Индикатори материјалних токова


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2020

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за статистику и рачуне животне средине

01.3. Име и презиме контакт особе

Бојана Кржалић Миленковић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар - аналитичар

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

bojana.krzalic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

00381 11 3087 001

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
31/01/2022
02.2. Последње постављени метаподаци
31/1/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
31/1/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Рачуни материјалних токова за ниво укупне економије (енг. EW-MFA) представљају оквир за статистичко рачунање токова материјала од природних ресурса ка националној економији. EW-MFA су дескриптивна статистика и у употреби су физичке јединице (хиљаде тона по години). Ови рачуни су конзистентни са принципима успостављеним у оквиру ESA2010 и прате принцип резистентности. Ово подразумева да су EW-MFA такође део међународног система еколошко-економског рачуноводства (енг. SEEA).

EW-MFA представљају конзинстентну компилацију свеукупних материјалних инпута у националну економију, промене у материјалним залихама у оквиру економског система и материјалне аутпуте ка другим економијама или ка животној средини према Уредби (ЕУ) 691/2011.

Главни индикатори рачуна материјалних токова су:

-          Домаћа екстракција (енг. DE): DE указује на укупан износ материјала екстрахованих од стране резидентних једница из природног окружења за даљу прераду у економији;

-          Увоз (енг. IMP): представља увоз производа, приказан у маси;

-          Извоз (енг. EXP): представља извоз производа, приказан у маси;

-          Физички трговински биланс (енг. PTB): физички увоз минус физички извоз (IMP- EXP);

-          Директни материјални инпут (енг.DMI): показује директни инпут материјала у економију. DMI укључује све материјале који имају економску вредност и који су доступни за употребу у произвођачким и потрошачким активностима. Обрачунава се као сума домаће екстракције плус физички увоз: DMI = DE + IMP;

-          Домаћа потроња материјала (енг. DMC): показује укупан износ материјала потрошених од стране резидентних јединица. DMC се може рачунати као директни материјани инпут минус физички извоз: DMC = DMI – EXP. 

Продуктивност ресурса: представља однос бруто домаћег производа (енг. GDP) и домаће потрошње материјала (DMC).

Домаћа потрошња материјала по становнику се дефинише као укупна количина материјала директно коришћена у економији по становнику. За прорачун  'по становнику' користи се просечан број становника.

03.2. Класификације

EW-MFA бележи физичке токове материјала рашчлањене по типу тока (нпр. домаћа екстракција), увоз и извоз и типу материјала.

EW-MFA класификација материјала је хијерархијска и са главним категоријама токова (једноцифрени ниво), нпр. MF1 до MF6. Свака главна категорија се даље рашчлањава, максимално до четвороцифарског нивоа.

1 – цифарна: главна материјална категорија;

2 – цифарна: материјална класа;

3 – цифарна: материјална група;

4 – цифарна: материјална суб – група.

 

Одређени тип материјала одговара одређеном типу тока. Класификација MF.1 (биомаса), MF.2 (руде метала), MF.3 (неметали), MF.4 (материјали фосилних енергената) је заснована прагматично на изворима статистичких података који су потребни за израчунавање домаће екстракције ових врста материјала, нпр. статистика пољопривреде, шумарства, рибарства, енергетике. У EW-MFA производи који су предмет увоза и извоза су представљене по типу материјала, а не по класификацији производа. За ове потребе, сваки CN (енг. Combined Nomenclature) код је повезан са само једном MF класом.


 Анекси :
 MFA klasifikacija
03.3. Обухват сектора

Подаци се односе на националну економију, дефинисану системом Националних рачуна (ESA2010).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Рачуни материјалних токова за ниво укупне економије (EW-MFA) припадају међународном систему еколошко-економског рачуноводства (енг. SEEA).

EW-MFA су повезани са концептима и дефиницијама Националних рачуна. Прате принцип резидентности, тј. односе се на токове материјала повезаних са економским активностима резидентних јединица

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице посматрања су дефинисане статистичким истраживањима из којих се подаци преузимају (статистика: пољопривреде, шумарства, рибарства, енергетике, спољне трговине и индустрије).

03.6. Статистичка популација

Статистичка популација је дефинисана у статистичким истраживањима из којих се подаци преузимају. EW-MFA укључују све материјале (искључујући воду и ваздух) који прелазе ``границу`` између животне средине и економије на инпут или аутпут страни. Та линија, односно демаркација исте је одређена системом Националних рачуна и везује се за резидентне јединице. 

03.7. Референтно подручје

Економија Републике Србије одређена резидентним јединицама.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

2001 – 2020.

03.9. Базни период

Неприменљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Хиљада тона.

За продуктивност ресурса РСД/kg.

За домаћу материјалну потрошњу по становнику тона по становнику.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

 

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података је регулисана Законом о званичној статистици (``Службени гласник Републике Србије`` број 104/09).

Поверљиви подаци се не публикују.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња. 


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Преко статистичког саопштења Индикатори материјалних токова 2020

10.3. Он-лајн база података

Преко базе података.

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Није примељиво.

 

10.6. Документација о методологији

Поједине методолошке одреднице могу се пронаћи у ad hoc публикацији Републичког завода за статистику "Индикатори материјалних токова у Републици Србији 2001-2011"

10.7. Документација о квалитету

Израђен је Извештај о квалитету, према Уредби 691/2011.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 

 

11.2. Процена квалитета

Подаци који се користе за обрачун су из поузданих извора и у складу са методологијом, што обезбеђује висок ниво упоредивости.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници рачуна материјалних токова су државне институције (министарства, агенције итд.), други национални корисници (аналитичари у области животне средине, невладине организације, студенти, јавно мњење итд.) ЕУ и међународне институције.

12.2. Задовољство корисника

Не постоји истраживање о задовољству корисника које се односи на рачуне материјалних токова.

12.3. Комплетност

Републички завод за статистику је обезбедио све обавезне варијабле за Индикаторе материјалних токова према Уредби 691/2011/ЕК.

Подаци су доступни закључно са 2020. годином.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Рачун је тачан онолико колико је тачан квалитет статистика које се користе као инпути. 

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци су доступни са правовременошћу од  T+ 12 месеци након завршетка референтне године.

 

14.2. Поштовање рокова

Подаци се публикују у складу са Календаром публиковања


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Методологија Индикатора материјалнх токова омогућава извештавање према правилима Уредбе о европским економским рачунима животне средине 691/2011/ЕК и географску упоредивост са подацима земаља Европске Уније.

Рачуни материјалних токова се обрачунавају за ниво Републике Србије.

 

15.2. Временска упоредивост

Подаци су упоредиви и доступни од 2001. године.

15.3. Кохерентност - између области

Подаци су кохерентни са Националним рачунима и Рачунима у области животне средине.

15.4. Кохерентност - интерна

Подаци су интерно кохерентни (тотали су једнаки субтоталима који су алоцирани на нижим нивоима).


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика
Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци треба да се сматрају коначним, уколико није другачије назначено. Исправке и ревизије су могуће.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Рачуни материјалних токова за ниво укупне економије су базирани на подацима из статистичких извора ( статистика: индустрије, пољопривреде, шумарства, рибарства, енергетике, спољне трговине).

У појединим случајевима где нема података, примењују се процедуре за процену (Евростат обезбеђује стандардне процедуре за процену).

18.2. Динамика прикупљања података

Годишња. 

18.3. Прикупљање података

Подаци се преузимају из статитичких извора.

18.4. Валидација података

Методолошке и логичке провере се спроводе између различитих варијабли, као и провера података током времена.

18.5. Компилација података

Главни агрегати се добијају применом `` bottom-up`` приступа, тј. сумирањем података нижих нивоа.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво. 


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Нема коментара.