши се корекција грешака.

Статистички резултати (агрегирани подаци) за референтно тромесечје и упоређују се са резултатима претходног тромесечја (месеца) и са одговарајућим тромесечјем (месецом) претходне године, на сваком нивоу агрегирања.

18.5. Компилација података

Оцене тотала за правна лица и предузетнике и њихових стандардних грешака израчунате су употребом Horvitz-Thompson-ових оцена у складу са стандардном процедуром за стратификовани прост случајан узорак. То значи да се оцене тотала израчунавају сумирањем пондерисаних вредности јединица узорка. Узорачки пондер коригује се за неодговор јединица.

Индекси промета израчунавају се као прости индекси (релативна вредност). Индекси се рачунају директно из података (добијених оцена).

Индекси промета у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима цена угоститељских услуга.

18.6. Прилагођавање података

Не примењује се.


19. НапоменеВрх