Рачуни емисија у ваздух према КД и за домаћинства


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2021

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за стастистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за статистику и рачуне животне средине

01.3. Име и презиме контакт особе

Бојана Кржалић Миленковић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар - аналитичар

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд, Република Србија

01.6. Имејл контакт особе

bojana.krzalic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

00381116964242, локал 397

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
20/09/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
20/9/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
20/9/2023

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Емисије у ваздух представаљају процес испуштања загађујућих материја у ваздух из економског система, насталих у току производног или потрошног процеса. Емисије се врше у атмосферу, која је део система заштите животне средине.

Рачун емисија у ваздух има за циљ да прикаже податке о токовима гасовитих материја и честица у ваздух, насталих као последица економске активности националне економије, односно индустрије и домаћинстава.

Подаци за израчунавање емисија у ваздух установљени су у складу са Конвенцијом о прекограничном загађењу ваздуха на великим удаљеностима (The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) и у складу са Конвенцијом Уједињених нација о климатским променама (The United Nations Framework Convention on Climate Change).

Рачун емисија у ваздух је базиран на подацима из административних извора  (Национални инвентар емисија (UNFCCC/CRLTAP) и ресорна министарства) и статистичких извора (пољопривреда, индустрија, енергетика, запосленост).

03.2. Класификације

 Подаци се прикупљају на основу емисија у ваздух:

 1. загађујућих материја:
 • NOₓ (оксиди азота),
 • NMVOC (неметанскa испарљива органска једињења),
 • SOₓ (оксиди сумпора),
 • NH3 (амонијак),
 • CO (угљенмоноксид),
 • PM10 (партикуларне честице < 10µm)
 • PM2.5 (партикуларне честице < 2.5µm)
 1. гасова са ефектом стаклене баште:
 • CO2 (угљендиоксид),
 • CO2 из биомасе,
 • N2O (азотни оксид),
 • CH4 (метан),
 • PFCs (перфлуороугљеници),
 • HFCs (хидрофлуороугљеници),
 • SF6 (сумпор хексафлуорид),
 • NF3 (азот трифлуорид).

Подаци се публикују према Класификацији делатности на нивоу А*64 (64 области), које су компатибилне са ESA табелама понуде и тражње. Емисије из домаћинстава су такође укључене.

03.3. Обухват сектора

Обухваћени су гасови са ефектом стаклене баште и загађујуће материје у ваздух емитоване из целокупне националне економије.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Рачун емисија у ваздух бележи кретања отпадних гасова и партикуларних честица емитованих од стране резидентне јединице и њихово ослобађање у атмосферу.

Издувни (отпадни) гасови и партикуларне честице су физички токови гасова и партикуларних честица. („емисије у ваздух“).

Рачун емисија у ваздух прати емисије настале из активности свих резидентних јединица (=економска активност), без обзира где се ове емисије стварно географски ослобађају. Рачун емисија у ваздух има исти систем граница као и ESA које се базирају на принципу резидента.

Природни токови отпадних гасова и партикуларних честица нису укључени (нпр. вуклани, шумски пожари). Такође су искључене емисије настале коришћењем земљишта, променама начина коришћења земљишта и шума као и свака индиректна емисија.

Рачун емисија у ваздух је обухваћен Уредбом (ЕУ) 691/2011 Европског Парламента и Већа од 6. јула 2011. године, методолошки је усклађен са Евростатовим Упутством за рачуне емисија у ваздух из 2015. год. (Compilation Guide [2015] for Eurostat`s Air Emissions Accounts), и заснива се на принципима и дефиницијама Европског система рачуна (European System of Accounts 2010 – ESA 2010).

03.5. Статистичка јединица

Подаци се односе на емисије од стране резидентне економске јединице у складу са SEEA CF 2012 и Националним рачунима (ESA), укључујући и домаћинства.

03.6. Статистичка популација

Националну економију дефинише SEEA CF 2012 и Национални рачуни (ESA) као целокупну економску активност од стране резидентне јединице.

03.7. Референтно подручје

Референтно подручје је економска територија као што је дефинисано у SEEA CF 2012 и Националним рачунима (ESA). Јединица је резидент земље када јој је центар економског интереса на економској територији земље, односно када је економски активна на територији у  периоду 1 године или дуже.

У складу са принципом резидента, Рачун емисија у ваздух прати емисије резидентних јединица, без обзира где настају. Ово је главна концептуална разлика између Рачуна емисија у ваздух и  Инвентара емисија гасова са ефектом стаклене баште (UNFCCC) и загађујућих материја (CRLTAP).

03.8. Временска покривеност

Подаци су на годишњем нивоу. Према Класификацији делатности су доступне комплетне временске серије од 2008. за емисије загађујућих материја а од 2010. емисије гасова са ефектом стаклене баште. 

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Рачун емисија у ваздух се исказује у тонама.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Подаци се односе на календарску годину.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Рачун емисија у ваздух је законски покривен Уредбом (EC) Бр. 691/2011 о Европским економским рачунима животне средине и националним правним актима:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Поверљивост података је регулисана Законом о званичној статистици (``Службени гласник Републике Србије`` број 104/09).

Поверљиви подаци се не публикују.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 

 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника

Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),

у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),
статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације

Статистичко саопштење:  https://www.stat.gov.rs/vesti/statisticalrelease/?p=13799 

   

 

 

 

10.3. Он-лајн база података

Статистичка база података: http://data.stat.gov.rs/?caller=2504&languageCode=sr-Cyrl

10.4. Приступ микроподацима

Приступ анонимизираним микроподацима обезбеђује се научно истраживачким организацијама на основу поднетог захтева.

Захтев се може поднети на имејл-адресу stat@stat.gov.rs или путем поште на адресу Милана Ракића 5, 11000 Београд. 
Више информација може се наћи на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/korisnicka-podrska/micropodaci

 

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

Информације су доступне на сајту Евростата: http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology

10.7. Документација о квалитету

Израђен је Извештај о квалитету, према Уредби 691/2011.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).

 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 

 

11.2. Процена квалитета

Није применљиво.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Рачун емисија у ваздух се користи за праћење интеракције између економије и животне средине, у смислу глобалних климатских промена. Рачун  емисија у ваздух се такође користи у моделовању, укључујући „отисак угљеника“.

Корисници чине доносиоци одлука у министарствима, организације чији су послови везани за животну средину, студенти и заинтересовани грађани.

12.2. Задовољство корисника

На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.

Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .

 

12.3. Комплетност

Републички завод за статистику је обезбедио све обавезне варијабле за Рачун емисија у ваздух према Уредби 691/2011/ ЕК.

Подаци о емисијама загађујућих материја су доступни за период 2008 - 2021, а емисије гасова са ефектом стаклене баште за период 2010-2014 .


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Није применљиво.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Сваке године се подаци шаљу Евростату до 30. Септембра, са правовременошћу од Т+21 месец. 

14.2. Поштовање рокова

Подаци се публикују у складу са Календаром публиковања.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Методологија Рачуна емисија у ваздух омогућава извештавање према правилима Уредбе о европским економским рачунима животне средине 691/2011/ЕК и географску упоредивост са подацима земаља Европске Уније. 

15.2. Временска упоредивост

Временска упоредивост је добра због јасног статистичког концепта и дефиниција.

15.3. Кохерентност - између области

Подаци су кохерентни са принципима, дефиницијама и концептом Националних рачуна и рачуна за животну средину.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 

 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

Сваке године упитник за рачун емисија у ваздух захтева попуњавање целе временске серије. Уколико је земља урадила ревизију емисија у ваздух, она се примењује за целу временску серију.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Рачун емисија у ваздух је базиран на подацима из административних извора  (Национални инвентар емисија (UNFCCC/CRLTAP) и ресорна министарства) и статистичких извора (пољопривреда, индустрија, енергетика, запосленост).

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају на годишњем нивоу.

18.3. Прикупљање података

Подаци неопходни за обрачун се преузимају из административних и статистичких извора.

18.4. Валидација података

Да би се осигурао квалитет података Евростат је урадио:

1)      Методолошка упутства за помоћ у припреми Рачуна емисија у ваздух.

2)      Обимне процедуре валидације за послате податке. Алат за валидацију проверава:

-          Доследност

-          Могућност посебне провере за одступања већа од 10% између две узастопне године за сваки загађујућу материју укупно.

-          Непостојеће симболе

-          Непостојеће фусноте

3)        Попуњавање недостајућих статистичких информација.

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх
19. Напомене

Није применљиво.